Jan urodził się w 1414 roku, w rodzinie mieszczańskiej. W młodości mieszkał w pustelni pod górą Cergową. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) wstąpił ok. 1434 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich młodemu zakonnikowi został powierzony zaszczytny urząd kaznodziei. W klasztorach franciszkańskich kaznodziejami mogli być tylko wybitnie zdolni i prawdziwie uduchowieni kapłani.

Jan był również gwardianem – przełożonym klasztoru w Krośnie i we Lwowie, a także kustoszem kustodii okręgu lwowskiego.

Po reformie zakonnej, przeprowadzonej przez św. Bernardyna ze Sieny (w Polsce przez św. Jana Kapistrana), Jan z Dukli (w wieku 60 lat) wstąpił w szeregi Bernardynów. W klasztorach w Poznaniu, a następnie we Lwowie służył gorliwe wiernym, głosząc płomienne kazania i spowiadając rzesze penitentów. Zmarł w opinii świętości we Lwowie 29 września 1484 roku. Po jego śmierci wierni otoczyli go czcią, modlili się i wypraszali łaski za jego pośrednictwem.

Wstawiennictwu św. Jana przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa w roku 1648 podczas oblężenia miasta przez wojska kozackie Bohdana Chmielnickiego.

W 1733 roku papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym, a kilka lat później – w roku 1739 – na prośbę króla, biskupów i kapituł katedralnych – patronem Korony i Litwy. Św. Jan jest także patronem Archidiecezji Przemyskiej, Lwowa, rycerstwa polskiego. Jego postać widnieje w herbie Dukli.

10 czerwca 1997 roku błogosławiony Jan z Dukli został kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas uroczystości Papież mówił:

„Bracia i Siostry, często nawiedzajcie to miejsce (Duklę)! Ono jest wielkim skarbem waszej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka. Mówi On, że życie osobiste, rodzinne i społeczne trzeba budować na wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara, bowiem nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie. Jak trafnie wyrażają to słowa z Listu św. Jana Apostoła: „Wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (por. 1J 5,4).”

Litania do św. Jana z Dukli

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu,
Święty Janie, wierny naśladowco Jezusa
Święty Janie, miłośniku krzyża Chrystusowego
Święty Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny
Święty Janie, wierny Synu Świętego Franciszka
Święty Janie, świętość Kościoła wzbogacający
Święty Janie, mężu żywej wiary
Święty Janie, mężu chrześcijańskiej nadziei
Święty Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości
Święty Janie, przykładzie pokory
Święty Janie, drogowskazie ubóstwa
Święty Janie, przykładzie czystości i niewinności
Święty Janie, nieustępliwy w zachowywaniu chrześcijańskich obyczajów
Święty Janie, wzorze miłości bliźniego
Święty Janie, potrzebującym nieustannie z pomocą spieszący
Święty Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych
Święty Janie, żarliwy apostole Bożego królestwa
Święty Janie, hojny szafarzu Świętych Sakramentów
Święty Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku
Święty Janie, żarliwy kaznodziejo pokuty
Święty Janie, niestrudzony w poszukiwaniu dusz zagubionych
Święty Janie, męczenniku pragnieniem
Święty Janie, łaską uzdrawiania chorych obdarzony
Święty Janie, pociecho smutnych
Święty Janie, pomocy dla zwaśnionych i pragnących pojednania
Święty Janie, Patronie wielu Polaków

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Janie z Dukli,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Święty Janie, cierpliwy i mężny w doświadczeniach, szczególnie przy utracie wzroku, wyproś nam cnotę męstwa, byśmy nigdy nie narzekali na dźwiganie krzyży naszego życia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módlmy się:  Boże, Ty obdarzyłeś Świętego Jana z Dukli, kapłana, cnotami wielkiej pokory i cierpliwości, spraw, abyśmy naśladując jego przykład, otrzymali podobna nagrodę.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.