Modlitwa o dobrą spowiedź dla wszystkich

O, Duchu Przenajświętszy! Oświeć nasz umysł, abyśmy poznali wszystkie nasze grzechy. Porusz nasze serca, abyśmy za popełnione zło serdecznie żałowali. Pomóż nam szczerze i pokornie wyznać wszystkie grzechy. Wspieraj nas w dokładnym i gorliwym wypełnieniu zadośćuczynienia. Wzbudź i umacniaj w nas szczerą wolę unikania na przyszłość wszystkich grzechów i najbliższych do nich okazji. Prowadź nas do zdrojów miłosierdzia, które leczą i uzdrawiają nasze życie. Niech spotkanie z miłosiernym Ojcem i sakramentalny udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, wyprostuje ścieżki naszego życia i umocni nas na drodze do świętości. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże, żywa pamięci i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość do uznania w Jezusie z Nazaretu Pana chwały, Zbawiciela świata, najwyższe spełnienie dziejów.

Duchu Stworzycielu, tajemniczy twórco Królestwa Bożego, mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół, aby  niósł przyszłym pokoleniom światło zbawczego Słowa.

Duchu świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła, spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług umacniało jedność Ciała Chrystusowego; spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze sakramentów wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło radości i pokoju, pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących, dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby obdarz ufnością i nadzieją, ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania w budowie lepszej przyszłości.

Duchu mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, spraw, aby postęp wiedzy i techniki służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi. Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii, pomóż różnym kulturom otworzyć się na wartość Ewangelii.

Duchu życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na tchnienia Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju! Tobie, Duchu miłości, wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen

Modlitwa do Ducha Świętego św. Jana Pawła II

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych; o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej; o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary; o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował; o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać; o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością; o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny o miłość roztropną

O Duchu Święty, przyjdź do mojego serca, o Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku Sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją! Amen.

Ofiarowanie się Duchowi Świętemu Piusa XII

Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Tajemnica świętości kardynała Merciera

Pragnę Ci wyjawić tajemnicę świętości i szczęścia. Codziennie przez pięć minut zatrzymaj Twoją wyobraźnię, zamknij oczy na wszystko, co podpada pod zmysły, zamknij uszy na wszystkie odgłosy świata tak, abyś mógł ukryć się w sanktuarium swojej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego i przemów do tegoż Ducha Świętego słowami: O Duchu Święty, duszo mojej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam robić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka, tylko okaż mi Twoją wolę. Jeżeli to spełnisz, wtedy życie twoje będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę twoich trudności i siłę do zniesienia ich i tak dojdziesz pełen zasług do bram niebieskich. Takie poddanie się Duchowi Świętemu jest tajemnicą świętości.

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem.

Modlitwa do Ducha Świętego o przemianę

Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twojej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę, oczyść nas z pychy, pogłębiaj naszą pokorę, rozpal w nas miłość, Zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie jak Ty nas widzisz. Amen.

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich i całą naszą nadzieję pokładali tylko w Bogu.

Duchu Święty, Duchu rady, tam, gdzie nasza myśl zawodzi, ukaż nam, co trzeba czynić, a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia.

Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu, strzeż nas w pokusach i pomóż nam opanować i ujarzmić nasze namiętności. Obdarz nas łaską duchowego dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego i zachowaj nas od wszelkiej pychy i zuchwalstwa.

Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze! Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla Jego sprawy, abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.

Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi, abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga, abyśmy dla Niego znosili krzyże, a w niebezpieczeństwach w Nim pokładali naszą ufność.

Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię Bożej prawdy, daj nam stałość wiary, pomóż poznawać wielkość Boga, która przewyższa wszystko.

Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas prosto do Boga. Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania, radość i pocieszenie z niego płynące. Spraw, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą w Twarz i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy. Amen.

Modlitwa o owoce Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył, by oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen

Modlitwa poranna do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.
Przyjdź, Duchu Święty, a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę, zjednoczą się, aby dobrze działać.
Przyjdź, Duchu Święty, tam bowiem, gdzie Ty jesteś, znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź, Duchu Święty, a przed Twoją miłością ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź, Duchu Święty, dniem dzisiejszym kieruj i rządź.
Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj będzie dobre i nowe. Amen.

Modlitwa wieczorna do Ducha Świętego

O Duchu Przenajświętszy, przyjdź i oświeć me serce. Tyś jest najwyższym Kierownikiem wszystkich sumień ludzkich, racz mi użyczyć daru sumienia delikatnego, wrażliwego na święte Twe natchnienia. Pozwól mi w Twoim świetle ocenić miniony dzień, daj mi łaskę żalu za popełnione grzechy, niewierności, wzbudź we mnie mocne postanowienie poprawy. Racz moje serce napełnić ogniem Twej świętej miłości. Amen.