Litania do Boga Ojca

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości – przyjm uwielbienie nasze.

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze, usłysz nas.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności – zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wytrwanie do końca przy Tobie – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Gorliwość o zbawienie innych dusz – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Pokorę prawdziwej mądrości – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Umiłowanie czystości – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Boże, Ojcze, usłysz nas.
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas.
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających – zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych – zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Jezu cichy i pokornego Serca.
Wierni: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.
Amen.

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.
Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem.
A jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności, bezwstyd w życiu i strojach, liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i Świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twego namiestnika i stan kapłański! Kto nie zadrży na bezczeszczenie samego Sakramentu Boskiej miłości, okropne świętokradztwa i publiczne wykroczenia narodów, wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie Świętego Kościoła!
O Panie! jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni. Aby zaś choć w części naprawić zniewagi wyrządzone Tobie, o Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu ofiarowałeś na krzyżu i które ponawiasz co dzień na ołtarzu. W połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, z głębi serca przyrzekamy Ci, o Jezu, oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady.
Przeto błagamy Cię, o Najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci w wierności obowiązkom Twojej świętej służby przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki.
Amen.

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza – wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
Wierni: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen.


Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty męstwa – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zatwardziałości serca – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez Twoje przyjście w językach ognistych – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować Go raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
Wierni: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego.
Amen.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami.
Święta Panno nad pannami – módl się za nami.
Matko Chrystusowa – módl się za nami.
Matko Kościoła – módl się za nami.
Matko miłosierdzia – módl się za nami.
Matko łaski Bożej – módl się za nami.
Matko nadziei – módl się za nami.
Matko nieskalana – módl się za nami.
Matko najczystsza – módl się za nami.
Matko dziewicza – módl się za nami.
Matko nienaruszona – módl się za nami.
Matko najmilsza – módl się za nami.
Matko przedziwna – módl się za nami.
Matko dobrej rady – módl się za nami.
Matko Stworzyciela – módl się za nami.
Matko Zbawiciela – módl się za nami.
Panno roztropna – módl się za nami.
Panno czcigodna – módl się za nami.
Panno wsławiona – módl się za nami.
Panno można – módl się za nami.
Panno łaskawa – módl się za nami.
Panno wierna – módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości – módl się za nami.
Stolico mądrości – módl się za nami.
Przyczyno naszej radości – módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami.
Przybytku chwalebny – módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności – módl się za nami.
Różo duchowna – módl się za nami.
Wieżo Dawidowa – módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej – módl się za nami.
Domie złoty – módl się za nami.
Arko przymierza – módl się za nami.
Bramo niebieska – módl się za nami.
Gwiazdo zaranna – módl się za nami.
Uzdrowienie chorych – módl się za nami.
Ucieczko grzesznych – módl się za nami.
Pociecho migrantów – módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych – módl się za nami.
Wspomożenie wiernych – módl się za nami.
Królowo Aniołów – módl się za nami.
Królowo Patriarchów – módl się za nami.
Królowo Proroków – módl się za nami.
Królowo Apostołów – módl się za nami.
Królowo Męczenników – módl się za nami.
Królowo Wyznawców – módl się za nami.
Królowo Dziewic – módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta – módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta – módl się za nami.
Królowo Różańca świętego – módl się za nami.
Królowo rodzin – módl się za nami.
Królowo pokoju – módl się za nami.
Królowo Polski – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

W okresie wielkanocnym:
Kapłan: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Wierni: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się:
Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Pod Twoją obronę…

Poza okresem wielkanocnym:
Kapłan: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Pod Twoją obronę…

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida – módl się za nami.
Światło Patriarchów – módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy – módl się za nami.
Opiekunie Odkupiciela – módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy – módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego – módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa – módl się za nami.
Sługo Chrystusa – módl się za nami.
Sługo zbawienia – módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny – módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy – módl się za nami.
Józefie najczystszy – módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy – módl się za nami.
Józefie najmężniejszy – módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy – módl się za nami.
Józefie najwierniejszy – módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości – módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa – módl się za nami.
Wzorze pracujących – módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego – módl się za nami.
Opiekunie dziewic – módl się za nami.
Podporo rodzin – módl się za nami.
Podporo w trudnościach – módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych – módl się za nami.
Nadziejo chorych – módl się za nami.
Patronie wygnańców – módl się za nami.
Patronie cierpiących – módl się za nami.
Patronie ubogich – módl się za nami.
Patronie umierających – módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych – módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Ustanowił go panem domu swego.
Wierni: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.