Błogosławiony Władysław Findysz urodził się 13 grudnia 1907 r. w Krościenku Niżnym k. Krosna na Podkarpaciu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1932 r. w Przemyślu. W 1942 r. został proboszczem w Nowym Żmigrodzie. W czasie II wojny światowej, a także w latach powojennych, niósł ofiarną pomoc duchową i materialną wszystkim mieszkańcom, bez względu na narodowość i wyznanie. W latach Soboru Watykańskiego II włączył się aktywnie w dzieło „Soborowych czynów dobroci”, apelując z ambony i za pośrednictwem listów o odnowienie życia religijnego. Odpowiedzią władz komunistycznych na gorliwą działalność duszpasterską ks. Findysza były jego liczne prześladowania. 17 grudnia 1963 r. za rzekome „zmuszanie do praktyk religijnych” został skazany na dwa i pół roku pozbawienia wolności. W więzieniu znęcano się nad nim fizycznie i psychicznie. Władze z premedytacją uniemożliwiły mu poddanie się uprzednio zaplanowanej operacji na nowotwór przełyku. Z więzienia został zwolniony warunkowo w stanie skrajnego wycieńczenia. Zmarł po kilku miesiącach, 21 sierpnia 1964 r. Został ogłoszony błogosławionym jako męczennik 19 czerwca 2005 r. w Warszawie.
Wspomnienie liturgiczne 23 sierpnia.

List Ojca św. Franciszka na 50-lecie męczeńskiej śmierci bł. Władysława Findysza

Z okazji 50-rocnicy męczeńskiej śmierci bł. Ks. Władysława Findysza, kapłana i męczennika, Ojciec św. Franciszek nadesłał okolicznościowy list. Poniżej publikujemy cały tekst.

Jego Ekscelencja
Ksiądz Bp Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

W dniu 23 sierpnia przypada 50. rocznica śmierci Błogosławionego Władysława Findysza, kapłana i męczennika, syna Waszej ziemi. Z tej okazji pragnę zjednoczyć się duchowo z tymi, którzy zgromadzą się w jego Sanktuarium w Nowym Żmigrodzie, aby dziękować Panu za istnienie i świętość tego Pasterza, który oddał życie z miłości dla Chrystusa i Jego owczarni. Serdecznie pozdrawiam Waszą Ekscelencję, czcigodnych Braci w biskupstwie i kapłaństwie, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Szczególne wyrazy bliskości przesyłam młodym, zwłaszcza uczniom szkół noszących imię Błogosławionego. Wszystkich Was obejmuję serdeczną myślą i modlitwą.
Wiemy dobrze, że męczeństwo począwszy od czasów apostolskich znaczyło wszystkie okresy życia Chrystusowego Kościoła. Niesie ono z sobą cierpienie, przelanie krwi i śmierć, ale przede wszystkim oznacza świadectwo wiary i miłości, które nie zna granic. Zawsze takie radykalne świadectwo rodziło nowych uczniów Chrystusa. «Krew męczenników posiewem chrześcijan» – mówił Tertulian.
Tak było w różnych momentach historii Kościoła w Polsce, począwszy od św. Wojciecha i św. Stanisława u początków, aż do św. Maksymiliana Kolbego i Edyty Stein w czasach okupacji nazistowskiej i do okrucieństw znoszonych przez wielu wierzących, świeckich, zakonników i duchownych w czasach reżimu komunistycznego. Pośród nich jest świetlana postać proboszcza z Nowego Żmigrodu, który z całkowitym oddaniem sprawował swoją kapłańską posługę, niosąc Ewangelię Chrystusa wszystkim, a zwłaszcza najbardziej potrzebującym, nie tylko słowami, ale też działaniem, zdobywając sobie szacunek i miłość swych wiernych i nienawiść wrogów Kościoła. Ani więzienie, ani śmierć nie odłączyły go od Chrystusa i od owiec, które zostały mu powierzone. Dlatego Kościół, w akcie beatyfikacji wskazał go jako wzór i patrona dla naszego okolenia. Błogosławiony Władysław niech będzie dla wszystkich kapłanów wezwaniem do wierności, do świętości i całkowitego oddania w codziennej posłudze Chrystusowi i braciom. Dla wszystkich wiernych niech będzie znakiem i przykładem zawierzenia Bogu i radykalnego przywiązania do Chrystusa i do wartości, które w Ewangelii proponuje wszystkim ludziom. Dla wszystkich niech będzie pośrednikiem, który wyprasza obfite Boże łaski, niezbędne w codziennym postępowaniu na drogach Chrystusa.
Jego opiece zawierzam Kościół który jest w Rzeszowie i w całej Polsce, i wszystkim z serca udzielam mojego Aposto1skiego Błogosławieństwa, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Franciscus Watykan, 19 sierpnia 2014 r.

Litania do bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika komunizmu

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się nad nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu,
Kapłanie według Serca Jezusowego,
Wierny głosicielu słowa Bożego,
Niestrudzony szafarzu sakramentów świętych,
Orędowniku ubogich,
Wspomożycielu potrzebujących,
Pocieszycielu uciemiężonych,
Nauczycielu młodzieży,
Duchowy ojcze powierzonych sobie parafian,
Mężny obrońco ładu moralnego,
Nieustraszony świadku Zbawiciela,
Męczenniku wytrwały aż do końca,

Przez twoje wezwanie do życia łaski w sakramencie chrztu świętego, wstawiaj się za nami u Boga
Przez twe powołanie do stanu kapłańskiego,
Przez twą troskę duszpasterską o powierzonych ci parafian,
Przez twoje głoszenie słowa Bożego,
Przez twoje sprawowanie sakramentów świętych,
Przez twą gorliwość w nawoływaniu do nawrócenia,
Przez twą miłość i dobroć świadczoną potrzebującym,
Przez twe zaangażowanie w czynienie wszelkiego dobra,
Przez twą wytrwałość na modlitwie,
Przez twój upór w dążeniu do królestwa niebieskiego,
Przez twoje niesłuszne oskarżenie,
Przez niesprawiedliwy wyrok,
Przez twe uwięzienie,
Przez zniewagi, szyderstwa, które wycierpiałeś,
Przez twe pokorne poddanie się woli Bożej,
Przez twój przykład chrześcijańskiego przyjęcia cierpienia,
Przez twą śmierć dla chwały Bożej,
Przez twe wyniesienie do chwały ołtarzy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami bł. Władysławie.
W.: Abyśmy wolę Bożą wypełnili do końca.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, dla zasług kapłana i męczennika błogosławionego Władysława, prosimy Cię pokornie, abyś wejrzał na nas łaskawie i udzielił nam potrzebnych łask oraz uzdolnił nas do mężnego świadczenia o Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Władysława Findysza

Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego Władysława obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś Duchem Świętym do świadczenia o Tobie, aż do ofiary z życia, przez jego wstawiennictwo wysłuchaj mojej prośby… i udziel mi łaski, abym tak jak on wypełnił w swoim życiu Twoją wolę do końca. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

O otrzymanych łaskach dzięki wstawiennictwu bł. Władysława Findysza prosimy poinformować:
Kuria Diecezjalna w Rzeszowie
ul. Zamkowa 4
PL – 35-032 Rzeszów

e-mail: kuria@rzeszow.opoka.org.pl

Sanktuarium bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie