1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (5, 1-12a)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Osiem Błogosławieństw to nie jest kolejny zbiór przykazań, mówiący o tym, jacy powinniśmy być. Te Jezusowe Błogosławieństwa to opowieść o tym, jak bardzo Bóg nas obdarowuje. Chce nam dać królestwo niebieskie i ziemię całą. Chce nas pocieszyć i nasycić. Chce nam okazać miłosierdzie i nazwać znów swymi synami i córkami. Wreszcie chce, abyśmy Go oglądali twarzą w twarz. Tego wszystkiego nie może jednak nam dać, jeśli będziemy zbytnio przywiązani do tego świata, jeśli tu zapuścimy korzenie i jeśli nie będziemy upodabniać się do Niego.

Mieczysław Łusiak SJ

Źródło: DEON.PL

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – TO ŚWIĘTO RADOSNE na co wskazują biały ornat, w którym Kapłan sprawuje Mszę Świętą.

1 listopada w Kościele Katolickim wspominani są wszyscy ludzie, którzy doszli do świętości, szczególnie zwracając uwagę na świętych, którzy wiedli święte życie w codzienności i nie zostali kanonizowani.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Każdy, ochrzczony może być zbawiony i osiągnąć chwałę nieba w swoim powołaniu – w życiu konsekrowanym, w kapłaństwie, w małżeństwie, w stanie wolnym. Świętość jest nieustanną współpracą z Łaską Bożą, jest pełnią człowieczeństwa, jest miłością, oddaniem, poświęceniem, pracowitości i modlitwą. Każdy jest przez Pana Boga wybrany, każdy może odkryć tą najlepszą z dróg, którą Pan Bóg chce doprowadzić ciebie i mnie do świętości. Droga do świętości nie jest łatwa, często prowadzi przez Krzyż i wyrzeczenia „Łaską jesteście zbawienie”. Jesteśmy odkupieni przez ofiarę – mękę i śmierć Pana Jezusa „Kto spożywa Ciało Moje i Krew Moją pije trwa we Mnie, a Ja w nim”.

W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Wiele osób doszło jednak do świętości w codzienności.  

W wyznaniu wiary mówimy „wierzę w świętych obcowanie” – WIERZĘ? i czy tylko wypowiadam te słowa? Czy modlę się przez wstawiennictwo swojego świętego Patrona albo innego świętego? Czy znam życiorys tych świętych? Zgodnie z liturgią Kościoła katolickiego obchodzona jest też wigilia uroczystości Wszystkich Świętych.

Uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona w Kościele katolickim od IX wieku i wywodzi się z tradycji oddawania czci męczennikom, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa poświęcili swoje życie dla wiary, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej.

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty.
(1 J 3, 1-3)

Z homilii św. Jana Pawła II w dniu beatyfikacji Karoliny Kózkówny:

„Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym.”

bł. Matka Elżbieta Róża Czacka – Założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża:

„Nie można osiągnąć wyższego stopnia świętości bez cierpienia… Dlatego trwanie u stóp krzyża jest naszą drogą.”

„Wiara sprawia, że człowiek przyjmuje każde cierpienie z głębokim przeświadczeniem, że Bóg je dopuszcza dla jego uświęcenia. Chociaż bardzo cierpi, z miłością zwraca się ku Bogu, bo wie, że za tym cierpieniem jest miłosierna Opatrzność Boża, która chce jedynie jego dobra. (…) Cierpienie przyjęte przez nas z poddaniem się Woli Boga i z miłości ku Niemu zlewa na duszę pokój i radość, te dwa owoce Ducha Świętego, których świat nie daje i dać nie może.”

CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM

1. Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przejęciem Komunii Świętej.

2. Ofiarowanie odpustów.

3. Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.

4. Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.

5. Naśladowanie dobrych cech zmarłych.

6. Roztropna troska o estetykę grobu.

Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.

OFIAROWANIE ODPUSTÓW

Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).

Wykonać czynności obdarzone odpustem.

Wypełnić trzy warunki:

1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej.

2. Przyjęcie Komunii Świętej.

3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…).

INTENCJA OJCA ŚWIĘTEGO NA LISTOPAD 2022:

Za dzieci, które cierpią 
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

We wtorek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze Święte o godz. 8:00 i 14:00. Po południowej Mszy Świętej procesja żałobna na cmentarzu, zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Z UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH związana jest OKTAWA przedłużająca świętowanie i modlitwę na następne 7 dni. (oktawa to przeżywanie uroczystości przez 8 dni). Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych – jeden każdego dnia i ofiarować go za jednego zmarłego.

Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (Za dzieci, które cierpią: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.), nawiedzenie cmentarza i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Listopad – miesiąc modlitwy za zmarłych, refleksji – co po nas zostanie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dalszą rodzinę, znajomych, dzieci nie narodzone, dusze w czyśćcu cierpiące – ofiarowane odpusty, Komunia Święta, modlitwa są ratunkiem dla dusz, które jeszcze nie osiągnęły Życia Wiecznego.

Uwielbiajmy Pana Boga w świętości Jego wybranych – świętych i błogosławionych naszych patronów z Chrztu i Bierzmowania. Naśladujmy naszych Patronów na ich ścieżce do nawrócenia i po nawróceniu. Odszukajmy życiorys naszego świętego i módlmy się Litanię i modlitwą do Niego lub do Niej.

W środę 2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Msze Święte o godz. 8:00 i 15:00.