4 kwietnia – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – KWIECIEŃ 2021

Intencja powszechna

Podstawowe prawa Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

4 KWIETNIA – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

„Powiedz nam Maryjo, coś w drodze widziała?” – śpiewamy w dzisiejszej Sekwencji. A w Ewangelii Jana aż trzy razy powtarza się słowo: „ujrzeć, zobaczyć”. „Maria zobaczyła, Piotr ujrzał, Jan ujrzał i uwierzył”. To słowo w różnych formach, odcieniach, brzmieniu emocjonalnym będzie powtarzane przez wszystkich świadków zmartwychwstania.

1. Co zobaczyła Maria, Piotr i Jan w ten paschalny poranek?

Maria Magdalena zobaczyła pusty grób. I zatrzymała się na tym znaku. Pusty grób nie był dla niej znakiem radosnym. Był raczej znakiem cierpienia i smutku. Pogłębił w Marii ból Wielkiego Piątku. Do tego doszło rozczarowanie: „Zabrano Pana”.

Szymon Piotr zobaczył więcej. Wszedł do grobu i zobaczył ławę, na której spoczywało ciało Jezusa, zobaczył również całun, którym owinięte było Jego ciało. Zobaczył znaki, ale nie zobaczył jeszcze Jezusa. Piotr widzi, ale jeszcze nie rozumie. Piotr jest obrazem ludzi, którzy kierują się rozumem i wolą. Rozum nie jest w stanie przeniknąć tajemnicy zmartwychwstania.

Potem wszedł Jan. Jan zobaczył to samo, a jednak najwięcej. Jan „ujrzał i uwierzył”. By ujrzeć i uwierzyć potrzeba serca, które kocha i które wie, że jest kochane. Kto doświadcza w głębi serca miłości Jezusa, może uwierzyć w zmartwychwstanie. Ma przeczucie i pewność, że miłość jest silniejsza od śmierci.

Na końcu weszła do grobu Maria Magdalena. I ujrzała dwóch aniołów. Byli oni pierwszymi zwiastunami zmartwychwstania i życia.

2. Co ja powinienem zobaczyć w tych znakach?

W znaku grobu powinienem zobaczyć życie. Pusty grób to nie jest znak śmierci, pustki, bezsensu, zawiedzionych nadziei. Pusty grób to znak radości i zmartwychwstania, a więc życia. Pascha, którą świętujemy jest życiem, jest nadzieją, jest radością.

Nasze codzienne doświadczenie jest często doświadczeniem bólu, cierpienia i krzyża, albo przynajmniej małych „krzyżyków”. O wiele łatwiej przychodzi nam koncentracja na tym, co przykre, bolesne, trudne, raniące, niż kontemplacja tego, co daje radość, pobudza do życia, pozwala cieszyć się życiem i Bogiem.

I może, tak stopniowo, nieświadomie zrodzić się w nas mistyfikacja krzyża, bólu i cierpienia. Możemy z krzyża uczynić cel. A przecież krzyż jest drogą. Nie celem. Celem jest Ten, który zwyciężył krzyż. Celem jest chwała, która jest za krzyżem i za grobem.
W pustym grobie Jezusa powinienem zobaczyć moje zbawienie.

W czasach Mojżesza i patriarchów Bóg zawarł z człowiekiem przymierze. Zewnętrznym znakiem tego przymierza była Arka Przymierza. W Arce znajdował się Dekalog. Po obu stronach Arki umieszczono dwóch złotych cherubów, które symbolizowały obecność Boga. Na Arce kazał Bóg umieścić złotą płytę, tzw. „Płytę Przebłagania”. Znad tej płyty Bóg przemawiał do swego ludu.

Arka i Dekalog były dla przekraczającego przykazania sądem. Za przekraczanie przykazań groziła śmierć. Dlatego właśnie Bóg kazał postawić Płytę Przebłagania. Płyta Przebłagania była pomostem pomiędzy Bogiem a grzesznym człowiekiem. Była miejscem łaski i miłosierdzia Boga.

Ten starotestamentalny obraz odnajdujemy w poranek wielkanocny. Dwaj Aniołowie zajmują miejsce cherubów. Wykuta w skale ława grobowca jest Nową Arką przymierza. A Płytą Przebłagania, Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Zmartwychwstały Chrystus.

Św. Paweł nazywa Jezusa „narzędziem przebłagania” (Rz 3,25). Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są jakby „przebłaganiem Boga”. W dzisiejszej Sekwencji śpiewamy: „Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.

Miłość Boga do człowieka musiała objąć cenę najwyższą. Ceną miłości Boga do człowieka mógł być tylko Boży Syn. Człowiek sam nie może „przebłagać” Boga. Głębia grzechu jest nie do „odpracowania” przez nas samych. Tę głębię grzechu mógł odkupić tylko „Baranek bez skazy”.

Znak, który zobaczyli pierwsi świadkowie pustego grobu, znak naszego zbawienia, znak łaski i miłosierdzia uobecnia się codziennie w sakramentach, szczególnie w sakramencie pojednania i Eucharystii.

3. Co mi przeszkadza zobaczyć Jezusa Zmartwychwstałego?

Najogólniej mówiąc, to samo, co Marii Magdalenie i Piotrowi – zatrzymanie się na znakach, symbolach, zatrzymanie się na tym, co zewnętrzne, zmysłowe, co dotykalne i widzialne. Te znaki, poprzez które nie potrafimy się przedrzeć, absorbują całą naszą uwagę, energie, siły. Zasłaniają rzeczywistość duchową, zasłaniają Zmartwychwstałego.

Co jest tym znakiem konkretnie, w moim życiu? Może to być grób, jak u Marii Magdaleny. A więc cierpienie, krzyż, moje małe dramaty, które przesłaniają mi całą przestrzeń życia. Może to być kamień grobowy. Takim kamieniem mogą być ludzie, nasz egoizm, różne wewnętrzne blokady, lęki, niezdolność do miłości. Może to być chusta i całun. A więc to wszystko, co nas zamyka w sobie, więzi, przeszkadza żyć w pełni, w wolności.

Co jest moim kamieniem grobowym albo całunem śmierci? Co we mnie obumiera lub już obumarło? Co wymaga zmartwychwstania? Co zasłania mi Żyjącego Chrystusa?

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje drogę uczniów do wiary paschalnej. Jest to droga indywidualna. Jan rozpoznaje i wierzy od razu, Piotr potrzebuje czasu, Maria Magdalena nie jest w stanie rozpoznać Zmartwychwstałego. Jezus musi sam objawić jej siebie.

Jezus Zmartwychwstały objawia się każdemu z nas w innym czasie. Gdy, jak Piotr porzucimy swoje kalkulacje, gdy jak w Janie zacznie w nas dojrzewać miłość, gdy jak Maria dojrzejemy, by przyjąć Jego łaskę.

Prośmy dziś Chrystusa, byśmy w te święta wielkanocne nie zatrzymali się na grobie i całunie, ale zobaczyli Pana. Prośmy też pierwszych świadków pustego grobu, by pomogli nam przeżywać czas paschalny, jak oni.

Może, jak Janowi, będzie towarzyszyła nam głęboka kontemplacyjna pewność i świadomość: „To jest Pan!” (J 21, 7)

Może, jak Piotr, powiemy w pokorze: „Panie, Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17).

A może, jak Maria Magdalena, podzielimy się z innymi naszą radością: „Widziałam Pana (Widziałem Pana) i to mi powiedział!” (J 20, 18).

Stanisław Biel SJ

Źródło: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/widzialam-pana-i-to-mi-powiedzial-j-201-9,45780

4 KWIETNIA – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – znajdujemy grób pusty – CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – JEZUS ŻYJE – JEZUS ŻYJE W NASZEJ CODZIENNOŚCI, Zmartwychwstanie Chrystusa, to pokonanie śmierci i grzech, stwarzanie na nowo. Odnajdujmy nową drogę – nową drogę naszego życia – drogę miłości i życzliwości, dobra i pomocy bliźniemu.

1. Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa:
Weselmy się w Nim i radujmy!  

2. Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
Z czystego serca miłujmy się nawzajem.

3. Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.  

4. Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
A pośrodku nas niech będzie Chrystus.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W dniu 4 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA – Procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6:00, druga Msza Święta – o godz. 11:00 i trzecia – o godz. 15:00. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. Niech radosny śpiew ALLELUJA – oddali od nas codzienny ból i troski, w przestrzeń naszego życia WCHODZI CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY – „ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, PIEKŁA i SZATANA – WYCHODZI Z GROBU DNIA TRZECIEGO Z RANA – ALLELUJA”. Czy przyjmujesz Chrystusa do swojego serca, do swojej rodziny, pracy, codzienności? ON zna nasze troski i mówi o sobie JA JESTEM – i JEST tam gdzie JEST WEZWANY.

1a. Z UROCZYSTOŚCIĄ ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA związana jest OKTAWA – to znaczy, że uroczystość trwa 8 dni – każdy dzień w kontekście wiary dobrze jest przeżywać jak NIEDZIELĘ uczestnicząc w codziennej MSZY ŚWIĘTEJ.

2. W poniedziałek 5 kwietnia – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocny – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, w Łopience o godz. 15:00. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – przed Sumą.

3. We wtorek 6 kwietnia, Wtorek w Oktawie Wielkanocy, Msza Święta o godz. 18:00. Piąty dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.

4. W środę 7 kwietnia, Środa w Oktawie Wielkanocy, Msza Święta o godz. 18:00. Szósty dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.

5. W czwartek 8 kwietnia, Czwartek w Oktawie Wielkanocy, Msza Święta o godz. 18:00. Siódmy dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.

6. W piątek 9 kwietnia, Piątek w Oktawie Wielkanocy, Msza Święta o godz. 18:00. Ósmy dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.

7. W sobotę 10 kwietnia, Sobota w Oktawie Wielkanocy, Msza Święta o godz. 18:00. Dziewiąty dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego.

6a. W sobotę 10 kwietnia, 11 rocznica katastrofy smoleńskiej. Módlmy się za ofiary.

8. W niedzielę 11 kwietnia, NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Na czas Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa niech Bóg Wszechmogący obdarza wszystkich Swoim Błogosławieństwem Światło Ducha Świętego niech pomaga w rozpoznawaniu znaków czasu. Trwajmy przy Chrystusie, który zmartwychwstał i daje nam nowe życie pełne miłości i pokoju. Trwajmy mocno w wierze, która jest fundamentem życia Narodu Polskiego. Trwajmy na modlitwie w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Bogu Ojcu Wszechmogącemu, który dał Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który wypełnił Wolę Boga do końca przez ofiarę ze swojego życia i odkupił nas Swoją Krwią Przenajświętszą, abyśmy mieli Życie i mieli je w obfitości. Szanujmy życie ziemskie, dążmy do świętości by osiągnąć Życie Wieczne. W tym trudnym czasie pandemii korona wirusa otaczajmy się wzajemnym szacunkiem i modlitwą.

10. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochała to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy.

Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana Pelczara wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………, o którą Cię proszę.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami.