21 marca – V niedziela Wielkiego Postu

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MARZEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 – Rok św. Józefa

2021 – Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

21 MARCA – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się prośbą skierowaną przez Greków do Apostoła Filipa: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.

Kontemplacja oblicza Jezusa została przez Jana Pawła II określona jako najważniejszy cel chrześcijan na trzecie tysiąclecie. Papież nie mówił w pierwszym rzędzie o zmianie świata, walce z niesprawiedliwością, złem, cierpieniem. Ale o kontemplacji Jezusa.

Kontemplacja Jezusa cierpiącego i chwalebnego jest mocą, siłą do naśladowania Go w życiu. W pewnym stopniu doświadczymy czy przenikniemy tajemnicę „osobowości Boga”, gdy przez wiarę zgodzimy się ujrzeć Go w Jezusie Chrystusie. Osoba Jezusa, Jego życie, słowa, czyny, Jego miłosierdzie, dobroć, miłość są najdoskonalszym odbiciem oblicza i Serca Boga.

Jedynie Jezus rzeczywiście widział Boga, ponieważ sam jest Bogiem. Spoczywa w sercu Boga. Pozostaje w najbardziej intymnej więzi z Ojcem. I ten Jezus, który jest odbiciem Ojca, stał się człowiekiem, przyjął ciało, wstąpił w naszą historię. Kontemplując Jego ziemskie życie, Jego słowa i czyny, możemy uchwycić coś z życia niezgłębionej tajemnicy Ojca. W Jezusie my, ludzie, oglądamy Boga i Jego miłość. I w Jezusie uzyskujemy intymną więź z Ojcem. W Nim możemy niejako spoczywać w sercu Ojca. Kontemplując serce Jezusa doświadczamy w ograniczonym stopniu tego, o czym mówi św. Jan – oglądamy chwałę Boga (por. J 1, 14).

W odpowiedzi na prośbę Greków Jezus zapowiada swoje cierpienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki tym wydarzeniom przyciągnie wszystkich do Siebie (zbawi). Jest jak ziarno, które musi obumrzeć, by wydać stokrotny plon. Musi „stracić ziemskie życie”, by zyskać nowe, uwielbione i przemienione.

Obumierające ziarno uświadamia, że to, co najpiękniejsze i najcenniejsze rodzi się w bólu i cierpieniu. Nie ma miłości bez cierpienia. Prawdziwa miłość jest obumieraniem egoizmowi, „przebijaniem własnego serca” i wydawaniem go dla innych. „Obumieranie ja” jest zawsze bolesne i pozostawia ranę. Ale bez niej nie ma miłości. Jest egoizm. Poprzez „obumieranie sobie” naśladujemy Chrystusa, zbliżamy się do Jego miłości i miłości drugiego człowieka.

Jakie są moje najgłębsze pragnienia, tęsknoty i pytania? Jakie pytanie chciałbym zadać dziś Jezusowi? Co bym odpowiedział, gdyby podszedł do mnie jakiś człowiek i poprosił, jak Filipa: „Chcę zobaczyć Jezusa! Pokaż mi oblicze Boga!” (?) Co we mnie musi „obumrzeć”? Jaki rodzaj egoizmu, mentalności, konstrukcji myślowych czy filozofii wymaga zmiany myślenia? Co wymaga przewartościowania? Co odbudowy?

Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/panie-chcemy-ujrzec-jezusa-j-12-20-33,169236

21 MARCA  – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – od dziś do Wielkiego Piątku krzyże w świątyni są zasłonięte fioletową zasłoną.

Dlaczego?

– Zasłonięty Krzyż zastanawia, przyciąga naszą uwagę, choć jest zasłonięty.

Tak bardzo trzeba dziś spojrzeć we własne sumienie i spytać się czy szanujemy ZNAK KRZYŻA – czy znakiem Krzyża rozpoczynamy każdy nasz dzień, czy wykonywany przed i po modlitwie jest dotknięciem czoła, serca i ramion, czy wykonujemy znak krzyża mijając kościół lub kaplicę, czy wierzymy w śmierć Pana Jezusa na Krzyżu, czy wierzymy, że umarł dla naszego zbawienia (aby nas uratować) i przyprowadzić przed Tron Boga Ojca, czy szanujemy i ozdabiamy krzyża w naszej miejscowości?

Pan Jezus skazany na mękę i śmierć na Krzyżu, pyta „Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił?

Zawierzajmy się Trójcy Przenajświętszej oraz Opiece Matki Najświętszej i św. Józefa. Pośród codziennej rzeczywistości niech nasze serce będzie przy Panu Jezusie.

PANIE JEZU, BŁOGOSŁAW NASZEJ PARAFII

MATKO BOŻA BOLESNA, ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO.

KORZYSTAJMY Z MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W GÓRZANCE.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 marca – V niedziela Wielkiego Postu – „czarna niedziela”, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2021

List Pasterski abp Adama Szala na I niedzielę Wielkiego Postu

1a. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i ofiarować go za zmarłych lub o darowanie własnych win doczesnych.

1b. Trwa tydzień modlitw o ochronę życia:

2. W poniedziałek 22 marca – Msza Święta o godz. 17:00.

2a. W poniedziałek 22 marca – w Czarnej k. Lutowisk Różaniec i Msza Święta ku czci św. Rity o godz. 17:00.

3. We wtorek 23 marca, wspomnienie św. Rafki, dziewicy – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 24 marca, wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej, zakonnicy – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Msze Święta o godz. 9:00 i 17:00.

5a. Przystąpienie do DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO podczas obu Mszach Świętych.

6. W piątek 26 marca, wspomnienie św. Dobrego Łotra – Patrona Archidiecezji Przemyskiej – Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 27 marca, wspomnienie św. Ernesta, opata i męczennika – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 28 marca, NIEDZIELA PALMOWA, NIEDZIELA MĘKI PANSKIEJ, poświęcenie palm na obu Mszach Świętych o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30.

8a. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochała to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy.

Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana Pelczara wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………, o którą Cię proszę.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami.