28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu „AD GENTES” – „KU NARODOM”

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MARZEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Wstępowanie na górę, przebywanie na niej posiada w Ewangeliach głębokie znaczenie. Jezus wstępuje na górę Błogosławieństw, górę Tabor, górę Oliwną, górę Kalwarię. O ile na górę Synaj zstępuje Jahwe, Bóg odległy i niedostępny dla prostego Izraelity, o tyle na górach, które wybiera Jezus objawia się Bóg – Człowiek, do którego może przystąpić każdy. Góry, na które wstępuje Jezus, nie są niedostępnymi szczytami, ale otwartą przestrzenią, na którą zaprasza wszystkich spragnionych miłości i prawdy.

Życie duchowe jest wiernym kroczeniem za z Jezusem na wszystkie góry, na których On sam przebywał; nie tylko na górę Przemienienia, ale również na górę walki wewnętrznej (Oliwną) i górę męki i cierpienia (Kalwarię). Naśladowanie Jezusa jest wiernym podążaniem za Mistrzem – w chwilach radości, cierpienia i trudu oraz chwały.

Na górze Tabor Jezus przemienił się w obecności uczniów. Jego zewnętrzny wygląd jest symbolem tego, co działo się w Jego wnętrzu; bliskości i całkowitej więzi z Ojcem. W podobny sposób promieniowała twarz Mojżesza na Synaju, gdy rozmawiał z Bogiem (zob. Wj 34, 29-30). Lśniąco białe szaty Jezusa są natomiast promieniowaniem boskości. Wszystko w Nim jest jasne, czyste, świetlane, objawia piękno i światło Boga. Św. Łukasz podkreśla, że przemienienie miało miejsce w czasie modlitwy. Modlitwa przemienia. Dzięki niej wszystko może stać się jasne, przejrzyste, czyste… Niepotrzebne są wtedy maski, iluzje. Pozostaje prawda o naszej słabości, ale również o wielkości. Możemy poczuć, że jesteśmy „chwałą Boga” (św. Ireneusz).

Przemienienie Jezusa na górze Tabor dokonało się w obecności Mojżesza i Eliasza. Według tradycji żydowskiej Eliasz nigdy nie umarł (został wzięty jako żyjący do nieba), natomiast Mojżesz został pogrzebany przez samego Boga w nieznanym miejscu na górze Nebo. Obydwaj mieli pojawić się w czasach mesjańskich, zapowiadając bliski koniec świata.

Obecność mężów Bożych rodzi w Apostołach uczucia ambiwalentne. Z jednej strony duchową fascynację. Wyraża ją Piotr, który chce utrwalić ten moment i zbudować trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Propozycja Piotra nawiązuje do obecności Boga w Namiocie Spotkania w czasach Mojżesza. Zawiera jednak niezrozumienie. Trzy namioty oznaczają „trzy domy” dla trzech nauczycieli. W ten sposób zrównuje Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem (K. Berger). Bóg Ojciec koryguje myślenie Piotra; wskazuje na Jezusa jako na Mesjasza, jedynego Syna Bożego, prawdziwego nauczyciela boskości i wzywa do posłuszeństwa Jemu: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Eliasz i Mojżesz, podobnie jak uczniowie są sługami.

Z drugiej strony w uczniach pojawia się lęk, strach, świadomość bóstwa Jezusa i dystansu, jaki dzieli uczniów od Niego. Ambiwalentne uczucia uczniów są wynikiem mistycznego obcowania z tajemnicą świętości i wielkości Boga, a z drugiej strony doświadczeniem Jego bliskości, która rodzi przyjaźń: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15, 14-15).

Czy chcę wstępować z Jezusem na szczyty życia wewnętrznego? Której góry się najbardziej boję, unikam? Czy doświadczyłem już przemieniającej mocy modlitwy? Czy moja twarz „promieniuje” dobrocią, życzliwością, miłością? Czy doświadczenie Bożej obecności rodzi we mnie radość i bojaźń bożą? Co we mnie wymaga jeszcze przemienienia?

O. Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/tam-przemienil-sie-wobec-nich-mk-9-2-10,170109

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – JEST NIEDZIELĄ „AD GENTES” („DO NARODÓW”)

 DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

Jałmużna wielkopostna 2021

Rozpoczęliśmy wielkopostny szlak nawrócenia i przemiany serc. Wielki Post, tradycyjnie będzie obfitował w wydarzenia misyjne. Trwa akcja „Misjonarz na Post”, a już w II niedzielę będziemy obchodzili Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W niedzielę „ad gentes” Kościół w Polsce będzie pamiętał o modlitewnej i finansowej pomocy dla misji. w ub. roku zebraliśmy 1,4 mln zł. na fundusz pomocy dla misjonarzy z Polski.

Dzieło Pomocy „Ad gentes” proponuje jako formę jałmużny wielkopostnej wysyłanie sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2,46 zł z VAT). – To niewielka ofiara z naszej strony, ale jakże bardzo skuteczna, gdy chodzi o wsparcie dzieł misyjnych. W ubiegłym roku zebraliśmy w ten sposób 171 709,52 zł, które przekazaliśmy już misjonarzom. Sms jest łatwą i szybką formą pomocy.

 W dalszym ciągu kontynuujemy akcję „Domy dla Pigmejów” Już udało się nam wybudować 12 domów z ubiegłorocznej akcji, a środki na 13 kolejnych mamy zabezpieczone. Koszt jednego domu dla rodziny to 550 euro. Dzięki darczyńcom z Polski, wielodzietne, ubogie i żyjące w naprawdę trudnych warunkach rodziny otrzymają własny, godny dach nad głową. Jałmużnę wielkopostną na budowę kolejnych domów w Burundi można wpłacać na konto: Bank PeKaO S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 z dopiskiem „Domy i kozy”.

ks. Zbigniew

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – zgromadzeni przed Ołtarzem, na którym dokonuje się MIESTERIUM (tajemnica) przemiany chleba w Ciało Pana Jezusa, wody i wina w Krew Pana Jezusa. Trudno nam w to uwierzyć, albo wierzymy a nie pojmujemy tej wielkiej miłości. Ciało i Krew Pana Jezusa są naszym umocnieniem w pielgrzymce przez ziemię ku Życiu Wiecznemu.

Tułamy się po tym świecie błądząc i szukając namiastki szczęścia, a szczęściem jest służenie innym ludziom i pokora. Wtedy tułaczka staje się pielgrzymkom. Zwykłe zadanie staje się misją – czyli posłannictwem i zadaniem ważnym do spełnienia dla większego dobra. Prośmy Ducha Świętego o otwartość na działanie Łaski Bożej w naszym życiu.

Jak Piotr, Jakub i Jan idźmy z Panem Jezusem na górę wysoką (tak jak położona jest nasza Świątynia), idźmy i usłyszmy słowa samego Pana Boga „TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY I JEGO SŁUCHAJCIE”. To jest wezwanie do miłości: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? BĄDŹCIE WIĘC WY DOSKONALI, JAK DOSKONAŁY JEST OJCIEC WASZ NIEBIESKI». (Ewangelia św. Mateusza 5, 43-48)

MATKO BOŻA BOLESNA, ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO.

DZIĘKUJMY BOGU ZA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W GÓRZANCE.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu, niedziela „AD GENTES” „DO NARODÓW” – zbiorka ofiar – jałmużny wielkopostnej na misje, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30.

1b. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i ofiarować go za zmarłych lub o darowanie własnych win doczesnych.

2. W poniedziałek 1 marca – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 2 marca – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 3 marca – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 4 marca – Święto św. Kazimierza, królewicza, także przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji Księdza Proboszcza, Biskupów i Prezbiterów oraz Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta o godz. 17:00. Litania-do-bł-Jana-Balickiego

6. W piątek 5 marca – I piątek miesiąca – Spowiedź o godz. 16:00 i po Mszy Świętej, Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o godz. 17:00, Litania-do-Najświętszego-Serca-Pana-Jezusa. W tym dniu 81 rocznica Zbrodni Katyńskiej (w 1940 r.).

7. W sobotę 6 marca – I sobota miesiąca, wspomnienie Róży z Vitebro dziewicy i zakonnicy, Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 7 marca – III niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji kobiet.

8a. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku). 

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochała to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy.

Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana Pelczara wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………, o którą Cię proszę.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami.