28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu „AD GENTES” – „KU NARODOM”

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – MARZEC 2021

Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Wstępowanie na górę, przebywanie na niej posiada w Ewangeliach głębokie znaczenie. Jezus wstępuje na górę Błogosławieństw, górę Tabor, górę Oliwną, górę Kalwarię. O ile na górę Synaj zstępuje Jahwe, Bóg odległy i niedostępny dla prostego Izraelity, o tyle na górach, które wybiera Jezus objawia się Bóg – Człowiek, do którego może przystąpić każdy. Góry, na które wstępuje Jezus, nie są niedostępnymi szczytami, ale otwartą przestrzenią, na którą zaprasza wszystkich spragnionych miłości i prawdy.

Życie duchowe jest wiernym kroczeniem za z Jezusem na wszystkie góry, na których On sam przebywał; nie tylko na górę Przemienienia, ale również na górę walki wewnętrznej (Oliwną) i górę męki i cierpienia (Kalwarię). Naśladowanie Jezusa jest wiernym podążaniem za Mistrzem – w chwilach radości, cierpienia i trudu oraz chwały.

Na górze Tabor Jezus przemienił się w obecności uczniów. Jego zewnętrzny wygląd jest symbolem tego, co działo się w Jego wnętrzu; bliskości i całkowitej więzi z Ojcem. W podobny sposób promieniowała twarz Mojżesza na Synaju, gdy rozmawiał z Bogiem (zob. Wj 34, 29-30). Lśniąco białe szaty Jezusa są natomiast promieniowaniem boskości. Wszystko w Nim jest jasne, czyste, świetlane, objawia piękno i światło Boga. Św. Łukasz podkreśla, że przemienienie miało miejsce w czasie modlitwy. Modlitwa przemienia. Dzięki niej wszystko może stać się jasne, przejrzyste, czyste… Niepotrzebne są wtedy maski, iluzje. Pozostaje prawda o naszej słabości, ale również o wielkości. Możemy poczuć, że jesteśmy „chwałą Boga” (św. Ireneusz).

Przemienienie Jezusa na górze Tabor dokonało się w obecności Mojżesza i Eliasza. Według tradycji żydowskiej Eliasz nigdy nie umarł (został wzięty jako żyjący do nieba), natomiast Mojżesz został pogrzebany przez samego Boga w nieznanym miejscu na górze Nebo. Obydwaj mieli pojawić się w czasach mesjańskich, zapowiadając bliski koniec świata.

Obecność mężów Bożych rodzi w Apostołach uczucia ambiwalentne. Z jednej strony duchową fascynację. Wyraża ją Piotr, który chce utrwalić ten moment i zbudować trzy namioty dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Propozycja Piotra nawiązuje do obecności Boga w Namiocie Spotkania w czasach Mojżesza. Zawiera jednak niezrozumienie. Trzy namioty oznaczają „trzy domy” dla trzech nauczycieli. W ten sposób zrównuje Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem (K. Berger). Bóg Ojciec koryguje myślenie Piotra; wskazuje na Jezusa jako na Mesjasza, jedynego Syna Bożego, prawdziwego nauczyciela boskości i wzywa do posłuszeństwa Jemu: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Eliasz i Mojżesz, podobnie jak uczniowie są sługami.

Z drugiej strony w uczniach pojawia się lęk, strach, świadomość bóstwa Jezusa i dystansu, jaki dzieli uczniów od Niego. Ambiwalentne uczucia uczniów są wynikiem mistycznego obcowania z tajemnicą świętości i wielkości Boga, a z drugiej strony doświadczeniem Jego bliskości, która rodzi przyjaźń: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15, 14-15).

Czy chcę wstępować z Jezusem na szczyty życia wewnętrznego? Której góry się najbardziej boję, unikam? Czy doświadczyłem już przemieniającej mocy modlitwy? Czy moja twarz „promieniuje” dobrocią, życzliwością, miłością? Czy doświadczenie Bożej obecności rodzi we mnie radość i bojaźń bożą? Co we mnie wymaga jeszcze przemienienia?

O. Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/tam-przemienil-sie-wobec-nich-mk-9-2-10,170109

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – JEST NIEDZIELĄ „AD GENTES” („DO NARODÓW”)

 DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

Jałmużna wielkopostna 2021

Rozpoczęliśmy wielkopostny szlak nawrócenia i przemiany serc. Wielki Post, tradycyjnie będzie obfitował w wydarzenia misyjne. Trwa akcja „Misjonarz na Post”, a już w II niedzielę będziemy obchodzili Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W niedzielę „ad gentes” Kościół w Polsce będzie pamiętał o modlitewnej i finansowej pomocy dla misji. w ub. roku zebraliśmy 1,4 mln zł. na fundusz pomocy dla misjonarzy z Polski.

Dzieło Pomocy „Ad gentes” proponuje jako formę jałmużny wielkopostnej wysyłanie sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2,46 zł z VAT). – To niewielka ofiara z naszej strony, ale jakże bardzo skuteczna, gdy chodzi o wsparcie dzieł misyjnych. W ubiegłym roku zebraliśmy w ten sposób 171 709,52 zł, które przekazaliśmy już misjonarzom. Sms jest łatwą i szybką formą pomocy.

 W dalszym ciągu kontynuujemy akcję „Domy dla Pigmejów” Już udało się nam wybudować 12 domów z ubiegłorocznej akcji, a środki na 13 kolejnych mamy zabezpieczone. Koszt jednego domu dla rodziny to 550 euro. Dzięki darczyńcom z Polski, wielodzietne, ubogie i żyjące w naprawdę trudnych warunkach rodziny otrzymają własny, godny dach nad głową. Jałmużnę wielkopostną na budowę kolejnych domów w Burundi można wpłacać na konto: Bank PeKaO S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 z dopiskiem „Domy i kozy”.

ks. Zbigniew

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – zgromadzeni przed Ołtarzem, na którym dokonuje się MIESTERIUM (tajemnica) przemiany chleba w Ciało Pana Jezusa, wody i wina w Krew Pana Jezusa. Trudno nam w to uwierzyć, albo wierzymy a nie pojmujemy tej wielkiej miłości. Ciało i Krew Pana Jezusa są naszym umocnieniem w pielgrzymce przez ziemię ku Życiu Wiecznemu.

Tułamy się po tym świecie błądząc i szukając namiastki szczęścia, a szczęściem jest służenie innym ludziom i pokora. Wtedy tułaczka staje się pielgrzymkom. Zwykłe zadanie staje się misją – czyli posłannictwem i zadaniem ważnym do spełnienia dla większego dobra. Prośmy Ducha Świętego o otwartość na działanie Łaski Bożej w naszym życiu.

Jak Piotr, Jakub i Jan idźmy z Panem Jezusem na górę wysoką (tak jak położona jest nasza Świątynia), idźmy i usłyszmy słowa samego Pana Boga „TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY I JEGO SŁUCHAJCIE”. To jest wezwanie do miłości: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? BĄDŹCIE WIĘC WY DOSKONALI, JAK DOSKONAŁY JEST OJCIEC WASZ NIEBIESKI». (Ewangelia św. Mateusza 5, 43-48)

MATKO BOŻA BOLESNA, ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO.

DZIĘKUJMY BOGU ZA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W GÓRZANCE.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu, niedziela „AD GENTES” „DO NARODÓW” – zbiorka ofiar – jałmużny wielkopostnej na misje, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30.

1b. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i ofiarować go za zmarłych lub o darowanie własnych win doczesnych.

2. W poniedziałek 1 marca – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 2 marca – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 3 marca – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 4 marca – Święto św. Kazimierza, królewicza, także przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji Księdza Proboszcza, Biskupów i Prezbiterów oraz Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta o godz. 17:00. Litania-do-bł-Jana-Balickiego

6. W piątek 5 marca – I piątek miesiąca – Spowiedź o godz. 16:00 i po Mszy Świętej, Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o godz. 17:00, Litania-do-Najświętszego-Serca-Pana-Jezusa. W tym dniu 81 rocznica Zbrodni Katyńskiej (w 1940 r.).

7. W sobotę 6 marca – I sobota miesiąca, wspomnienie Róży z Vitebro dziewicy i zakonnicy, Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 17:00.

8. W niedzielę 7 marca – III niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji kobiet.

8a. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku). 

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochała to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy.

Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana Pelczara wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………, o którą Cię proszę.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami.

21 lutego – I niedziela Wielkiego Postu

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 ROK ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Boże, Miłości nieskończona, Ty powołałeś świętego Józefa Sebastiana, biskupa, do współpracy w dziele zbawienia ludzi, aby słowem, pismem i przykładem prowadził wiernych do Ciebie przez Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Spraw, abyśmy na jego wzór coraz pełniej żyli Tobą i szerzyli Królestwo Twojej miłości wśród naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami!

2021 – rok św. Józefa Sebastiana Pelczara w Archidiecezji Przemyskiej

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

21 LUTEGO – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Publiczny okres działalności Jezusa zaczyna się na pustyni. Wyprowadził Go na nią Duch Święty. Wcześniej ten sam Duch umocnił Jezusa do podjęcia mesjańskiej misji w Jordanie.

Na pustyni Jezus przebywał czterdzieści dni. W ten sposób „kontynuował” tradycje liczby czterdzieści w historii zbawienia: czterdzieści dni trwał potop oczyszczający ludzkość z grzechu; czterdzieści lat wędrował Izrael przez pustynię do Ziemi Obiecanej; czterdzieści dni o chlebie i wodzie szedł Eliasz na spotkanie z Bogiem na górę Horeb. Liczba czterdzieści ma znaczenie symboliczne. Oznacza między innymi czas dojrzewania, oczyszczenia; czas nawrócenia, pokuty, powrotu.

Kościół rozpoczynając okres Wielkiego Postu zaprasza również nas na pustynię: Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca (Oz 2, 16). Czterdziestodniowy czas postu stanowi swoiste rekolekcje, które przypominają wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg chciał, aby ten czas był dla Ludu Wybranego czasem oczyszczenia, pogłębienia więzi, uświadomienia sobie szczególnego wybrania, głębszej miłości. Tymczasem okazał się czasem odejść, niewierności, szemrania, wątpliwości, niewiary i kuszenia Pana Boga.

W naszej wędrówce przez pustynię życia jest podobnie. Nie zawsze chcemy iść drogą, którą prowadzi nas Bóg, wybieramy własny sposób na życie i szczęście. Brak nam odwagi, wytrwałości, cierpliwości; brak szczerości, ufności i wiary. Często idziemy przez pustynię życia samotnie, mnożąc „krzyże” i uginając się pod nimi.

W czasie łaski i zbawienia, który rozpoczynamy, Bóg chce nam przypomnieć, że wędrówka przez pustynię życia nigdy nie jest samotna. Bóg zawsze jest na niej obecny, towarzyszy, prowadzi, wskazuje kierunek, upomina, bądź podtrzymuje na duchu. Jest obecny podobnie jak był z Noem, Mojżeszem, Eliaszem i Jezusem. Nawet gdy o Nim zapominamy, odwracamy się tyłem i idziemy własną drogą.

Pustynia jest miejscem samotności i kuszenia. W czasach biblijnych wierzono powszechnie, że demony mają szczególne upodobanie do łaźni, cmentarzy i pustyni. Jezus kuszony na pustyni, musiał walczyć z wrogiem na „jego terytorium”. Pustynia uświadamia, że pokusa jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Nie był od niej wolny nawet Boży Syn. Pokusa nie jest grzechem. Niezdrowe, „chore” poczucie winy sprawia, że czujemy się winni albo odpowiedzialni za nią. Aby pokonać pokusy potrzeba kształtowania wewnętrznej wolności i zrozumienia, że jest ona „zewnętrzna” wobec ludzkiej woli. I chociaż dręczy natarczywością, siłą, nigdy nie jest naszą winą.

Jezus odniósł zwycięstwo dzięki mocy Bożej i słowom Pisma świętego (o czym wspominają pozostali synoptycy). Nie dyskutował z szatanem, ale odpierał jego pokusy stanowczo, spokojnie i z godnością. Był pewny, silny, odważny, miał w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie ufał Ojcu. Wiedział, że ma za sobą moc Ojca i Ducha Świętego. W całym swoim życiu nie zmagał się z szatanem sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha Świętego.

Ewangelista Marek podkreśla, że Jezus przebywał na pustyni wśród dzikich zwierząt. W Biblii niektóre zwierzęta (np. smok, wąż) są symbolami zła. Jezus przebywał więc w otoczeniu zła, ale odniósł nad nim zwycięstwo. Podobnie jak Danielowi w jaskini lwów, służyły Mu aniołowie. Jezus jest przeciwieństwem Adama, który kuszony w Raju przez szatana, przegrał, uległ pokusie. Jezus, Nowy Adam, zwycięża przeciwnika. Adam po przegranej miał zakaz wstępu do Raju. Na pustyni Jezusowi służą aniołowie. Pustynia, miejsce szatana, zła, pokusy staje się Nowym Rajem, miejscem obecności Boga.

Jak przeżywam czas pustyni? Na czym polega moja największa niewierność Bogu, własnemu sumieniu? Jak radzę sobie z pokusami? Czy wierzę we wszechmoc Boga i ograniczoność szatana? Jakie miejsce jest „moim rajem”, w którym doświadczam obecności i miłości Boga?

O. Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/nawracajcie-sie-i-wierzcie-mk-1-12-15,161049

22 LUTEGO – Święto katedry św. Piotra Apostoła

Historycy Kościoła zgodnie stwierdzają, że św. Piotr, zanim udał się do Rzymu, założył biskupstwo w Antiochii, ówczesnej stolicy Wschodu. Św. Grzegorz Wielki stwierdza, że książę Apostołów przez siedem lat był biskupem tego miasta. Jest również jednomyślnie stwierdzonym faktem, że św. Piotr w czasie swojego pobytu w Rzymie zbudował tam kościół, jakkolwiek jego pobyt w stolicy Rzymskiego Imperium był często przerywany pełnieniem funkcji apostolskich w innych krajach.

Pierwotnie święto upamiętniające objęcie władzy biskupiej przez św. Piotra było obchodzone albo 18 stycznia na cześć biskupstwa w Rzymie, albo 22 lutego na cześć biskupstwa w Antiochii.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Amen.

22 LUTEGO – 90. ROCZNICA PIERWSZEGO OBJAWIENIA JEZUSA MIŁOSIERNEGO W PŁOCKU

22 lutego przypada 90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie. 22 lutego 1931 r. w klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku 14 św. siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

Jezus powiedział wtedy do siostry Faustyny:

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 47-48).

27 LUTEGO – 34 ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, ur. 24.III 1921 Rybnik – zm. 27.II.1987 Carlsberg (Niemcy) założyciel Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi, a także Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. W czasie II wojny światowej był wielokrotnie więziony obozach koncentracyjnych i obozach pracy. prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach PRL.

Jan Paweł II w swojej książce „Wstańcie, chodźmy!” napisał: „Ks. Franciszek Blachnicki, dziś już sługa Boży, zainicjował tzw. ruch oazowy. Bardzo się z tym ruchem związałem i usiłowałem go wspierać na różne sposoby. (…) stale bywałem na tzw. oazach (…), to wielkie doświadczenie przyniosłem ze sobą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spożytkowania, stwarzając okazje do spotkań z młodymi. Światowe Dni Młodzieży wyrastają z tamtego doświadczenia”.

28 LUTEGO – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – JEST NIEDZIELĄ „AD GENTES” („DO NARODÓW”)

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

Jałmużna wielkopostna 2021

Rozpoczęliśmy wielkopostny szlak nawrócenia i przemiany serc. Wielki Post, tradycyjnie będzie obfitował w wydarzenia misyjne. Trwa akcja „Misjonarz na Post”, a już w II niedzielę będziemy obchodzili Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W niedzielę „ad gentes” Kościół w Polsce będzie pamiętał o modlitewnej i finansowej pomocy dla misji. w ub. roku zebraliśmy 1,4 mln zł. na fundusz pomocy dla misjonarzy z Polski.

Dzieło Pomocy „Ad gentes” proponuje jako formę jałmużny wielkopostnej wysyłanie sms-a o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2,46 zł z VAT). – To niewielka ofiara z naszej strony, ale jakże bardzo skuteczna, gdy chodzi o wsparcie dzieł misyjnych. W ubiegłym roku zebraliśmy w ten sposób 171 709,52 zł, które przekazaliśmy już misjonarzom. Sms jest łatwą i szybką formą pomocy.

 W dalszym ciągu kontynuujemy akcję „Domy dla Pigmejów” Już udało się nam wybudować 12 domów z ubiegłorocznej akcji, a środki na 13 kolejnych mamy zabezpieczone. Koszt jednego domu dla rodziny to 550 euro. Dzięki darczyńcom z Polski, wielodzietne, ubogie i żyjące w naprawdę trudnych warunkach rodziny otrzymają własny, godny dach nad głową. Jałmużnę wielkopostną na budowę kolejnych domów w Burundi można wpłacać na konto: Bank PeKaO S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 z dopiskiem „Domy i kozy”.

ks. Zbigniew

21 LUTEGO – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – zgromadzenie w naszym Kościele Parafialnym – zgromadzeni z wdzięcznością Panu Bogu, śp. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, poprzednim Proboszczom i Księdzu Proboszczowi za troskę duszpasterską i troskę o Świątynię – za Świątynię na miejscu lub w sąsiedniej miejscowości.

Rozpoczynamy Wielki Post – WIELKI – ŚWIĘTY CZAS – by oderwać się od codzienności na rzecz modlitwy, od telewizora lub komputera na rzecz Mszy Świętej. Świątynia i Ksiądz na miejscu to jest wielki dar od Pana Boga.

Wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” skłania nas do wsłuchiwania się w Słowo Boże w Kościele i czytania Pisma Świętego w domu.

Módlmy się za siebie nawzajem, ofiarując Komunię Świętą za naszych sąsiadów. Wpatrzeni w Krzyż Pana Jezusa miejmy siłę by pokonywać pokusy i podejmować wyzwania stawiając sobie zadania wymagające poświęcenia czasu dla Pana Boga.

MATKO BOŻA BOLESNA, ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO.

DZIĘKUJMY BOGU ZA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W GÓRZANCE.

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 lutego – I niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 (w języku łacińskim). Gorzkie Żale o godz. 10:30.

1a. W niedzielę 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Msza Święta o godz. 11:00 w intencji przewodników turystycznych i odrodzenia zdrowej turystyki.

1b. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i ofiarować go za zmarłych lub o darowanie własnych win doczesnych.

1c. Dzisiejsza składka w czasie Mszy świętych w całej parafii jest przeznaczona na pomoc rodzinie Państwa Kowalczyk i dla potrzebującej rehabilitacji Magdaleny. Bóg zapłać. https://www.siepomaga.pl/magdalena-kowalczyk

2. W poniedziałek 22 lutego – Święto poświęcenia Katedry św. Piotra, 90 rocznica pierwszego objawienia się Pana Jezusa – Siostrze Faustynie w Płocku w 1931 roku – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 23 lutego – wspomnienie św. Polikarpa biskupa i męczennika – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 24 lutego – Mszy Świętej nie będzie.

5. W czwartek 25 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 26 lutego – Misyjna Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 27 lutego – 34 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (zm. 1987 r.) – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 28 lutego – II niedziela Wielkiego Postu, niedziela „AD GENTES” „DO NARODÓW” – zbiorka ofiar – jałmużny wielkopostnej na misje, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale o godz. 10:30.

8a. W 2021 r. podejmiemy kolejne prace konserwatorskie związane z odnowieniem łacińskiego ołtarza głównego oraz polichromii na bocznej ścianie nawy. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii lub wpłacać na konto Parafii. Ofiary zatytułowane „na cele kultu religijnego” można odliczać od podatku przy rozliczeniu 2021 roku (czyli w 2022 roku).  

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

Wszechmogący, wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone świętemu Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Spraw, abym za jego przykładem ukochała to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy.

Za przyczyną świętego Józefa Sebastiana Pelczara wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski ……………………, o którą Cię proszę.

P. Święty Ojcze Józefie Sebastianie.

W. Módl się za nami.

14 lutego – VI niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

2021 – ku 180 rocznicy urodzin św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)

14 LUTEGO – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Trąd był (i jest nadal) odrażającą chorobą skóry. W czasach biblijnych człowiek trędowaty bywał w bolesny sposób doświadczany: Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem (Kpł 13, 45-46). Trędowaci byli „ludźmi marginesu”, wyrzutkami odłączonymi od wspólnoty, których wszyscy unikali. Dotykanie ich było zakazane a myśl o nich u większości Żydów budziła odrazę.

Rabini łączyli trąd z grzechami. Trędowatych zwykle obwiniano o grzech skąpstwa. Trąd również dziś jest tragicznym cierpieniem i w duchowości jest symbolem grzechu. Św. Ignacy w Ćwiczeniach duchownych radzi, by „spojrzeć na siebie jako na ranę jakąś i wrzód, z którego wypłynęło tyle grzechów i tyle złych czynów oraz taki wstrętny jad” (Ćd 58). To sformułowanie zawiera głęboką prawdę. Niejeden grzech budzi wstręt i obrzydzenie. Jest raną i wrzodem, który ropieje i nie chce się zagoić, bo nie znajduje odpowiedniej maści i balsamu. Wywołuje śmiertelny jad, który zaraża innych i pogłębia rzekę zła, płynącą przez świat.

Trędowaty podchodzi do Jezusa z pokorą, pada na twarz i prosi. Był to właściwy sposób zbliżania się do Boga na modlitwie. Trędowaty wykazuje się wielką determinacją i odwagą. Wie, że nie ma prawa do niczego, dlatego prosi z pokorą: Jeśli chcesz. Przekonanie, że Jezus może wysłuchać, jeśli zechce, jest wyrazem pokornej i głębokiej wiary. Trędowaty prosi, ale wie, że uzdrowienie zależy od łaski Pana. Wobec tak silnej wiary Jezus odpowiada miłosierdziem: Chcę, bądź oczyszczony!

Uzdrowiony nie był posłuszny Jezusowi. Powinien złożyć ofiarę kapłanom (por. Kpł 14, 1-32) i milczeć. Zamiast tego rozgłaszał wszystkim o Jezusie. Cud jakiego dostąpił sprawił, że nie mógł milczeć. Głosił chwałę Boga. W ten sposób jednak „pokrzyżował plany” Jezusa, który odtąd musiał oddalić się na miejsca pustynne. Niezamierzona sława Jezusa była zbyt wielka: nie mógł już jawnie wejść do miasta. Jezus w pierwszym rzędzie oczekuje od swych uczniów posłuszeństwa. Ewangelizacja jest ważna. Jednak ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż własna wizja oddawania Mu chwały.

Które z moich grzechów mógłbym określić trądem (wrzodem, jadem)? Dlaczego? Jakie sfery mojego życia wymagają oczyszczenia; spojrzenia miłości i miłosierdzia Jezusa? Czy moja wiara jest pokorna? Co jest dla mnie ważniejsze: mój sposób oddawania chwały Bogu czy posłuszeństwo?

O. Stanisław Biel SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/prosil-go-jesli-chcesz-mk-1-40-45,159165

14-20 LUTEGO

54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”

https://wolnitrzezwi.pl/

17 LUTEGO – ŚRODA POPIELCOWA

Rozpoczynamy Wielki Post – WIELKI – ŚWIĘTY CZAS, trochę wyciszenia, trochę przemyślenia swojego postępowania, trochę stawiania sobie większych wymagań.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”, „Prochem jesteś i w proch się obrócisz.”

to wezwania nie łatwe do akceptacji, chcemy żyć pełnią życia i nie myśleć o śmierci, ani o życiu wiecznym. Żyjemy dążąc do szczęścia na ziemi. WIECZNOŚĆ I ŻYCIE WIECZNE – BOSKA PRZYSZŁOŚĆ jest naszym celem. „Korona-wirus” uświadomił nam jak kruche jest nasze życie. Ilu bliskich i przyjaciół odeszło nagle i nie zdążyli się pojednać z Panem Bogiem. Oni potrzebują naszej modlitwy, Mszy Świętej w ich intencji. A my potrzebujemy modlitwy za siebie nawzajem i życia w mocy Łaski Bożej, Komunii Świętej, w Mocy Ducha Świętego, wpatrzeni w Krzyż Pana Jezusa by pokonywać codzienne trudności i pod Opieką Matki Bożej.

MATKO BOŻA BOLESNA, ODNÓW SERCA I MYŚLI LUDU BOŻEGO. 

14 LUTEGO – NIEDZIELA

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – zgromadzeni, bo pragnący uzdrowienia dzięki sakramentowi Spowiedzi Świętej, pragnący sił i mocy dzięki Łasce Uświęcającej i Komunii Świętej, pragnący rozwoju i przemiany dzięki słuchaniu Słowa Bożego, pragnący głębszego życia wiarą dzięki częstszemu lub i codziennemu uczestnictwu we Mszy Świętej. DZIĘKUJMY BOGU ZA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W GÓRZANCE.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 lutego – VI niedziela zwykła, wspomnienie liturgiczne św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy oraz św. Walentego. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30.

1a. Dzisiejsza składka w czasie Mszy świętych w całej parafii jest przeznaczona na pomoc rodzinie Państwa Kowalczyk i dla potrzebującej rehabilitacji Magdaleny. https://www.siepomaga.pl/magdalena-kowalczyk?fbclid=IwAR3vXh6Wv3hTJw1sr4vQTZ_evHFPUqV-55tKipmbmGcs7q3nAyltRVdAzbc Bóg zapłać.

1b. W niedzielę, 14 lutego, pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”, rozpocznie się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Trwać będzie do soboty 20 lutego.

1c. W niedzielę 14 lutego 2021 – 45 rocznica śmierci Sługi Bożej Anny Jenke – nauczycielki z Jarosławia. Żyła w latach 1921-1976. Módlmy się o Jej beatyfikację: Boże i Ojcze nasz, Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi – duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliźniego, obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski…

https://turystyka.jaroslaw.pl/artykul/25/anna-jenke-sluga-boza-z-jaroslawia

2. W poniedziałek 15 lutego, wspomnienie bł. Michała Sopoćko – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 16 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 17 lutego – Środa Popielcowa obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych (wszystkich którzy ukończyli 14 rok życia) oraz post ilościowy (wszystkich wiernych pomiędzy 18 a 60 rokiem życia). Mimo tego rodzice powinni zatroszczyć się, aby również dzieci wprowadzane były w ducha pokuty.  Msze Święte z posypaniem głów popiołem o godz. 9:00 i 17:00.

4a. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu trwają Kwartalne Dni Modlitwy o Ducha Pokuty.

4b. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5. W czwartek 18 lutego – Msza Święta o godz. 8:00.

6. W piątek 19 lutego – Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 20 lutego, 10. rocznica śmierci ks. Franciszka Jarzyny – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 21 lutego – I niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Gorzkie Żale godz. 10:30.

8a. W niedzielę 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Msza Święta o godz. 11:00 w intencji przewodników turystycznych i odrodzenia zdrowej turystyki.

9. Luty – przeżywamy wspomnienie Matki Bożej Gromnicznej, Matki Bożej z Lourdes, 29 Światowy Dzień Chorych, Środę Popielcową, którą rozpoczynamy Wielki Post. W liturgii Mszy Świętej i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali rozważać będziemy Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Choroba i śmierć stały się tak bliskie w naszej rzeczywistości 2020 roku i początku 2021. Wielkiej, wielkiej modlitwy potrzeba i wpatrywania się Tabernaculum lub wystawiony Przenajświętszy Sakrament w każdej chwili kiedy Kościół jest otwarty. Święty Augustyn pisał: «Stworzyłeś nas [Boże] (…) jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie».

Czy nie odczuwasz lęku wobec pandemii, zagrożenia w braku szacunku dla życia, szukania fałszywej wolności?

Wolnością są Przykazania Boże, wyzwalają na z sideł szatana i pokusy popełnienia grzechu. Przypomnijmy sobie Przykazania Miłości, aby wiedzieć jak miłować Pana Boga, bliźniego i siebie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.”, tak naprawdę musimy być przygotowani na MIŁOŚĆ BEZ GRANIC i OFIARĘ Z SIEBIE, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (z Ewangelii św. Jana 3,16). Żywot wieczny – to może też wzbudza lęk, czy pragnienie by po zakończeniu życia ziemskiego osiągnąć NIEBO. Osobie ciężko chorującej i umierającej można pomóc zapraszając Kapłana z Najświętszym Sakramentem – z Komunią Świętą. Tego się nie obawiajmy ale świadomie dbajmy o Spowiedź Świętą i Komunię Świętą chorych. Prośmy Księdza w każdej sytuacji lepiej jeśli chory jeszcze jest przytomny. Jest jeszcze jedna moja myśl związana z ostatnimi chwilami życia najbliższej osoby – troszczyć się do ostatniej chwili, ale gdy są już symptomy że ziemskie życie kończy się – oddać tą najbliższą osobę Panu Bogu – modlić się by już nie cierpiała. Jeśli umiera pojednana z Panem Bogiem i po przyjęciu Komunii Świętej – Pana Jezusa do swojego serca wierzmy że będzie zbawiona.

Komunia Święta udzielana przed śmiercią nazywana jest WIATYKIEM od słowa łacińskiego VIA, jest pokarmem „zapadem na drogę do życia wiecznego”. To ważne zadanie by prosić Księdza o przyjście do chorej osoby. Módlmy się też do św. Józefa, który jest Patronem Dobrej Śmierci.

Bądźmy świadomi, że nasze życie jest kruche choćby nic na to nie wskazywało – ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ – SPOWIADAJĄC SIĘ I PRZJMUJĄC KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ. Chorująca osoba niech czerpie Łaski Boże i pokrzepienie także z Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nie bójmy się przyjmowania Sakramentów Świętych jest to spotkanie z Żywym Bogiem, który chce być obecnym w naszym życiu.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

7 lutego – V niedziela zwykła

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – LUTY 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

2021 – 100 rocznica poświęcenia Polski – Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

2021 Rok św. Józefa

2021 Rok św. Jakuba Apostoła – odkrywajmy szlaki CAMINO

2021 – w oczekiwaniu na Beatyfikację Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego

7 LUTEGO – V NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE DO EWANGELII:

Gdy Jezus udał się na miejsce pustynne, by tam się modlić, pośpieszył za Nim Szymon Piotr z towarzyszami. To bardzo ważna wskazówka dla nas. Jeśli chcemy spotkać Jezusa osobiście, to powinniśmy Go szukać „na miejscu pustynnym”, a więc w odosobnieniu, w ciszy, z dala od zgiełku. Jezus jest też wśród codziennego życia, ale najłatwiej Go spotkać „na miejscu pustynnym”.

Dlaczego tak jest? W tłumie w ogóle trudno jest kogokolwiek znaleźć. Jeśli ktoś zgubi nam się w tłumie, to mamy problem, by go zobaczyć. Tłum przeszkadza w spotkaniu z człowiekiem, a także w spotkaniu z Bogiem. Tym bardziej, że wielu udaje „bogów” – swoją postawą chętnie dominują. Dlatego jeśli chcemy spotkać prawdziwego Boga, powinniśmy Go szukać „na miejscu pustynnym”, jakkolwiek ono będzie faktycznie wyglądać – czy będzie to cisza świątyni, czy odosobnienie jakiegoś domu rekolekcyjnego, czy po prostu zacisze własnego pokoju.

O. Mieczysław Łusiak SJ

ŹRÓDŁO: https://deon.pl/wiara/komentarze-do-ewangelii/bog-czeka-na-miejscu-pustynnym-mk-1-29-39,207975

11 LUTEGO

29. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 LUTEGO

– WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ Z LOURDES

Przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes, prośmy Boga Ojca Wszech-Mogącego o uwolnienie świata od pandemii korona wirusa, o uzdrowienie dla chorych i cierpiących z powodu skutków pandemii, także za chorych na nowotwory i tych którzy mają zbolałe i zaślepione serce i duszę.

AVE MARYJA UZDRÓW SERCA, DUSZE I MYŚLI LUDU BOŻEGO ORAZ BŁĄDZĄCYCH W MROKACH GRZECHU.

Choć na chwilę przenieśmy się do Lourdes, we Francji, gdzie 11 lutego 1858 r. Matka Boża ukazała się św. Bernadecie Soubirous po raz pierwszy z osiemnastu razy– tu poznajmy jej historię https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-16a.php3

https://www.directfromlourdes.com/lourdes_live_tv

7 LUTEGO – NIEDZIELA

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – jak bardzo jesteśmy zasłuchani w Słowo Boże? Przychodzimy do Kościoła na Mszę Świętą, w jakim celu? Czy jest to nasze miejsce pustynne, gdzie chcemy spotkać się z Panem Bogiem? To moment spojrzenia i naśladowania Pana Jezusa, który modli się do Swojego i naszego Ojca w niebie, Pana Jezusa, który ofiaruje się Bogu Ojcu, Pana Jezusa, który wie i my też wiemy że wszystko pochodzi od Pana Boga. W modlitwie chodzi o relację, czyli rozmowę z Panem Bogiem. Wierzymy że nas słyszy i wysłuchuje.

Gromadzimy się na Świętej Wieczerzy – Mszy Świętej – także by prosić o uzdrowienie. Często prosimy o zdrowie fizyczne i to jest ważne. W modlitwie prośmy też o zdrowie – o UZDROWIENIE DUSZY – bo to jest ważniejsze. Wyzwolenie z grzechu – uzdrowienie duszy, jest krokiem do uzdrowienia fizycznego albo też przyjęcia i znoszenia cierpienia.

Wyzwolenie z grzechu, uzdrowienie duszy – Spowiedź Święta otwiera nam drogę do zjednoczenia z Panem Bogiem w Komunii Świętej – przyjmując do swojego serca Pana Jezusa w Komunii Świętej.

ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 7 lutego – V niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

2. W poniedziałek 8 lutego – wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 9 lutego – wspomnienie św. Apolonii – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 10 lutego – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy – Msza Święta o godz. 8:00.

5. W czwartek 11 lutego – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 29. Światowy Dzień Chorego – Msza Święta o godz. 10:00, po Mszy Świętej odwiedziny chorych z Parafii, proszę zgłaszać w Zakrystii lub telefonicznie.

6. W piątek 12 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 13 lutego – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 14 lutego – VI niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.

9. Luty – przeżywamy wspomnienie Matki Bożej Gromnicznej, Matki Bożej z Lourdes, 29 Światowy Dzień Chorych, Środę Popielcową, którą rozpoczynamy Wielki Post. W liturgii Mszy Świętej i w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali rozważać będziemy Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Choroba i śmierć stały się tak bliskie w naszej rzeczywistości 2020 roku i początku 2021. Wielkiej, wielkiej modlitwy potrzeba i wpatrywania się Tabernaculum lub wystawiony Przenajświętszy Sakrament w każdej chwili kiedy Kościół jest otwarty. Święty Augustyn pisał: «Stworzyłeś nas [Boże] (…) jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie».

Czy nie odczuwasz lęku wobec pandemii, zagrożenia w braku szacunku dla życia, szukania fałszywej wolności?

Wolnością są Przykazania Boże, wyzwalają na z sideł szatana i pokusy popełnienia grzechu. Przypomnijmy sobie Przykazania Miłości, aby wiedzieć jak miłować Pana Boga, bliźniego i siebie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego.”, tak naprawdę musimy być przygotowani na MIŁOŚĆ BEZ GRANIC i OFIARĘ Z SIEBIE, „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (z Ewangelii św. Jana 3,16). Żywot wieczny – to może też wzbudza lęk, czy pragnienie by po zakończeniu życia ziemskiego osiągnąć NIEBO. Osobie ciężko chorującej i umierającej można pomóc zapraszając Kapłana z Najświętszym Sakramentem – z Komunią Świętą. Tego się nie obawiajmy ale świadomie dbajmy o Spowiedź Świętą i Komunię Świętą chorych. Prośmy Księdza w każdej sytuacji lepiej jeśli chory jeszcze jest przytomny. Jest jeszcze jedna moja myśl związana z ostatnimi chwilami życia najbliższej osoby – troszczyć się do ostatniej chwili, ale gdy są już symptomy że ziemskie życie kończy się – oddać tą najbliższą osobę Panu Bogu – modlić się by już nie cierpiała. Jeśli umiera pojednana z Panem Bogiem i po przyjęciu Komunii Świętej – Pana Jezusa do swojego serca wierzmy że będzie zbawiona.

Komunia Święta udzielana przed śmiercią nazywana jest WIATYKIEM od słowa łacińskiego VIA, jest pokarmem „zapadem na drogę do życia wiecznego”. To ważne zadanie by prosić Księdza o przyjście do chorej osoby. Módlmy się też do św. Józefa, który jest Patronem Dobrej Śmierci.

Bądźmy świadomi, że nasze życie jest kruche choćby nic na to nie wskazywało – ŻYJMY W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ – SPOWIADAJĄC SIĘ I PRZJMUJĄC KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ. Chorująca osoba niech czerpie Łaski Boże i pokrzepienie także z Sakramentu Namaszczenia Chorych. Nie bójmy się przyjmowania Sakramentów Świętych jest to spotkanie z Żywym Bogiem, który chce być obecnym w naszym życiu.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

error: Content is protected !!