10 stycznia – niedziela Chrztu Pańskiego

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY – STYCZEŃ 2021

Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie

Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!

Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

8 GRUDNIA 2020 Ojciec Święty Franciszek ogłosił ROK ŚW. JÓZEFA – w 150 rocznicą opieki św. Józefa nad Kościołem Powszechnym

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

10 STYCZNIA – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

więcej: Niezbędnik Katolika: https://niezbednik.niedziela.pl/

ROZWAŻANIE:

«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Mk 1, 11

Wśród miliardów ludzi na tym świecie, Bóg zechciał obdarzyć Cię łaską Chrztu Świętego – łaską bycia szczególnym Jego dzieckiem, bycia tak blisko Niego, że możesz Go spotkać w Słowie Bożym i w Sakramentach; że możesz mieć z Nim głęboką relację. Obdarzył Cię największym skarbem: poznania Go łaską uświęcającą w sercu, możliwością ‘zatrzymania go’ w głębi swojej duszy!

Czy jesteś w stanie dostrzec ten ogrom miłości Boga do Ciebie, jaką udzielił Ci Bóg na Chrzcie świętym?

ks. Mateusz Gardziński SChr

ŹRÓDŁO:https://www.biblijni.pl/czytania/11988_%C2%ABty_jestes_moim_synem_umilowanym_w_tobie_mam_upodobanie%C2%BB_mk_1_11.html   

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

– MSZA ŚWIĘTA, EUCHARYSTIA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OFIARĘ JEZUSA CHRYSTUSA DLA ZBAWIENIA ŚWIATA,

DZIĘKCZYNIENIE ZA OBECNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy – na niedzielnej Mszy Świętej dziękujmy Panu Bogu i naszym rodzicom za Łaskę Chrztu Świętego, prośmy o Błogosławieństwo Boże dla Kapłana, który nas chrzcił lub o łaskę życia wiecznego.

Co wnosi w życie człowieka chrzest?

„Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia. Sakramentu chrztu udziela się jeden raz; nie może on być powtórzony.”

KKK (Katechizm Kościoła Katolickiego) 1272

Cały artykuł: https://deon.pl/wiara/pytania-o-wiare/co-wnosi-w-zycie-czlowieka-chrzest,220245

Jakie są łaski chrztu?
Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech; przez łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej, jednocząc z Chrystusem i włączając w Jego Kościół; daje uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami; obdarowuje cnotami teologalnymi i darami Ducha Świętego. Ochrzczony przynależy na zawsze do Chrystusa: zostaje opieczętowany niezatartym duchowym znamieniem (charakterem).

Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie?
Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie wstawiał się za niego u Boga.

Chrzest – chrzest jest pierwszym sakramentem wprowadzającym człowieka do Wspólnoty Kościoła Świętego. Poszukajmy w internecie kilku słów o naszym Patronie, poszukajmy także daty chrztu świętego – może też był to dzień wyjątkowy w roku kościelnym. Warto też spojrzeć z jakim Patronem lub może świętem kościelnym związany jest nasz dzień urodzin.

Kilka dni – dzień urodzin, dzień imienin, dzień Chrztu, dzień I Komunii Świętej, dzień Bierzmowania – może dzięki Patronom tych dni zobaczysz jaka jest Twoje droga do świętości.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 stycznia – niedziela Chrztu Pańskiego – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30, w tym dniu 16 rocznica śmierci ks. Jana Karasia – proboszcza w Górzance w latach 1973-1978.

2. W poniedziałek 11 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

3. We wtorek 12 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

4. W środę 13 stycznia – wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła, 4 rocznica śmierci śp. Przemka Chmielewskiego „CHMIELA”  – Msza Święta o godz. 17:00.

5. W czwartek 14 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

6. W piątek 15 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

7. W sobotę 16 stycznia – Msza Święta o godz. 17:00.

8. W niedzielę 17 stycznia – II niedziela zwykła – Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec godz. 10:30. Jest to niedziela poprzedzająca Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

9. Czytając słowa z noworocznego Pierwszego Czytania z Księgi Liczb 6,22-27, przyjmijmy do głębi naszych serc błogosławieństwo od Boga Ojca płynące i na mocy powszechnego kapłaństwa błogosławmy też sobie nawzajem – życzmy sobie dobrze, życzmy sobie Opieki Bożej, życzmy sobie szczęścia:

„Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom.

Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».”

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Maryi, Świętego Józefa, naszych Świętych i Błogosławionych Patronów zawierzajmy się Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Niech jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej, korzystanie z sakramentu Pokuty i Pojednania (Spowiedzi Świętej) oraz jak najczęściej przyjmowany Chleb Eucharystyczny będzie naszym pokarmem w ziemskiej pielgrzymce ku życiu wiecznemu.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY.

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

– Kard. Stefan Wyszyński