Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI PODKARPACIA

(9kB)

ŚWIĘTY JAN Z DUKLI

Jan urodził się w 1414 roku, w rodzinie mieszczańskiej. W młodości mieszkał w pustelni pod górą Cergową. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) wstąpił ok. 1434 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich młodemu zakonnikowi został powierzony zaszczytny urząd kaznodziei. W klasztorach franciszkańskich kaznodziejami mogli być tylko wybitnie zdolni i prawdziwie uduchowieni kapłani. Jan był również gwardianem – przełożonym klasztoru w Krośnie i we Lwowie, a także kustoszem kustodii okręgu lwowskiego. Po reformie zakonnej, przeprowadzonej przez św. Bernardyna ze Sieny (w Polsce przez św. Jana Kapistrana), Jan z Dukli (w wieku 60 lat) wstąpił w szeregi Bernardynów. W klasztorach w Poznaniu, a następnie we Lwowie służył gorliwe wiernym, głosząc płomienne kazania i spowiadając rzesze penitentów. Zmarł w opinii świętości we Lwowie 29 września 1484 roku. Po jego śmierci wierni otoczyli go czcią, modlili się i wypraszali łaski za jego pośrednictwem. Wstawiennictwu św. Jana przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa w roku 1648 podczas oblężenia miasta przez wojska kozackie Bohdana Chmielnickiego. W 1733 roku papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym, a kilka lat później – w roku 1739 – na prośbę króla, biskupów i kapituł katedralnych – patronem Korony i Litwy. Św. Jan jest także patronem Archidiecezji Przemyskiej, Lwowa, rycerstwa polskiego. Jego postać widnieje w herbie Dukli. 10 czerwca 1997 roku błogosławiony Jan z Dukli został kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas uroczystości Papież mówił:
Bracia i Siostry, często nawiedzajcie to miejsce (Duklę)! Ono jest wielkim skarbem waszej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka. Mówi On, że życie osobiste, rodzinne i społeczne trzeba budować na wierze w Jezusa Chrystusa. Wiara, bowiem nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom. Pomaga odkrywać prawdziwe dobro, ustala prawidłową hierarchię wartości, przenika całe życie. Jak trafnie wyrażają to słowa z Listu św. Jana Apostoła: "Wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara" (por. 1J 5,4).

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.