Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - MARZEC 2018

Intencja ewangelizacyjna:
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(66kB)

Hasło nowego Roku Kościelnego 2017/2018:
"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"
Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu,
abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności,
abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady,
abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa,
abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności,
abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej,
abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi
dar pokuty,
abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia,
abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

(164kB)

25 marca - Niedziela Męki Pańskiej

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 15, 1-39

Jezus przed Piłatem
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I. A cóż złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyszydzony
Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.
Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.
Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie! E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani.
Zgon Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloí, Eloí, lemásabachtháni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po zgonie Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy! "
Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy.
(29kB)
(22kB)

28 marca - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
(58kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 marca VI niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej upamiętniająca dwa wydarzenia - wjazd Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Paschą oraz Mękę Chrystusa. Pan Jezus wjeżdża do Świętego Miasta jako Król, jednak Jego Królestwo nie jest z tego świata (por. J 18, 36) - tronem stał się krzyż (por. J 3,14; 8,28; 12,32). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali.
2. W niedzielę 25 marca - możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego . Liturgiczne wspomnienie Uroczystości Zwiastowania NMP (Dzień Świętości Życia) w tym roku przeniesione jest na poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku.
3. Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu:
- poniedziałek 26 marca - wspomnienie Nawróconego Łotra - Patrona Archidiecezji Przemyskiej, Msza Święta w Górzance - godz. 8:00. Spowiedź Wielkanocna w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku godz. 16:00-18:00.
- wtorek 27 marca - Msza Święta - godz. 8:00.
- środa 28 marca - Msza Święta - godz. 8:00.
4. Święte Triduum Paschalne:
- 29 marca - Liturgia Wielkiego Czwartku o godz. 18:00 i adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 20:00. W tym dniu wspominamy ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Bogu Wszechmogącemu dziękujmy za dar posługi duszpasterskiej Księdza Piotra. Módlmy się w intencji Księdza Proboszcza o Łaski Boże, Dary Ducha Świętego, Opiekę Matki Najświętszej i Świętego Józefa.
- Msza Święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której ustanowione zostały Sakramenty Święte Eucharystii i Kapłaństwa - Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za to, że posłał Swojego Syna Pana Jezusa, aby świat zbawił (czyli uratował i doprowadził do Królestwa Niebieskiego), dziękujmy za Ofiarą jaką złożył Pan Jezus, aby się wypełniła Wola Ojca. Podczas Ostatniej Wieczerzy "Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów."
- 30 marca - Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 16:00. W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa w ciemnicy podejmowana przez grupy Parafialne. O godz. 15:00 - godzina Męki Pańskiej - złączmy się na wspólnej modlitwie - Pierwszy Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia).
Przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu lub adorację Krzyża - złączmy naszą ofiarę z ofiarą Pana Jezusa uwięzionego, okrutnie biczowanego, cierniem ukoronowanego, dźwigającego krzyż, przebaczającego, poddanego Woli Boga Ojca, konającego na Krzyżu.
- w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście ścisłym osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
- w Wielki Piątek - Droga Krzyżowa organizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, z ŁOPIENKI na KORBANIĘ, zejście do BUKOWCA, zbiórka 8:45, wyjście o godz. 9:00, zakończenie ok. 13:00. Prowadzi Ks. Piotr Bartnik.
- w Wielki Piątek - Droga Krzyżowa PTTK Sanok z Roztok na Jasło, zejście do Przysłupia. Wyjazd o 7:00, wyjście na szlak o 9:00, Liturgia Wielkiego Piątku w Górzance o godz. 16:00. Prowadzi ks. Jacek Michno. Zapisy w biurze Oddziału (ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr tel. 13 4632171 do wyczerpania miejsc - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zapisów).
- w Wielki Piątek - Droga Krzyżowa PTTK Rzeszów z Bukowca na Korbanię (894) zejście do Łopieki i Spisówki. Prowadzi przewodnik beskidzki ks. Artur Świeży. Wyjazd z Rzeszowa 6:15, powrót ok. 19:00. Wpłaty do dnia 26.03.2018 r. (poniedziałek) w Biurze Oddziału PTTK, ul. Matejki 2, II piętro (tel. 17 85 367 55).
- 31 marca - Wielka Sobota - święcenie pokarmów o godz. 10:00, Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19:00 - poświęcenie ognia i paschału, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii. Na liturgię przynosimy świece. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Liturgią.
W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa, który zstąpił do piekieł, aby dusze prawych ludzi Starego Testamentu oczekujące na dzień odkupienia wprowadzić do Królestwa Niebieskiego - podejmowana przez grupy Parafialne.
4. W dniu 1 kwietnia - niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa - Procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6:00, Druga Msza Święta - o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Trzeci dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Sumą.
5. W dniu 2 kwietnia - poniedziałek w Oktawie Wielkanocny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Czwarty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Sumą.
6. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
8. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
9. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
10. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(64kB)

18 marca - V Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!"
Wtem rozległ się głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to usłyszał i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie".
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

(73kB)

24 marca - 74. rocznica męczeńskiej śmierci (w 1944 r.) Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW z Markowej
Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami czteroipółtysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim. Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom o nieznanych imionach (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej - Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. Józef i ukrywający się u niego mężczyźni zajmowali się garbowaniem skór. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś - granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.
Źródło: Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej

Za przyczyną rodziny Ulmów powierzajmy Panu Bogu nasze intencje. Informacje o uzyskanych łaskach należy przesyłać na adres: Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW, Plac Katedralny 4a, PL 37-700 PRZEMYŚL, tel. + 48.16 678 66 94; fax. +48.16 678 26 74, kuria@przemyska.pl.
(78kB)

(387kB)

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy! "
Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy.
(29kB)
(22kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 marca - V Niedziela Wielkiego Postu - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale i nowenna do św. Józefa.
2. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej męskiej św. Józefa. Modlić się będziemy o Łaski Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI - Josepha Ratzingera oraz Arcybiskupa Seniora - Ks. Józefa Michalika - w dniu imienin.
3. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msza Święta odpustowa w Woli Matiaszowej o godz. 18:00.
4. We wtorek 20 marca -Spowiedź Wielkanocna w Górzance - Msza Święta i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00, Spowiedź Święta godz. 16:00-17:00, Komunia Święta po Spowiedzi ok. 17:00.
5. W środę 21 marca - Msza Święta o godz. 8:00, Spowiedź Wielkanocna w Łobozewie … Myczkowie 15:00-17:00.
6. W czwartek 22 marca - Msza Święta o godz. 8:00, Spowiedź Wielkanocna w Uhercach Mineralnych 10:00-12:00 i 15:30-17:30.
7. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 marca 2017 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
8. W dniach 23-25 marca - Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie. Ks. Adam Szal Arcybiskup Metropolita Przemyski w zaproszeniu na SMAP napisał: "Duch Święty wzbudzi wiatr i ogień nowej Pięćdziesiątnicy. Wierzymy, że Duch Święty otworzy drzwi Radymniańskiego Wieczernika i wyprowadzi uczestników SMAP-u ubogaconych Jego darami w otaczający ich świat."
9. W piątek 23 marca - Droga Krzyżowa Służb Mundurowych w Zwierzyniu o 13:45, Msza Święta ok. 15:00 Eucharystia w intencji służb mundurowych województwa podkarpackiego w grocie przy źródełku w Zwierzyniu. Droga Krzyżowa w Górzance 17:00, Msza Święta ok. 17:30. Droga Krzyżowa w tym roku prowadzona jest przez Przewodników Turystycznych z całego Podkarpacia.
10. W sobotę 24 marca - Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką - 74 rocznica męczeńskiej śmierci Sług Bożych - Rodziny Ulmów z Markowej . Msza Święta o godz. 18:00. Spowiedź Wielkanocna w Wołkowyi i kościołach dojazdowych.
11. W sobotę 24 marca - Bieszczadzka Droga Krzyżowa z Wołosatego na Przełącz Bukowską. Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Adama Szala - Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego w Ustrzykach Górnych o godz. 9:00. Po Mszy Świętej przejazd samochodami do Wołosatego i wyjście na szlak.
12. W niedzielę 25 marca - Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
13. W niedzielę 25 marca - możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Liturgiczne wspomnienie Uroczystości Zwiastowania NMP (Dzień Świętości Życia) w tym roku przeniesione jest na poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku.
14. W Wielki Piątek 30 marca - Droga Krzyżowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oddział w Krośnie, z ŁOPIENKI na KORBANIĘ, wyjście o godz. 9:00. Zapraszamy.
15. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
16. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
17. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
18. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
19. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(44kB)

11 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 3, 14-21

Jezus powiedział do Nikodema:
"Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale i nowenna do św. Józefa. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.
2. W poniedziałek 12 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 13 marca - Msza Święta o godz. 17:00 w intencji Ojca Świętego Franciszka w 5 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.
4. W środę 14 marca - Msza Święta o godz. 17:00 za śp. Przemysława Chmielewskiego "CHMIELA" w rocznicę urodzin.
5. W czwartek 15 marca - Msza Święta o godz. 7:00 - 70 rocznica śmierci bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego patrona Dzieła Pomocy Powołaniom.
6. W piątek 16 marca - UWAGA ZMIANA: Droga Krzyżowa o 16:30, Msza Święta ok. 17:00 (Droga Krzyżowa w plenerze - odwołana).
7. W sobotę 17 marca - Msza Święta o godz. 17:00. Módlmy się o Bożą Opiekę i Dary Ducha Świętego dla solenizantów - Ojca Zbigniewa Bruzi - misjonarza i rekolekcjonisty, Pana Zbyszka S. oraz Pana Zbyszka K.
8. W sobotę 17 marca - Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie o godz. 19:00 w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.
9. W niedzielę 18 marca - V Niedziela Wielkiego Postu - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale i nowenna do św. Józefa.
10. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej św. Józefa. Modlić się będziemy o Łaski Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI - Josepha Ratzingera oraz Arcybiskupa Seniora - Ks. Józefa Michalika - w dniu imienin.
11. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msza Święta odpustowa w Berezce o godz. 18:00.
12. W Wielki Piątek 30 marca - Droga Krzyżowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oddział w Krośnie, z ŁOPIENKI na KORBANIĘ, wyjście o godz. 9:00. Zapraszamy.
13. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
14. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
15. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
16. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
17. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(42kB)

4 marca - III Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 2, 13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie".
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo".
Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?"
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

(27kB)

4 marca - wspomnienie św. Kazimierza, królewicza, patrona Wilna i diecezji wileńskiej
Św. Kazimierz był drugim synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej, córki cesarza Albrechta II. Urodzony w Krakowie 5 października 1458 roku, wychowywał się pod okiem pobożnej i mądrej królowej, "matki Jagiellonów", razem z braćmi pod kierunkiem kanonika Długosza, św. Jana Kantego i Filipa Kallimacha. Wśród braci odznaczał się wybitnymi zdolnościami, a zwłaszcza pobożnością i pilnością. Nie pociągały go rycerskie hałaśliwe zabawy; chętnie przebywał wśród ubogich, rozdając obfite jałmużny z własnych oszczędności. Rozwijało się też w jego duszy piękne życie wewnętrzne. Posiadał w wysokim stopniu dar modlitwy, długie godziny dnia a nawet nocy umiał spędzać u stóp ołtarza Matki Bożej lub przed zamkniętą bramą kościoła.
Miał dopiero dwanaście lat, gdy przybyło na Wawel poselstwo węgierskie, by mu ofiarować koronę, którą Węgrzy odebrać chcieli nielubianemu Maciejowi Korwinowi. Na żądanie ojca wyruszył na Węgry; tuż pod stolicą zagrodził mu jednak drogę z szesnastoma tysiącami wojska Maciej Korwin. Na domiar złego panowie węgierscy zwlekali z obiecaną pomocą, tak iż Kazimierz, opuszczony i zawiedziony, wycofał się do Polski. Bolesne to upokorzenie utwierdziło tylko królewicza w pogardzie do świata i jego chwały.
Kiedy najstarszy z braci, Władysław, zasiadł w roku 1475 na tronie czeskim, zajaśniał przed Kazimierzem ponownie blask korony, tym razem polskiej. Towarzyszył odtąd ojcu jako przyszły monarcha w podróżach po kraju, uczestniczył w naradach; przez kilka lat nawet, gdy król przebywać musiał na Litwie, sprawował z zamku Radomin rządy nad Koroną. Choroba piersiowa przy surowym trybie życia podkopywała tymczasem siły młodzieńcze królewicza. W lecie roku 1483 na wezwanie ojca przybył do Wilna, gdzie, jak sądzono, był lepszy klimat. Istotnie, zdrowie jego poprawiło się nieco, tak iż na Boże Narodzenie mógł pojechać do Grodna, by spędzić święta z rodzicami. Wtedy to lekarze nalegali, by złamał ślub czystości lub poprosił o dyspensę i pomyślał o małżeństwie, mniemając, iż to przyczyni się do poprawy jego zdrowia. Królewicz z oburzeniem odrzucił jednak radę lekarzy.
W styczniu roku 1484 król wyruszył na sejm do Lublina, wkrótce jednak nadeszła świadomość o nagłym pogorszeniu się zdrowia królewicza. Zawrócił więc i zastał go jeszcze przy życiu. W niedzielę 4 marca 1484 roku królewicz Kazimierz przeszedł do wieczności. Zwłoki przewieziono do Wilna i złożono do grobu w katedrze. Do trumny włożono mu ulubioną pieśń "Omni die dic Mariae", przypisywaną dzisiaj św. Bernardowi, za której autora przez dłuższy czas uważano św. Kazimierza. Jego kanonizacja odbyła się w roku 1522. Bullę kanonizacyjną, zaginioną w drodze, kazał papież Klemens VII w roku 1602 na nowo sporządzić i przepisał część liturgiczną św. Kazimierza całemu Kościołowi.
Modlitwa: Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętemu Kazimierzowi żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Amen.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 marca - III Niedziela Wielkiego Postu, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.
2. W poniedziałek 5 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 6 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 7 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 8 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 9 marca - Droga Krzyżowa o godz. 16:00, Msza Święta ok. o godz. 16:30. Rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Modlitwie powierzamy Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych na Jasną Górę.
7. W sobotę 10 marca - Mszy Świętej - nie będzie. 10-18 marca czas modlitwy nowenną do św. Józefa przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - 19 marca.
8. W niedzielę 11 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Latare - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(32kB)

25 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych".

(16kB)

27 lutego - 31 rocznica śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, ur. 24.III 1921 Rybnik - zm. 27.II.1987 Carlsberg (Niemcy) założyciel Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi, a także Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. W czasie II wojny światowej był wielokrotnie więziony obozach koncentracyjnych i obozach pracy. prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach PRL.
Życiorys Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - źródło Ruch Światło Życie
Jan Paweł II w swojej książce "Wstańcie, chodźmy!" napisał: "Ks. Franciszek Blachnicki, dziś już sługa Boży, zainicjował tzw. ruch oazowy. Bardzo się z tym ruchem związałem i usiłowałem go wspierać na różne sposoby. (...) stale bywałem na tzw. oazach (...), to wielkie doświadczenie przyniosłem ze sobą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spożytkowania, stwarzając okazje do spotkań z młodymi. Światowe Dni Młodzieży wyrastają z tamtego doświadczenia".

28 lutego - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
(58kB)

(13kB)

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W środę 1 marca przypada także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - który ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, walczącej o suwerenność Polski i uwolnienie Polski od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku. We Wrocławiu tradycją stał się marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych, któremu towarzyszą inscenizacje historyczne nawiązujące do prawdziwych losów uczestników Drugiej Konspiracji.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

(47kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu, niedziela "Ad Gentes" Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Ofiara do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom (Dzieło Pomocy "Ad Gentes"). O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.
2. W poniedziałek 26 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 17:00.
3. We wtorek 27 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 17:00, rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu światło-Życie, módlmy się o jego beatyfikację.
4. W środę 28 lutego - Msza Święta o godz. 17:00. Dzień modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego.
5. W czwartek 1 marca - I czwartek miesiąca - przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych, a także Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 2 marca - I piątek miesiąca, możliwość Spowiedzi o godz. 16:00, Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 17:00.
7. W sobotę 3 marca - I sobota miesiąca - Msza Święta i różaniec o godz. 17:00.
8. W niedzielę 4 marca - III Niedziela Wielkiego Postu, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.
9. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...
10. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17)..
12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(55kB)

18 lutego - I Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

(51kB)

22 lutego - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?"
A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".
Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".
Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

23 lutego - Dzień modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju dla Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego

Ojciec Święty Franciszek zachęca:
W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju - 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy innych okazjach, zapraszam także braci i siostry niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny.
Nasz Niebiański Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do Niego w udręce i cierpieniu: "podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany" (Ps 147,3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie: "Co mogę uczynić dla pokoju?" . Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć "nie" przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!

11-17 lutego - 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: "TRZEWOŚĆ EGZAMINEM Z WOLNOŚCI"

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

(141kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 lutego - I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 8:00 Msza Święte z nauką ogólną III, o godz. 10:30 nauka dla rodziców, o godz. 11:00 Msza Święta z nauką ogólną III, ok. godz. 12:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną, ok. godz. 13:00 zakończenie rekolekcji. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. Podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu na czas Wielkiego Postu.
2. W poniedziałek 19 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina - w Myczkowie.
3. We wtorek 20 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 17:00, 7 rocznica śmierci ks. Franciszka Jarzyny z Terki. Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina - w Polańczyku.
4. W środę 21 lutego - Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 22 lutego - Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Msza Święta w Górzance o godz. 8:00, modlić się będziemy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina - w Wołkowyi.
6. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 lutego 2018 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
7. W piątek 23 lutego - wspomnienie bł. Wincentego Frelichowskiego - prezbitera i męczennika, patrona harcerzy. Dzień modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju dla Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego - Droga Krzyżowa o godz. 16:00, Msza Święta ok. o godz. 17:00.
8. W sobotę 24 lutego - Msza Święta o godz. 17:00.
9. W niedzielę 25 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
10. W najbliższym tygodniu trwa Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina.
11. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...
12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17)..
14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(18kB)

11 lutego - 6 niedziela zwykła, 26 Światowy Dzień Chorego
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: "Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich".
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

(46kB)

11 lutego - 26. Światowy Dzień Chorego

Maryjo, Ty która jesteś Matką Kościoła , Matką ludzkości
Ty byłaś najpierw Matką Jezusa
Jezus, Józef i Ty, stworzyliście Świętą Rodzinę.
Tutaj w młynie Boly, rodzina Soubirous przeżyła wiele szczęśliwych lat,
dzieląc radości i smutki,
Tobie w modlitwie powierzając swe troski,
gościnni i ofiarni wobec innych.
Ty patrzyłaś na każdego z czułością,
Ty przygotowywałaś już małą Bernadetę,
by pewnego dnia stała się Twoją pośredniczką
i wypełniła swoją misję.
Czuwaj nad naszymi rodzinami,
które Tobie powierzamy.
Niech będą miejscem wzajemnej miłości,
poszanowania, przebaczenia, i wzajemnej gościnności.
Niech każdy z jej członków, wzrasta w łasce Bożej
żyjąc Ewangelią i służąc innym
w wielkiej wspólnocie Kościoła, którego Ty jesteś Matką.
Amen

11-17 lutego - 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: "TRZEWOŚĆ EGZAMINEM Z WOLNOŚCI"

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

(57kB)

14 lutego - środa popielcowa - ROZPOCZĘCIE WIELKIEGO POSTU

Msze Święte o godz. 8:00 i 17:00, Na obu Mszach Świętych posypanie głów popiołem na znak pokuty. W Środę Popielcową wszystkich powyżej 18. roku, a przed ukończeniem 60. roku OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także zachowanie postu ilościowego, to znaczy spożycie jednego posiłku do syta i dwóch posiłków skromnych.

(141kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 lutego - 6 niedziela zwykła, 26 Światowy Dzień Chorego, Msza Święta o godz. 8:00 za wszystkich chorych z Parafii, Suma o godz. 11:00, a po Sumie odwiedziny chorych w ich domach, z możliwością spowiedzi, Komunii Świętej i sakramentem namaszczenia chorych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
2. W dniach 11-17 lutego przeżywać będziemy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: "TRZEWOŚĆ EGZAMINEM Z WOLNOŚCI". W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. Podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu na czas Wielkiego Postu.
3. W poniedziałek 12 lutego - Msza Święta o godz. 17:00.
4. We wtorek 13 lutego - Msza Święta o godz. 8:00.
5. W środę 14 lutego - Środa Popielcowa, rozpoczęcie WIELKIEGO POSTU - Msze Święteo godz. 8:00 i 17:00, Na obu Mszach Świętych posypanie głów popiołem na znak pokuty. W Środę Popielcową wszystkich powyżej 18. roku, a przed ukończeniem 60. roku OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także zachowanie postu ilościowego to znaczy spożycie jednego posiłku do syta i dwóch posiłków skromnych.
6. W czwartek 15 lutego - Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii od godziny 9:00, która zakończy się Mszą Świętą o godz. 17:00.
7. W dniach 16-18 lutego - rekolekcje wielkopostne, nauki będzie głosił Ks. Rafał Szykuła - Diedezjalny Moderator Odnowy w Duchu Świętym.
8. W piątek 16 lutego o godz. 16:00 nauka rekolekcyjna dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, o godz. 16:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, o godz. 17:00 Msza Święta z nauką ogólną I.
9. W sobotę 17 lutego o godz. 17:00 Msza Święta z nauką ogólną II i ok. 18:00 nauka dla młodzieży.
10. W niedzielę 18 lutego o godz. 8:00 Msza Święte z nauką ogólną III, o godz. 10:30 nauka dla rodziców, o godz. 11:00 Msza Święta z nauką ogólną III, ok. godz. 12:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną, ok. godz. 13:00 zakończenie rekolekcji.
11. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...
12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17)..
14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(29kB)

4 lutego - 5 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem".
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

(28kB)

4 lutego - 5 niedziela zwykła, I NIEDZIELA MIESIĄCA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Panie Jezu,
Bądź uwielbiony Dobry Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie
Ty jesteś naszym Panem, aby nasze życie było poddane Woli Bożej.
Dziękujemy za dar Twojej obecności w naszym życiu
Po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Dziękujemy za Twoje zaproszenie do udziału
We Mszy Świętej - Twojej Najświętszej Ofierze
Dla naszego Zbawienia - jako Dar Umocnienia na drodze do Wieczności
Panie Jezu
Dziękujemy, że pozostałeś z nami
Jako Dar Miłości Nieprzemijającej
I Tą Miłością chcemy się dzielić
I błagać o przebłaganie za grzech nasze i całego świata.
Panie Jezu przychodzimy do Ciebie
Przynosimy Ci też nasze dziękczynienia i troski.
Prosimy by Łaska Boża dotykała tych,
Którzy najbardziej potrzebują uzdrowienia.
Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego
Komunię Świętą ofiarujmy
w intencji bliskich i spraw nas dotykają
Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 lutego, 5 niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Zachęcamy do przyniesienia chleba i soli, które zostaną poświęcone, zgodnie z tradycją związaną ze wspomnieniem św. Agaty.
2. W poniedziałek 5 lutego, wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 6 lutego, wspomnienie św. Pawła Mikki i Towarzyszy, 52 rocznica ingresu Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka do Katedry Przemyskiej, Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 7 lutego, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 8 lutego, wspomnienie św. Hieronima Emilianiego - zakonnika oraz św. Józefy Bakhity - dziewicy Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 9 lutego, wspomnienie św. Apolonii, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 10 lutego, wspomnienie św. Scholastyki - dziewicy, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W niedzielę 11 lutego, 6 niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, XXVI Światowy Dzień Chorego.
9. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
11. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
12. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - STYCZEŃ 2018

Intencja ewangelizacyjna:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(43kB)

28 stycznia - 4 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1,21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga".
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!" Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

(14kB)

28 stycznia - Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła
Św. Tomasz urodzony około roku 1226 był synem Landulfa, hrabiego Akwinu. Gdy miał pięć lat, ojciec umieścił go pod opieką benedyktynów na Monte Cassino. Nauczyciele byli zadziwieni jego postępami; prześcignął wszystkich kolegów zarówno w nauce, jak i w ćwiczeniu cnoty.
Kiedy osiągnął wiek, w którym mógł zadecydować o swojej przyszłości, wyrzekł się świata doczesnego i postanowił wstąpić do zakonu św. Dominika, mimo iż rodzina zapatrywała się na to niechętnie. W roku 1243, mając siedemnaście lat, został dominikaninem w Neapolu. Niektórzy członkowie jego rodziny przeszło dwa lata robili wszystko, co w ich mocy, aby złamać jego upór, posłużyli się nawet kobietą lekkich obyczajów, która miała go skusić. Jednak wszystkie te wysiłki poszły na marne i św. Tomasz wytrwał w swoim powołaniu. W nagrodę Bóg obdarzył go cnotą czystości doskonałej, co zjednało mu przydomek "anielskiego doktora".
Ukończywszy nauki w Neapolu, wyjechał na studia do Kolonii, gdzie był uczniem św. Alberta Wielkiego. Koledzy przezywali go "głuchym wołem" z powodu cichego kroku i olbrzymiej postury; w gruncie rzeczy należał do bardzo zdolnych studentów. W wieku dwudziestu dwóch lat zaczął wykładać w Kolonii, równocześnie publikował pierwsze prace. Po czterech latach został wysłany do Paryża. Wtedy uzyskał święcenia kapłańskie. W wieku trzydziestu jeden lat otrzymał doktorat.
W Paryżu zaszczycał go przyjaźnią król, św. Ludwik, który często zapraszał go na obiady. W roku 1261 papież Urban IV wezwał go do Rzymu, gdzie powierzono mu misję nauczania. Św. Tomasz stanowczo uchylał się od przyjęcia jakiejkolwiek godności kościelnej. Nie tylko pisał (jego dzieła obejmują dwadzieścia tomów charakteryzujących się błyskotliwością myśli i jasnością języka), często wygłaszał także kazania, które cieszyły się dużym powodzeniem. Papież Klemens IV ofiarował mu arcybiskupstwo Neapolu, ale i tę propozycję święty odrzucił. Pozostawił wielką spuściznę naukową. Jego fundamentalna "Summa Theologica" pozostała jednak nieukończona: w drodze na drugi sobór w Lugdunie (dziś: Lyon), dokąd udał się na polecenie papieża Grzegorza X, zachorował i zmarł w opactwie cysterskim Fossanuova w roku 1274.
Modlitwa: Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Amen.

(22kB)

30 stycznia - Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera
Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. Otrzymał staranną formację religijną; nie uchroniło go to jednak przed pewnym załamaniem wiary podczas nauki w gimnazjum przemyskim. W 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego. We wrześniu 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Harcie i w katedrze przemyskiej. Pragnął poświęcić się pracy z młodzieżą, dlatego podjął dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii i historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1875 r. został proboszczem parafii Gać, a dwa lata później - w Błażowej. Od 1882 r. wykładał teologię pastoralną w seminarium duchownym w Przemyślu.
Z czasem ks. Bronisław odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego. W listopadzie 1885 r. wyjechał do Włoch i tam wstąpił do salezjanów. W marcu 1887 r. złożył śluby na ręce św. Jana Bosko. Z oddaniem i gorliwością wypełniał powierzane mu zadania. Z powodu surowego trybu życia zachorował na gruźlicę; uważano go za bliskiego śmierci. Udało mu się jednak odzyskać zdrowie. W marcu 1892 r., za pozwoleniem przełożonych, powrócił do Polski i został proboszczem w Miejscu Piastowym (koło Krosna). Więcej...
Źródło: BREWIARZ.PL

(32kB)

31 stycznia - Św. Jana Bosko, kapłana
Św. Jan Bosko urodził się w małej wiosce niedaleko Turynu w roku 1815. W wieku, kiedy współczesne dzieci wesoło bawią się w przedszkolu, on musiał pomagać w gospodarstwie, pasąc owce na okolicznych wzgórzach. Kiedy w dziewiątym roku życia powiedział, że chce zostać księdzem, z trudem znaleziono środki na edukację. Jesienią i zimą chodził codziennie przeszło sześć kilometrów do szkoły, wiosną i latem musiał pracować w polu.
W przeddzień wstąpienia do seminarium matka widząc go w stroju kleryka powiedziała, kładąc mu rękę na ramieniu: "Kiedy widzę cię tak ubranym, radość wypełnia moje serce. Ale pamiętaj, że nie sutanna sprawia, iż czcimy stan kapłański, lecz praktykowanie cnót. Jeśli kiedykolwiek zwątpisz w swoje powołanie, sama cię poproszę, abyś zrezygnował natychmiast. Wolałabym, żeby mój syn był biednym wieśniakiem, niż niedbałym kapłanem. Kiedy przyszedłeś na świat, poświęciłam cię Naszej Pani; kiedy zacząłeś studiować, kazałam ci czcić Ją i uciekać się do Niej we wszelkich kłopotach; teraz proszę, abyś Ją obrał za swoją królową".
Motto, które dziś czytamy na rękawie salezjańskiego płaszcza: "Da mihi animas, cetera tolle tibi" "Daj mi tylko duszę i zatrzymaj resztę", świadczy, że św. Jan Bosco pozostał wierny przesłaniu matki.
Ten wspaniały "apostoł młodzieży" jest człowiekiem prawie nam współczesnym. Zorganizował Towarzystwo św. Franciszka Salezego i grupę dziewcząt pod opieką Matki Boskiej Wspomożycielki. Całe życie poświęcił trosce o młodych chłopców i dziewczęta. Umarł w roku 1888; został kanonizowany przez papieża Piusa XI w roku 1934.
Modlitwa: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 stycznia, 4 niedziela zwykła, 65. Światowy Dzień Trędowatych pod hasłem "Zapomniana choroba, zapomniani chorzy". Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. 28 dzień miesiąca - dzień modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W poniedziałek 29 stycznia, wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, 3 rocznica śmierci ks. Andrzeja Majewskiego - proboszcza w Czarnej, dek. Lutowiska, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 30 stycznia, wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 31 stycznia, wspomnienie św. Jan Bosko, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 1 lutego, I czwartek miesiąca, dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, 100 rocznica urodzin Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 2 lutego, I piątek miesiąca, święto Ofiarowania Pańskiego w czasie Mszy Świętej poświęcenie nowych gromnic, którymi Parafianie zostali obdarowani, Dzień Życia Konsekrowanego - modlić się będziemy w intencji wspólnot zakonnych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta o godz. 8:00 i 17:00, Sakrament Pokuty i Pojednania o godz. 16:00. Litanią do Najświętszego Serca Jezusowego wynagradzać będziemy za wszelkie zniewagi, jakimi jest Ono obrażane.
7. W sobotę 3 lutego, wspomnienie św. Błażeja i św. Oskara - biskupów, I sobota miesiąca, Msza Święta o Niepokalanym Sercu Maryi i Różaniec Fatimski o godz. 17:00.
8. W niedzielę 4 lutego, 5 niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Zachęcamy do przyniesienia chleba i soli, które zostaną poświęcone, zgodnie z tradycją związaną ze wspomnieniem św. Agaty.
9. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
11. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
12. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - GRUDZIEŃ 2017

Intencja ogólna:
Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(22kB)

21 stycznia - 3 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

(25kB)

24 stycznia - Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona pisarzy
Św. Franciszek, syn hrabiego Sales, urodził się niedaleko Annecy w Sabaudii w roku 1567. Już jako młody chłopiec zdradzał skłonność do stanu duchownego; tonsurę otrzymał w jedenastym roku życia. Wkrótce potem wyjechał do Paryża na studia teologiczne i filozoficzne, a następnie do Padwy, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i cywilnego. Po powrocie do domu przyjął święcenia kapłańskie; rodzice niechętnie udzielili zgody, ponieważ wybrali dla niego inną drogę życia. Wkrótce otrzymał trudne zadanie misyjne w Chablais, które wówczas było twierdzą kalwinizmu. Nie zważając na olbrzymie trudności wykonywał swoją pracę z apostolskim heroizmem; został też nagrodzony zadziwiającymi przypadkami nawróceń. Wytężoną pracę przerwało dopiero powołanie na biskupa koadiutora w Genewie, a wkrótce potem na biskupa genewskiego w roku 1602. Zaczął teraz gorliwie zajmować się swoją diecezją; pracował zarówno z duchowieństwem, jak i wśród ludu, głosił także nauki wielkopostne poza granicami swojej diecezji. Napisał również kilka instrukcji wychowania wiernych. W roku 1610 z pomocą hrabiny de Chantal założył zakon wizytek, obecnie znany jako zakon św. Joanny Franciszki.
Wśród nieustannych zajęć duszpasterskich św. Franciszek znalazł czas na napisanie dzieła, które na długie wieki uczyniło go sławnym: "Wstęp do życia pobożnego" (1609). Dzieło to ukazuje, jak można uświęcić zwyczajne życie; dla autora nie ma nieważnych problemów, pisze nawet o strojach, uciechach itd. Jego jedynym celem jest doprowadzić czytelnika do miłości Boga i naśladowania Chrystusa.
W epoce odznaczającej się fanatyzmem i zaciekłością sporów św. Franciszek objawia wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego gorliwość duszpasterska, troska o uświęcanie świeckich i przystosowywanie życia religijnego do nowych potrzeb, jest kamieniem milowym w historii życia duchowego. Umarł w roku 1622 ze słowem "Jezus" na ustach; kanonizowany został w roku 1665.
Modlitwa: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Amen.

(113kB)

25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła, apostoła
Św. Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji w rodzinie żydowskiej. Rodzice wywodzili się z pokolenia Beniamina. Był obywatelem rzymskim. Jeśli jako "młody człowiek" był świadkiem ukamienowania św. Szczepana, a jako "starzec" korespondował z Filemonem, musiał urodzić się prawdopodobnie przed początkiem ery chrześcijańskiej.
W celu uzupełnienia wiedzy wysłano go do Jerozolimy, gdzie był uczniem starszego Gamaliela. Wkrótce stał się wytrawnym znawcą dawnego prawa. Posiadł również umiejętność egzegezy i sztukę dysputy. Jako przekonany i gorliwy faryzeusz powrócił do Tarsu jeszcze zanim Chrystus rozpoczął swoją działalność w Palestynie.
W jakiś czas po śmierci Chrystusa, św. Paweł ponownie udał się do Palestyny. Głębokość przekonań i pobudliwe usposobienie rozwinęły się u niego w prawdziwy fanatyzm skierowany przeciwko chrześcijaństwu. Wziął udział w ukamienowaniu pierwszego męczennika św. Szczepana i w zawziętym prześladowaniu chrześcijan.
Na polecenie najwyższego kapłana wyruszył do Damaszku, ażeby wyłapać tam chrześcijan i dostarczyć ich do Jerozolimy. Około północy, niedaleko Damaszku, nagle rozbłysła wokół niego światłość niebieska, ukazał mu się Jezus w Swym uświęconym ciele i zwracając się do niego, przestrzegł przed wykonaniem polecenia arcykapłana. W duszy św. Pawła dokonała się gwałtowna zmiana. Nawrócił się na wiarę chrześcijańską i został jej apostołem.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Amen.

(11kB)

26 stycznia - Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Św. Tymoteusz pochodził z Listry w Grecji. Ojciec jego był Grekiem, matka - Żydówką. Był wychowany w pilnym czytaniu Ksiąg Świętych. Jego matka Eunice, babka Lois i on sam prawdopodobnie nawrócili się podczas pierwszego pobytu św. Pawła w Listrze. Kiedy św. Paweł podczas drugiej podróży misyjnej ponownie przybył do Listry, polecono mu św. Tymoteusza. Apostoł wybrał go na swojego towarzysza. Potem niejednokrotnie wysyłał go w trudnych, poufnych misjach.
Św. Tymoteusz był naocznym świadkiem pierwszego uwięzienia swojego mistrza w Rzymie. Następnie towarzyszył mu jeszcze w ostatniej podróży misyjnej i pozostał w Efezie, aby zaopiekować się tamtejszymi chrześcijanami. Na krótko przed śmiercią Apostoł napisał do niego, wzywając go do powrotu jeszcze przed zimą. Jak głosi legenda, św. Tymoteusz spędził resztę życia w Efezie jako biskup. Został ukamienowany w zimie roku 97; miał wtedy przeszło osiemdziesiąt lat.
Św. Tytus był przyjacielem i uczniem św. Pawła, który mianował go biskupem Krety. Około roku 56 św. Paweł wysłał go w misji do Koryntu, aby zreformował tamtejszą gminę chrześcijańską. Wieść niesie, że należał do najulubieńszych uczniów św. Pawła. W roku 64 św. Paweł wystosował doń list, zalecając mu, aby troszczył się o swoich wiernych. Św. Tytus towarzyszył św. Pawłowi i św. Barnabie na synodzie w Jerozolimie. Nie był obrzezany i chociaż na synodzie judaiści nalegali, aby poddał się temu rytuałowi, św. Paweł odmówił. Według tradycji św. Tytus powrócił na Kretę, by sprawować swój urząd biskupi. Umarł w Gortynie około roku 96.
Modlitwa: Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Amen.

(687kB)
(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(17kB)

Rok św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży

"Kostka" znaczy "więcej!" - podkreślają biskupi w liście pasterskim z okazji Roku Świętego Stanisława Kostki. Zachęcają, by był to czas, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. List będzie odczytywany w polskich kościołach w niedzielę 14 stycznia. "Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce" - tak o św. Stanisławie Kostce piszą biskupi w liście pasterskim z okazji przeżywanego w Kościele w Polsce Roku tego Świętego. "Uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział" - dodają. Opisują, jak św. Stanisław jako siedemnastoletni chłopak mimo sprzeciwu rodziców opuścił Wiedeń, gdzie się uczył i przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby dotrzeć do przełożonego jezuitów w Bawarii i tam wstąpić do zakonu.
List Konferencji Episkopatu Polski z okazji roku św. Stanisława Kostki

(104kB)

23 stycznia - 8 grudnia 2018 r.
Rok św. Ojca Pio,
pod hasłem "Do nieba z Ojcem Pio"
z okazji 50. rocznicy śmierci o. Pio
i 100. rocznicy otrzymania stygmatów

ŻYCIORYS ŚWIĘTEGO OJCA PIO (1887-1968)
Ojciec Pio z Pietrelciny, jak św. Paweł apostoł, w centrum swego życia i apostolatu umieścił krzyż swego Pana jako źródło mocy, mądrości i chwały. Żarliwa miłość do Jezusa Chrystusa sprawiła, że upodobnił się do Niego w całkowitej ofierze z siebie dla zbawienia świata.
Francesco Forgione przyszedł na świat w miasteczku Pietrelcina w południowych Włoszech 25 maja 1887 r. Chrzest przyjął następnego dnia. Był jednym z ośmiorga dzieci Peppy i Grazio Forgione. Jego mama Peppa wyznała, że był niepodobny do innych chłopców: ,,nigdy nie był niegrzeczny, czy źle się zachowywał". Od piątego roku życia miewał wizje Nieba i był przedmiotem prześladowań przez szatana; w widzeniach rozmawiał z Panem Jezusem, Jego Matką, oraz ze swoim Aniołem Stróżem lecz te doświadczenia Nieba przeplatane były obecnością piekła i szatana.
W wieku 12 lat przyjął sakramenty: I Komunii Świętej i bierzmowania.
W 1903 roku wskutek umartwień i słabego zdrowia, bliski był śmierci. Słaby, lecz silny siłą ducha, przyjął wtedy franciszkański habit Kapucynów, rozpoczynając nowicjat - a wraz z nim intensywne życie nauki, modlitwy, ubóstwa i pokuty. W tym też roku przyjął imię zakonne brata Pio z Petrelciny.
27 stycznia 1907 roku złożył wieczyste śluby zakonne. W roku 1910 otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Benevento.
W latach 1915 - 1918 był wielokrotnie powoływany do służby wojskowej i zwalniany ze względu na zły stan zdrowia.
W lipcu 1916 roku Ojciec Pio został wysłany do klasztoru w San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci.
Ojciec Pio otrzymał stygmaty z rąk niezwykłej postaci podobnej do anioła 20 września 1918 roku, gdy modlił się przed krzyżem umieszczonym na chórze starego kościółka,. Rany stygmatów pozostały otwarte i krwawiące przez pięćdziesiąt lat. Był to jeden z powodów dla których przez lata ściągali do San Giovanni Rotondo lekarze, naukowcy, dziennikarze i zwyczajni ludzie, chcąc zobaczyć "świątobliwego braciszka". więcej...
Informacje na portalu Konferencji Episkopatu Polski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 stycznia, zakończenie Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W niedzielę 21 stycznia w Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi Festiwal Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018.
3. W poniedziałek 22 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
4. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 grudnia 2017 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
5. We wtorek 23 stycznia, 5 rocznica śmierci (w 2013 r.) ks. Abp. Józefa kard. Glempa - Prymasa Polski w latach 1981-2009, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W środę 24 stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W czwartek 25 stycznia, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W piątek 26 stycznia, wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa - biskupów, Msza Święta o godz. 8:00.
9. W sobotę 27 stycznia, XIII Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - dzień uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, na dzień 27 stycznia, w którym w 1945 r. wyzwolony został niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady - Auschwitz. Msza Święta o godz. 17:00, po Mszy Świętej ok. godz. 18:00 - kolędowanie w świetlicy wiejskiej.
10. W niedzielę 28 stycznia, 65. Światowy Dzień Trędowatych pod hasłem "Zapomniana choroba, zapomniani chorzy". Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. 28 dzień miesiąca - dzień modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
12. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
13. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
14. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
15. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(125kB)

14 stycznia - 2 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "oto Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni powiedzieli do Niego: "Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?"
Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie". Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: "znaleźliśmy Mesjasza" - to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: "Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas" - to znaczy: Piotr.

(19kB)

17 stycznia - Św. Antoniego, opata
Św. Antoni urodził się w Kome w Górnym Egipcie w roku 251. Jego rodzice byli bogatymi i cnotliwymi chrześcijanami. Rozdawszy swoje majętności biednym, młody człowiek udał się na pustkowie. Żył tam przez wiele lat jako eremita, heroicznie umartwiając się i poświęcając milczeniu, modlitwie i pracy fizycznej.
Po dwudziestu latach ciężkich pokus i walk z szatanem rozgłos jego świętości i cudów oraz siła jego przykładu i sława ściągnęły do niego setki naśladowców. Przekazał im swoje nauki. W roku 305 założył w oazie Farium wspólnotę religijną cenobitów (mnisi żyli w oddzielnych celach). Umarł w roku 356, w wieku 105 lat, w swej pustelni na górze Kolzim, w pobliżu Morza Czerwonego.
Modlitwa: Boże, Ty powołałeś świętego Antoniego, opata, na pustynię, aby Ci służył z podziwu godną gorliwością, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wyrzekali się samych siebie i miłowali Ciebie ponad wszystko. Amen.

(19kB)

19 stycznia - Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego i w roku 1864 przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie w 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł w opinii świętości 28 marca 1924 roku.
Papież Jan Paweł II w 1991 r. zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, dozwól przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 stycznia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Rozpoczniemy 9-miesięczne Parafialne przygotowanie do Jubileuszu 300-lecia Świątyni.
2. W dniach 15-21 stycznia - obchodzić będziemy XXI Dzień Judaizmu pod hasłem "Pokój! Pokój dalekim i bliskim!" (Iz 57, 19), a w dniach 18-25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - pod hasłem "Prawica Twoja wsławiła się mocą".
3. W poniedziałek 15 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
4. We wtorek 16 stycznia, Msza Święta o godz. 17:30.
5. W środę 17 stycznia, wspomnienie św. Antoniego Opata, Msza Święta o godz. 7:00.
6. W czwartek 18 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W piątek 19 stycznia, wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa archidiecezji przemyskiej w latach 1899-1924, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W sobotę 20 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W niedzielę 21 stycznia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
10. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
13. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(32kB)

7 stycznia - święto chrztu Pańskiego
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem Świętym".
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".
Oto słowo Pańskie.

(28kB)

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA - NIEDZIELA ADORACYJNA
Uwielbiam Ciebie Jezu! Panie, który jesteś pełen mocy, którego Majestat króluje ponad wszechświatem.
Uwielbiam Ciebie! Uwielbiam Ciebie Jezu, który przynosisz pokój, przy którym niknie wszelkie zło, nienawiść, lęk, strach. Uwielbiam Ciebie Jezu, który przynosisz uzdrowienie duszy i ciała, który samą swoją obecnością sprawiasz, że dusza oczyszczona uświęca się, jaśnieje świętością. W ciele zaś nikną wszelkie oznaki choroby, bo przynosisz zdrowie, bo oczyszczasz z wszelkiego zła. Bądź uwielbiony Jezu!
Bądź uwielbiony Ty, który jesteś Miłością; Miłością, będącą największą siłą; Miłością, która pokonuje wszelkie zło; Miłością, która zbawia. Bądź uwielbiony Jezu! W Twoim Imieniu zawiera się całe Bóstwo, wszystkie przymioty Boże, wszelkie piękno. W Twoim Imieniu Jezu jest miłość i miłosierdzie, jest pokój, jest dobroć. W Twoim Imieniu jest zwycięstwo i królowanie. W Twoim Imieniu jest Zmartwychwstanie, Zbawienie. W Twoim Imieniu Jezu jest Twój triumf. W Twoim Imieniu jest Duch. W Twoim Imieniu jest życie. W Twoim Imieniu Jezu jest wszystko. Uwielbiamy Twoje Imię Jezu!
Na Twoje Imię zginają się nasze kolana, a czoła chylą się ku ziemi. Na Twoje Imię drżą nasze serca i napełniają się miłością. Na Twoje Imię wzbiera w nas wielka czułość i pragnienie, by spotkać się z Tobą. Na Twoje Imię Jezu zalewa nas wielka fala tęsknoty, by już na wieki połączyć się z Tobą. Na Twoje Imię Jezu nasze serca wylewają się do Ciebie, pragnąc tulić się do Krzyża i całować Twoje Rany. Na Twoje Imię, o Jezu, nasz umysł miesza się, serce ze wzruszenia płacze. Już nie potrafimy wypowiedzieć ani słowa, wypowiadalibyśmy tylko to Imię. I samo wypowiadanie tego Imienia jest już pieszczotą, wyznaniem miłości, uwielbieniem, dziękczynieniem, oddaniem Tobie czci, złożeniem hołdu. Jest korzeniem się przed Tobą i wyznaniem, żeś Królem. Twoje Imię Jezu jest pięknem największym, jest pragnieniem naszych serc, życiem naszym. Twoje Imię staje się naszym pokarmem, pokarmem duszy, staje się modlitwą. Twoje Imię wypowiadane naszymi ustami sprawia, że Twoja rzeczywistość nas otacza, a my zanurzamy się w niej. Twoje Imię Jezu jest naszym szczęściem, Niebem, Rajem.
Dotknij naszych serc, byśmy jeszcze bardziej otworzyli się na miłość płynącą z Twojego Imienia. Abyśmy potrafili przyjąć to Imię, uwierzyć i żyć Twoim Imieniem. Bądź uwielbiony Jezu!
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

(16kB)

13 stycznia - Św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła
Św. Hilary urodził się około roku 310 we Francji, w jednym z najstarszych rodów szlacheckich. Wychowano go w duchu pogańskim. Własne poszukiwania filozoficzne i lektura Pisma św. sprawiły, iż poznał prawdziwą wiarę i przyjął chrzest. Zaczął żyć zgodnie z zasadami wiary, której został wyznawcą, i jakkolwiek nie był duchownym, żarliwie utwierdzał innych w prawdziwym chrześcijaństwie.
Jeszcze przed nawróceniem ożenił się. Żona, z którą miał córkę imieniem Apra, jeszcze żyła, gdy wybrano go biskupem Poitiers, w roku 353. Zgodnie z ówczesną praktyką żonaci mężczyźni mogli czasami być podnoszeni do godności biskupiej, ale, jak zaświadcza św. Hieronim, żyli odtąd w celibacie.
W swoich pismach występował przede wszystkim przeciwko herezji ariańskiej i zasłynął jako jeden z najgorliwszych obrońców boskości Jezusa Chrystusa. Na synodzie w Seleucji w roku 360 bronił dekretów nicejskich, wkrótce potem wyjechał do Konstantynopola.
Zmarł w Poitiers w roku 368. Był człowiekiem wielkiej łagodności, łaskawy i uprzejmy dla wszystkich; ale przeciwko cesarzowi Konstancjuszowi, który okazał się wrogiem Kościoła, użył najsurowszego języka. Modlą się do niego ukąszeni przez węże.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, święty Hilary, biskup, wytrwale głosił bóstwo Twojego Syna, spraw, abyśmy coraz lepiej poznawali tę prawdę wiary. Amen.
Święty Hilary -"Rozważanie o Trójcy Świętej"

(99kB)
(9kB)

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 7 stycznia 2018 r., święto chrztu Pańskiego, I niedziela miesiąca adoracyjna. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Pamiętajmy, że namaszczenie Świętym Krzyżmem oznacza wszczepienie w Chrystusa, jako Proroka, Kapłana i Króla i napełnienie Duchem Świętym. Jesteśmy, więc gotowi do wypełniania zadań, jakie stawia nam Kościół Święty w bieżącym roku kościelnym pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" . Na obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych.
2. W poniedziałek 8 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 9 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 10 stycznia, 11. rocznica śmierci śp. ks. Jana Karasia - Proboszcza w Górzance i w Ostrowie k. Przemyśla, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 11 stycznia, Msza Święta o godz. 8:00.
6. W piątek 12 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 13 stycznia wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła -"Rozważanie o Trójcy Świętej" , Msze Święte o godz. 8:00.
8. W sobotę 13 stycznia przypada 1. rocznica śmierci śp. Przemysława Chmielewskiego "CHMIELA". Msze Święte o łaskę życia wiecznego: w sobotę 13 stycznia o godz. 8:00 oraz w niedzielę 14 stycznia o godz. 11:00.
9. W niedzielę 14 stycznia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Rozpoczniemy 9-miesięczne Parafialne przygotowanie do Jubileuszu 300-lecia Świątyni.
10. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
13. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(10kB)31 GRUDNIA - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
DZIĘKCZYNNA NA ZAKOŃCZENIE ROKU - OD GODZ. 12:00
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O GODZ. 15:00

Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy w każdym dniu naszego życia. Chcemy dziś oddać Bogu cześć i chwałę i dziękczynienie za wszelkie łaski otrzymane w kończącym się roku. Chcemy przepraszać za wszelkie wszystkie grzechy i zaniedbania wobec miłości Bożej. Chcemy prosić o błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej w nowym roku.
1. PRZEPROSZENIE
Panie Jezu Chryste! W wieczór kończącego się roku zgromadziliśmy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za grzechy popełnione w tym roku przeciw Bogu i przeciw braciom. Dlatego powtarzamy w poczuciu winy i z głębokim żalem:
Przepraszamy Cię, Panie.
- Za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczyły się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa, za nienawiść i krzywdy.
- Za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich, za zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności Chrystusowej.
- Za grzechy w naszej diecezji i parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej Mszy świętej i unikanie sakramentu pokuty i pojednania.
- Za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbanie dobra.
2. PODZIĘKOWANIE
Panie Jezu Chryste! Pragniemy również podziękować przez Ciebie Ojcu niebieskiemu za wszystkie dary udzielone nam w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremną. Powtarzamy słowa:
Dziękujemy Ci, Panie.
- Za rodziny związane sakramentem małżeństwa przed tym ołtarzem, niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego.
- Za rodziny przybyłe i za wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii, aby włączali się do pełnego życia religijnego.
- Za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które przystąpiły w tej świątyni do I Komunii św. (i sakramentu bierzmowania), aby zawsze pogłębiała się ich łączność z Tobą.
- Za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy, udzielałeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć.
3. BŁAGANIE
Panie Jezu Chryste! Stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością ku Tobie zwracamy się do Ojca naszego, który wie czego nam potrzeba. Z żywą wiarą:
Prosimy Cię, Panie.
- abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich.
- abyś Kościół święty, Ojca świętego, naszą Archidiecezję i całą parafię prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii.
- abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka.
- abyś nasze miasto i każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom - ofiarnych wychowawców, chorym - oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym - apostołów prawdy; a nam wszystkim spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą.
Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic, spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła, z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości z wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(30kB)

31 GRUDNIA - ZAWIERZENIE RODZIN NASZEJ PARAFII - NAJŚWIETSZEJ RODZINIE Z NAZARETU
MODLITWA SŁOWAMI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Jezusie, Maryjo i Józefie,
ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,
kierujemy dziś nasze spojrzenie
z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy
piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnowiły się w nich cuda łaski.
Święta Rodzino z Nazaretu,
pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
naucz nas naśladować Twoje cnoty
mądrą dyscypliną duchową,
daj nam jasne spojrzenie,
umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności
w codziennych realiach życia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek
dla milczenia,
uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy
i przekształć je w małe Kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości,
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia
i przebaczenia.
Amen

(9kB)

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(27kB)

31 grudnia - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-40

Dziecię rosło, napełniając się mądrością
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela".
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą - a Twoją duszę miecz przeniknie - aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

(30kB)

1 stycznia 2018 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Ewangelia według św. Łukasza 2, 16-21

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

(20kB)

6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli
Ewangelia według św. Mateusza 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon".
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela".
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: "Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon". Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 31 grudnia Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, wspomnienie św. Sylwestra I, papieża, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszy Świętej o godz. 11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dziękczynna. O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nieszpory do Matki Bożej z możliwością otrzymania odpustu zupełnego.
2. Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny "Kochaj, nie zabijaj"
3. Zgodnie z Encykliką Ojca Świętego Franciszka, "LAUDATO SI" , drogich Parafian i Gości zachęcamy do uszanowania zwierząt i rezygnację z odpalania rac, petard itp. materiałów. Powitajmy Nowy Rok w z radością i spokojem. STOP DLA HAŁASU!
4. W poniedziałek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Nowy Rok. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Za odśpiewanie Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź..." można zyskać odpust zupełny. Zachęcamy do przejęcia Komunii Świętej na rozpoczęcie Nowego Roku i zawierzenie się Opatrzności Bożej.
5. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie.
6. We wtorek 2 stycznia wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W środę 3 stycznia wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W czwartek 4 stycznia I czwartek miesiąca, włączając się w modlitwy Dzieła Pomocy Powołaniom , przez wstawiennictwo bł. ks. Jana Balickiego , modlić się będziemy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W piątek 5 stycznia I piątek miesiąca, Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa godz. 17:00, możliwość spowiedzi od godz. 16:00.
10. W sobotę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli. Wigilia Bożego Narodzenia w Kościele Wschodnim świętującym według kalendarza juliańskiego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą należy oznaczyć drzwi w swojego domu i budynków gospodarczych K + M + B, choć z łaciny pasowałoby C + M + B od słów "Christus mansionem benedicat", co oznacza "Niech Chrystus błogosławi temu domowi". Jest to także wyraz naszej wiary i przynależności do Chrystusa.
11. W niedzielę 7 stycznia święto chrztu Pańskiego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Pamiętajmy, że namaszczenie Świętym Krzyżmem oznacza wszczepienie w Chrystusa, jako Proroka, Kapłana i Króla i napełnienie Duchem Świętym. Jesteśmy, więc gotowi do wypełniania zadań, jakie stawia nam Kościół Święty w bieżącym roku kościelnym pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".
12. W sobotę 13 stycznia 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (Plac Berka Joselewicza 1) w ramach V Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej odbędzie się konferencja naukowa poświęcona pamięci Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin (1 lutego 1918-2018). Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Abp. Adama Szala w Bazylice Katedralnej o godz. 8:30. Początek konferencji o godz. 10:00
13. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled.
14. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
15. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
16. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
17. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
18. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
19. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(14kB)

WIZYTA DUSZPASTERSKA W GÓRZANCE - 2017 R.
Tegoroczna wizyta duszpasterska w Parafii Górzanka (27-31 grudnia 2017 r.) przebiega jako "KOLĘDOWY RÓŻANIEC DO GRANIC PARAFII" i nawiązuje do ostatnich dni Roku Fatimskiego, 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i zawierzenia Parafii Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny (8 września 2017 r.).
W modlitwie polecamy naszą Ojczyznę w 100-lecie odzyskania niepodległości oraz Parafię i Rodziny wspominając powstanie Świątyni na obecnym miejscu 300 lat temu (w 1718 r.).

Codziennie od godz. 8:30 obejmujemy kolędowym różańcem 20 rodzin naszej Parafii odmawiając w każdym domu jedną tajemnicę Różańca.
Prosimy o przygotowanie Pisma Świętego, wody święconej oraz intencji modlitewnych za żyjących i zmarłych. W powierzonych intencjach ofiarujmy także Komunię Świętą przyjętą podczas wieczornej Mszy Świętej o godz. 17:00.
Nie siadamy, nie gościmy się, nie rozmawiamy za dużo ze sobą, ale wszyscy razem przez modlitwę różańcową uwielbiamy Nowonarodzonego Zbawiciela, odpowiadając na Apel Matki Bożej Fatimskiej o modlitwę i pokutę.
Kolędę zakończymy uroczystą Mszą Świętą w intencji Rodzin naszej Parafii w niedzielę 31 grudnia - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa o godz. 11:00.
Szczęść Boże
Ks. Piotr Bartnik

(26kB)

Kochani,
Niech Jezus Chrystus nieustannie rodzi się w Waszych sercach,
niech Was obdarza wewnętrznym pokojem,
radością i odwagą życia.
Niech moc wiary pomoże Wam usunąć z życia wszelki lęk,
pokonać obawy przed niepewnością jutra
i zawsze pokładać ufność w Bogu.
Oby każdy z nas, był napełniony Duchem Świętym.
Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22)
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
tak bardzo potrzebnego zdrowia
i obfitości wszelkich Łask na każdy dzień nowego 2018 roku.
Ks. Piotr
Proboszcz

(147kB)

CHRYSTUS NAM SIĘ NARODZIŁ
CHRYSTUS POSYLA NAM DUCHA ŚWIĘTEGO
Kochani,
Dziękuję za Waszą życzliwość i gościnności,
gdy odwiedzam Górzankę i okolice.
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym,
jak brzmi hasło obecnego Roku Kościelnego,
niech ta świadomość jeszcze głębiej
przepełnia nasze serca mocą do czynienia dobra
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie
z darem modlitwy
Magdalena - Webmasterka

(9kB)

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

25 grudnia - Boże Narodzenie
EWANGELIA Z PASTERKI
Ewangelia według św. Łukasza 2,1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie".
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
"Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie".
Oto słowo Pańskie.

(101kB)

25 grudnia - Zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podjętej przez 30 osób z naszej Parafii
CHRYSTUS NAM SIĘ NARODZIŁ
CHRYSTUS NARODZIŁ SIĘ - JAKO 30-CIORO DZIECI GDZIEŚ NA ŚWIECIE,
KTÓRYCH ŻYCIE BYŁO ZAGROŻONE W ŁONIE ICH MATEK,
KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE DUCHOWĄ ADOPCJĄ DZIECKA POCZĘTEGO.
PODJĘTĄ W NASZEJ PARAFII
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

(83kB)
(23kB)

26 grudnia - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 10, 17-22

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
"Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony'.

(69kB)

27 grudnia - św. Jana, apostoła i ewangelisty
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 20, 2-8

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

(19kB)

28 grudnia - Święto świętych Młodzianków, męczenników
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 2, 13-18

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić".
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego".
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: "Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 grudnia Czwarta Niedziela Adwentu, Wigilia Bożego Narodzenia, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. W modlitwie polecamy solenizantów Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego oraz Pana Adama Piątkowskiego - Wójta Gminy Solina.
2. W niedzielę 24 grudnia wieczorem zasiądziemy do Wigilii, zachęcamy, aby zachować polski zwyczaj wspólnej modlitwy, czytania Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, łamania się opłatkiem, śpiewu kolęd oraz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
3. W poniedziałek 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka o północy - godz. 0:00, Msze Święte w ciągu dnia o godz. 8:00 i 11:00.
4. We wtorek 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. W naszej Parafii poświęcenie owsa, które podaje się zwierzętom w chorobie. Owies przeznaczony jest także na zasiew. Owies rzucany w ziemię nawiązuje do kamieni rzucanych w św. Szczepana i Jego męczeńskiej śmierci. Jak ziarno rzucane w ziemię wydaje plon w swoim czasie, tak śmierć św. Szczepana przyniosła nawrócenie Szawła - św. Pawła i jest wiernym odzwierciedleniem męki Pana Jezusa dla odkupienia każdego człowieka.
5. W środę 27 grudnia Trzeci dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Msza Święta o godz. 17:00. W naszej Parafii poświęcenie wina, na pamiątkę zatrutego wina, które podano św. Janowi. Św. Jan znakiem krzyża uczynionym nad kielichem zatrutego wina odebrał truciźnie moc i ocalił swoje życie.
6. W czwartek 28 grudnia Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Młodzianków, męczenników, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W czwartek 28 dzień miesiące będziemy się modlić o beatyfikację Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Bogu Wszechmogącemu dziękować za dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego podpisany przez Ojca Świętego Franciszka. 8. W piątek 29 grudnia Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W piątek 29 grudnia - 5 rocznica śmierci Ks. Abp Ignacego Tokarczuka - Ordynariusza Metropolity Przemyskiego - módlmy się o łaskę życia wiecznego. W związku z 100 rocznicą urodzin Ks. Arcybiskupa (1 lutego 2018 r.) rok 2018 będzie poświęcony Wielkiemu Budowniczemu Archidiecezji Przemyskiej.
9. W sobotę 30 grudnia Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego, Msza Święta o godz. 17:00.
10. W niedzielę 31 grudnia Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, wspomnienie św. Sylwestra I, papieża, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszy Świętej o godz. 11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dziękczynna. O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nieszpory do Matki Bożej z możliwością otrzymania odpustu zupełnego.
11. W poniedziałek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Nowy Rok. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Za odśpiewanie Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź..." można zyskać odpust zupełny.
12. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
14. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
15. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
16. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
17. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
18. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzymy błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy osoby chore i starsze, które nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(82kB)

ADWENT czas oczekiwania i przygotowania na święta narodzenia Pana Jezusa
IV NIEDZIELA ADWENTU
"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego"

(12kB)

w dni powszednie
GODZINKI 6:00
RORATY ok. 6:30
Wszystko o Duchu Świętym
Rozważanie o Osobie i darach Ducha Świętego
- Źródło: Wspólnota "Woda Życia" wodazycia.pl/audio/domowe/1217.pdf

(11kB)

24 grudnia - IV niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".
Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"
Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".
Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".
Wtedy odszedł od Niej Anioł.

(82kB)

ADWENT czas oczekiwania i przygotowania na święta narodzenia Pana Jezusa
III NIEDZIELA ADWENTU
"Jam głos wołającego na pustyni:
Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz"

(12kB)

w dni powszednie
GODZINKI 6:00
RORATY ok. 6:30
Wszystko o Duchu Świętym
Rozważanie o Osobie i darach Ducha Świętego
- Źródło: Wspólnota "Woda Życia" wodazycia.pl/audio/domowe/1217.pdf

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(40kB)

17 grudnia - III niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 1, 6-8. 19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga -Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem".
Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?"
Powiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz". A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała".
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

(147kB)

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS
Od soboty 16 grudnia modlimy się Nowenną do Dzieciątka Jezus i prosimy o łaski Boże, abyśmy umieli godnie przeżyć święta Bożego Narodzenia.

(62kB)

ERO CRAS - JUTRO PRZYBĘDĘ
W liturgii adwentu Kościół przygotowuje się do przyjęcia Zbawcy świata. Przez liturgię prowadzą nas tzw. Wielkie Antyfony "O". Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny ich układ powstał dzięki Amalariuszowi z Metzu żyjącemu w IX w. Są to antyfony do Magnificat w nieszporach, a po reformie liturgicznej znalazły się one także - w skróconej formie - we Mszy świętej, jako werset aklamacji przed Ewangelią. Antyfony, których treść jest zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu, zaczynają się od słów: O Mądrości; O Adonai; O Korzeniu; O Kluczu Dawida; O Wschodzie; O Królu; O Emmanuelu. Pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: "ero cras" - "jutro przybędę". Chrystus przychodzi jako Bóg Człowiek. Czym jest Wcielenie tłumaczy ks. Jan Koclęga, wykładowca dogmatyki Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
więcej wyjaśnień...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 17 grudnia, Trzecia Niedziela Adwentu - Niedziela Gaudete - "Radujcie się, Pan jest blisko", (różowy kolor szat liturgicznych), Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Dziś poświęcenie i możliwość nabycia opłatków. W zestawie opłatków znajduje się opłatek kolorowy, który nawiązuje do zwyczaju dzielenia się w wieczór wigilijny opłatkiem z trzodą chlewną, zwłaszcza bydłem i końmi. Zwyczaj podkreśla związek rodziny z całym gospodarstwem i fakt przyjęcia Chrystusa w stajni.
2. Dziś w niedzielę 17 grudnia rozpoczyna się czas Wielkich Antyfon, wezwania zaczynające się od zawołania "O" pochodzą z różnych Ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu (figury mesjańskiej), w których Pan Bóg objawia Osobę i Dzieło przyszłego Zbawiciela. Są to następujące wezwania:
- O Adonai (Panie);
- O radix (Korzeniu);
- O clavis (Kluczu Dawida);
- O oriens (Wschodzie);
- O Rex (Królu);
- O Emmanuel.
Pierwsze litery słów w języku łacińskim czytane od ostatniego do pierwszego wezwania układają się w słowa "ero cras" oznaczające z łac. "ero" - "ja" i "cras" - "jutro" tłumaczone jako "jutro przybędę". Wyjaśnienie powyżej.
3. W niedzielę 17 grudnia - 81 rocznica urodzin Ojca Świętego Franciszka (ur. 1936 r.) - módlmy się w Jego intencji o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i Opiekę Matki Najświętszej.
4. W ciągu tygodnia od poniedziałku do soboty Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Msza Święta - Roraty o godz. 6:00. Od soboty 16 grudnia do niedzieli 24 grudnia modlimy się Nowenną do Bożego Dzieciątka.
5. W ciągu tygodnia spowiedź przed świąteczna w Dekanacie Solina: (proszę o sprawdzenie, potwierdzenie i uzupełnienie https://web.facebook.com/parafiawgorzance/
- poniedziałek 18 grudnia - Łobozew i Teleśnica 15:00-17:00,
- wtorek 19 grudnia - Myczków 15:00-17:00, Solina: 16:15-17:00 i o 17:00 Msza św., Orelec: 15:45-17:00 i o 17:00 Msza św., Bóbrka: 17:30-18:30 i o 18.15 Msza św.,
- środa 20 grudnia - Uherce Mineralne 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00 i Rudenka,
- czwartek 21 grudnia - Myczkowce 15:00-17:00, Zwierzyń 15:00-17:00, Polańczyk 16:00-18:00,
- piątek 22 grudnia - Wołkowyja 14:00-16:30,
- sobota 23 grudnia - Górzanka 9:00-11:00.
6. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 grudnia 2017 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
7. W sobotę 23 grudnia - 17 rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego. Głównym konsekratorem był Józef Michalik, Arcybiskup Metropolita Przemyski, zaś współkonsekratorami Stefan Moskwa, Biskup Pomocniczy Przemyski oraz Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy Rzeszowski. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Gloria Tibi Trinitas" (Chwała Tobie Trójco). W 2000 r. w Archidiecezji Przemyskiej objął urząd wikariusza generalnego.
8. W niedzielę 24 grudnia IV Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. W modlitwie polecać będziemy solenizantów Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego oraz Pana Adama Piątkowskiego - Wójta Gminy Solina.
9. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
11. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
14. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
15. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzę błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego, czasu na udział w Godzinkach i Roratach. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(115kB)
(29kB)

10 grudnia - II niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1,1-8

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".

(22kB)

12 grudnia - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Indianin Juan Diego, któremu Matka Boża objawiła się o świcie 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac, został kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Guadalupe, w końcu lipca 2002 roku. Święty Juan Diego urodził się w 1474 roku i otrzymał imię, które w azteckim języku znaczy "Śpiewający Orzeł". Przyjął chrzest w 1525 roku, razem ze swoim wujem Juanem Bernardino, którego uważał za przybranego ojca. Byli jednymi z pierwszych Indian nawróconych na chrześcijaństwo przez misjonarzy franciszkańskich.
więcej... "Miłujcie się"

(381kB)

List Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy założenia Rycerstwa Niepokalanej
W tym roku mija sto lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej. Jego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilały się antykościelne działania masonerii. Z drugiej strony Matka Boża w Fatimie objawiła tajemnice i wezwała do nawrócenia. W takich okolicznościach, 16 października 1917 roku, ojciec Maksymilian Maria Kolbe (wówczas jeszcze jako kleryk) wraz z sześcioma innymi franciszkanami, inicjuje ruch maryjny - Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Warto zauważyć, że Rycerstwo Niepokalanej powstało trzy dni po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i było niejako odpowiedzią na Orędzie z nieba.
więcej - plik Word

Druga Niedziela Adwentu - Pomoc Kościołowi na Wschodzie


(344kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 grudnia, Druga Niedziela Adwentu i XVIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie , Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszach Świętych zbiórka ofiar do puszek.
2. W ciągu tygodnia na Roratach będzie możliwość nabycia świec CARITAS wspierających XIV Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - Miłosierdzie jest jedno.
3. W dni powszednie Adwentu Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, po nich Msza Święta - Roraty ok. 6:30.
4. W poniedziałek 11 grudnia wspomnienie św. Damazego I, papieża, który uporządkował groby pierwszych męczenników.
5. We wtorek 12 grudnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe - Patronki życia poczętego i obu Ameryk. 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Meksykańskie Sanktuarium Maryjne w Guadelupe odwiedzają co roku miliony pielgrzymów. Homilia św. Jana Pawła II wygłoszona w Guadelupe 23 stycznia 1999 r..
6. W środę 13 grudnia, wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, także 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. i Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
7. W środę 13 grudnia rocznica śmierci ks. Antoniego Kołodzieja ur. 1 marca 1936 r. w Kraczkowej, zm. 13 grudnia 1996 r. w Ustrzykach Dolnych, był proboszczem w Domaradzu.
8. W czwartek 14 grudnia, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła, współpracującego ze św. Teresą nad reformą zakonu karmelitańskiego.
9. W sobotę 16 grudnia początek nowenny do Dzieciątka Jezus i prosić o łaski Boże w kolejnych dniach modlitwy.
10. W niedzielę 17 grudnia, Trzecia Niedziela Adwentu, Niedziela Gaudete, różowy kolor szat liturgicznych przypomina nam, że dzień narodzin naszego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa coraz bliżej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11. W niedzielę 17 grudnia nastąpi poświęcenie opłatków i możliwość nabycia opłatków, tradycyjnie dołączony jest opłatek kolorowy dla trzody chlewnej, aby podkreślić, że Chrystus narodził się w stajni i według niektórych biblistów m.in. Romana Brandstaettera do 30 roku życia miał uprawiać ziemię.
12. Spowiedź przed świąteczna w Dekanacie Solina w tygodniu tuż przed świętami. W naszej Parafii w sobotę 23 grudnia, godz. 9:00-11:00.
13. W piątek 15 grudnia o godz. 17:00, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki zaprasza do świetlicy wiejskiej w Polańczyku na warsztaty świąteczne "Wigilijny wieczór wspomnień"
14. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
15. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
16. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
17. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
18. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
19. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
20. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzę błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego, czasu na udział w Godzinkach i Roratach. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(82kB)

ADWENT
czas oczekiwania i przygotowania na święta narodzenia Pana Jezusa
I NIEDZIELA ADWENTU
CZUWAJCIE!, PROSTUJCIE ŚCIEŻKI DLA PANA

(9kB)

w dni powszednie
GODZINKI 6:00
RORATY ok. 6:30

(13kB)

UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
           12:00 - GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE I W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY
ORĘDZIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech Maryja powiedziała:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

(381kB)

List Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy założenia Rycerstwa Niepokalanej
W tym roku mija sto lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej. Jego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilały się antykościelne działania masonerii. Z drugiej strony Matka Boża w Fatimie objawiła tajemnice i wezwała do nawrócenia. W takich okolicznościach, 16 października 1917 roku, ojciec Maksymilian Maria Kolbe (wówczas jeszcze jako kleryk) wraz z sześcioma innymi franciszkanami, inicjuje ruch maryjny - Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Warto zauważyć, że Rycerstwo Niepokalanej powstało trzy dni po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i było niejako odpowiedzią na Orędzie z nieba.
więcej - plik Word

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.

(13kB)

3 grudnia - I niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!"

(82kB)

I NIEDZIELA MIESIĄCA - NIEDZIELA ADORACYJNA
Bądź uwielbiony Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie. Chcemy uwielbić Cię z głębi naszych serc, uczcić Twoją świętą obecność. Ty nigdy nas nie opuszczasz, spraw, byśmy i my chcieli zawsze trwać przy Tobie. Przychodzimy do Ciebie w pierwszą niedzielę miesiąca, aby okazać Ci naszą wdzięczność i miłość i prosić o liczne łaski.
Dziękujemy Ci, że wciąż wskazujesz nam, jak mamy iść za Tobą, a zbłąkanych wracasz na drogę prowadzącą do Ciebie. Dziękujemy za Twoje niezmierzone miłosierdzie, którym obdarzasz nas wszystkich. Wierzymy w Twoją obecność w białym kawałku chleba; przymnóż nam wiary, byśmy zawsze otwierali dla Ciebie nasze serca, nasze domy, byś mieszkał w naszych rodzinach, był treścią naszego życia. Wiemy, że Ty nasz wysłuchujesz, dlatego prosimy Cię, spełnij to, co jest zgodne z Twoją wolą.
Panie Jezu polecamy Ci nowy rok kościelny, "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętem". Niech każde nasze tchnienie, intencje i czyny pochodzą od Ciebie Boże. Niech nasze serca będą otwarte na przyjmowanie łask wszelkich. Niech nasze działania będą skierowane na budowanie pokoju w Polsce i na świecie.
Bądź przy nas w każdym dniu, w którym zmagamy się z codziennymi przeciwnościami i naszymi wadami; dodawaj nam odwagi i wytrwałości, byśmy zawsze chcieli iść tam, gdzie nas posyłasz głosić Ewangelię radości, miłości i pokoju Bożego.
Chciejmy teraz w chwili ciszy powierzyć Bogu intencje, które są w naszych sercach. Wszystkie te intencje powierzamy Tobie za pośrednictwem Twojej i naszej Matki: Pod Twoją obronę...
Chlebie Żywy, przyjmij nasze dziękczynienie za Twą obecność wśród nas. Schowany w kawałku chleba jesteś dostępny o każdej porze dnia i nocy dla tych, którzy są głodni, spragnieni życia wiecznego. Wypełnij nas głodem Ciebie. Spraw, niech nasze serca coraz bardziej napełnia Twoja miłość, niech ona przemienia nasze życie, aby miało smak świętego chleba.
Amen

(89kB)

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".
Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"
Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".
Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Druga Niedziela Adwentu - Pomoc Kościołowi na Wschodzie


(344kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 grudnia, Pierwsza Niedziela Adwentu, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Chcąc dobrze przygotować się na spotkanie z przychodzącym Jezusem Chrystusem podejmujemy różne dobre uczynki. Jest okazja, aby w Adwencie podjąć dobrowolną abstynencję. Rozpoczyna się nowy rok kościelny 2017/2018, będziemy przeżywać go pod hasłem: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Trwa nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.
2. List Pasterski na Pierwszą Niedzielę Adwentu Ks. Abp. Adama Szala Metropolity Przemyskiego.
3. W tym miesiącu porządkujemy skład Róż Różańcowych i kompletność tajemnic różańcowych. W grudniu wszyscy rozważajmy tajemnicę radosną Zwiastowanie NMP. Zachęcam do modlitwy także w intencji przyszłych członków Parafialnych Róż Różańcowych, aby w każdej Róży odmawiany był cały różaniec.
4. W dni powszednie Adwentu Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, po nich Msza Święta - Roraty ok. 6:30.
5. W poniedziałek 4 grudnia wspomnienie św. Jan Damaceńskiego, prezbitera i doktora oraz św. Barbary dziewicy i męczennicy.
6. We wtorek 5 grudnia wspomnienie św. Saby opata, Bł. Bartłomieja Fanti prezbitera, bł. Filipa Rinaldiego prezbitera
7. W środę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja biskupa między innymi patrona pasterzy, opiekującego się stadami i chroniącego bydło przed drapieżnymi zwierzętami.
8. W czwartek 7 grudnia, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła - patrona pszczelarzy. Msza Święta - Roraty o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich. Święty Ambroży jest patronem pszczelarzy, ponieważ umarł w Wielką Sobotę, kiedy w kościołach święci się paschał wykonany w pszczelego wosku.
9. W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (patronki Gorlic), druga Msza Święta o godz. 17:00, o godz. 12:00 Godzina Łaski - kościół będzie otwarty możliwość modlitwy we wspólnocie Parafialnej i indywidualnie.
10. W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny patronki kościoła w Baligrodzie, uroczysta Msza Święta odpustowa o godz. 11:00.
11. W sobotę 9 grudnia wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin oraz św. Piotra Fourier prezbitera, Msza Święta o godz.
12. W niedzielę 10 grudnia, Druga Niedziela Adwentu, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
13. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
14. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
15. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
16. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
17. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
18. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
19. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzę błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego, czasu na udział w Godzinkach i Roratach. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - LISTOPAD 2017

Za ewangelizację:
Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

Hasło nowego Roku Kościelnego 2016/2017: "IDCIE I GŁOŚCIE":
- CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
- ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

(38kB)

Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".
(Jan 14,6)


Sakrament Pokuty i Pojednania oraz Komunia Święta - jest tą Drogą.

(77kB)

1 LISTOPADA - Uroczystość Wszystkich Świętych
WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI
BĄDCIE NAM WZOREM JAK OSIĄGNĄĆ ŻYCIE WIECZNE

(68kB)

26 LISTOPADA
Uroczystość Chrystusa Króla Wszech Świata
Króluj nam Chryste
Panie nieba i ziemi.
Króluj nam Chryste
Zawsze i wszędzie.
Króluj nam Chryste,
Abyśmy byli godni Twoich obietnic
Króluj nam Chryste,
Abyśmy Ciebie słuchali i wypełniali Twoje Słowa:
"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata!"
(Mt 24,34)

(64kB)

26 listopada - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie".
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście".
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

(21kB)

26 listopada - odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
20 listopada 2016 roku.
Ponawiany we wszystkich polskich parafiach.
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
- W naszych sercach - Króluj nam Chryste!
- W naszych rodzinach - Króluj nam Chryste!
- W naszych parafiach - Króluj nam Chryste!
- W naszych szkołach i uczelniach - Króluj nam Chryste!
- W środkach społecznej komunikacji - Króluj nam Chryste!
- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku - Króluj nam Chryste!
- W naszych miastach i wioskach - Króluj nam Chryste!
- W całym Narodzie i Państwie Polskim - Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

28 listopada - dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia
(113kB)

1 grudnia - I piątek miesiąca
(9kB)Boskie Serce mojego Zbawiciela !
Przyrzekam Ci uroczyście wykorzystywać wszystkie okazje,
aby sprawić Ci radość: za każdym razem,
kiedy będę musiała dokonać wyboru, wybiorę to, co bardziej Cię uraduje.
Czynie z tego uroczysta obietnice, aby dowieść Ci mojej miłości
i doprowadzić do doskonałości moja posługę.
Proszę Cię, byś dał mi siłę, abym była Ci wierna.
Niech Maryja i mój Anioł Stróż zechcą mi pomagać!

(święta Edyta Stein)

2 grudnia - I sobota miesiąca

(10kB)DLACZEGO ODPRAWIAMY NABOŻEŃSTWO 5 PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA?
10 grudnia 1925 r. Matka Boża, objawiła siostrze Łucji zasadniczą część kultu do Swego Niepokalanego Serca - to jest Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.
"Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".
Na prośbę siostry Łucji, Pan Jezus, wyjaśnił, że spowiedź można odbyć w inny dzień, ważne, by być w stanie łaski podczas przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej i mieć w sercu zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
29 na 30 maja 1930 r. Pan Jezus wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego pięć sobót?
"Córko motyw jest prosty: jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu. 2. Przeciwko Jej Dziewictwu. 3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie przyjmuje się Ja jako matkę człowieka. 4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie (otwarcie) zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki. 5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

(67kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą - Różaniec za zmarłych.
2. W niedzielę 26 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
3. W poniedziałek 27 listopada i we wtorek 28 listopada - Mszy Świętej nie będzie - rekolekcje kapłańskie.
4. We wtorek 28 listopada - 28 dzień miesiąca - dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski - módlmy się indywidualnie.
5. W środę 29 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W czwartek 30 listopada, święto św. Andrzeja Apostoła, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W piątek 1 grudnia, I piątek miesiąca -Spowiedź Święta od godz. 16:00, Msza Święta o godz. 17:00 i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8. W sobotę 2 grudnia, I sobota miesiąca, wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00 i Różaniec wynagradzający za zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
9. W niedzielę 3 grudnia, Pierwsza Niedziela Adwentu, rozpoczynamy nowy, dwuletni Program Pracy Duszpasterskiej - "DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ". Hasło nowego Roku Kościelnego 2017/2108 brzmi "JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM", wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. List Pasterski na I Niedzielę Adwentu - Ks. Arcybiskupa Adama Szala -
10. W dni powszednie Adwentu poprzez śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz uczestnictwo w Mszy Świętej - Roratach - będziemy przygotowywać się do przeżywania Uroczystości Narodzenia Pana Jezusa. GODZINKI o godz. 6:00 po nich, ok. 6:30 RORATY.
11. Kończy się miesiąc listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
12. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
13. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Janusza. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
16. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
17. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(33kB)

19 listopada - 33 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 25, 14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
"Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" ".

(33kB)

21 listopada - wspomnienie Ofiarowania NMP
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego. więcej...

(11kB)

26 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Wyznanie panowania Jezusa (uklęknij i módl się z wiarą)
JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia. Panie, Ty przejmij kierowanie. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej.
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym jak Maryja był sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być na prawdę wolnym. Ja nie chcę już więcej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze.
Dnia:......................
Podpis:..................................
Wyznanie panowania Jezusa.doc - wydrukuj sobie, a drugą cześć przekaż rodzinie, sąsiadowi, przyjacielowi

(67kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 listopada, 33. Niedziela Zwykła, I Światowy Dzień Ubogich "Nie miłujmy słowem, ale czynem" wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W niedzielę 19 listopada, z racji wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny, odpust w Bukowcu, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
3. W poniedziałek 20 listopada wspomnienie Świętego Rafała Kalinowskiego, prezbitera (patrona kościoła w Rajskim), Msza Święta w Górzance o godz.17:00.
4. We wtorek 21 listopada, wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta o godz. 17:00
5. W środę 22 listopada, wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, 10 rocznica śmierci ks. Wiktora Obrockiego - I kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, Mszy Świętej nie będzie.
6. W środę 22 listopada, nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej początek o godz. 17:00 (Różaniec, odczytywanie intencji, Msza Święta, poświęcenie białych róż).
7. W czwartek 23 listopada wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika, albo św. Kolumbana, opata, Msza Święta o godz. 8:00
8. W piątek 24 listopada, wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników, Msza Święta o godz. 8:00.
9. W sobotę 25 listopada wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, albo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy, Mszy Świętej nie będzie.
10. W niedzielę 26 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11. W niedzielę 26 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
12. Trwa listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
14. W środę 15 listopada odbył się odbiór prac związanych z odnowieniem ambony pochodzącej z zatopionego kościoła w Wołkowyi, zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego także z kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
15. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Janusza. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
16. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
17. Opiece Aniołów Stróżów i wszystkich Świętych zawierzajmy młodzież i dzieci, aby w kolejnym miesiącu roku szkolnego wzrastali w wierze i poszerzali swoje talenty. Modlimy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko... .
18. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(46kB)

12 listopada - 32 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
"Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie".
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".

(71kB)

11 listopada - 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Modlitwa Jana Pawła II
Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.
Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi człowieka. Amen.

18 listopada 1942 - Dzień męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka

(18kB)

Módlmy się o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka.
Sługa Boży ks. Jan Siuzdak urodził się w 1898 r. w Huciskach k. Leżajska., gdzie w 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1931 r. pełnił obowiązki najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii w Wołkowyi. Zasłynął jako społecznik, otwierał szkoły dla wiejskich dzieci, zrzeszał chłopców w młodzieżowych organizacjach, wspomagał budowanie dróg oraz zorganizował dożywianie dla biedniejszych dzieci i młodzieży. Swoją działalność kontynuował także po wybuchu II wojny światowej. W kwietniu 1940 r., tuż przed Wielkanocą, został aresztowany przez gestapo za wspieranie AK. Wpierw był przetrzymywany w więzieniach w Baligrodzie i Sanoku, a następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1942 r.
(38kB)
MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka
- proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski..........................,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
- do prywatnego odmawiania -
O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.
L. dz. 347/151/2007
Ks. Bp Marian Rojek

18 listopada - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
(15kB) Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami, Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
TRWAJMY W CZYSTOŚCI I MIŁOŚCI.
BROŃMY PRAW BOŻYCH I SWOJEJ GODNOŚCI.
MÓDLMY SIĘ O RATUNEJ DLA MAŁŻEŃSTW ZAGROŻONYCH ROZPADEM
PROŚMY O DAR PRZEBACZENIA I POJEDNANIA W RODZINACH

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 12 listopada, 32. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, szczególnie modlimy się za prześladowanych i ofiary wojny w Syrii i Iraku, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W poniedziałek 13 listopada wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 14 listopada, Msza Święta o godz.17:00.
4. W środę 15 listopada wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 16 listopada wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik, świętych Apostołów Piotra i Pawła, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, wspomnienie św. Małgorzaty Szkodzkiej, wspomnienie św. Gertrudy Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 17 listopada, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W niedzielę 19 listopada, 33. Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. W niedzielę 19 listopada, z racji wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny, odpust w Bukowcu, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
10. Trwa listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. W 2017 r. podejmujemy kolejne ważne prace konserwatorskie:
- odnowienie feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego z kościoła w Wołkowyi zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku,
- odnowienie ambony z baldachimem pochodzącej także z kościoła w Wołkowyi,
- odwodnienie terenu i ułożenie chodnika wokół Świątyni.
13. Koszty prac ok. 130 tys. złotych, przyznane dofinansowanie 50 tys. złotych. Drodzy Przyjaciele i Pielgrzymi i Turyści bardzo liczymy na wsparcie naszych działań modlitwą i darem serca. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, wyniki badań są niepokojące. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
16. Opiece Aniołów Stróżów i wszystkich Świętych zawierzajmy młodzież i dzieci, aby w kolejnym miesiącu roku szkolnego wzrastali w wierze i poszerzali swoje talenty. Modlimy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko... .
17. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(44kB)

5 listopada - 31 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 23, 1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

(33kB)

NIEDZIELA ADORACYJNA
Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie.
Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia;
o Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta Piękności.
A choć żeś się ukrył i zataił, i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro, i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.
Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia.
Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca;
w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może.
Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie.
Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.
O Stwórco mój i Panie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi sam siebie i jednoczysz się ściśle ze swym nędznym stworzeniem.
Tu się rozumieją serca nasze bez doboru słów; tu nikt mowy naszej przerwać nie jest w stanie.
O czym mówię z Tobą, o Jezu, jest to nasza tajemnica, o której stworzenia wiedzieć nie będą i aniołowie nie śmią się zapytać.
Są to tajemne przebaczenia, o których wie tylko Jezus i ja - jest to tajemnica miłosierdzia Jego, które ogarnia każdą oddzielnie duszę.
Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiam Cię, o Stwórco i Panie, całym sercem i duszą moją.
A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne...
Modlitwa św. Siostry Faustyny, Dzienniczek 1692

(71kB)

11 listopada - 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Modlitwa Jana Pawła II
Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.
Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi człowieka. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 listopada, 31. Niedziela Zwykła, I niedziela miesiąca - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Udział we Mszach Świętych (w niedzielę i w ciągu tygodnia), Komunię Świętą i Różaniec ofiarujmy za zmarłych podanych w wypominkach i dusze w czyśćcu cierpiące. Jeszcze do 8 listopada codziennie, za jedną osobę zmarłą można zyskać odpust zupełny.
2. W poniedziałek 6 listopada, Msza Święta o godz. 18:00.
3. We wtorek 7 listopada, Msza Święta o godz. 18:00.
4. W środę 8 listopada, Msza Święta o godz. 18:00.
5. W czwartek 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Msza Święta o godz. 18:00.
6. W piątek 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00.
7. W sobotę 11 listopada, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, Msza Święta za poległych w obronie Ojczyzny i walczących o niepodległość i Polskość o godz. 18:00. Pamiętajmy o wywieszeniu flag.
8. W niedzielę 12 listopada, 32. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, szczególnie modlimy się za prześladowanych i ofiary wojny w Syrii i Iraku, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych. Odpust jest to darowanie kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy za Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Od 8 do 31 listopada pod tymi samymi warunkami można zyskiwać odpust cząstkowy.
10. CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. W 2017 r. podejmujemy kolejne ważne prace konserwatorskie:
- odnowienie feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego z kościoła w Wołkowyi zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku,
- odnowienie ambony z baldachimem pochodzącej także z kościoła w Wołkowyi,
- odwodnienie terenu i ułożenie chodnika wokół Świątyni.
13. Koszty prac ok. 130 tys. złotych, przyznane dofinansowanie 50 tys. złotych. Drodzy Przyjaciele i Pielgrzymi i Turyści bardzo liczymy na wsparcie naszych działań modlitwą i darem serca. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, wyniki badań są niepokojące. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
16. Opiece Aniołów Stróżów i wszystkich Świętych zawierzajmy młodzież i dzieci, aby w kolejnym miesiącu roku szkolnego wzrastali w wierze i poszerzali swoje talenty. Modlimy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko... .
17. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance

Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.
Z wyrazmi wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - MARZEC 2018

Intencja ewangelizacyjna:
Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(66kB)

Hasło nowego Roku Kościelnego 2017/2018:
"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"
Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu,
abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności,
abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata;
daj mi dar rady,
abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa,
abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności,
abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej,
abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi
dar pokuty,
abym grzechy swoje opłakiwał,
i dar umartwienia,
abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą.
Amen.

(164kB)

25 marca - Niedziela Męki Pańskiej

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 15, 1-39

Jezus przed Piłatem
E. Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie Królem żydowskim? E. Odpowiedzieli mu krzykiem: T. Ukrzyżuj Go! E. Piłat odparł: I. A cóż złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyszydzony
Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.
Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.
Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie! E. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani.
Zgon Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloí, Eloí, lemásabachtháni?, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.
Po zgonie Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy! "
Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy.
(29kB)
(22kB)

28 marca - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
(58kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 marca VI niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej upamiętniająca dwa wydarzenia - wjazd Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed Paschą oraz Mękę Chrystusa. Pan Jezus wjeżdża do Świętego Miasta jako Król, jednak Jego Królestwo nie jest z tego świata (por. J 18, 36) - tronem stał się krzyż (por. J 3,14; 8,28; 12,32). Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Nabożeństwo Gorzkich żali.
2. W niedzielę 25 marca - możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego . Liturgiczne wspomnienie Uroczystości Zwiastowania NMP (Dzień Świętości Życia) w tym roku przeniesione jest na poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku.
3. Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu:
- poniedziałek 26 marca - wspomnienie Nawróconego Łotra - Patrona Archidiecezji Przemyskiej, Msza Święta w Górzance - godz. 8:00. Spowiedź Wielkanocna w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku godz. 16:00-18:00.
- wtorek 27 marca - Msza Święta - godz. 8:00.
- środa 28 marca - Msza Święta - godz. 8:00.
4. Święte Triduum Paschalne:
- 29 marca - Liturgia Wielkiego Czwartku o godz. 18:00 i adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 20:00. W tym dniu wspominamy ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Bogu Wszechmogącemu dziękujmy za dar posługi duszpasterskiej Księdza Piotra. Módlmy się w intencji Księdza Proboszcza o Łaski Boże, Dary Ducha Świętego, Opiekę Matki Najświętszej i Świętego Józefa.
- Msza Święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której ustanowione zostały Sakramenty Święte Eucharystii i Kapłaństwa - Bogu Ojcu Wszechmogącemu dziękujmy za to, że posłał Swojego Syna Pana Jezusa, aby świat zbawił (czyli uratował i doprowadził do Królestwa Niebieskiego), dziękujmy za Ofiarą jaką złożył Pan Jezus, aby się wypełniła Wola Ojca. Podczas Ostatniej Wieczerzy "Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów."
- 30 marca - Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 16:00. W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa w ciemnicy podejmowana przez grupy Parafialne. O godz. 15:00 - godzina Męki Pańskiej - złączmy się na wspólnej modlitwie - Pierwszy Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia).
Przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu lub adorację Krzyża - złączmy naszą ofiarę z ofiarą Pana Jezusa uwięzionego, okrutnie biczowanego, cierniem ukoronowanego, dźwigającego krzyż, przebaczającego, poddanego Woli Boga Ojca, konającego na Krzyżu.
- w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście ścisłym osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
- w Wielki Piątek - Droga Krzyżowa organizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, z ŁOPIENKI na KORBANIĘ, zejście do BUKOWCA, zbiórka 8:45, wyjście o godz. 9:00, zakończenie ok. 13:00. Prowadzi Ks. Piotr Bartnik.
- w Wielki Piątek - Droga Krzyżowa PTTK Sanok z Roztok na Jasło, zejście do Przysłupia. Wyjazd o 7:00, wyjście na szlak o 9:00, Liturgia Wielkiego Piątku w Górzance o godz. 16:00. Prowadzi ks. Jacek Michno. Zapisy w biurze Oddziału (ul. 3 Maja 2) w Sanoku lub pod nr tel. 13 4632171 do wyczerpania miejsc - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zapisów).
- w Wielki Piątek - Droga Krzyżowa PTTK Rzeszów z Bukowca na Korbanię (894) zejście do Łopieki i Spisówki. Prowadzi przewodnik beskidzki ks. Artur Świeży. Wyjazd z Rzeszowa 6:15, powrót ok. 19:00. Wpłaty do dnia 26.03.2018 r. (poniedziałek) w Biurze Oddziału PTTK, ul. Matejki 2, II piętro (tel. 17 85 367 55).
- 31 marca - Wielka Sobota - święcenie pokarmów o godz. 10:00, Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19:00 - poświęcenie ognia i paschału, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii. Na liturgię przynosimy świece. Drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Liturgią.
W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa, który zstąpił do piekieł, aby dusze prawych ludzi Starego Testamentu oczekujące na dzień odkupienia wprowadzić do Królestwa Niebieskiego - podejmowana przez grupy Parafialne.
4. W dniu 1 kwietnia - niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa - Procesja rezurekcyjna i Msza Święta o godz. 6:00, Druga Msza Święta - o godz. 11:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Trzeci dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Sumą.
5. W dniu 2 kwietnia - poniedziałek w Oktawie Wielkanocny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Czwarty dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia Bożego (w niedzielę 8 kwietnia) - przed Sumą.
6. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
7. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
8. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
9. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
10. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(64kB)

18 marca - V Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!"
Wtem rozległ się głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to usłyszał i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie".
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

(73kB)

24 marca - 74. rocznica męczeńskiej śmierci (w 1944 r.) Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW z Markowej
Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami czteroipółtysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim. Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom o nieznanych imionach (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej - Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. Józef i ukrywający się u niego mężczyźni zajmowali się garbowaniem skór. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś - granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.
Źródło: Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej

Za przyczyną rodziny Ulmów powierzajmy Panu Bogu nasze intencje. Informacje o uzyskanych łaskach należy przesyłać na adres: Postulacja Sług Bożych Józefa i Wiktorii ULMÓW, Plac Katedralny 4a, PL 37-700 PRZEMYŚL, tel. + 48.16 678 66 94; fax. +48.16 678 26 74, kuria@przemyska.pl.
(78kB)

(387kB)

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Z tekstu Jasnogórskich Śluby Narodu, ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 1956 r.:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski - przyrzekamy! "
Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Można rozpocząć w dowolnym dniu i modlić się przez 9 miesięcy.
(29kB)
(22kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 marca - V Niedziela Wielkiego Postu - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale i nowenna do św. Józefa.
2. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej męskiej św. Józefa. Modlić się będziemy o Łaski Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI - Josepha Ratzingera oraz Arcybiskupa Seniora - Ks. Józefa Michalika - w dniu imienin.
3. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msza Święta odpustowa w Woli Matiaszowej o godz. 18:00.
4. We wtorek 20 marca -Spowiedź Wielkanocna w Górzance - Msza Święta i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00, Spowiedź Święta godz. 16:00-17:00, Komunia Święta po Spowiedzi ok. 17:00.
5. W środę 21 marca - Msza Święta o godz. 8:00, Spowiedź Wielkanocna w Łobozewie … Myczkowie 15:00-17:00.
6. W czwartek 22 marca - Msza Święta o godz. 8:00, Spowiedź Wielkanocna w Uhercach Mineralnych 10:00-12:00 i 15:30-17:30.
7. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 marca 2017 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
8. W dniach 23-25 marca - Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie. Ks. Adam Szal Arcybiskup Metropolita Przemyski w zaproszeniu na SMAP napisał: "Duch Święty wzbudzi wiatr i ogień nowej Pięćdziesiątnicy. Wierzymy, że Duch Święty otworzy drzwi Radymniańskiego Wieczernika i wyprowadzi uczestników SMAP-u ubogaconych Jego darami w otaczający ich świat."
9. W piątek 23 marca - Droga Krzyżowa Służb Mundurowych w Zwierzyniu o 13:45, Msza Święta ok. 15:00 Eucharystia w intencji służb mundurowych województwa podkarpackiego w grocie przy źródełku w Zwierzyniu. Droga Krzyżowa w Górzance 17:00, Msza Święta ok. 17:30. Droga Krzyżowa w tym roku prowadzona jest przez Przewodników Turystycznych z całego Podkarpacia.
10. W sobotę 24 marca - Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką - 74 rocznica męczeńskiej śmierci Sług Bożych - Rodziny Ulmów z Markowej . Msza Święta o godz. 18:00. Spowiedź Wielkanocna w Wołkowyi i kościołach dojazdowych.
11. W sobotę 24 marca - Bieszczadzka Droga Krzyżowa z Wołosatego na Przełącz Bukowską. Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Adama Szala - Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego w Ustrzykach Górnych o godz. 9:00. Po Mszy Świętej przejazd samochodami do Wołosatego i wyjście na szlak.
12. W niedzielę 25 marca - Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
13. W niedzielę 25 marca - możliwość przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Liturgiczne wspomnienie Uroczystości Zwiastowania NMP (Dzień Świętości Życia) w tym roku przeniesione jest na poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku.
14. W Wielki Piątek 30 marca - Droga Krzyżowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oddział w Krośnie, z ŁOPIENKI na KORBANIĘ, wyjście o godz. 9:00. Zapraszamy.
15. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
16. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
17. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
18. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
19. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(44kB)

11 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 3, 14-21

Jezus powiedział do Nikodema:
"Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale i nowenna do św. Józefa. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.
2. W poniedziałek 12 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 13 marca - Msza Święta o godz. 17:00 w intencji Ojca Świętego Franciszka w 5 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.
4. W środę 14 marca - Msza Święta o godz. 17:00 za śp. Przemysława Chmielewskiego "CHMIELA" w rocznicę urodzin.
5. W czwartek 15 marca - Msza Święta o godz. 7:00 - 70 rocznica śmierci bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego patrona Dzieła Pomocy Powołaniom.
6. W piątek 16 marca - UWAGA ZMIANA: Droga Krzyżowa o 16:30, Msza Święta ok. 17:00 (Droga Krzyżowa w plenerze - odwołana).
7. W sobotę 17 marca - Msza Święta o godz. 17:00. Módlmy się o Bożą Opiekę i Dary Ducha Świętego dla solenizantów - Ojca Zbigniewa Bruzi - misjonarza i rekolekcjonisty, Pana Zbyszka S. oraz Pana Zbyszka K.
8. W sobotę 17 marca - Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie o godz. 19:00 w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.
9. W niedzielę 18 marca - V Niedziela Wielkiego Postu - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale i nowenna do św. Józefa.
10. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Msza Święta o godz. 8:00 w intencji Róży Różańcowej św. Józefa. Modlić się będziemy o Łaski Boże dla Ojca Świętego Benedykta XVI - Josepha Ratzingera oraz Arcybiskupa Seniora - Ks. Józefa Michalika - w dniu imienin.
11. W poniedziałek 19 marca - Uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Msza Święta odpustowa w Berezce o godz. 18:00.
12. W Wielki Piątek 30 marca - Droga Krzyżowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oddział w Krośnie, z ŁOPIENKI na KORBANIĘ, wyjście o godz. 9:00. Zapraszamy.
13. Państwo Teresa i Wojciech Gosztyła z Woli Michowej zapraszają w dniach 19-22 kwietnia 2018 r. na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Maryjnych Warmii i Mazur, w programie Kodeń, Garbarka, Święta Lipka, Giżycko, Stoczek Klasztorny, Gietrzwałd, Malbork, Toruń. Szczegóły w załączniku.
14. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
15. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
16. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
17. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(42kB)

4 marca - III Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 2, 13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie".
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo".
Powiedzieli do Niego Żydzi: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?"
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

(27kB)

4 marca - wspomnienie św. Kazimierza, królewicza, patrona Wilna i diecezji wileńskiej
Św. Kazimierz był drugim synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej, córki cesarza Albrechta II. Urodzony w Krakowie 5 października 1458 roku, wychowywał się pod okiem pobożnej i mądrej królowej, "matki Jagiellonów", razem z braćmi pod kierunkiem kanonika Długosza, św. Jana Kantego i Filipa Kallimacha. Wśród braci odznaczał się wybitnymi zdolnościami, a zwłaszcza pobożnością i pilnością. Nie pociągały go rycerskie hałaśliwe zabawy; chętnie przebywał wśród ubogich, rozdając obfite jałmużny z własnych oszczędności. Rozwijało się też w jego duszy piękne życie wewnętrzne. Posiadał w wysokim stopniu dar modlitwy, długie godziny dnia a nawet nocy umiał spędzać u stóp ołtarza Matki Bożej lub przed zamkniętą bramą kościoła.
Miał dopiero dwanaście lat, gdy przybyło na Wawel poselstwo węgierskie, by mu ofiarować koronę, którą Węgrzy odebrać chcieli nielubianemu Maciejowi Korwinowi. Na żądanie ojca wyruszył na Węgry; tuż pod stolicą zagrodził mu jednak drogę z szesnastoma tysiącami wojska Maciej Korwin. Na domiar złego panowie węgierscy zwlekali z obiecaną pomocą, tak iż Kazimierz, opuszczony i zawiedziony, wycofał się do Polski. Bolesne to upokorzenie utwierdziło tylko królewicza w pogardzie do świata i jego chwały.
Kiedy najstarszy z braci, Władysław, zasiadł w roku 1475 na tronie czeskim, zajaśniał przed Kazimierzem ponownie blask korony, tym razem polskiej. Towarzyszył odtąd ojcu jako przyszły monarcha w podróżach po kraju, uczestniczył w naradach; przez kilka lat nawet, gdy król przebywać musiał na Litwie, sprawował z zamku Radomin rządy nad Koroną. Choroba piersiowa przy surowym trybie życia podkopywała tymczasem siły młodzieńcze królewicza. W lecie roku 1483 na wezwanie ojca przybył do Wilna, gdzie, jak sądzono, był lepszy klimat. Istotnie, zdrowie jego poprawiło się nieco, tak iż na Boże Narodzenie mógł pojechać do Grodna, by spędzić święta z rodzicami. Wtedy to lekarze nalegali, by złamał ślub czystości lub poprosił o dyspensę i pomyślał o małżeństwie, mniemając, iż to przyczyni się do poprawy jego zdrowia. Królewicz z oburzeniem odrzucił jednak radę lekarzy.
W styczniu roku 1484 król wyruszył na sejm do Lublina, wkrótce jednak nadeszła świadomość o nagłym pogorszeniu się zdrowia królewicza. Zawrócił więc i zastał go jeszcze przy życiu. W niedzielę 4 marca 1484 roku królewicz Kazimierz przeszedł do wieczności. Zwłoki przewieziono do Wilna i złożono do grobu w katedrze. Do trumny włożono mu ulubioną pieśń "Omni die dic Mariae", przypisywaną dzisiaj św. Bernardowi, za której autora przez dłuższy czas uważano św. Kazimierza. Jego kanonizacja odbyła się w roku 1522. Bullę kanonizacyjną, zaginioną w drodze, kazał papież Klemens VII w roku 1602 na nowo sporządzić i przepisał część liturgiczną św. Kazimierza całemu Kościołowi.
Modlitwa: Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętemu Kazimierzowi żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Amen.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 marca - III Niedziela Wielkiego Postu, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.
2. W poniedziałek 5 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 6 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 7 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 8 marca - Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 9 marca - Droga Krzyżowa o godz. 16:00, Msza Święta ok. o godz. 16:30. Rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Modlitwie powierzamy Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych na Jasną Górę.
7. W sobotę 10 marca - Mszy Świętej - nie będzie. 10-18 marca czas modlitwy nowenną do św. Józefa przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - 19 marca.
8. W niedzielę 11 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Latare - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. Przez wstawiennictwo św. Józefa - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi - Twej Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.
10. Kochani, proszę o intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży i siły do walki z chorobą. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17).
12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(32kB)

25 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych".

(16kB)

27 lutego - 31 rocznica śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, ur. 24.III 1921 Rybnik - zm. 27.II.1987 Carlsberg (Niemcy) założyciel Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi, a także Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. W czasie II wojny światowej był wielokrotnie więziony obozach koncentracyjnych i obozach pracy. prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach PRL.
Życiorys Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - źródło Ruch Światło Życie
Jan Paweł II w swojej książce "Wstańcie, chodźmy!" napisał: "Ks. Franciszek Blachnicki, dziś już sługa Boży, zainicjował tzw. ruch oazowy. Bardzo się z tym ruchem związałem i usiłowałem go wspierać na różne sposoby. (...) stale bywałem na tzw. oazach (...), to wielkie doświadczenie przyniosłem ze sobą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spożytkowania, stwarzając okazje do spotkań z młodymi. Światowe Dni Młodzieży wyrastają z tamtego doświadczenia".

28 lutego - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
(58kB)

(13kB)

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W środę 1 marca przypada także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - który ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, walczącej o suwerenność Polski i uwolnienie Polski od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku. We Wrocławiu tradycją stał się marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych, któremu towarzyszą inscenizacje historyczne nawiązujące do prawdziwych losów uczestników Drugiej Konspiracji.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

(47kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 25 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu, niedziela "Ad Gentes" Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Ofiara do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom (Dzieło Pomocy "Ad Gentes"). O godz. 10:30 różaniec, o godz. 12:00 Gorzkie żale. Na czas Wielkiego Postu podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie.
2. W poniedziałek 26 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 17:00.
3. We wtorek 27 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 17:00, rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu światło-Życie, módlmy się o jego beatyfikację.
4. W środę 28 lutego - Msza Święta o godz. 17:00. Dzień modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego.
5. W czwartek 1 marca - I czwartek miesiąca - przez wstawiennictwo bł. Jana Wojciecha Balickiego módlmy się w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych, a także Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 2 marca - I piątek miesiąca, możliwość Spowiedzi o godz. 16:00, Droga Krzyżowa o godz. 16:30, Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 17:00.
7. W sobotę 3 marca - I sobota miesiąca - Msza Święta i różaniec o godz. 17:00.
8. W niedzielę 4 marca - III Niedziela Wielkiego Postu, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych.
9. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...
10. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17)..
12. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(55kB)

18 lutego - I Niedziela Wielkiego Postu

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"

(51kB)

22 lutego - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?"
A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".
Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".
Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

23 lutego - Dzień modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju dla Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego

Ojciec Święty Franciszek zachęca:
W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju - 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Podobnie jak przy innych okazjach, zapraszam także braci i siostry niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny.
Nasz Niebiański Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci, które wołają do Niego w udręce i cierpieniu: "podtrzymuj złamanych na duchu i opatrz ich bolesne rany" (Ps 147,3). Zwracam się z serdecznym apelem, abyśmy również my usłyszeli to wołanie i każdy w swoim sumieniu, przed Bogiem, zadali sobie pytanie: "Co mogę uczynić dla pokoju?" . Z pewnością możemy się modlić; ale nie tylko: każdy może konkretnie powiedzieć "nie" przemocy, na ile zależy to od niego czy też od niej. Ponieważ zwycięstwa zyskane przy użyciu przemocy są fałszywymi zwycięstwami; natomiast praca na rzecz pokoju służy wszystkim!

11-17 lutego - 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: "TRZEWOŚĆ EGZAMINEM Z WOLNOŚCI"

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

(141kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 18 lutego - I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 8:00 Msza Święte z nauką ogólną III, o godz. 10:30 nauka dla rodziców, o godz. 11:00 Msza Święta z nauką ogólną III, ok. godz. 12:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną, ok. godz. 13:00 zakończenie rekolekcji. W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. Podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu na czas Wielkiego Postu.
2. W poniedziałek 19 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 8:00. Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina - w Myczkowie.
3. We wtorek 20 lutego - Msza Święta w Górzance o godz. 17:00, 7 rocznica śmierci ks. Franciszka Jarzyny z Terki. Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina - w Polańczyku.
4. W środę 21 lutego - Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 22 lutego - Święto Katedry św. Piotra Apostoła. Msza Święta w Górzance o godz. 8:00, modlić się będziemy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina - w Wołkowyi.
6. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 lutego 2018 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
7. W piątek 23 lutego - wspomnienie bł. Wincentego Frelichowskiego - prezbitera i męczennika, patrona harcerzy. Dzień modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju dla Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego - Droga Krzyżowa o godz. 16:00, Msza Święta ok. o godz. 17:00.
8. W sobotę 24 lutego - Msza Święta o godz. 17:00.
9. W niedzielę 25 lutego - II Niedziela Wielkiego Postu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
10. W najbliższym tygodniu trwa Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Dekanacie Solina.
11. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...
12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17)..
14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(18kB)

11 lutego - 6 niedziela zwykła, 26 Światowy Dzień Chorego
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: "Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich".
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

(46kB)

11 lutego - 26. Światowy Dzień Chorego

Maryjo, Ty która jesteś Matką Kościoła , Matką ludzkości
Ty byłaś najpierw Matką Jezusa
Jezus, Józef i Ty, stworzyliście Świętą Rodzinę.
Tutaj w młynie Boly, rodzina Soubirous przeżyła wiele szczęśliwych lat,
dzieląc radości i smutki,
Tobie w modlitwie powierzając swe troski,
gościnni i ofiarni wobec innych.
Ty patrzyłaś na każdego z czułością,
Ty przygotowywałaś już małą Bernadetę,
by pewnego dnia stała się Twoją pośredniczką
i wypełniła swoją misję.
Czuwaj nad naszymi rodzinami,
które Tobie powierzamy.
Niech będą miejscem wzajemnej miłości,
poszanowania, przebaczenia, i wzajemnej gościnności.
Niech każdy z jej członków, wzrasta w łasce Bożej
żyjąc Ewangelią i służąc innym
w wielkiej wspólnocie Kościoła, którego Ty jesteś Matką.
Amen

11-17 lutego - 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: "TRZEWOŚĆ EGZAMINEM Z WOLNOŚCI"

(12kB)

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYNIE
Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Amen.
MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW
Przychodzę do Ciebie, Duchu Święty, po ratunek. Wyzwól mnie z przywiązania do papierosów, narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków,... (wymień uzależnienie dotyczące tylko Ciebie), Chcę je na zawsze odrzucić od siebie i nigdy do niego nie wracać. Wiesz, że własnymi siłami nie mogę zerwać z nałogiem. Uzdrów mnie z przyczyn sięgania po... (wymień swoje uzależnienie).
Oczyść moje intencje. Wzmocnij moją słabą wolę. Uwolnij od skutków, które to uzależnienie spowodowało. Napełnij mnie odwagą pójścia pod prąd obiegowym opiniom. Umocnij we mnie pragnienie życia w wewnętrznej wolności. Pomóż pokonywać Twoją mocą napięcia ciała i niewłaściwe pragnienia. Napełniaj mnie Bożym Słowem przez czytanie Pisma św. i płynącą z Eucharystii Bożą miłością, której mi stale brakuje. Kształtuj moje wnętrze i naucz mnie stawiać sobie wymagania.
Wierzę, że z Twoją pomocą stanę się człowiekiem nie tylko wolnym, ale i oddanym do Twojej dyspozycji. Pomóż mi jednak zachować stałą czujność; aby nie ulegać pokusom. Amen.

(57kB)

14 lutego - środa popielcowa - ROZPOCZĘCIE WIELKIEGO POSTU

Msze Święte o godz. 8:00 i 17:00, Na obu Mszach Świętych posypanie głów popiołem na znak pokuty. W Środę Popielcową wszystkich powyżej 18. roku, a przed ukończeniem 60. roku OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także zachowanie postu ilościowego, to znaczy spożycie jednego posiłku do syta i dwóch posiłków skromnych.

(141kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 11 lutego - 6 niedziela zwykła, 26 Światowy Dzień Chorego, Msza Święta o godz. 8:00 za wszystkich chorych z Parafii, Suma o godz. 11:00, a po Sumie odwiedziny chorych w ich domach, z możliwością spowiedzi, Komunii Świętej i sakramentem namaszczenia chorych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
2. W dniach 11-17 lutego przeżywać będziemy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: "TRZEWOŚĆ EGZAMINEM Z WOLNOŚCI". W naszej modlitwie polecajmy wszystkich zniewolonych, walczących z nałogiem i wszystkich cierpiących z powodu alkoholizmu w rodzinie. Podejmijmy abstynencję od spożywania alkoholu na czas Wielkiego Postu.
3. W poniedziałek 12 lutego - Msza Święta o godz. 17:00.
4. We wtorek 13 lutego - Msza Święta o godz. 8:00.
5. W środę 14 lutego - Środa Popielcowa, rozpoczęcie WIELKIEGO POSTU - Msze Święteo godz. 8:00 i 17:00, Na obu Mszach Świętych posypanie głów popiołem na znak pokuty. W Środę Popielcową wszystkich powyżej 18. roku, a przed ukończeniem 60. roku OBOWIĄZUJE POST ŚCISŁY, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także zachowanie postu ilościowego to znaczy spożycie jednego posiłku do syta i dwóch posiłków skromnych.
6. W czwartek 15 lutego - Archidiecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii od godziny 9:00, która zakończy się Mszą Świętą o godz. 17:00.
7. W dniach 16-18 lutego - rekolekcje wielkopostne, nauki będzie głosił Ks. Rafał Szykuła - Diedezjalny Moderator Odnowy w Duchu Świętym.
8. W piątek 16 lutego o godz. 16:00 nauka rekolekcyjna dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, o godz. 16:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, o godz. 17:00 Msza Święta z nauką ogólną I.
9. W sobotę 17 lutego o godz. 17:00 Msza Święta z nauką ogólną II i ok. 18:00 nauka dla młodzieży.
10. W niedzielę 18 lutego o godz. 8:00 Msza Święte z nauką ogólną III, o godz. 10:30 nauka dla rodziców, o godz. 11:00 Msza Święta z nauką ogólną III, ok. godz. 12:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną, ok. godz. 13:00 zakończenie rekolekcji.
11. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o trzeźwość w rodzinach i godne przeżycie Wielkiego Postu w wyciszeniu i zjednoczeniu z cierpiącym Panem Jezusem. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...
12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl. Pamiętajmy o godnym zachowaniu w Kościele - modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i wyciszeniu - "...Świątynia Boga jest świętą..." (1Kor 3,17)..
14. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(29kB)

4 lutego - 5 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: "Wszyscy Cię szukają". Lecz On rzekł do nich: "Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem".
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

(28kB)

4 lutego - 5 niedziela zwykła, I NIEDZIELA MIESIĄCA
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Panie Jezu,
Bądź uwielbiony Dobry Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie
Ty jesteś naszym Panem, aby nasze życie było poddane Woli Bożej.
Dziękujemy za dar Twojej obecności w naszym życiu
Po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Dziękujemy za Twoje zaproszenie do udziału
We Mszy Świętej - Twojej Najświętszej Ofierze
Dla naszego Zbawienia - jako Dar Umocnienia na drodze do Wieczności
Panie Jezu
Dziękujemy, że pozostałeś z nami
Jako Dar Miłości Nieprzemijającej
I Tą Miłością chcemy się dzielić
I błagać o przebłaganie za grzech nasze i całego świata.
Panie Jezu przychodzimy do Ciebie
Przynosimy Ci też nasze dziękczynienia i troski.
Prosimy by Łaska Boża dotykała tych,
Którzy najbardziej potrzebują uzdrowienia.
Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego
Komunię Świętą ofiarujmy
w intencji bliskich i spraw nas dotykają
Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 4 lutego, 5 niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Zachęcamy do przyniesienia chleba i soli, które zostaną poświęcone, zgodnie z tradycją związaną ze wspomnieniem św. Agaty.
2. W poniedziałek 5 lutego, wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 6 lutego, wspomnienie św. Pawła Mikki i Towarzyszy, 52 rocznica ingresu Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka do Katedry Przemyskiej, Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 7 lutego, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 8 lutego, wspomnienie św. Hieronima Emilianiego - zakonnika oraz św. Józefy Bakhity - dziewicy Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 9 lutego, wspomnienie św. Apolonii, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 10 lutego, wspomnienie św. Scholastyki - dziewicy, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W niedzielę 11 lutego, 6 niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, XXVI Światowy Dzień Chorego.
9. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
11. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
12. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - STYCZEŃ 2018

Intencja ewangelizacyjna:
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(43kB)

28 stycznia - 4 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1,21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga".
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: "Milcz i wyjdź z niego!" Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: "Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

(14kB)

28 stycznia - Św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła
Św. Tomasz urodzony około roku 1226 był synem Landulfa, hrabiego Akwinu. Gdy miał pięć lat, ojciec umieścił go pod opieką benedyktynów na Monte Cassino. Nauczyciele byli zadziwieni jego postępami; prześcignął wszystkich kolegów zarówno w nauce, jak i w ćwiczeniu cnoty.
Kiedy osiągnął wiek, w którym mógł zadecydować o swojej przyszłości, wyrzekł się świata doczesnego i postanowił wstąpić do zakonu św. Dominika, mimo iż rodzina zapatrywała się na to niechętnie. W roku 1243, mając siedemnaście lat, został dominikaninem w Neapolu. Niektórzy członkowie jego rodziny przeszło dwa lata robili wszystko, co w ich mocy, aby złamać jego upór, posłużyli się nawet kobietą lekkich obyczajów, która miała go skusić. Jednak wszystkie te wysiłki poszły na marne i św. Tomasz wytrwał w swoim powołaniu. W nagrodę Bóg obdarzył go cnotą czystości doskonałej, co zjednało mu przydomek "anielskiego doktora".
Ukończywszy nauki w Neapolu, wyjechał na studia do Kolonii, gdzie był uczniem św. Alberta Wielkiego. Koledzy przezywali go "głuchym wołem" z powodu cichego kroku i olbrzymiej postury; w gruncie rzeczy należał do bardzo zdolnych studentów. W wieku dwudziestu dwóch lat zaczął wykładać w Kolonii, równocześnie publikował pierwsze prace. Po czterech latach został wysłany do Paryża. Wtedy uzyskał święcenia kapłańskie. W wieku trzydziestu jeden lat otrzymał doktorat.
W Paryżu zaszczycał go przyjaźnią król, św. Ludwik, który często zapraszał go na obiady. W roku 1261 papież Urban IV wezwał go do Rzymu, gdzie powierzono mu misję nauczania. Św. Tomasz stanowczo uchylał się od przyjęcia jakiejkolwiek godności kościelnej. Nie tylko pisał (jego dzieła obejmują dwadzieścia tomów charakteryzujących się błyskotliwością myśli i jasnością języka), często wygłaszał także kazania, które cieszyły się dużym powodzeniem. Papież Klemens IV ofiarował mu arcybiskupstwo Neapolu, ale i tę propozycję święty odrzucił. Pozostawił wielką spuściznę naukową. Jego fundamentalna "Summa Theologica" pozostała jednak nieukończona: w drodze na drugi sobór w Lugdunie (dziś: Lyon), dokąd udał się na polecenie papieża Grzegorza X, zachorował i zmarł w opactwie cysterskim Fossanuova w roku 1274.
Modlitwa: Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych, spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Amen.

(22kB)

30 stycznia - Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera
Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. Otrzymał staranną formację religijną; nie uchroniło go to jednak przed pewnym załamaniem wiary podczas nauki w gimnazjum przemyskim. W 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego. We wrześniu 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w Harcie i w katedrze przemyskiej. Pragnął poświęcić się pracy z młodzieżą, dlatego podjął dodatkowe studia z pedagogiki, filozofii i historii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1875 r. został proboszczem parafii Gać, a dwa lata później - w Błażowej. Od 1882 r. wykładał teologię pastoralną w seminarium duchownym w Przemyślu.
Z czasem ks. Bronisław odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego. W listopadzie 1885 r. wyjechał do Włoch i tam wstąpił do salezjanów. W marcu 1887 r. złożył śluby na ręce św. Jana Bosko. Z oddaniem i gorliwością wypełniał powierzane mu zadania. Z powodu surowego trybu życia zachorował na gruźlicę; uważano go za bliskiego śmierci. Udało mu się jednak odzyskać zdrowie. W marcu 1892 r., za pozwoleniem przełożonych, powrócił do Polski i został proboszczem w Miejscu Piastowym (koło Krosna). Więcej...
Źródło: BREWIARZ.PL

(32kB)

31 stycznia - Św. Jana Bosko, kapłana
Św. Jan Bosko urodził się w małej wiosce niedaleko Turynu w roku 1815. W wieku, kiedy współczesne dzieci wesoło bawią się w przedszkolu, on musiał pomagać w gospodarstwie, pasąc owce na okolicznych wzgórzach. Kiedy w dziewiątym roku życia powiedział, że chce zostać księdzem, z trudem znaleziono środki na edukację. Jesienią i zimą chodził codziennie przeszło sześć kilometrów do szkoły, wiosną i latem musiał pracować w polu.
W przeddzień wstąpienia do seminarium matka widząc go w stroju kleryka powiedziała, kładąc mu rękę na ramieniu: "Kiedy widzę cię tak ubranym, radość wypełnia moje serce. Ale pamiętaj, że nie sutanna sprawia, iż czcimy stan kapłański, lecz praktykowanie cnót. Jeśli kiedykolwiek zwątpisz w swoje powołanie, sama cię poproszę, abyś zrezygnował natychmiast. Wolałabym, żeby mój syn był biednym wieśniakiem, niż niedbałym kapłanem. Kiedy przyszedłeś na świat, poświęciłam cię Naszej Pani; kiedy zacząłeś studiować, kazałam ci czcić Ją i uciekać się do Niej we wszelkich kłopotach; teraz proszę, abyś Ją obrał za swoją królową".
Motto, które dziś czytamy na rękawie salezjańskiego płaszcza: "Da mihi animas, cetera tolle tibi" "Daj mi tylko duszę i zatrzymaj resztę", świadczy, że św. Jan Bosco pozostał wierny przesłaniu matki.
Ten wspaniały "apostoł młodzieży" jest człowiekiem prawie nam współczesnym. Zorganizował Towarzystwo św. Franciszka Salezego i grupę dziewcząt pod opieką Matki Boskiej Wspomożycielki. Całe życie poświęcił trosce o młodych chłopców i dziewczęta. Umarł w roku 1888; został kanonizowany przez papieża Piusa XI w roku 1934.
Modlitwa: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 stycznia, 4 niedziela zwykła, 65. Światowy Dzień Trędowatych pod hasłem "Zapomniana choroba, zapomniani chorzy". Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. 28 dzień miesiąca - dzień modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W poniedziałek 29 stycznia, wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, 3 rocznica śmierci ks. Andrzeja Majewskiego - proboszcza w Czarnej, dek. Lutowiska, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 30 stycznia, wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 31 stycznia, wspomnienie św. Jan Bosko, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 1 lutego, I czwartek miesiąca, dzień modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, 100 rocznica urodzin Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 2 lutego, I piątek miesiąca, święto Ofiarowania Pańskiego w czasie Mszy Świętej poświęcenie nowych gromnic, którymi Parafianie zostali obdarowani, Dzień Życia Konsekrowanego - modlić się będziemy w intencji wspólnot zakonnych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta o godz. 8:00 i 17:00, Sakrament Pokuty i Pojednania o godz. 16:00. Litanią do Najświętszego Serca Jezusowego wynagradzać będziemy za wszelkie zniewagi, jakimi jest Ono obrażane.
7. W sobotę 3 lutego, wspomnienie św. Błażeja i św. Oskara - biskupów, I sobota miesiąca, Msza Święta o Niepokalanym Sercu Maryi i Różaniec Fatimski o godz. 17:00.
8. W niedzielę 4 lutego, 5 niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00, na obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Zachęcamy do przyniesienia chleba i soli, które zostaną poświęcone, zgodnie z tradycją związaną ze wspomnieniem św. Agaty.
9. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
11. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
12. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się w intencji chorych i cierpiących z naszej Parafii i naszych bliskich, a także o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
13. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - GRUDZIEŃ 2017

Intencja ogólna:
Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

(22kB)

21 stycznia - 3 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

(25kB)

24 stycznia - Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona pisarzy
Św. Franciszek, syn hrabiego Sales, urodził się niedaleko Annecy w Sabaudii w roku 1567. Już jako młody chłopiec zdradzał skłonność do stanu duchownego; tonsurę otrzymał w jedenastym roku życia. Wkrótce potem wyjechał do Paryża na studia teologiczne i filozoficzne, a następnie do Padwy, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i cywilnego. Po powrocie do domu przyjął święcenia kapłańskie; rodzice niechętnie udzielili zgody, ponieważ wybrali dla niego inną drogę życia. Wkrótce otrzymał trudne zadanie misyjne w Chablais, które wówczas było twierdzą kalwinizmu. Nie zważając na olbrzymie trudności wykonywał swoją pracę z apostolskim heroizmem; został też nagrodzony zadziwiającymi przypadkami nawróceń. Wytężoną pracę przerwało dopiero powołanie na biskupa koadiutora w Genewie, a wkrótce potem na biskupa genewskiego w roku 1602. Zaczął teraz gorliwie zajmować się swoją diecezją; pracował zarówno z duchowieństwem, jak i wśród ludu, głosił także nauki wielkopostne poza granicami swojej diecezji. Napisał również kilka instrukcji wychowania wiernych. W roku 1610 z pomocą hrabiny de Chantal założył zakon wizytek, obecnie znany jako zakon św. Joanny Franciszki.
Wśród nieustannych zajęć duszpasterskich św. Franciszek znalazł czas na napisanie dzieła, które na długie wieki uczyniło go sławnym: "Wstęp do życia pobożnego" (1609). Dzieło to ukazuje, jak można uświęcić zwyczajne życie; dla autora nie ma nieważnych problemów, pisze nawet o strojach, uciechach itd. Jego jedynym celem jest doprowadzić czytelnika do miłości Boga i naśladowania Chrystusa.
W epoce odznaczającej się fanatyzmem i zaciekłością sporów św. Franciszek objawia wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego gorliwość duszpasterska, troska o uświęcanie świeckich i przystosowywanie życia religijnego do nowych potrzeb, jest kamieniem milowym w historii życia duchowego. Umarł w roku 1622 ze słowem "Jezus" na ustach; kanonizowany został w roku 1665.
Modlitwa: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Amen.

(113kB)

25 stycznia - Nawrócenie św. Pawła, apostoła
Św. Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji w rodzinie żydowskiej. Rodzice wywodzili się z pokolenia Beniamina. Był obywatelem rzymskim. Jeśli jako "młody człowiek" był świadkiem ukamienowania św. Szczepana, a jako "starzec" korespondował z Filemonem, musiał urodzić się prawdopodobnie przed początkiem ery chrześcijańskiej.
W celu uzupełnienia wiedzy wysłano go do Jerozolimy, gdzie był uczniem starszego Gamaliela. Wkrótce stał się wytrawnym znawcą dawnego prawa. Posiadł również umiejętność egzegezy i sztukę dysputy. Jako przekonany i gorliwy faryzeusz powrócił do Tarsu jeszcze zanim Chrystus rozpoczął swoją działalność w Palestynie.
W jakiś czas po śmierci Chrystusa, św. Paweł ponownie udał się do Palestyny. Głębokość przekonań i pobudliwe usposobienie rozwinęły się u niego w prawdziwy fanatyzm skierowany przeciwko chrześcijaństwu. Wziął udział w ukamienowaniu pierwszego męczennika św. Szczepana i w zawziętym prześladowaniu chrześcijan.
Na polecenie najwyższego kapłana wyruszył do Damaszku, ażeby wyłapać tam chrześcijan i dostarczyć ich do Jerozolimy. Około północy, niedaleko Damaszku, nagle rozbłysła wokół niego światłość niebieska, ukazał mu się Jezus w Swym uświęconym ciele i zwracając się do niego, przestrzegł przed wykonaniem polecenia arcykapłana. W duszy św. Pawła dokonała się gwałtowna zmiana. Nawrócił się na wiarę chrześcijańską i został jej apostołem.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Amen.

(11kB)

26 stycznia - Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Św. Tymoteusz pochodził z Listry w Grecji. Ojciec jego był Grekiem, matka - Żydówką. Był wychowany w pilnym czytaniu Ksiąg Świętych. Jego matka Eunice, babka Lois i on sam prawdopodobnie nawrócili się podczas pierwszego pobytu św. Pawła w Listrze. Kiedy św. Paweł podczas drugiej podróży misyjnej ponownie przybył do Listry, polecono mu św. Tymoteusza. Apostoł wybrał go na swojego towarzysza. Potem niejednokrotnie wysyłał go w trudnych, poufnych misjach.
Św. Tymoteusz był naocznym świadkiem pierwszego uwięzienia swojego mistrza w Rzymie. Następnie towarzyszył mu jeszcze w ostatniej podróży misyjnej i pozostał w Efezie, aby zaopiekować się tamtejszymi chrześcijanami. Na krótko przed śmiercią Apostoł napisał do niego, wzywając go do powrotu jeszcze przed zimą. Jak głosi legenda, św. Tymoteusz spędził resztę życia w Efezie jako biskup. Został ukamienowany w zimie roku 97; miał wtedy przeszło osiemdziesiąt lat.
Św. Tytus był przyjacielem i uczniem św. Pawła, który mianował go biskupem Krety. Około roku 56 św. Paweł wysłał go w misji do Koryntu, aby zreformował tamtejszą gminę chrześcijańską. Wieść niesie, że należał do najulubieńszych uczniów św. Pawła. W roku 64 św. Paweł wystosował doń list, zalecając mu, aby troszczył się o swoich wiernych. Św. Tytus towarzyszył św. Pawłowi i św. Barnabie na synodzie w Jerozolimie. Nie był obrzezany i chociaż na synodzie judaiści nalegali, aby poddał się temu rytuałowi, św. Paweł odmówił. Według tradycji św. Tytus powrócił na Kretę, by sprawować swój urząd biskupi. Umarł w Gortynie około roku 96.
Modlitwa: Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Amen.

(687kB)
(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(17kB)

Rok św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży

"Kostka" znaczy "więcej!" - podkreślają biskupi w liście pasterskim z okazji Roku Świętego Stanisława Kostki. Zachęcają, by był to czas, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. List będzie odczytywany w polskich kościołach w niedzielę 14 stycznia. "Nie był mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce" - tak o św. Stanisławie Kostce piszą biskupi w liście pasterskim z okazji przeżywanego w Kościele w Polsce Roku tego Świętego. "Uwierzył w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział" - dodają. Opisują, jak św. Stanisław jako siedemnastoletni chłopak mimo sprzeciwu rodziców opuścił Wiedeń, gdzie się uczył i przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby dotrzeć do przełożonego jezuitów w Bawarii i tam wstąpić do zakonu.
List Konferencji Episkopatu Polski z okazji roku św. Stanisława Kostki

(104kB)

23 stycznia - 8 grudnia 2018 r.
Rok św. Ojca Pio,
pod hasłem "Do nieba z Ojcem Pio"
z okazji 50. rocznicy śmierci o. Pio
i 100. rocznicy otrzymania stygmatów

ŻYCIORYS ŚWIĘTEGO OJCA PIO (1887-1968)
Ojciec Pio z Pietrelciny, jak św. Paweł apostoł, w centrum swego życia i apostolatu umieścił krzyż swego Pana jako źródło mocy, mądrości i chwały. Żarliwa miłość do Jezusa Chrystusa sprawiła, że upodobnił się do Niego w całkowitej ofierze z siebie dla zbawienia świata.
Francesco Forgione przyszedł na świat w miasteczku Pietrelcina w południowych Włoszech 25 maja 1887 r. Chrzest przyjął następnego dnia. Był jednym z ośmiorga dzieci Peppy i Grazio Forgione. Jego mama Peppa wyznała, że był niepodobny do innych chłopców: ,,nigdy nie był niegrzeczny, czy źle się zachowywał". Od piątego roku życia miewał wizje Nieba i był przedmiotem prześladowań przez szatana; w widzeniach rozmawiał z Panem Jezusem, Jego Matką, oraz ze swoim Aniołem Stróżem lecz te doświadczenia Nieba przeplatane były obecnością piekła i szatana.
W wieku 12 lat przyjął sakramenty: I Komunii Świętej i bierzmowania.
W 1903 roku wskutek umartwień i słabego zdrowia, bliski był śmierci. Słaby, lecz silny siłą ducha, przyjął wtedy franciszkański habit Kapucynów, rozpoczynając nowicjat - a wraz z nim intensywne życie nauki, modlitwy, ubóstwa i pokuty. W tym też roku przyjął imię zakonne brata Pio z Petrelciny.
27 stycznia 1907 roku złożył wieczyste śluby zakonne. W roku 1910 otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Benevento.
W latach 1915 - 1918 był wielokrotnie powoływany do służby wojskowej i zwalniany ze względu na zły stan zdrowia.
W lipcu 1916 roku Ojciec Pio został wysłany do klasztoru w San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci.
Ojciec Pio otrzymał stygmaty z rąk niezwykłej postaci podobnej do anioła 20 września 1918 roku, gdy modlił się przed krzyżem umieszczonym na chórze starego kościółka,. Rany stygmatów pozostały otwarte i krwawiące przez pięćdziesiąt lat. Był to jeden z powodów dla których przez lata ściągali do San Giovanni Rotondo lekarze, naukowcy, dziennikarze i zwyczajni ludzie, chcąc zobaczyć "świątobliwego braciszka". więcej...
Informacje na portalu Konferencji Episkopatu Polski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 stycznia, zakończenie Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W niedzielę 21 stycznia w Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi Festiwal Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018.
3. W poniedziałek 22 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
4. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 grudnia 2017 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
5. We wtorek 23 stycznia, 5 rocznica śmierci (w 2013 r.) ks. Abp. Józefa kard. Glempa - Prymasa Polski w latach 1981-2009, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W środę 24 stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W czwartek 25 stycznia, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W piątek 26 stycznia, wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa - biskupów, Msza Święta o godz. 8:00.
9. W sobotę 27 stycznia, XIII Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - dzień uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy, na dzień 27 stycznia, w którym w 1945 r. wyzwolony został niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady - Auschwitz. Msza Święta o godz. 17:00, po Mszy Świętej ok. godz. 18:00 - kolędowanie w świetlicy wiejskiej.
10. W niedzielę 28 stycznia, 65. Światowy Dzień Trędowatych pod hasłem "Zapomniana choroba, zapomniani chorzy". Ostatnia niedziela miesiąca stycznia jest zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy niosą pomoc najbiedniejszym z biednych. 28 dzień miesiąca - dzień modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
12. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
13. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
14. Przez wstawiennictwo Maryi - Matki Bożej z Lourdes - módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
15. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(125kB)

14 stycznia - 2 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: "oto Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni powiedzieli do Niego: "Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?"
Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie". Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: "znaleźliśmy Mesjasza" - to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: "Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas" - to znaczy: Piotr.

(19kB)

17 stycznia - Św. Antoniego, opata
Św. Antoni urodził się w Kome w Górnym Egipcie w roku 251. Jego rodzice byli bogatymi i cnotliwymi chrześcijanami. Rozdawszy swoje majętności biednym, młody człowiek udał się na pustkowie. Żył tam przez wiele lat jako eremita, heroicznie umartwiając się i poświęcając milczeniu, modlitwie i pracy fizycznej.
Po dwudziestu latach ciężkich pokus i walk z szatanem rozgłos jego świętości i cudów oraz siła jego przykładu i sława ściągnęły do niego setki naśladowców. Przekazał im swoje nauki. W roku 305 założył w oazie Farium wspólnotę religijną cenobitów (mnisi żyli w oddzielnych celach). Umarł w roku 356, w wieku 105 lat, w swej pustelni na górze Kolzim, w pobliżu Morza Czerwonego.
Modlitwa: Boże, Ty powołałeś świętego Antoniego, opata, na pustynię, aby Ci służył z podziwu godną gorliwością, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wyrzekali się samych siebie i miłowali Ciebie ponad wszystko. Amen.

(19kB)

19 stycznia - Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wychowany w atmosferze religijnej, wstąpił do Seminarium Duchownego i w roku 1864 przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym, a w latach 1877-1899 profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej Maryi Panny, co wyrażał w swej pracy kaznodziejskiej i pisarskiej. Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie, o chorych i ubogich, założył w Krakowie w 1894 roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1899 został biskupem pomocniczym, a w 1900 ordynariuszem diecezji przemyskiej. Po dwudziestu pięciu latach gorliwej posługi biskupiej zmarł w opinii świętości 28 marca 1924 roku.
Papież Jan Paweł II w 1991 r. zaliczył go w poczet błogosławionych, a 18 maja 2003 roku w Rzymie ogłosił go świętym Kościoła powszechnego.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian, biskup, słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, dozwól przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 14 stycznia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Rozpoczniemy 9-miesięczne Parafialne przygotowanie do Jubileuszu 300-lecia Świątyni.
2. W dniach 15-21 stycznia - obchodzić będziemy XXI Dzień Judaizmu pod hasłem "Pokój! Pokój dalekim i bliskim!" (Iz 57, 19), a w dniach 18-25 stycznia - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - pod hasłem "Prawica Twoja wsławiła się mocą".
3. W poniedziałek 15 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
4. We wtorek 16 stycznia, Msza Święta o godz. 17:30.
5. W środę 17 stycznia, wspomnienie św. Antoniego Opata, Msza Święta o godz. 7:00.
6. W czwartek 18 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W piątek 19 stycznia, wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa archidiecezji przemyskiej w latach 1899-1924, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W sobotę 20 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W niedzielę 21 stycznia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
10. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
13. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(32kB)

7 stycznia - święto chrztu Pańskiego
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem Świętym".
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".
Oto słowo Pańskie.

(28kB)

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA - NIEDZIELA ADORACYJNA
Uwielbiam Ciebie Jezu! Panie, który jesteś pełen mocy, którego Majestat króluje ponad wszechświatem.
Uwielbiam Ciebie! Uwielbiam Ciebie Jezu, który przynosisz pokój, przy którym niknie wszelkie zło, nienawiść, lęk, strach. Uwielbiam Ciebie Jezu, który przynosisz uzdrowienie duszy i ciała, który samą swoją obecnością sprawiasz, że dusza oczyszczona uświęca się, jaśnieje świętością. W ciele zaś nikną wszelkie oznaki choroby, bo przynosisz zdrowie, bo oczyszczasz z wszelkiego zła. Bądź uwielbiony Jezu!
Bądź uwielbiony Ty, który jesteś Miłością; Miłością, będącą największą siłą; Miłością, która pokonuje wszelkie zło; Miłością, która zbawia. Bądź uwielbiony Jezu! W Twoim Imieniu zawiera się całe Bóstwo, wszystkie przymioty Boże, wszelkie piękno. W Twoim Imieniu Jezu jest miłość i miłosierdzie, jest pokój, jest dobroć. W Twoim Imieniu jest zwycięstwo i królowanie. W Twoim Imieniu jest Zmartwychwstanie, Zbawienie. W Twoim Imieniu Jezu jest Twój triumf. W Twoim Imieniu jest Duch. W Twoim Imieniu jest życie. W Twoim Imieniu Jezu jest wszystko. Uwielbiamy Twoje Imię Jezu!
Na Twoje Imię zginają się nasze kolana, a czoła chylą się ku ziemi. Na Twoje Imię drżą nasze serca i napełniają się miłością. Na Twoje Imię wzbiera w nas wielka czułość i pragnienie, by spotkać się z Tobą. Na Twoje Imię Jezu zalewa nas wielka fala tęsknoty, by już na wieki połączyć się z Tobą. Na Twoje Imię Jezu nasze serca wylewają się do Ciebie, pragnąc tulić się do Krzyża i całować Twoje Rany. Na Twoje Imię, o Jezu, nasz umysł miesza się, serce ze wzruszenia płacze. Już nie potrafimy wypowiedzieć ani słowa, wypowiadalibyśmy tylko to Imię. I samo wypowiadanie tego Imienia jest już pieszczotą, wyznaniem miłości, uwielbieniem, dziękczynieniem, oddaniem Tobie czci, złożeniem hołdu. Jest korzeniem się przed Tobą i wyznaniem, żeś Królem. Twoje Imię Jezu jest pięknem największym, jest pragnieniem naszych serc, życiem naszym. Twoje Imię staje się naszym pokarmem, pokarmem duszy, staje się modlitwą. Twoje Imię wypowiadane naszymi ustami sprawia, że Twoja rzeczywistość nas otacza, a my zanurzamy się w niej. Twoje Imię Jezu jest naszym szczęściem, Niebem, Rajem.
Dotknij naszych serc, byśmy jeszcze bardziej otworzyli się na miłość płynącą z Twojego Imienia. Abyśmy potrafili przyjąć to Imię, uwierzyć i żyć Twoim Imieniem. Bądź uwielbiony Jezu!
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

(16kB)

13 stycznia - Św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła
Św. Hilary urodził się około roku 310 we Francji, w jednym z najstarszych rodów szlacheckich. Wychowano go w duchu pogańskim. Własne poszukiwania filozoficzne i lektura Pisma św. sprawiły, iż poznał prawdziwą wiarę i przyjął chrzest. Zaczął żyć zgodnie z zasadami wiary, której został wyznawcą, i jakkolwiek nie był duchownym, żarliwie utwierdzał innych w prawdziwym chrześcijaństwie.
Jeszcze przed nawróceniem ożenił się. Żona, z którą miał córkę imieniem Apra, jeszcze żyła, gdy wybrano go biskupem Poitiers, w roku 353. Zgodnie z ówczesną praktyką żonaci mężczyźni mogli czasami być podnoszeni do godności biskupiej, ale, jak zaświadcza św. Hieronim, żyli odtąd w celibacie.
W swoich pismach występował przede wszystkim przeciwko herezji ariańskiej i zasłynął jako jeden z najgorliwszych obrońców boskości Jezusa Chrystusa. Na synodzie w Seleucji w roku 360 bronił dekretów nicejskich, wkrótce potem wyjechał do Konstantynopola.
Zmarł w Poitiers w roku 368. Był człowiekiem wielkiej łagodności, łaskawy i uprzejmy dla wszystkich; ale przeciwko cesarzowi Konstancjuszowi, który okazał się wrogiem Kościoła, użył najsurowszego języka. Modlą się do niego ukąszeni przez węże.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, święty Hilary, biskup, wytrwale głosił bóstwo Twojego Syna, spraw, abyśmy coraz lepiej poznawali tę prawdę wiary. Amen.
Święty Hilary -"Rozważanie o Trójcy Świętej"

(99kB)
(9kB)

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 7 stycznia 2018 r., święto chrztu Pańskiego, I niedziela miesiąca adoracyjna. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Pamiętajmy, że namaszczenie Świętym Krzyżmem oznacza wszczepienie w Chrystusa, jako Proroka, Kapłana i Króla i napełnienie Duchem Świętym. Jesteśmy, więc gotowi do wypełniania zadań, jakie stawia nam Kościół Święty w bieżącym roku kościelnym pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" . Na obu Mszach Świętych zmiana Tajemnic Różańcowych.
2. W poniedziałek 8 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 9 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 10 stycznia, 11. rocznica śmierci śp. ks. Jana Karasia - Proboszcza w Górzance i w Ostrowie k. Przemyśla, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 11 stycznia, Msza Święta o godz. 8:00.
6. W piątek 12 stycznia, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 13 stycznia wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła -"Rozważanie o Trójcy Świętej" , Msze Święte o godz. 8:00.
8. W sobotę 13 stycznia przypada 1. rocznica śmierci śp. Przemysława Chmielewskiego "CHMIELA". Msze Święte o łaskę życia wiecznego: w sobotę 13 stycznia o godz. 8:00 oraz w niedzielę 14 stycznia o godz. 11:00.
9. W niedzielę 14 stycznia, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Rozpoczniemy 9-miesięczne Parafialne przygotowanie do Jubileuszu 300-lecia Świątyni.
10. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
13. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
16. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(10kB)31 GRUDNIA - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
DZIĘKCZYNNA NA ZAKOŃCZENIE ROKU - OD GODZ. 12:00
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O GODZ. 15:00

Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy w każdym dniu naszego życia. Chcemy dziś oddać Bogu cześć i chwałę i dziękczynienie za wszelkie łaski otrzymane w kończącym się roku. Chcemy przepraszać za wszelkie wszystkie grzechy i zaniedbania wobec miłości Bożej. Chcemy prosić o błogosławieństwo i opiekę Opatrzności Bożej w nowym roku.
1. PRZEPROSZENIE
Panie Jezu Chryste! W wieczór kończącego się roku zgromadziliśmy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za grzechy popełnione w tym roku przeciw Bogu i przeciw braciom. Dlatego powtarzamy w poczuciu winy i z głębokim żalem:
Przepraszamy Cię, Panie.
- Za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczyły się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa, za nienawiść i krzywdy.
- Za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich, za zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności Chrystusowej.
- Za grzechy w naszej diecezji i parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej Mszy świętej i unikanie sakramentu pokuty i pojednania.
- Za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbanie dobra.
2. PODZIĘKOWANIE
Panie Jezu Chryste! Pragniemy również podziękować przez Ciebie Ojcu niebieskiemu za wszystkie dary udzielone nam w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremną. Powtarzamy słowa:
Dziękujemy Ci, Panie.
- Za rodziny związane sakramentem małżeństwa przed tym ołtarzem, niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego.
- Za rodziny przybyłe i za wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii, aby włączali się do pełnego życia religijnego.
- Za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które przystąpiły w tej świątyni do I Komunii św. (i sakramentu bierzmowania), aby zawsze pogłębiała się ich łączność z Tobą.
- Za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy, udzielałeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć.
3. BŁAGANIE
Panie Jezu Chryste! Stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością ku Tobie zwracamy się do Ojca naszego, który wie czego nam potrzeba. Z żywą wiarą:
Prosimy Cię, Panie.
- abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich.
- abyś Kościół święty, Ojca świętego, naszą Archidiecezję i całą parafię prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii.
- abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka.
- abyś nasze miasto i każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom - ofiarnych wychowawców, chorym - oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym - apostołów prawdy; a nam wszystkim spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą.
Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic, spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła, z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości z wszystkimi ludźmi i doszli szczęśliwie do Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(30kB)

31 GRUDNIA - ZAWIERZENIE RODZIN NASZEJ PARAFII - NAJŚWIETSZEJ RODZINIE Z NAZARETU
MODLITWA SŁOWAMI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Jezusie, Maryjo i Józefie,
ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,
kierujemy dziś nasze spojrzenie
z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy
piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnowiły się w nich cuda łaski.
Święta Rodzino z Nazaretu,
pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
naucz nas naśladować Twoje cnoty
mądrą dyscypliną duchową,
daj nam jasne spojrzenie,
umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności
w codziennych realiach życia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek
dla milczenia,
uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy
i przekształć je w małe Kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości,
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia
i przebaczenia.
Amen

(9kB)

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(27kB)

31 grudnia - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-40

Dziecię rosło, napełniając się mądrością
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.
A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela".
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą - a Twoją duszę miecz przeniknie - aby na jaw wyszły zamysły serc wielu".
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

(30kB)

1 stycznia 2018 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Ewangelia według św. Łukasza 2, 16-21

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

(20kB)

6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli
Ewangelia według św. Mateusza 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon".
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela".
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: "Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon". Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 31 grudnia Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, wspomnienie św. Sylwestra I, papieża, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszy Świętej o godz. 11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dziękczynna. O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nieszpory do Matki Bożej z możliwością otrzymania odpustu zupełnego.
2. Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny "Kochaj, nie zabijaj"
3. Zgodnie z Encykliką Ojca Świętego Franciszka, "LAUDATO SI" , drogich Parafian i Gości zachęcamy do uszanowania zwierząt i rezygnację z odpalania rac, petard itp. materiałów. Powitajmy Nowy Rok w z radością i spokojem. STOP DLA HAŁASU!
4. W poniedziałek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Nowy Rok. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Za odśpiewanie Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź..." można zyskać odpust zupełny. Zachęcamy do przejęcia Komunii Świętej na rozpoczęcie Nowego Roku i zawierzenie się Opatrzności Bożej.
5. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie.
6. We wtorek 2 stycznia wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W środę 3 stycznia wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W czwartek 4 stycznia I czwartek miesiąca, włączając się w modlitwy Dzieła Pomocy Powołaniom , przez wstawiennictwo bł. ks. Jana Balickiego , modlić się będziemy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W piątek 5 stycznia I piątek miesiąca, Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa godz. 17:00, możliwość spowiedzi od godz. 16:00.
10. W sobotę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego - święto Trzech Króli. Wigilia Bożego Narodzenia w Kościele Wschodnim świętującym według kalendarza juliańskiego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Na obu Mszach Świętych poświęcenie kredy i kadzidła. Kredą należy oznaczyć drzwi w swojego domu i budynków gospodarczych K + M + B, choć z łaciny pasowałoby C + M + B od słów "Christus mansionem benedicat", co oznacza "Niech Chrystus błogosławi temu domowi". Jest to także wyraz naszej wiary i przynależności do Chrystusa.
11. W niedzielę 7 stycznia święto chrztu Pańskiego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Pamiętajmy, że namaszczenie Świętym Krzyżmem oznacza wszczepienie w Chrystusa, jako Proroka, Kapłana i Króla i napełnienie Duchem Świętym. Jesteśmy, więc gotowi do wypełniania zadań, jakie stawia nam Kościół Święty w bieżącym roku kościelnym pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".
12. W sobotę 13 stycznia 2018 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej (Plac Berka Joselewicza 1) w ramach V Festiwalu Kultury Rzeczpospolitej odbędzie się konferencja naukowa poświęcona pamięci Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin (1 lutego 1918-2018). Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Abp. Adama Szala w Bazylice Katedralnej o godz. 8:30. Początek konferencji o godz. 10:00
13. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled.
14. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
15. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
16. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
17. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
18. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
19. Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom w Nowym Roku 2018 niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, niech nasze życie przeniknięte będzie obecnością Ducha Świętego, niech nas umacnia miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie, niech nasze rodziny otoczone będą Opieką Matki Najświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(14kB)

WIZYTA DUSZPASTERSKA W GÓRZANCE - 2017 R.
Tegoroczna wizyta duszpasterska w Parafii Górzanka (27-31 grudnia 2017 r.) przebiega jako "KOLĘDOWY RÓŻANIEC DO GRANIC PARAFII" i nawiązuje do ostatnich dni Roku Fatimskiego, 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i zawierzenia Parafii Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny (8 września 2017 r.).
W modlitwie polecamy naszą Ojczyznę w 100-lecie odzyskania niepodległości oraz Parafię i Rodziny wspominając powstanie Świątyni na obecnym miejscu 300 lat temu (w 1718 r.).

Codziennie od godz. 8:30 obejmujemy kolędowym różańcem 20 rodzin naszej Parafii odmawiając w każdym domu jedną tajemnicę Różańca.
Prosimy o przygotowanie Pisma Świętego, wody święconej oraz intencji modlitewnych za żyjących i zmarłych. W powierzonych intencjach ofiarujmy także Komunię Świętą przyjętą podczas wieczornej Mszy Świętej o godz. 17:00.
Nie siadamy, nie gościmy się, nie rozmawiamy za dużo ze sobą, ale wszyscy razem przez modlitwę różańcową uwielbiamy Nowonarodzonego Zbawiciela, odpowiadając na Apel Matki Bożej Fatimskiej o modlitwę i pokutę.
Kolędę zakończymy uroczystą Mszą Świętą w intencji Rodzin naszej Parafii w niedzielę 31 grudnia - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa o godz. 11:00.
Szczęść Boże
Ks. Piotr Bartnik

(26kB)

Kochani,
Niech Jezus Chrystus nieustannie rodzi się w Waszych sercach,
niech Was obdarza wewnętrznym pokojem,
radością i odwagą życia.
Niech moc wiary pomoże Wam usunąć z życia wszelki lęk,
pokonać obawy przed niepewnością jutra
i zawsze pokładać ufność w Bogu.
Oby każdy z nas, był napełniony Duchem Świętym.
Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. (Ga 5,22)
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
tak bardzo potrzebnego zdrowia
i obfitości wszelkich Łask na każdy dzień nowego 2018 roku.
Ks. Piotr
Proboszcz

(147kB)

CHRYSTUS NAM SIĘ NARODZIŁ
CHRYSTUS POSYLA NAM DUCHA ŚWIĘTEGO
Kochani,
Dziękuję za Waszą życzliwość i gościnności,
gdy odwiedzam Górzankę i okolice.
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym,
jak brzmi hasło obecnego Roku Kościelnego,
niech ta świadomość jeszcze głębiej
przepełnia nasze serca mocą do czynienia dobra
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie
z darem modlitwy
Magdalena - Webmasterka

(9kB)

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

25 grudnia - Boże Narodzenie
EWANGELIA Z PASTERKI
Ewangelia według św. Łukasza 2,1-14

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie".
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
"Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie".
Oto słowo Pańskie.

(101kB)

25 grudnia - Zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podjętej przez 30 osób z naszej Parafii
CHRYSTUS NAM SIĘ NARODZIŁ
CHRYSTUS NARODZIŁ SIĘ - JAKO 30-CIORO DZIECI GDZIEŚ NA ŚWIECIE,
KTÓRYCH ŻYCIE BYŁO ZAGROŻONE W ŁONIE ICH MATEK,
KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE DUCHOWĄ ADOPCJĄ DZIECKA POCZĘTEGO.
PODJĘTĄ W NASZEJ PARAFII
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

(83kB)
(23kB)

26 grudnia - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 10, 17-22

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
"Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony'.

(69kB)

27 grudnia - św. Jana, apostoła i ewangelisty
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 20, 2-8

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

(19kB)

28 grudnia - Święto świętych Młodzianków, męczenników
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 2, 13-18

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić".
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego".
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: "Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 24 grudnia Czwarta Niedziela Adwentu, Wigilia Bożego Narodzenia, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. W modlitwie polecamy solenizantów Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego oraz Pana Adama Piątkowskiego - Wójta Gminy Solina.
2. W niedzielę 24 grudnia wieczorem zasiądziemy do Wigilii, zachęcamy, aby zachować polski zwyczaj wspólnej modlitwy, czytania Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, łamania się opłatkiem, śpiewu kolęd oraz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
3. W poniedziałek 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka o północy - godz. 0:00, Msze Święte w ciągu dnia o godz. 8:00 i 11:00.
4. We wtorek 26 grudnia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. W naszej Parafii poświęcenie owsa, które podaje się zwierzętom w chorobie. Owies przeznaczony jest także na zasiew. Owies rzucany w ziemię nawiązuje do kamieni rzucanych w św. Szczepana i Jego męczeńskiej śmierci. Jak ziarno rzucane w ziemię wydaje plon w swoim czasie, tak śmierć św. Szczepana przyniosła nawrócenie Szawła - św. Pawła i jest wiernym odzwierciedleniem męki Pana Jezusa dla odkupienia każdego człowieka.
5. W środę 27 grudnia Trzeci dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Msza Święta o godz. 17:00. W naszej Parafii poświęcenie wina, na pamiątkę zatrutego wina, które podano św. Janowi. Św. Jan znakiem krzyża uczynionym nad kielichem zatrutego wina odebrał truciźnie moc i ocalił swoje życie.
6. W czwartek 28 grudnia Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Młodzianków, męczenników, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W czwartek 28 dzień miesiące będziemy się modlić o beatyfikację Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Bogu Wszechmogącemu dziękować za dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego podpisany przez Ojca Świętego Franciszka. 8. W piątek 29 grudnia Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W piątek 29 grudnia - 5 rocznica śmierci Ks. Abp Ignacego Tokarczuka - Ordynariusza Metropolity Przemyskiego - módlmy się o łaskę życia wiecznego. W związku z 100 rocznicą urodzin Ks. Arcybiskupa (1 lutego 2018 r.) rok 2018 będzie poświęcony Wielkiemu Budowniczemu Archidiecezji Przemyskiej.
9. W sobotę 30 grudnia Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego, Msza Święta o godz. 17:00.
10. W niedzielę 31 grudnia Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, wspomnienie św. Sylwestra I, papieża, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszy Świętej o godz. 11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja dziękczynna. O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nieszpory do Matki Bożej z możliwością otrzymania odpustu zupełnego.
11. W poniedziałek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Nowy Rok. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Za odśpiewanie Hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź..." można zyskać odpust zupełny.
12. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
14. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
15. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
16. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
17. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
18. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzymy błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy osoby chore i starsze, które nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(82kB)

ADWENT czas oczekiwania i przygotowania na święta narodzenia Pana Jezusa
IV NIEDZIELA ADWENTU
"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego"

(12kB)

w dni powszednie
GODZINKI 6:00
RORATY ok. 6:30
Wszystko o Duchu Świętym
Rozważanie o Osobie i darach Ducha Świętego
- Źródło: Wspólnota "Woda Życia" wodazycia.pl/audio/domowe/1217.pdf

(11kB)

24 grudnia - IV niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".
Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"
Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".
Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".
Wtedy odszedł od Niej Anioł.

(82kB)

ADWENT czas oczekiwania i przygotowania na święta narodzenia Pana Jezusa
III NIEDZIELA ADWENTU
"Jam głos wołającego na pustyni:
Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz"

(12kB)

w dni powszednie
GODZINKI 6:00
RORATY ok. 6:30
Wszystko o Duchu Świętym
Rozważanie o Osobie i darach Ducha Świętego
- Źródło: Wspólnota "Woda Życia" wodazycia.pl/audio/domowe/1217.pdf

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(40kB)

17 grudnia - III niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana 1, 6-8. 19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga -Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem".
Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie". Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?"
Powiedział: "Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz". A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała".
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

(147kB)

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS
Od soboty 16 grudnia modlimy się Nowenną do Dzieciątka Jezus i prosimy o łaski Boże, abyśmy umieli godnie przeżyć święta Bożego Narodzenia.

(62kB)

ERO CRAS - JUTRO PRZYBĘDĘ
W liturgii adwentu Kościół przygotowuje się do przyjęcia Zbawcy świata. Przez liturgię prowadzą nas tzw. Wielkie Antyfony "O". Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny ich układ powstał dzięki Amalariuszowi z Metzu żyjącemu w IX w. Są to antyfony do Magnificat w nieszporach, a po reformie liturgicznej znalazły się one także - w skróconej formie - we Mszy świętej, jako werset aklamacji przed Ewangelią. Antyfony, których treść jest zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu, zaczynają się od słów: O Mądrości; O Adonai; O Korzeniu; O Kluczu Dawida; O Wschodzie; O Królu; O Emmanuelu. Pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: "ero cras" - "jutro przybędę". Chrystus przychodzi jako Bóg Człowiek. Czym jest Wcielenie tłumaczy ks. Jan Koclęga, wykładowca dogmatyki Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
więcej wyjaśnień...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 17 grudnia, Trzecia Niedziela Adwentu - Niedziela Gaudete - "Radujcie się, Pan jest blisko", (różowy kolor szat liturgicznych), Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Dziś poświęcenie i możliwość nabycia opłatków. W zestawie opłatków znajduje się opłatek kolorowy, który nawiązuje do zwyczaju dzielenia się w wieczór wigilijny opłatkiem z trzodą chlewną, zwłaszcza bydłem i końmi. Zwyczaj podkreśla związek rodziny z całym gospodarstwem i fakt przyjęcia Chrystusa w stajni.
2. Dziś w niedzielę 17 grudnia rozpoczyna się czas Wielkich Antyfon, wezwania zaczynające się od zawołania "O" pochodzą z różnych Ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu (figury mesjańskiej), w których Pan Bóg objawia Osobę i Dzieło przyszłego Zbawiciela. Są to następujące wezwania:
- O Adonai (Panie);
- O radix (Korzeniu);
- O clavis (Kluczu Dawida);
- O oriens (Wschodzie);
- O Rex (Królu);
- O Emmanuel.
Pierwsze litery słów w języku łacińskim czytane od ostatniego do pierwszego wezwania układają się w słowa "ero cras" oznaczające z łac. "ero" - "ja" i "cras" - "jutro" tłumaczone jako "jutro przybędę". Wyjaśnienie powyżej.
3. W niedzielę 17 grudnia - 81 rocznica urodzin Ojca Świętego Franciszka (ur. 1936 r.) - módlmy się w Jego intencji o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i Opiekę Matki Najświętszej.
4. W ciągu tygodnia od poniedziałku do soboty Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny i Msza Święta - Roraty o godz. 6:00. Od soboty 16 grudnia do niedzieli 24 grudnia modlimy się Nowenną do Bożego Dzieciątka.
5. W ciągu tygodnia spowiedź przed świąteczna w Dekanacie Solina: (proszę o sprawdzenie, potwierdzenie i uzupełnienie https://web.facebook.com/parafiawgorzance/
- poniedziałek 18 grudnia - Łobozew i Teleśnica 15:00-17:00,
- wtorek 19 grudnia - Myczków 15:00-17:00, Solina: 16:15-17:00 i o 17:00 Msza św., Orelec: 15:45-17:00 i o 17:00 Msza św., Bóbrka: 17:30-18:30 i o 18.15 Msza św.,
- środa 20 grudnia - Uherce Mineralne 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00 i Rudenka,
- czwartek 21 grudnia - Myczkowce 15:00-17:00, Zwierzyń 15:00-17:00, Polańczyk 16:00-18:00,
- piątek 22 grudnia - Wołkowyja 14:00-16:30,
- sobota 23 grudnia - Górzanka 9:00-11:00.
6. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej zaprasza w piątek - 22 grudnia 2017 r. na comiesięczne - Nabożeństwo do Świętej Rity. O godz. 17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec z rozważaniami, odczytywanie próśb, Msza Święta z kazaniem, poświęcenie róż, ucałowanie relikwii.
7. W sobotę 23 grudnia - 17 rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego. Głównym konsekratorem był Józef Michalik, Arcybiskup Metropolita Przemyski, zaś współkonsekratorami Stefan Moskwa, Biskup Pomocniczy Przemyski oraz Edward Białogłowski, Biskup Pomocniczy Rzeszowski. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa "Gloria Tibi Trinitas" (Chwała Tobie Trójco). W 2000 r. w Archidiecezji Przemyskiej objął urząd wikariusza generalnego.
8. W niedzielę 24 grudnia IV Niedziela Adwentu, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. W modlitwie polecać będziemy solenizantów Ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolitę Przemyskiego oraz Pana Adama Piątkowskiego - Wójta Gminy Solina.
9. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
10. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
11. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
12. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
13. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
14. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
15. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzę błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego, czasu na udział w Godzinkach i Roratach. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Nadzwyczajny Rok Św. Józefa Kaliskiego - oficjalna strona
List pasterski ks. bp. Edwarda Janiaka - Biskupa Kaliskiego - Nadzwyczajny Rok Św. Józefa

(115kB)
(29kB)

10 grudnia - II niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 1,1-8

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".

(22kB)

12 grudnia - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Indianin Juan Diego, któremu Matka Boża objawiła się o świcie 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac, został kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Guadalupe, w końcu lipca 2002 roku. Święty Juan Diego urodził się w 1474 roku i otrzymał imię, które w azteckim języku znaczy "Śpiewający Orzeł". Przyjął chrzest w 1525 roku, razem ze swoim wujem Juanem Bernardino, którego uważał za przybranego ojca. Byli jednymi z pierwszych Indian nawróconych na chrześcijaństwo przez misjonarzy franciszkańskich.
więcej... "Miłujcie się"

(381kB)

List Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy założenia Rycerstwa Niepokalanej
W tym roku mija sto lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej. Jego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilały się antykościelne działania masonerii. Z drugiej strony Matka Boża w Fatimie objawiła tajemnice i wezwała do nawrócenia. W takich okolicznościach, 16 października 1917 roku, ojciec Maksymilian Maria Kolbe (wówczas jeszcze jako kleryk) wraz z sześcioma innymi franciszkanami, inicjuje ruch maryjny - Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Warto zauważyć, że Rycerstwo Niepokalanej powstało trzy dni po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i było niejako odpowiedzią na Orędzie z nieba.
więcej - plik Word

Druga Niedziela Adwentu - Pomoc Kościołowi na Wschodzie


(344kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 10 grudnia, Druga Niedziela Adwentu i XVIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie , Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po Mszach Świętych zbiórka ofiar do puszek.
2. W ciągu tygodnia na Roratach będzie możliwość nabycia świec CARITAS wspierających XIV Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - Miłosierdzie jest jedno.
3. W dni powszednie Adwentu Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, po nich Msza Święta - Roraty ok. 6:30.
4. W poniedziałek 11 grudnia wspomnienie św. Damazego I, papieża, który uporządkował groby pierwszych męczenników.
5. We wtorek 12 grudnia wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe - Patronki życia poczętego i obu Ameryk. 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Meksykańskie Sanktuarium Maryjne w Guadelupe odwiedzają co roku miliony pielgrzymów. Homilia św. Jana Pawła II wygłoszona w Guadelupe 23 stycznia 1999 r..
6. W środę 13 grudnia, wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, także 36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. i Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
7. W środę 13 grudnia rocznica śmierci ks. Antoniego Kołodzieja ur. 1 marca 1936 r. w Kraczkowej, zm. 13 grudnia 1996 r. w Ustrzykach Dolnych, był proboszczem w Domaradzu.
8. W czwartek 14 grudnia, wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła, współpracującego ze św. Teresą nad reformą zakonu karmelitańskiego.
9. W sobotę 16 grudnia początek nowenny do Dzieciątka Jezus i prosić o łaski Boże w kolejnych dniach modlitwy.
10. W niedzielę 17 grudnia, Trzecia Niedziela Adwentu, Niedziela Gaudete, różowy kolor szat liturgicznych przypomina nam, że dzień narodzin naszego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa coraz bliżej. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11. W niedzielę 17 grudnia nastąpi poświęcenie opłatków i możliwość nabycia opłatków, tradycyjnie dołączony jest opłatek kolorowy dla trzody chlewnej, aby podkreślić, że Chrystus narodził się w stajni i według niektórych biblistów m.in. Romana Brandstaettera do 30 roku życia miał uprawiać ziemię.
12. Spowiedź przed świąteczna w Dekanacie Solina w tygodniu tuż przed świętami. W naszej Parafii w sobotę 23 grudnia, godz. 9:00-11:00.
13. W piątek 15 grudnia o godz. 17:00, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki zaprasza do świetlicy wiejskiej w Polańczyku na warsztaty świąteczne "Wigilijny wieczór wspomnień"
14. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
15. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
16. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
17. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
18. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
19. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
20. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzę błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego, czasu na udział w Godzinkach i Roratach. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(82kB)

ADWENT
czas oczekiwania i przygotowania na święta narodzenia Pana Jezusa
I NIEDZIELA ADWENTU
CZUWAJCIE!, PROSTUJCIE ŚCIEŻKI DLA PANA

(9kB)

w dni powszednie
GODZINKI 6:00
RORATY ok. 6:30

(13kB)

UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
           12:00 - GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE I W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY
ORĘDZIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech Maryja powiedziała:

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

(381kB)

List Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy założenia Rycerstwa Niepokalanej
W tym roku mija sto lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej. Jego powstanie wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz, ale i z potrzeby czasu. Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilały się antykościelne działania masonerii. Z drugiej strony Matka Boża w Fatimie objawiła tajemnice i wezwała do nawrócenia. W takich okolicznościach, 16 października 1917 roku, ojciec Maksymilian Maria Kolbe (wówczas jeszcze jako kleryk) wraz z sześcioma innymi franciszkanami, inicjuje ruch maryjny - Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Warto zauważyć, że Rycerstwo Niepokalanej powstało trzy dni po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i było niejako odpowiedzią na Orędzie z nieba.
więcej - plik Word

(58kB)

3.XII.2017-6.I.2019 Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Będzie trwał od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego. W tym czasie wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać odpust zupełny.

(13kB)

3 grudnia - I niedziela Adwentu
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Marka 13, 33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!"

(82kB)

I NIEDZIELA MIESIĄCA - NIEDZIELA ADORACYJNA
Bądź uwielbiony Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie. Chcemy uwielbić Cię z głębi naszych serc, uczcić Twoją świętą obecność. Ty nigdy nas nie opuszczasz, spraw, byśmy i my chcieli zawsze trwać przy Tobie. Przychodzimy do Ciebie w pierwszą niedzielę miesiąca, aby okazać Ci naszą wdzięczność i miłość i prosić o liczne łaski.
Dziękujemy Ci, że wciąż wskazujesz nam, jak mamy iść za Tobą, a zbłąkanych wracasz na drogę prowadzącą do Ciebie. Dziękujemy za Twoje niezmierzone miłosierdzie, którym obdarzasz nas wszystkich. Wierzymy w Twoją obecność w białym kawałku chleba; przymnóż nam wiary, byśmy zawsze otwierali dla Ciebie nasze serca, nasze domy, byś mieszkał w naszych rodzinach, był treścią naszego życia. Wiemy, że Ty nasz wysłuchujesz, dlatego prosimy Cię, spełnij to, co jest zgodne z Twoją wolą.
Panie Jezu polecamy Ci nowy rok kościelny, "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętem". Niech każde nasze tchnienie, intencje i czyny pochodzą od Ciebie Boże. Niech nasze serca będą otwarte na przyjmowanie łask wszelkich. Niech nasze działania będą skierowane na budowanie pokoju w Polsce i na świecie.
Bądź przy nas w każdym dniu, w którym zmagamy się z codziennymi przeciwnościami i naszymi wadami; dodawaj nam odwagi i wytrwałości, byśmy zawsze chcieli iść tam, gdzie nas posyłasz głosić Ewangelię radości, miłości i pokoju Bożego.
Chciejmy teraz w chwili ciszy powierzyć Bogu intencje, które są w naszych sercach. Wszystkie te intencje powierzamy Tobie za pośrednictwem Twojej i naszej Matki: Pod Twoją obronę...
Chlebie Żywy, przyjmij nasze dziękczynienie za Twą obecność wśród nas. Schowany w kawałku chleba jesteś dostępny o każdej porze dnia i nocy dla tych, którzy są głodni, spragnieni życia wiecznego. Wypełnij nas głodem Ciebie. Spraw, niech nasze serca coraz bardziej napełnia Twoja miłość, niech ona przemienia nasze życie, aby miało smak świętego chleba.
Amen

(89kB)

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".
Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"
Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".
Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Druga Niedziela Adwentu - Pomoc Kościołowi na Wschodzie


(344kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 3 grudnia, Pierwsza Niedziela Adwentu, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Chcąc dobrze przygotować się na spotkanie z przychodzącym Jezusem Chrystusem podejmujemy różne dobre uczynki. Jest okazja, aby w Adwencie podjąć dobrowolną abstynencję. Rozpoczyna się nowy rok kościelny 2017/2018, będziemy przeżywać go pod hasłem: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Trwa nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.
2. List Pasterski na Pierwszą Niedzielę Adwentu Ks. Abp. Adama Szala Metropolity Przemyskiego.
3. W tym miesiącu porządkujemy skład Róż Różańcowych i kompletność tajemnic różańcowych. W grudniu wszyscy rozważajmy tajemnicę radosną Zwiastowanie NMP. Zachęcam do modlitwy także w intencji przyszłych członków Parafialnych Róż Różańcowych, aby w każdej Róży odmawiany był cały różaniec.
4. W dni powszednie Adwentu Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, po nich Msza Święta - Roraty ok. 6:30.
5. W poniedziałek 4 grudnia wspomnienie św. Jan Damaceńskiego, prezbitera i doktora oraz św. Barbary dziewicy i męczennicy.
6. We wtorek 5 grudnia wspomnienie św. Saby opata, Bł. Bartłomieja Fanti prezbitera, bł. Filipa Rinaldiego prezbitera
7. W środę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja biskupa między innymi patrona pasterzy, opiekującego się stadami i chroniącego bydło przed drapieżnymi zwierzętami.
8. W czwartek 7 grudnia, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła - patrona pszczelarzy. Msza Święta - Roraty o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich. Święty Ambroży jest patronem pszczelarzy, ponieważ umarł w Wielką Sobotę, kiedy w kościołach święci się paschał wykonany w pszczelego wosku.
9. W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (patronki Gorlic), druga Msza Święta o godz. 17:00, o godz. 12:00 Godzina Łaski - kościół będzie otwarty możliwość modlitwy we wspólnocie Parafialnej i indywidualnie.
10. W piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny patronki kościoła w Baligrodzie, uroczysta Msza Święta odpustowa o godz. 11:00.
11. W sobotę 9 grudnia wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin oraz św. Piotra Fourier prezbitera, Msza Święta o godz.
12. W niedzielę 10 grudnia, Druga Niedziela Adwentu, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
13. Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wołkowyi zaprasza 21 stycznia 2017 r. do udziału w kolejnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Bieszczadzkie Kolędowanie" Wołkowyja 2018. Zgłoszenia wokalistów i zespołów przyjmowane są na stronie internetowej Parafii: http://wolkowyja.przemyska.pl/festiwal-koled/.
14. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
15. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i w. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
16. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Anity, Janusza, Adasia, Michała. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
17. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
18. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
19. Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom życzę błogosławionego tygodnia oraz obfitości Darów Ducha Świętego, czasu na udział w Godzinkach i Roratach. Niech naszych rozważaniach towarzyszą nam radosne tajemnice Różańca Świętego - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Boże Narodzenie, Ofiarowanie Pana Jezusa, Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(6kB)

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - LISTOPAD 2017

Za ewangelizację:
Za chrześcijan Azji, aby dając świadectwo Ewangelii, poprzez słowa i czyny, popierali dialog, pokój i wzajemne zrozumienie, szczególnie z członkami innych religii.
Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!

Hasło nowego Roku Kościelnego 2016/2017: "IDCIE I GŁOŚCIE":
- CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
- ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

(38kB)

Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".
(Jan 14,6)


Sakrament Pokuty i Pojednania oraz Komunia Święta - jest tą Drogą.

(77kB)

1 LISTOPADA - Uroczystość Wszystkich Świętych
WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI
BĄDCIE NAM WZOREM JAK OSIĄGNĄĆ ŻYCIE WIECZNE

(68kB)

26 LISTOPADA
Uroczystość Chrystusa Króla Wszech Świata
Króluj nam Chryste
Panie nieba i ziemi.
Króluj nam Chryste
Zawsze i wszędzie.
Króluj nam Chryste,
Abyśmy byli godni Twoich obietnic
Króluj nam Chryste,
Abyśmy Ciebie słuchali i wypełniali Twoje Słowa:
"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata!"
(Mt 24,34)

(64kB)

26 listopada - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"
A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście".
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie".
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?"
Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście".
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

(21kB)

26 listopada - odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
20 listopada 2016 roku.
Ponawiany we wszystkich polskich parafiach.
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
- W naszych sercach - Króluj nam Chryste!
- W naszych rodzinach - Króluj nam Chryste!
- W naszych parafiach - Króluj nam Chryste!
- W naszych szkołach i uczelniach - Króluj nam Chryste!
- W środkach społecznej komunikacji - Króluj nam Chryste!
- W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku - Króluj nam Chryste!
- W naszych miastach i wioskach - Króluj nam Chryste!
- W całym Narodzie i Państwie Polskim - Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
- Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
- Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości - Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
- Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
- Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

28 listopada - dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia
(113kB)

1 grudnia - I piątek miesiąca
(9kB)Boskie Serce mojego Zbawiciela !
Przyrzekam Ci uroczyście wykorzystywać wszystkie okazje,
aby sprawić Ci radość: za każdym razem,
kiedy będę musiała dokonać wyboru, wybiorę to, co bardziej Cię uraduje.
Czynie z tego uroczysta obietnice, aby dowieść Ci mojej miłości
i doprowadzić do doskonałości moja posługę.
Proszę Cię, byś dał mi siłę, abym była Ci wierna.
Niech Maryja i mój Anioł Stróż zechcą mi pomagać!

(święta Edyta Stein)

2 grudnia - I sobota miesiąca

(10kB)DLACZEGO ODPRAWIAMY NABOŻEŃSTWO 5 PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA?
10 grudnia 1925 r. Matka Boża, objawiła siostrze Łucji zasadniczą część kultu do Swego Niepokalanego Serca - to jest Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.
"Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".
Na prośbę siostry Łucji, Pan Jezus, wyjaśnił, że spowiedź można odbyć w inny dzień, ważne, by być w stanie łaski podczas przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej i mieć w sercu zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
29 na 30 maja 1930 r. Pan Jezus wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego pięć sobót?
"Córko motyw jest prosty: jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu. 2. Przeciwko Jej Dziewictwu. 3. Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie przyjmuje się Ja jako matkę człowieka. 4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie (otwarcie) zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki. 5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

(67kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 26 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Przed Sumą - Różaniec za zmarłych.
2. W niedzielę 26 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
3. W poniedziałek 27 listopada i we wtorek 28 listopada - Mszy Świętej nie będzie - rekolekcje kapłańskie.
4. We wtorek 28 listopada - 28 dzień miesiąca - dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski - módlmy się indywidualnie.
5. W środę 29 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W czwartek 30 listopada, święto św. Andrzeja Apostoła, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W piątek 1 grudnia, I piątek miesiąca -Spowiedź Święta od godz. 16:00, Msza Święta o godz. 17:00 i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8. W sobotę 2 grudnia, I sobota miesiąca, wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera, Msza Święta o godz. 17:00 i Różaniec wynagradzający za zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
9. W niedzielę 3 grudnia, Pierwsza Niedziela Adwentu, rozpoczynamy nowy, dwuletni Program Pracy Duszpasterskiej - "DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ". Hasło nowego Roku Kościelnego 2017/2108 brzmi "JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM", wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. List Pasterski na I Niedzielę Adwentu - Ks. Arcybiskupa Adama Szala -
10. W dni powszednie Adwentu poprzez śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz uczestnictwo w Mszy Świętej - Roratach - będziemy przygotowywać się do przeżywania Uroczystości Narodzenia Pana Jezusa. GODZINKI o godz. 6:00 po nich, ok. 6:30 RORATY.
11. Kończy się miesiąc listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
12. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
13. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego z zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Janusza. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
16. Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej - Maryi i św. Józefa módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w rodzinach oraz Dary Ducha Świętego i odkrywanie Woli Bożej dla młodzież i dzieci. Módlmy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko....
17. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(33kB)

19 listopada - 33 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 25, 14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
"Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" ".

(33kB)

21 listopada - wspomnienie Ofiarowania NMP
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego. więcej...

(11kB)

26 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Wyznanie panowania Jezusa (uklęknij i módl się z wiarą)
JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia. Panie, Ty przejmij kierowanie. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej.
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym jak Maryja był sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być na prawdę wolnym. Ja nie chcę już więcej żyć, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze.
Dnia:......................
Podpis:..................................
Wyznanie panowania Jezusa.doc - wydrukuj sobie, a drugą cześć przekaż rodzinie, sąsiadowi, przyjacielowi

(67kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 19 listopada, 33. Niedziela Zwykła, I Światowy Dzień Ubogich "Nie miłujmy słowem, ale czynem" wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W niedzielę 19 listopada, z racji wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny, odpust w Bukowcu, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
3. W poniedziałek 20 listopada wspomnienie Świętego Rafała Kalinowskiego, prezbitera (patrona kościoła w Rajskim), Msza Święta w Górzance o godz.17:00.
4. We wtorek 21 listopada, wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta o godz. 17:00
5. W środę 22 listopada, wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, 10 rocznica śmierci ks. Wiktora Obrockiego - I kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku, Mszy Świętej nie będzie.
6. W środę 22 listopada, nabożeństwo ku czci św. Rity w Czarnej początek o godz. 17:00 (Różaniec, odczytywanie intencji, Msza Święta, poświęcenie białych róż).
7. W czwartek 23 listopada wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika, albo św. Kolumbana, opata, Msza Święta o godz. 8:00
8. W piątek 24 listopada, wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników, Msza Święta o godz. 8:00.
9. W sobotę 25 listopada wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, albo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy, Mszy Świętej nie będzie.
10. W niedzielę 26 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
11. W niedzielę 26 listopada, z racji wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, odpust w Rajskiem, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
12. Trwa listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
13. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
14. W środę 15 listopada odbył się odbiór prac związanych z odnowieniem ambony pochodzącej z zatopionego kościoła w Wołkowyi, zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku. Trwają prace nad odnowieniem feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego także z kościoła w Wołkowyi. W związku z okresem rozliczeniowym Drogich Przyjaciół i Turystów prosimy o wsparcie prac konserwatorskich. Koszty prac przekraczają możliwości finansowego wkładu Parafian na ich pokrycie. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
15. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, Doroty, Sebastiana, Janusza. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
16. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
17. Opiece Aniołów Stróżów i wszystkich Świętych zawierzajmy młodzież i dzieci, aby w kolejnym miesiącu roku szkolnego wzrastali w wierze i poszerzali swoje talenty. Modlimy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko... .
18. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(46kB)

12 listopada - 32 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
"Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: "Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie".
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was".
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".

(71kB)

11 listopada - 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Modlitwa Jana Pawła II
Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.
Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi człowieka. Amen.

18 listopada - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
(15kB) Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami, Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
TRWAJMY W CZYSTOŚCI I MIŁOŚCI.
BROŃMY PRAW BOŻYCH I SWOJEJ GODNOŚCI.
MÓDLMY SIĘ O RATUNEJ DLA MAŁŻEŃSTW ZAGROŻONYCH ROZPADEM
PROŚMY O DAR PRZEBACZENIA I POJEDNANIA W RODZINACH

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 12 listopada, 32. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, szczególnie modlimy się za prześladowanych i ofiary wojny w Syrii i Iraku, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W poniedziałek 13 listopada wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 14 listopada, Msza Święta o godz.17:00.
4. W środę 15 listopada wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 17:00.
5. W czwartek 16 listopada wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik, świętych Apostołów Piotra i Pawła, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, wspomnienie św. Małgorzaty Szkodzkiej, wspomnienie św. Gertrudy Msza Święta o godz. 17:00.
6. W piątek 17 listopada, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W sobotę 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W niedzielę 19 listopada, 33. Niedziela Zwykła, wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. W niedzielę 19 listopada, z racji wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny, odpust w Bukowcu, uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
10. Trwa listopad, w modlitwie pamiętajmy o zmarłych,
CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. W 2017 r. podejmujemy kolejne ważne prace konserwatorskie:
- odnowienie feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego z kościoła w Wołkowyi zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku,
- odnowienie ambony z baldachimem pochodzącej także z kościoła w Wołkowyi,
- odwodnienie terenu i ułożenie chodnika wokół Świątyni.
13. Koszty prac ok. 130 tys. złotych, przyznane dofinansowanie 50 tys. złotych. Drodzy Przyjaciele i Pielgrzymi i Turyści bardzo liczymy na wsparcie naszych działań modlitwą i darem serca. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, wyniki badań są niepokojące. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
16. Opiece Aniołów Stróżów i wszystkich Świętych zawierzajmy młodzież i dzieci, aby w kolejnym miesiącu roku szkolnego wzrastali w wierze i poszerzali swoje talenty. Modlimy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko... .
17. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

(44kB)

5 listopada - 31 niedziela zwykła
Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Mateusza 23, 1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

(33kB)

NIEDZIELA ADORACYJNA
Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie.
Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia;
o Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, niepojęta Piękności.
A choć żeś się ukrył i zataił, i zataił piękność swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro, i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.
Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia.
Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca;
w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może.
Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie.
Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.
O Stwórco mój i Panie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi sam siebie i jednoczysz się ściśle ze swym nędznym stworzeniem.
Tu się rozumieją serca nasze bez doboru słów; tu nikt mowy naszej przerwać nie jest w stanie.
O czym mówię z Tobą, o Jezu, jest to nasza tajemnica, o której stworzenia wiedzieć nie będą i aniołowie nie śmią się zapytać.
Są to tajemne przebaczenia, o których wie tylko Jezus i ja - jest to tajemnica miłosierdzia Jego, które ogarnia każdą oddzielnie duszę.
Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiam Cię, o Stwórco i Panie, całym sercem i duszą moją.
A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne...
Modlitwa św. Siostry Faustyny, Dzienniczek 1692

(71kB)

11 listopada - 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Modlitwa Jana Pawła II
Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.
Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.
Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.
Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.
Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.
Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi człowieka. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 5 listopada, 31. Niedziela Zwykła, I niedziela miesiąca - Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Udział we Mszach Świętych (w niedzielę i w ciągu tygodnia), Komunię Świętą i Różaniec ofiarujmy za zmarłych podanych w wypominkach i dusze w czyśćcu cierpiące. Jeszcze do 8 listopada codziennie, za jedną osobę zmarłą można zyskać odpust zupełny.
2. W poniedziałek 6 listopada, Msza Święta o godz. 18:00.
3. We wtorek 7 listopada, Msza Święta o godz. 18:00.
4. W środę 8 listopada, Msza Święta o godz. 18:00.
5. W czwartek 9 listopada, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Msza Święta o godz. 18:00.
6. W piątek 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00.
7. W sobotę 11 listopada, wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, Msza Święta za poległych w obronie Ojczyzny i walczących o niepodległość i Polskość o godz. 18:00. Pamiętajmy o wywieszeniu flag.
8. W niedzielę 12 listopada, 32. Niedziela Zwykła, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, szczególnie modlimy się za prześladowanych i ofiary wojny w Syrii i Iraku, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. Od 1 do 8 listopada włącznie można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych. Odpust jest to darowanie kar za grzechy odpuszczone wcześniej w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Odpust można zyskiwać pod warunkiem przyjęcia Komunii Świętej, modlitwy za Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza (nawet nieczynnego) i modlitwy za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest też brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Od 8 do 31 listopada pod tymi samymi warunkami można zyskiwać odpust cząstkowy.
10. CHRZEŚCIJANSKIE SPOSOBY POMOCY ZMARŁYM
- Ofiarowanie Mszy Świętej, najlepiej z przyjęciem Komunii Świętej.
- Ofiarowanie odpustów.
- Różne rodzaje modlitwy: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.
- Ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków.
- Naśladowanie dobrych cech zmarłych.
- Roztropna troska o estetykę grobu.
Nadmiar zniczy i kwiatów niczego zmarłym nie daje. Pomagajmy zmarłym na sposób teologiczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny. Nie dopuśćmy, by na grobach bliskich nam osób na drugi dzień pozostało wielkie śmietnisko.
11. Pielgrzymów i turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy (uczestnictwa we Mszy Świętej) i odwiedzenia naszego Kościoła (pół godziny przed Mszą Świętą). Grupy zorganizowane chcące pielgrzymować w innych godzinach proszę zgłaszać kilka dni wcześniej na e-mail kontakt@parafia-gorzanka.pl.
12. W 2017 r. podejmujemy kolejne ważne prace konserwatorskie:
- odnowienie feretronu z II poł. XIX z obrazami Matki Bożej i św. Jan Chrzciciela, pochodzącego z kościoła w Wołkowyi zatopionego spiętrzonymi wodami Sanu w październiku 1967 roku,
- odnowienie ambony z baldachimem pochodzącej także z kościoła w Wołkowyi,
- odwodnienie terenu i ułożenie chodnika wokół Świątyni.
13. Koszty prac ok. 130 tys. złotych, przyznane dofinansowanie 50 tys. złotych. Drodzy Przyjaciele i Pielgrzymi i Turyści bardzo liczymy na wsparcie naszych działań modlitwą i darem serca. Ofiary prosimy przekazywać do skarbonek w kościele lub na konto Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Górzanka 50, 38-610 Polańczyk, Bank Spółdzielczy, Oddział Polańczyk 17 8642 1012 2003 1201 9577 0001. Z wyrazami wdzięczności i darem modlitwy.
14. Kochani, proszę o bardziej intensywną modlitwę w intencji zdrowia Róży, wyniki badań są niepokojące. Trwajmy w dziękczynieniu i nadziei. Z darem modlitwy w Waszych intencjach w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Wilanowie. Magdalena.
15. W naszej wspólnocie Parafialnej, w rodzinie, w gronie przyjaciół i spotykanych ludzi dostrzegajmy bliźnich, którzy potrzebują konkretnej pomocy, wsparcia, dobrego słowa, a przed wszystkim modlitwy.
16. Opiece Aniołów Stróżów i wszystkich Świętych zawierzajmy młodzież i dzieci, aby w kolejnym miesiącu roku szkolnego wzrastali w wierze i poszerzali swoje talenty. Modlimy się a także za chorych, cierpiących i opiekujących się nimi. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko... .
17. Drogim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom, także jubilatom i solenizantom bieżącego tygodnia życzymy przeżywania każdego dnia z Bogiem, czasu na modlitwę i udziału w codziennej Mszy Świętej. Niech każdemu towarzyszą wszelkie Łaski Boże i Opieka Matki Bożej. Pozdrawiamy ludzi chorych i starszych, którzy nie mogą przybyć do kościoła i łączymy się z nimi w modlitwie.

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.