Drogich Pielgrzymów i Turystów zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Prosimy o wsparcie prac konserwatorskich.

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą Parafianie z Górzanki.

(11kB)

20 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 r., a następnie, po Soborze Watykańskim II, ustalono jej obchód na zakończenie roku liturgicznego.

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (23, 35-43)

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: "Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym".
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: "Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie".
(36kB) Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: "To jest Król żydowski".
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: "Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas".
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił".
I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa".
Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".

WSPOMNIENIA LITURGICZNE

(5kB)

20 listopada - wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
Rafał, w świecie Józef Kalinowski, urodził się w Wilnie w roku 1835. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Po wybuchu powstania w roku 1863 przyłączył się do walczących i był jednym z jego przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na 10 lat przymusowych robót na Syberię. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstąpił do zakonu karmelitów bosych i został wyświęcony na kapłana w roku 1882. Odnowił życie swojego zakonu w Polsce. Zmarł w Wadowicach dnia 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych. Kanonizacja miała miejsce 17 listopada 1991 r.
Modlitwa: Boże, Ty napełniłeś świętego Rafała, kapłana, duchem mocy w przeciwnościach i wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mocni w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(33kB)

21 listopada - wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny polegający na tym, że dzieci nawet jeszcze nienarodzone ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu; czasami dziecko pozostawało w świątyni dłużej, wychowywało się tam, uczyło służby dla sanktuarium: pomagało wykonywać szaty liturgiczne, asystowało przy nabożeństwach.
Tradycja mówi nam, że Najświętsza Panna została ofiarowana Bogu przez swoich rodziców, św. Joachima i św. Annę, w świątyni, kiedy miała trzy lata. Zdarzenie to Kościół upamiętnia świętem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W niektórych wspólnotach religijnych święto to jest obchodzone szczególnie uroczyście.
Modlitwa: Obchodzimy dziś chwalebną pamiątkę Najświętszej Maryi Panny. Spraw, Panie, abyśmy za Jej wstawiennictwem mogli otrzymać Twoje hojne łaski. Amen.

(17kB)

22 listopada - wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej
Według legendarnych przekazów św. Cecylia pochodziła z rodu rzymskich patrycjuszy. W młodości uczyniła śluby dziewictwa, ale rodzice zmusili ją do małżeństwa z patrycjuszem. Wymogła na nim, aby uszanował jej dziewictwo i nawróciwszy jego oraz jego brata Tyburcjusza, wspólnie z nimi poniosła śmierć za Chrystusa. Ich ścięto, ją zamknięto w jej własnym domu w rozpalonej łaźni, a gdy po trzech dniach jeszcze żyła, dobito ją uderzeniem topora. Ich śmierć miała prawdopodobnie miejsce za panowania Marka Aureliusza lub Lucjusza Aureliusza Kommodusa między rokiem 161 a 192.
Imię jej, zawsze otaczane w Kościele ogromnym kultem, włączono do kanonu Mszy św. oraz litanii do Wszystkich Świętych.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie nasze błagania i za wstawiennictwem świętej Cecylii spełnij nasze prośby. Amen.

(38kB)

23 listopada - wspomnienie Św. Klemensa I, papieża i męczennika, patrona kamieniarzy
Św. Klemens, chociaż Rzymianin z urodzenia, był, jak dowiadujemy się z jego listu do Koryntian, pochodzenia żydowskiego. Nawrócenie zawdzięcza apostołom św. Piotrowi i Pawłowi; św. Paweł (w liście do Filipian) nazywa go swoim współpracownikiem.
Towarzyszył św. Pawłowi w podróży do Rzymu. Według Tertuliana, otrzymał sakrę biskupią z rąk św. Piotra. Po męczeńskiej śmierci św. Piotra i Pawła biskupem Rzymu został św. Lin; po jedenastu latach rządów nastąpił po nim św. Klet, a po jego śmierci około roku 91 objął po nim tron Piotrowy św. Klemens. Był on więc trzecim następcą św. Piotra.
Gdy w Koryncie wynikły spory w tamtejszej gminie chrześcijańskiej, zwrócono się do św. Klemensa o wydanie wyroku, mimo iż żył jeszcze wówczas jeden z apostołów, św. Jan. Jest to niezbite świadectwo prymatu stolicy rzymskiej, uznawanego nawet na Wschodzie już w I wieku po Chrystusie. Rozstrzygnięcie św. Klemensa zostało wysoko ocenione przez wczesne chrześcijaństwo: cytuje się je obok kanonicznych tekstów Pisma św.
Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś mocą wszystkich świętych, daj nam z radością obchodzić doroczne wspomnienie świętego Klemensa, który był kapłanem Twojego Syna i męczennikiem; swoim świadectwem potwierdził to, co sprawował na ołtarzu i własnym przykładem umocnił głoszoną naukę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(39kB)

24 listopada - wspomnienie Świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
Praca misjonarzy katolickich na ziemiach dzisiejszego Wietnamu rozpoczęła się w XVI wieku. W następnych wiekach wielokrotnie wybuchały okrutne prześladowania, w czasie których ponieśli śmierć za wiarę misjonarze przybyli z Europy i liczni Wietnamczycy. Dnia 19 czerwca 1988 roku papież Jan Paweł II kanonizował 119 męczenników wietnamskich, wśród nich 8 biskupów, 37 kapłanów wietnamskich i 59 świeckich Wietnamczyków.
Modlitwa: Boże, źródło i początku wszelkiego ojcostwa, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej i jego Towarzysze aż do przelania krwi byli wierni Krzyżowi Twojego Syna, daj za ich wstawiennictwem, abyśmy szerząc wśród braci miłość ku Tobie, mogli się nazywać Twoimi dziećmi i nimi rzeczywiście byli. Amen.

(39kB)

25 listopada - wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii. Była córką króla Kustosa. Otrzymała gruntowne wykształcenie. Słynęła z urody. Podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza Maksencjusza została przymuszona do złożenia ofiary bogom. Odmówiła głosząc prawdę o Bogu Jedynym. Wówczas cesarz zarządził dysputę między Katarzyną a pięćdziesięciu tamtejszymi filozofami i retorami. Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa, i doprowadziła wielu z nich do wiary w Chrystusa. Miała wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na głód, tortury i łamanie kołem. Modlitwa jej sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono w rękach kata. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie.
Męczeńską śmierć poniosła ok. 307/312 (?) r. Jej relikwie znajdują się w klasztorze jej imienia u podnóża góry Synaj. Jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu; uniwersytetów; adwokatów, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, modystek, mówców, notariuszy, piekarzy, powroźników, prządek, studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów. Należy do Czternastu Świętych Wspomożycieli.
W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.

(10kB)

25 listopada - wspomnienie bł. bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy
Maria (Franciszka Siedliska) urodziła się w Roszkowej Woli w roku 1842. Od lat dziecięcych odczuwała pragnienie poświęcenia się Bogu. Założyła Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Odznaczała się wielką miłością Boga i bliźniego. Zmarła w Rzymie 21 listopada 1902 roku. W roku 1989 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś w niedzielę 20 listopada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Po obu Mszach Świętych odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. Dziś w niedzielę 20 listopada podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 będziemy modlili się szczególnie w intencji Ofiarodawców z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku na Posadzie.
3. Dziś w niedzielę 20 listopada w Rajskim odpust parafialny ku czci św. Rafała Kalinowskiego, Uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
4. Dziś w niedzielę 20 listopada w Rzymie Msza Święta pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie oraz zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Transmisja w Telewizji Trwam o godz. 10:00.
5. W poniedziałek 21 listopada, wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta o godz. 7:30.
6. We wtorek 22 listopada, wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki organistów, chórów kościelnych oraz schól, Msza Święta o godz. 17:00, a także 9 rocznica śmierci Ks. Wiktora Obrockiego z Polańczyka.
7. W środę 23 listopada wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika Msza Święta o godz. 7:30.
8. W czwartek 24 listopada, wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników, Msza Święta o godz. 17:00. Będziemy modlili się o łaskę życia wiecznego dla Maliny Czyżewskiej w I rocznicę śmierci.
9. W piątek 25 listopada wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy oraz bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy, Mszy Świętej nie będzie.
10. W sobotę 26 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.
11. W niedzielę 27 listopada Pierwsza Niedziela Adwentu, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Rozpoczynamy nowy Rok Kościelny obchodzony w Polsce pod hasłem "Idźcie i głoście" - "Idźcie i głoście światu Ewangelię". 12. W dni powszednie Adwentu - Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6:00, Msza Święta - Roraty ok. godz. 6:30.
13. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad w nagłówku strony internetowej),
- pobożne nawiedzenie cmentarza.
Modląc się za zmarłych pamiętajmy także o Duszpasterzach obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, między innymi o:
- Ks. Janie Dobrzańskim (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Radziejowej,
- Ks. Andrzeju Mokrym (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Górzance,
- Ks. Janie Hamerskim (gr.-kat.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Stopie (łac.) z Polańczyka,
- Ks. Wiktorze Obrockim (łac.) z Polańczyka, zm. 22.XI.2007
- Ks. Stanisławie Gołdaszu (łac.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Jarzynie (łac.) z Terki,
- Ks. Abp. Ignacym Tokarczuku, założycielu rzymskokatolickiej Parafii w Górzance w 1969 r.,
- Ks. Józefie Kalandyku (łac.) pierwszym proboszczu w Górzance, zm. 1974 r.
- Ks. Janie Karasiu (łac.) proboszczu z Górzanki, zm. 2005
Za przyczyną zmarłych Kapłanów módlmy się o cierpliwość w chorobie dla Ks. Prał. Stanisława Szczepańskiego - byłego proboszcza w Wołkowyi, przebywającego w hospicjum w Krośnie.
14. Zachęcamy do pomocy zmarłym - duszom w czyśćcu cierpiącym) w sposób określony przez Kościół. Pamiętajmy o modlitwie wspominkowej. W naszej Parafii, przez cały listopad modlitwa za zmarłych podanych w wypominkach oraz dawnych mieszkańców Górzanki i Woli Górzańskiej, których nazwiska zapisane są w księgach parafialnych udostępnionych przez Archiwum w Przemyślu.
15. Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu naszej Świątyni. Dar serca można przekazać na konto Parafii. Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
16. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Jest jeszcze otwarta. Wystawa o Łopience, więcej...

13 listopada - XXXIII Niedziela zwykła
VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

(36kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Świętego Łukasza (21, 5-19)

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: "Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony".
Zapytali Go: "Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?"
Jezus odpowiedział: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz "nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec".
Wtedy mówił do nich: "Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie".

VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

(428kB)

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym
W drugą niedzielę listopada (13 XI 2016 r.) obchodzimy już po raz ósmy w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Dzięki dobrej woli Księży Biskupów, Kapłanów i wszystkich, którzy corocznie włączają się w organizację tego dnia, objęto do tej pory pomocą setki tysięcy potrzebujących naszych Braci i Sióstr. Pomoc dociera wszędzie tam, gdzie jest wojna, płacz i cierpienie.
W ubiegłym roku Polacy za pośrednictwem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazali na rzecz uchodźców oraz prześladowanych w Syrii 8 mln. zł. Pomoc otrzymało kilka tysięcy osób.
Tym razem pragniemy w sposób szczególny pomóc osobom potrzebującym w Iraku, wypędzanym ze swoich domów i mordowanym. Liczba chrześcijan w tym kraju dramatycznie maleje. W 2003 r. było ich 1,5 mln. a w 2016 r. tylko 250 tys. Te tragiczne dane nie pozwalają nam milczeć, dlatego wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" o modlitwy i ofiary w Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym na rzecz naszych cierpiących Braci i Sióstr.
/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP
/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, 10 listopada 2016 r.

(36kB)

15 listopada - wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, patrona uczonych
Pochodził z rycerskiego rodu von Bolstatt z Lauingen w Szwabii. Na studiach w Padwie dojrzało w nim pod wpływem bł. Jordana, generała dominikanów, powołanie zakonne. Jako dominikanin kształcił się dalej w słynnej wówczas szkole w Kolonii, gdzie nabył gruntowną i rozległą wiedzę dzięki nadzwyczajnym zdolnościom i niezmordowanej pracowitości. Wykładał później w Hildesheimie, Fryburgu, Ratyzbonie i Strasburgu, w końcu objął katedrę teologii na uniwersytecie paryskim. Wielką jego zasługą jest wprowadzenie Arystotelesa do filozofii Zachodu. Nie było gałęzi wiedzy, której by nie zgłębiał. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę naukową z dziedziny logiki, metafizyki, matematyki, etyki, nauk przyrodniczych, obok dzieł ściśle teologicznych. Stąd zwany doktorem powszechnym (doctor universalis).
W roku 1260 został biskupem Ratyzbony (Regensburg); w dwa lata potem zrezygnował z rządów diecezją i resztę pracowitego życia spędził w Kolonii, wzywany często do godzenia powaśnionych miast, książąt i stronnictw. Uczestniczył w drugim soborze lugduńskim. Wiek i zanik pamięci zmusiły go do opuszczenia umiłowanej katedry. Umarł 15 listopada 1280. Beatyfikowany w roku 1622. Pius XI zaliczył go w roku 1931 w poczet świętych i jednocześnie nadał mu tytuł doktora Kościoła. Św. Albert był mistrzem św. Tomasza z Akwinu, któremu przepowiedział, że świat zadziwi wiedzą i nauką.
Modlitwa: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Albert stał się wielkim dzięki umiejętnemu godzeniu ludzkiej mądrości z wiarą objawioną; daj, abyśmy w szkole takiego mistrza przez postęp wiedzy doszli do głębszego poznania i miłowania Ciebie. Amen.

(14kB)

16 listopada - święto Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Do świętych miejsc chrześcijaństwa, otaczanych największym kultem już od czasów starożytnych, należy grób św. Piotra w Rzymie. Cesarz Konstantyn wzniósł tam wspaniałą bazylikę, którą poświęcił św. Sylwester I. Potem uległa ona zniszczeniu wskutek pożaru. W roku 1506 rozpoczęto jej odbudowę według planów Bramantego. Przy budowie pracowali także Maderna, Rafael, Sangallo i Michał Anioł, który jest twórcą wspaniałej kopuły. Budowę zakończono w sto lat później, a 18 listopada 1626 bazylika została ponownie konsekrowana przez papieża Urbana VIII. Przed bazyliką znajduje się imponujący plac Św. Piotra, otoczony kolumnadą projektu Berniniego.
(32kB) Bazylika św. Pawła, wybudowana przy drodze do Ostii, w miejscu, gdzie św. Paweł doznał męczeństwa, została uroczyście poświęcona przez papieża Syrycjusza. Po pożarze, który miał miejsce w 1823 r., została odbudowana i wspaniale ozdobiona. Z dawnego wystroju pozostała jedynie w transepcie mozaika ufundowana jakoby przez Gallę Placydę (V wiek) oraz mozaiki apsydy i romański krużganek. Aktu nowej konsekracji dokonał 10 grudnia 1854 papież Pius IX.
W rocznicę poświęcenia obydwu bazylik czcimy Książąt Apostołów, których relikwie spoczywają w podziemiach tych kościołów.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, zachowaj swój Kościół pod opieką świętych apostołów Piotra i Pawła, od których otrzymał początek wiary, i spraw, aby przez ich wstawiennictwo aż do końca otrzymywał obfite łaski z nieba. Amen.

(17kB)

17 listopada - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Św. Elżbieta urodziła się na Węgrzech w roku 1207 jako córka Andrzeja II, króla Węgier i Gertrudy, siostry św. Jadwigi. W wieku pięciu lat została zaręczona z Ludwikiem IV, późniejszym landgrafem Turyngii; wychowywała się wraz z nim na zamku Wartburg; związek małżeński zawarła w roku 1221. Szczęśliwe to małżeństwo, pobłogosławione trojgiem dzieci, rozdarte zostało przez śmierć Ludwika w Otranto (1227), zmarłego, gdy wyruszał stamtąd na krucjatę. Krewni męża obeszli się z wdową w okrutny sposób, tak iż musiała uchodzić z zamku i tułać się z dziećmi, szukając schronienia w opuszczonej stajni. Ostatnie lata życia spędziła w Marburgu, w zbudowanym przez siebie szpitaliku franciszkańskim, zawsze pod kierunkiem spowiednika, surowego dominikanina, który tę wybraną duszę prowadził na wyżyny heroicznego wyrzeczenia. Była pierwszą tercjarką na północ od Alp; przez całe życie była opiekunką i sługą ubogich. Zmarła mając dwadzieścia cztery lata. Jest patronką Węgier i Niemiec oraz trzeciego zakonu franciszkańskiego.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich, za jej wstawiennictwem daj nam ducha miłości, abyśmy wytrwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Amen.

(21kB)

18 listopada - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
Karolina Kózkówna przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku, w uroczystość Matki Bożej Anielskiej. Pochodziła z małej parafii Zabawa, która znajdowała się wówczas w powiecie brzeskim i w gminie Wał Ruda. O jej narodzinach matka opowiadała, że były naprawdę wyjątkowe. Kiedy przygotowywała ciasto na chleb i rozpaliła w piecu, który nagrzewał się dość długo, zajęła się mieleniem mąki na żarnach. Wówczas poczuła (a nie był to ból porodowy), że za chwilę zacznie rodzić. Położyła się więc na łóżku i bez najmniejszych problemów urodziła Karolinę. Po czym trochę odpoczęła, umyła dziewczynkę i wróciła do pieczenia chleba.
Karolina była prawdziwą pociechą i dumą swoich rodziców. W szkole należała do najlepszych uczennic. Każdy rok nauki zaliczała ze świadectwem celującym. Świadkowie twierdzą, iż ze szczególnym oddaniem i miłością uczyła się religii. Każdą wolną chwilę poświęcała na czytanie Żywotów Świętych. Jeśli tylko obowiązki domowe i szkolne pozwalały, codziennie uczestniczyła we Mszy św. i w nabożeństwach. Ze względu na swoją pobożność, została wybrana na zelatorkę Różańca św., a na procesjach z dumą i radością nosiła figurkę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Dużo czasu spędzała na nauce śpiewu kościelnego. Kiedy w parafii pojawiła się możliwość założenia "Stowarzyszenia Wstrzemięźliwości", wstąpiła doń jako jedna z pierwszych. Tam złożyła ślub czystości, w którym wytrwała aż do końca.
Nauczyciele, wychowawcy i katecheci podkreślali, że Karolina była dziewczynką bardzo inteligentną i uzdolnioną. Szybko się uczyła, łatwo zapamiętywała. Miała zdolności manualne (szybko nauczyła się szyć na maszynie). Była posłuszna, roztropna i uparcie dążyła do raz obranego celu. Była rozmiłowana z Słowie Bożym i modlitwie. Dużo czasu poświęcała na modlitwę, a modliła się na różne sposoby: wspólnie z rodziną, w kościele, podczas pacierza rano i wieczorem, ale i w chwilach pracy, jeśli miała możliwość (śpiewała pieśni kościelne, pasąc krowy), a nawet długo w nocy. O tym ostatnim przypadku wiemy ze świadectwa jej młodszej siostry Rozalii, która przez pewien czas sypiała razem z Karoliną w jednym łóżku. Mówiła ona, że niejednokrotnie budziła się w nocy i była już nawet dość wyspana, a Karolcia jeszcze trwała na modlitwie.
Dzień 18 listopada 1914 roku był ostatnim dniem jej życia, które złożyła w ofierze, broniąc swej dziewczęcej niewinności; liczyła wówczas 17 lat. Wtedy to pewien żołnierz z carskich oddziałów, które wówczas otoczyły wioskę, wtargnąwszy do domu wyprowadził z niego przemocą ojca i jego córkę Karolinę. Następnie grożąc użyciem broni, zmusił ojca do odejścia, a dziewczę siłą wciągnął do lasu. Potwierdzili to dwaj młodzieńcy z wioski, którzy ukrywając się w lesie, widzieli, jak uciekała, wyrywając się żołnierzowi. Jednakże napastnik po długim biegu dopadł ją, a gdy ta mężnie się broniła, użył szabli, przecinając jej żyły, co spowodowało natychmiastową śmierć Karoliny. Po pewnym czasie odnaleziono jej ciało. Chociaż było pokryte ranami, to jednak pozostało nienaruszone. Rany, jakie wtedy otrzymała, świadczą o bohaterskiej obronie niewinności. Ponieważ Karolina w czasie swojego życia naśladowała Chrystusa i zawsze była posłuszna woli Bożej, we wszystkich okolicznościach życia, dlatego nawet w szczytowym jego momencie nie chciała zgrzeszyć, wybierając śmierć jako najwyższe świadectwo miłości Boga. W ten sposób Sługa Boża, przelewając krew, upodobniła się do Chrystusa.
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Karolinie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Amen.

(9kB)

19 listopada - wspomnienie bł. Salomei, dziewicy
Salomea, córka Leszka Białego, a siostra Bolesława Wstydliwego, urodzona około roku 1212, poślubiła księcia węgierskiego Kolomana i żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Po śmierci męża wróciła do Polski i w roku 1245 wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście, który potem przeniesiono do Skały pod Krakowem. Klasztor ten hojnie uposażyła. Zmarła 17 listopada 1268 roku. Relikwie spoczywają w kościele franciszkanów w Krakowie.
Modlitwa: Boże, Ty uwolniłeś błogosławioną Salomeę, dziewicę, od trosk ziemskiego panowania i wzbudziłeś w niej pragnienie doskonałej miłości, spraw, abyśmy za jej przykładem służąc Tobie w czystości i pokorze serca, osiągnęli wieczną chwałę. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 13 listopada, XXXIII niedziela zwykła, VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. W Bukowcu odpust parafialny ku czci bł. Karoliny Kózkówny, Uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
2. Dzisiaj w kościołach Katedralnych uroczyste zamknięcie roku jubileuszowego "Roku Miłosierdzia". W sobotę w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się uroczysty Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, natomiast w przyszłą niedziele taki akt odmówimy podczas obu Mszy Świętych.
3. W związku z przygotowaniem do Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w ciągu tygodnia możliwość spowiedzi. Po Mszach Świętych odmawiamy Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 10-18 listopada AD 2016.
4 W poniedziałek 14 listopada, Msza Święta o godz. 7:30.
5. We wtorek 15 listopada wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W środę 16 listopada wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik: Bazyliki św. Piotra oraz Bazyliki św. Pawła za Murami, Msza Święta o godz. 7:30.
7. W czwartek 17 listopada, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, Msza Święta o godz. 7:30.
8. W piątek 18 listopada, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W sobotę 19 listopada, wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Msza Święta o godz. 17:00.
10. W niedzielę 20 listopada, Uroczystość Chrystusa Króla, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 będziemy modlili się szczególnie w intencji Ofiarodawców z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku na Posadzie. W Rajskim odpust parafialny ku czci Chrystusa Króla, Uroczysta Msza Święta o godz. 12:00.
11. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad w nagłówku strony internetowej),
- pobożne nawiedzenie cmentarza.
Modląc się za zmarłych pamiętajmy także o Duszpasterzach obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, między innymi o:
- Ks. Janie Dobrzańskim (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Radziejowej,
- Ks. Andrzeju Mokrym (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Górzance,
- Ks. Janie Hamerskim (gr.-kat.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Stopie (łac.) z Polańczyka,
- Ks. Wiktorze Obrockim (łac.) z Polańczyka, zm. 22.XI.2007
- Ks. Stanisławie Gołdaszu (łac.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Jarzynie (łac.) z Terki,
- Ks. Abp. Ignacym Tokarczuku, założycielu rzymskokatolickiej Parafii w Górzance w 1969 r.,
- Ks. Józefie Kalandyku (łac.) pierwszym proboszczu w Górzance, zm. 1974 r.
- Ks. Janie Karasiu (łac.) proboszczu z Górzanki, zm. 2005
Za przyczyną zmarłych Kapłanów módlmy się o cierpliwość w chorobie dla Ks. Prał. Stanisława Szczepańskiego - byłego proboszcza w Wołkowyi, przebywającego w hospicjum w Kronie.
12. Zachęcamy do pomocy zmarłym - duszom w czyśćcu cierpiącym) w sposób określony przez Kościół. Pamiętajmy o modlitwie wspominkowej. W naszej Parafii, przez cały listopad modlitwa za zmarłych podanych w wypominkach oraz dawnych mieszkańców Górzanki i Woli Górzańskiej, których nazwiska zapisane są w księgach parafialnych udostępnionych przez Archiwum w Przemyślu.
13. We wtorek 25 października Komisja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Kronie dokonała ostatecznego odbioru prac remontowych przy wzmocnieniu konstrukcji dachowej i wymianie pokrycia dachu Kościoła w Górzance.  Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu naszej Świątyni. Dar serca można przekazać na konto Parafii . Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
14. W środę 16 listopada o godz. 10:30 w Parafii NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych odbędzie się konferencja z okazji 1050 rocznych Chrztu Polski "W jednym kraju, w jednym Kościele. Unickie Kościoły Orientalne".
15. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Jest jeszcze otwarta. Wystawa o Łopience, więcej...

(8kB)

6 listopada - XXXII Niedziela zwykła
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Panie Jezu Chryste, z wiarą klękamy przed Tobą, ukrytym w Eucharystii.
Wierzymy w Twoją śmierć i zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Bądź uwielbiony Panie.
Wierzymy w Świętych obcowanie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne.
Bądź uwielbiony Panie i strzeż nas Dobry Jezu od zła wszelkiego i pokus ziemskich.
Celem naszego życia jest spotkanie z Tobą w niebie
Amen

(36kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Świętego Łukasza (20, 27-38)

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: "Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyj brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu". Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę".
Jezus im odpowiedział: "Dzieci tego wiata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w wiecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją".

(13kB)

9 listopada - wspomnienie - Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Jest to najstarsza i najważniejsza spośród czterech rzymskich bazylik większych lub patriarchalnych. Powstała w IV wieku na gruntach rodziny Lateranów. Potem uległa licznym przeróbkom, uzyskując w czasach baroku swój kształt obecny, z zachowaną tylko w apsydzie mozaiką z VI wieku i znajdującym się przy lewej nawie krużgankiem z XIII wieku. Poświęcona pierwotnie Zbawicielowi, obecnie ma za patrona św. Jana Chrzciciela. Służy jako tzw. kościół papieski - przy głównym ołtarzu jedynie papież może odprawiać Mszę św. Pozostałe bazyliki patriarchalne w Rzymie to: św. Piotra w Watykanie, św. Marii Maggiore przy Piazza Esquilino oraz św. Pawła za Murami.
Modlitwa: Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Amen.

(24kB)

10 listopada - wspomnienie - Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
Św. Leon Wielki urodził się w Toskanii. Już około roku 430 należał do wybitnych przedstawicieli kleru rzymskiego, skoro papieże i cesarz powierzali mu ważne misje w sprawach Kościoła i państwa. Podczas jednej z takich misji, gdy był właśnie w Galii, zmarł papież Sykstus III. Następcą obrano nieobecnego diakona Kościoła rzymskiego, Leona. Sakrę otrzymał, gdy powrócił, 29 września 440 roku.
Nowy papież zaraz w pierwszych latach swego pontyfikatu zwalczał energicznie pogan i tłumił herezje pryscylianistów w Hiszpanii, a przede wszystkim manichejczyków. W Galii uporządkował stosunki kościelne, mimo chwilowego oporu św. Hilarego, arcybiskupa Arles, który chciał sobie przywłaszczyć jurysdykcję nad innymi metropoliami. Tymczasem groziła Kościołowi nowa burza na Wschodzie. W roku 448 arcybiskup konstantynopolitański, św. Flawian, ekskomunikował mnicha Eutychesa, który występując przeciwko nestorianizmowi, popadł w drugą skrajność, ucząc, że w Chrystusie była tylko jedna, Boska, natura. Eutyches apelował do papieża, który zgodził się posłać swoich legatów na synod. Synod ten, obesłany przez przyjaciół i zwolenników Eutychesa, pod przewodnictwem arcybiskupa Aleksandrii Dioskora, zebrał się w Efezie (tzw. "synod zbójecki"). Potępił on Flawiana i złożył go z urzędu. Flawian, sponiewierany, wkrótce umarł. Legaci papiescy założyli przeciw uchwałom synodu protest. Dopiero w 451 roku zebrał się na żądanie Leona sobór w Chalcedonie, na którym pośród 600 biskupów dwóch tylko pochodziło z Zachodu. Mimo to, gdy legaci papiescy odczytali pismo (tomos) Leona, ojcowie soboru jednomyślnie zawołali: "Piotr przez Leona przemówił!" Eutychesa potępiono i Dioskora złożono z urzędu.
Na Zachodzie większa panowała jedność na polu religijnym, natomiast coraz groźniejsze chmury nadciągały od Północy. Hunowie pod Attylą wpadli do Włoch, z wyraźnym zamiarem zajęcia Rzymu. Nieudolny cesarz Walentynian III, nie mając w Italii wojska, wysłał poselstwo do Attyli z prośbą o pokój i oszczędzenie Rzymu. W poselstwie tym, do którego należało trzech najwybitniejszych Rzymian, uczestniczył papież Leon. W jesieni roku 452 stanęli posłowie pod Mantuą w obozie Hunów. Attyla przyjął ich z godnością, zwłaszcza Leonowi okazywał wiele szacunku. Kazał też hordom swoim zawrócić i wycofał się za Dunaj. O rzekomym widzeniu książąt apostolskich, grożących Attyli karą Bożą, źródła współczesne milczą.
Jeszcze raz stał się Leon obrońcą Wiecznego Miasta. W roku 455 następca zamordowanego Walentyniana, cesarz Petroniusz, podzielił po siedemdziesięciu siedmiu dniach los swego poprzednika. W tejże chwili spadła na nieszczęsną stolicę niespodziana wieść o wylądowaniu w Ostii Wandalów pod Genzerykiem. Miasta było bezbronne. I znów stanął mężny papież przed straszliwym Genzerykiem i uzyskał obietnicę króla, że miasta nie puści z dymem i mieszkańcom daruje życie. Genzeryk nie chciał się jednak wyrzec rabunku, który trwał dwa tygodnie. Jedynie tylko trzy główne bazyliki miały być oszczędzone. Pod koniec życia Leon patrzeć musiał na stopniowy rozkład swej ojczyzny. Zmarł 19 listopada roku 461. Benedykt XIV ogłosił św. Leona doktorem Kościoła.
Św. Leon jest pierwszym wśród papieży o europejskim znaczeniu. Przewodził chrześcijaństwu z godnością i mocą w chwili, gdy świat starożytny walił się w gruzy. Nie był uczonym na miarę Ambrożego czy Augustyna, nie znał poza łaciną innego języka, ale miał jasny umysł, głęboką wiarę, gorliwość pasterską i był wybitnym mówcą, porywającym kaznodzieją, którego homilie do dziś nie zatraciły nic ze swej mocy i piękna. Trzem tylko papieżom przyznała potomność tytuł "Wielkiego". Leon zasłużył nań najzupełniej.
Modlitwa: Boże, Ty nie pozwalasz, aby potęga piekła przemogła Twój Kościół zbudowany na opoce Apostołów, spraw, aby za wstawiennictwem świętego Leona, papieża, trwał w prawdziwej wierze i cieszył się stałym pokojem. Amen.
Z NAUCZANIA ŚW. LEONA I WIELKIEGO
Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałe się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
Przez chrzest stałe się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa.

(12kB)

11 LISTOPADA 2016
98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
WDZIĘCZNI ZA ROK MIŁOSIERDZIA I OTRZYMANE ŁASKI
MODLITWĄ I PRACĄ WSPIRAJMY ROZWÓJ NASZEJ OJCZYZNY
Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny
11 listopada, o godz. 17:00

(15kB)11 listopada - wspomnienie - Św. Marcina z Tours, biskupa, patrona żołnierzy
Ten wielki i słynny święty urodził się w Panonii (na Węgrzech) około roku 317. Ojciec jego, poganin, pełnił służbę w wojsku rzymskim. Św. Marcin również został żołnierzem i znalazł się z legionami Konstancjusza w Galii. Był już wtedy katechumenem. U bram miasta Ambianum (dziś: Amiens) tknięty litością nad nędznym żebrakiem miał mu dać połowę swej opończy żołnierskiej. Następnej nocy miał we śnie ujrzeć Chrystusa odzianego ową połową opończy, który do otaczających go aniołów mówił: To Marcin okrył mnie swoim płaszczem.
Przyjąwszy chrzest, wystąpił z szeregów, mniemając, że wojowanie nie zgadza się z zasadami religii. U biskupa, św. Hilarego w Poitiers, był jakiś czas akolitą, później przez dziesięć lat żył w pustelni na wyspie Gallimaria, pod Genuą i gromadził około siebie grono pustelników, z którymi założył klasztor Ligugé pod Poitiers, najstarszy klasztor w Galii. Sława jego cnoty i życia umartwionego sprawiła, że wbrew swej woli został biskupem Tours około roku 371. Nadal jednak prowadził życie mnicha w założonym przez siebie klasztorze Marmoutier pod Tours, przewodząc w nim zgromadzeniu osiemdziesięciu zakonników. Surowy dla siebie, dla drugich był wyrozumiały; i tak zwalczał Itacjusza z Ossanowy, który domagał się wkraczania władzy świeckiej i kary śmierci dla heretyków. Pryscylianistów, których naukę potępiał, brał w obronę przeciw ich prześladowcom. Zmarł 11 listopada między rokiem 397 a 401.
Św. Marcin, był jeśli nie założycielem, to najwybitniejszym krzewicielem monastycyzmu w Galii, głosicielem prawd ewangelicznych, surowym ascetą i cudotwórcą. W średniowieczu stał się w całej katolickiej Europie ukochanym świętym, mnóstwo kościołów wzniesiono pod jego wezwaniem (również w Polsce). Martyrologium Rzymskie przypisuje mu trzy wypadki wskrzeszenia zmarłych. Ceniony kronikarz Sulpicjusz Sewerus, współczesny Marcinowi, opisał życie ukochanego mistrza i przyjaciela. Nad grobem świętego wzniesiono wspaniałą bazylikę. Relikwie jednak zniszczyli w roku 1562 hugonoci. Drobną część ukrytą wówczas odnaleziono w roku 1860.
Modlitwa: Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Amen.

(15kB)

12 listopada - wspomnienie - Św. Józefata Kuncewicza, biskupa i męczennika
Urodził się około roku 1580 z rodziców prawosławnych we Włodzimierzu Wołyńskim, wstąpił w dwudziestym roku życia do bazylianów i po kilku latach, mimo młodego wieku, jedynie ze względu na prawdziwie wzorowe życie zakonne i wysoki stopień wyrobienia ascetycznego, został igumenem klasztoru benedyktyńskiego, a wkrótce potem archimandrytą wileńskim. W roku 1618 mianowany arcybiskupem połockim, pracował niezmordowanie nad przeprowadzeniem unii, w kazaniach i pismach broniąc prymatu Stolicy Piotrowej. Odnawiał cerkwie, budował klasztory, przywracał Kościołowi zagrabione przez panów świeckich dobra, stał się ojcem i opiekunem ubóstwa do tego stopnia, że nie mając pieniędzy na poratowanie nędzarzy, zastawiał nawet na ten cel swoje biskupie insygnia. Gorliwość arcypasterza i zbawienne skutki jego działalności wywołały nienawiść schizmy. Gdy przybył do Witebska w podróży pasterskiej, napadła go zgraja schizmatyków w domu, gdzie zamieszkał. Święty sam wyszedł naprzeciw zbójcom, zaklinał ich tylko, by nie krzywdzili jego domowników. Padł pod uderzeniami siekiery 12 listopada roku 1623. Miał czterdzieści trzy lata. Ciało wrzucili mordercy do Dźwiny, skąd je wydobyto i przeniesiono do Połocka. Uczestnicy zbrodni, skazani na śmierć, prawie wszyscy się nawrócili. Urban VIII beatyfikował Józefata, Pius IX kanonizował go w roku 1867 (pierwsza kanonizacja świętego obrządku wschodniego), Leon XIII rozszerzył jego święto na cały Kościół w roku 1882. Relikwie znalezione podczas pierwszej wojny w 1915 roku w Białej Podlaskiej przewieziono w następnym roku do Wiednia, gdzie je złożono w cerkwi św. Barnaby.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, wzbudź w swoim Kościele Ducha, którym napełniony święty Jozafat dał swoje życie za owce, abyśmy za jego wstawiennictwem, umocnieni tym Duchem, nie wahali się oddać swojego życia za braci. Amen.

(9kB)

13 listopada - wspomnienie - Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
Benedykt i Jan byli benedyktynami eremitami, którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego przybyli do Polski z Włoch i osiedlili się w Międzyrzeczu, niedaleko ujścia Obry do Warty; tutaj przygotowywali się do pracy misyjnej. Wkrótce dołączyli się do nich Polacy - nowicjusze Mateusz i Izaak oraz kucharz Krystyn. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku zakonnicy zostali napadnięci przez zbójców i wymordowani. Gdy do Polski dotarł św. Bruno z Kwerfurtu, zastał kult Męczenników szeroko rozwinięty. Opisał ich dzieje w piśmie pt. Życie Pięciu Braci. Są to pierwsi męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze.
Modlitwa: Boże, Ty uświęciłeś początki wiary w narodzie polskim krwią świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując Męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 6 listopada, XXXII niedziela zwykła, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
2. W poniedziałek 7 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.
3. We wtorek 8 listopada, Msza Święta o godz. 17:00.
4. W środę 9 listopada, Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Msza Święta o godz. 8:00.
5. W czwartek 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 7:30.
6. W czwartek 10 listopada rozpoczniemy Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 10-18 listopada AD 2016.
7. W czwartek 10 listopada, Święto Patrona Szkoły w Zespole Szkół im. Ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi. Msza Święta o godz. 9:00.
8. W piątek 11 listopada, Msza Święta o godz.17:00 wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa, 98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r.. Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych. W czasie Mszy Świętej będziemy modlili się za zmarłych poległych w obronie Ojczyzny - za ofiary I i II wojny światowej, za zaginionych z Górzanki, za spoczywających na cmentarzach w Tyskowej i Radziejowej.
9. W piątek 11 listopada, w Polańczyku uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 11:00 w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości.
10. W sobotę 12 listopada, wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 8:00.
11. W niedzielę 13 listopada - XXXIII niedziela zwykła, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
12. W sobotę i niedzielę 12-13 listopada w Przemyślu będą odbywały się uroczystości 250-lecia koronacji figury Matki Bożej Jackowej. W sobotę 12 listopada o godz. 14:00 w Wyższym Seminarium Duchowym konferencja "Wędrujące Madonny..." ( więcej...). W niedzielę 13 listopada w Archikatedrze Przemyskiej - Jubileuszowa Msza Święta o godz. 11:30.
13. Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- pobożne nawiedzenie cmentarza,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad w nagłówku na górze).
14. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy, pod warunkami określonymi powyżej. Modląc się za zmarłych pamiętajmy także o Duszpasterzach obrządku łacińskiego i greckokatolickiego, między innymi o:
- Ks. Janie Dobrzańskim (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Radziejowej,
- Ks. Andrzeju Mokrym (gr.-kat.) ostatnim proboszczu w Górzance,
- Ks. Janie Hamerskim (gr.-kat.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Stopie (łac.) z Polańczyka,
- Ks. Wiktorze Obrockim (łac.) z Polańczyka, zm. 22.XI.2007
- Ks. Stanisławie Gołdaszu (łac.) z Wołkowyi,
- Ks. Franciszku Jarzynie (łac.) z Terki,
- Ks. Abp. Ignacym Tokarczuku, założycielu rzymskokatolickiej Parafii w Górzance w 1969 r.,
- Ks. Józefie Kalandyku (łac.) pierwszym proboszczu w Górzance, zm. 1974 r.
- Ks. Janie Karasiu (łac.) proboszczu z Górzanki, zm. 2005
Za przyczyną zmarłych Kapłanów módlmy się o cierpliwość w chorobie dla Ks. Prał. Stanisława Szczepańskiego - byłego proboszcza w Wołkowyi, przebywającego w hospicjum w Kronie.
15. Zachęcamy do pomocy zmarłym - duszom w czyśćcu cierpiącym) w sposób określony przez Kościół. Pamiętajmy o modlitwie wspominkowej. W naszej Parafii, przez cały listopad modlitwa za zmarłych podanych w wypominkach oraz dawnych mieszkańców Górzanki i Woli Górzańskiej, których nazwiska zapisane są w księgach parafialnych udostępnionych przez Archiwum w Przemyślu.
16. Do 20 listopada odpust zupełny można zyskiwać także nawiedzając Świątynię Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Świątyniami Jubileuszowymi są Sanktuaria Maryjne w Archidiecezji Przemyskiej i kilkanaście innych Kościołów. W okolicach Górzanki najbliżej znajdują się w Polańczyku, Zagórzu, Jasieniu; nieco dalej w Sanoku i Jaśliskach. Bramy Miłosierdzia...
17. We wtorek 25 października Komisja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Kronie dokonała ostatecznego odbioru prac remontowych przy wzmocnieniu konstrukcji dachowej i wymianie pokrycia dachu Kościoła w Górzance. Serdecznie prosimy o ofiarę na pokrycie kosztów remontu można przekazać także na konto Parafii. Bardzo dziękujemy za pomoc, z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
18. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Rzeszowie zapraszają w dniu 12 listopada 2016 r. o godz. 9:30 na Konferencję Biblijną "Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego", szczegóły w załączniku. Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia. więcej...
19. W środę 16 listopada o godz. 17:00 w Parafii NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych odbędzie się konferencja z okazji 1050 rocznych Chrztu Polski "W jednym kraju, w jednym Kościele. Unickie Kościoły Orientalne". ( więcej... )
20. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Jest jeszcze otwarta. Wystawa o Łopience, więcej...

(42kB)

30 października - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Świętego Mateusza (16, 13-19)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".
Serdeczne podziękowania dla Wszystkich Ofiarodawców z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku oraz Przewodników Turystycznych, Członków i Sympatyków PTTK Oddziału "Ziemia Sanocka". Szczęść Boże.
Drogi Internauto, Pielgrzymie, Turysto uszanuj to miejsce, gdzie lud bieszczadzki oddaje cześć Bogu, Jego Matce i Świętym, przyklęknij przed obecnym tu Najświętszym Sakramentem, a jeśli możesz złóż ofiarę na prowadzony remont tej uroczej i zabytkowej świątyni.

(46kB)

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

Ewangelia według Świętego Mateusza (5, 1-12a )
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".
WARTO POCZYTAĆ
Rozważanie o Świętych obcowaniu
Rozważanie o powszechnym powołaniu do Świętości

(77kB)

2 listopada
- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

WSTĘP
Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy Świętej. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził opat benedyktynów w Cluny, św. Odylon w roku 998. Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele. W roku 1915 w czasie wielkiej wojny światowej papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawiać w tym dniu trzy Msze Święte. Jedną ofiarują według własnej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża.

ROZWAŻAJMY SŁOWO BOŻE,
SŁOWO, KTÓRE JEST RÓDŁEM ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a)
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał".

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (11, 32-45)
Gdy Maria siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: "Panie, gdyby tu był, mój brat by nie umarł".
Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzie go położyliście?"
Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz".
Jezus zapłakał.
A Żydzi rzekli: "Oto jak go kochał!"
Niektórzy z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?"
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: "Usuńcie kamień". Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie". Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?"
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłał".
To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (14, 1-6)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę".
Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?"
Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".

W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych - w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i nie tylko - pamiętajmy o chrześcijańskich sposobach pomocy zmarłym:
- ofiarowanie Mszy Świętej (wypominki; Msze Święte w rocznicę urodzin, śmierci, dzień imienin) najlepiej z przejęciem Komunii Świętej,
- ofiarowanie odpustów (jednego dnia za jedną osobę zmarłą). Warunki uzyskania odpustu zupełnego ( więcej...),
- modlitwę: Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.,
- ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków,
- naśladowanie dobrych cech zmarłych,
- roztropną troskę o estetykę grobu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 30 października Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego. W tym dniu szczególną modlitwą otaczamy wszystkich na różny sposób zaangażowanych przy naszym Kościele:
- przygotowanie do codziennej Mszy Świętej,
- utrzymanie porządku w Kościele i wokół Kościoła,
- pomoc w pracach konserwatorskich i innych koniecznych,
- wsparcie modlitwą - zwłaszcza Nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego (Warszawa-Ursynów),
- wsparcie materialne - od Wiernych z sanockich Parafii Przemienienia Pańskiego oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz od wszystkich Ofiarodawców indywidualnych.
Pierwsza Msza Święta o godz. 8:00 - w intencji dobroczyńców i ofiarodawców. Druga Msza Święta o godz. 11:00, Różaniec o godz. 10:30.
2. poniedziałek 31 października, Msza Święta i zakończenie Nabożeństw Różańcowych o godz. 17:00.
3. We wtorek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pierwsza Msza Święta o godz. 8:00 - w intencji zmarłych z rodzin Ofiarodawców z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Druga Msza Święta o godz. 14:00. Po Mszy Świętej o godz. 14:00 procesja żałobna na cmentarz i modlitwa za zmarłych spoczywających w Górzance, Tyskowej, Radziejowej oraz zmarłych z rodzin ofiarodawców.
4. W środę 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze Święte:
- o godz. 10:00 przy dobrej pogodzie na cerkwisku w Tyskowej, w razie złej pogody w Kaplicy przed pogrzebowej p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Jana Pawła II w Górzance,
- o godz. 16:00 w Kościele w Górzance,
- o godz. 18:00 na Cmentarzu w Sanoku w intencji zmarłych Przewodników Turystycznych i członków ich rodzin.
5. Od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych - dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkami zyskania odpustu są:
- Sakrament Pokuty i Pojednania (jednorazowy, jeżeli trzeba),
- ofiarowanie Komunii Świętej,
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
- pobożne nawiedzenie cmentarza,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego. (intencje na listopad podane są powyżej, przy zdjęciu Ojca Świętego Franciszka).
6. Od 9 do 30 listopada można zyskać odpust cząstkowy, pod warunkami określonymi powyżej.
7. Zachęcamy do pomocy zmarłym - duszom w czyśćcu cierpiącym) w sposób określony przez Kościół. Pamiętajmy o modlitwie wspominkowej. W naszej Parafii, przez cały listopad modlitwa za zmarłych podanych w wypominkach oraz dawnych mieszkańców Górzanki i Woli Górzańskiej, których nazwiska zapisane są w księgach parafialnych udostępnionych przez Archiwum w Przemyślu.
8. Do 20 listopada odpust zupełny można zyskiwać także nawiedzając Świątynię Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Świątyniami Jubileuszowymi są Sanktuaria Maryjne w Archidiecezji Przemyskiej i kilkanaście innych Kościołów. W okolicach Górzanki najbliżej znajdują się w Polańczyku, Zagórzu, Jasieniu; nieco dalej w Sanoku i Jaśliskach. Bramy Miłosierdzia...
9. W czwartek 3 listopada, I czwartek miesiące, Msza Święta o godz. 17:00. Módlmy się o nowe i Święte powołania kapłańskie i zakonne.
10. W piątek 4 listopada, I piątek miesiąca, wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, Msza Święta o godz. 17:00. Spowiedź Święta od godz. 16:00.
11. W sobotę 5 listopada, I sobota miesiąca, Msza Święta o godz. 17:00, z Różańcem Fatimskim za dusze w czyśćcu cierpiące.
12. W niedzielę 6 listopada 32 niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. O godz. 10:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i modlitwa wspominkowa.
13. We wtorek 25 października Komisja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Kronie dokonała ostatecznego odbioru prac remontowych przy wzmocnieniu konstrukcji dachowej i wymianie pokrycia dachu Kościoła w Górzance. Prace oceniono bardzo pozytywnie. Parafia dziękuje wszystkim, którzy duchowo i materialnie wspierali tę ważną inwestycję trwającą od jesieni 2013 listopada - XXXIII15 roku.
14. Drodzy Przyjaciele Świątyni w Górzance - ofiarę na pokrycie kosztów remontu można przekazać także na konto Parafii . Serdecznie dziękujemy za pomoc. Z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
15. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Rzeszowie zapraszają w dniu 12 listopada 2016 r. o godz. 9:30 na Konferencję Biblijną "Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego", szczegóły w załączniku. Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia. więcej...
16. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Jest jeszcze otwarta. Wystawa o Łopience, więcej...

23 października - XXX Niedziela Zwykła
23 października - 90. Światowy Dzień Misyjny pod hasłem "Ochrzczony znaczy posłany"

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny
(36kB)Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Świętego Łukasza (18, 9-14)

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie miał nawet oczu wznieć ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika". Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

WIELCY XX WIEKU
19 października - wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

(18kB)

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 wrzenia 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 16 wrzenia, został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r.). W tym samym kościele 17 czerwca 1956 r. przyjął bierzmowanie z rąk biskupa Władysława Suszyńskiego. Wybrał sobie wówczas imię patrona archidiecezji wileńskiej - Kazimierza.
W latach 1954-1965 Alek Popiełuszko uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli. W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole. Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 czerwca 1965 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się intelektualnie i duchowo do przyjęcia Święceń kapłańskich. Podczas tych studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Popiełuszki, który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcanie żołnierzy-kleryków do kontynuowania drogi powołania kapłańskiego. Źródło: Brewiarz.pl; więcej...
Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. Proces ten na szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.

22 października - wspomnienie Św. Jana Pawła II

(14kB)

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. Od wrzenia 1930 r. Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką; już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. 14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszkał z ojcem w Krakowie. Źródło: Brewiarz.pl; więcej...
... Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały Świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, Janem XXIII.


(13kB)

28 października - wspomnienie Św. Judy Tadeusza

Św. Juda Tadeusz, w Ewangelii św. Marka zwany tylko Tadeuszem, natomiast w Ewangelii św. Łukasza - Judą Jakubowym, syn Alfeusza i Marii, brat Jakuba Mniejszego, był bliskim krewnym Chrystusa. Jest znany jako autor jednego z listów katolickich, skierowanego do gmin chrześcijańskich, przede wszystkim w Palestynie, między rokiem 64 a 66. Wedle tradycji Kościoła Zachodniego nauczał w Mezopotamii i Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zabity pałkami.
W niektórych krajach szerzy się ostatnio jego kult jako patrona w sprawach beznadziejnych. Przedstawia się go nieraz z wizerunkiem Chrystusa, na podstawie legendy o Abgarze. Abgar V, król Edessy, współczesny Chrystusowi, miał wysłać poselstwo czy list do Pana Jezusa z prośbą o zdrowie dla siebie. Poseł miał namalować portret Zbawiciela; obraz uzdrowił króla. Później jeden z uczniów Pańskich, Adeusz - wedle innej wersji Tadeusz - ochrzcił Abgara i otrzymał obraz. Legenda ta jednak, opisana przez Euzebiusza z Cezarei, nie ma żadnych podstaw historycznych.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(42kB)

1. Dziś, niedzielę 23 października, XXX niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 odprawi Ks. Eugeniusz Suszek.
2. W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia prac remontowych dachu Świątyni w Górzance, w niedzielę 23 października, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku na Posadzie będzie przeprowadzona zbiórka ofiar na ten cel. Słowo Boże na Mszach Świętych w Sanoku będzie głosił Ks. Piotr Bartnik.
3. W najbliższym tygodniu Msze Święte z Różańcem o godz. 17:00.
4. W ciągu tygodnia wspominać będziemy:
- w poniedziałek 24 października wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa,
- w piątek 28 października, Święto, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
5. We wtorek 25 października, o godz. 12:30 - odbiór ostateczny rocznych prac konserwatorskich związanych z wyremontowaniem więźby dachowej i nowym poszyciem dachu na kościele.
6. Drodzy Przyjaciele Świątyni w Górzance - ofiarę na pokrycie kosztów remontu można przekazać także na konto Parafii . Serdecznie dziękujemy za pomoc. Z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
7. W niedzielę 30 października - Uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła Własnego, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. W tym dniu szczególną modlitwą otaczamy wszystkich na różny sposób zaangażowanych przy naszym Kościele:
- przygotowanie do codziennej Mszy Świętej,
- utrzymanie porządku w Kościele i wokół Kościoła,
- pomoc w pracach konserwatorskich i innych koniecznych,
- wsparcie modlitwą - zwłaszcza Nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego (Warszawa-Ursynów),
- wsparcie materialne - od Wiernych z sanockich Parafii Przemienienia Pańskiego oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz od wszystkich Ofiarodawców indywidualnych.
8. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i na co dzień - pamiętajmy o chrześcijańskich sposobach pomocy zmarłym:
- ofiarowanie Mszy Świętej (wypominki; Msze Święte w rocznicę urodzin, śmierci, dzień imienin) najlepiej z przejęciem Komunii Świętej,
- ofiarowanie odpustów (jednego dnia za jedną osobę zmarłą). Warunki uzyskania odpustu zupełnego ( więcej...),
- modlitwę: Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Litanie, itp.,
- ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków,
- naśladowanie dobrych cech zmarłych,
- roztropną troskę o estetykę grobu.
9. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do końca października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...

16 października - XXIX Niedziela Zwykła

(36kB)Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Świętego Łukasza(18, 1-8)

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: "W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem". Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie"".
I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"
Oto słowo Pańskie.

WIELCY XX WIEKU
19 października - wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

(18kB) Jerzy Popiełuszko urodził się 14 wrzenia 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 16 wrzenia, został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r.). W tym samym kościele 17 czerwca 1956 r. przyjął bierzmowanie z rąk biskupa Władysława Suszyńskiego. Wybrał sobie wówczas imię patrona archidiecezji wileńskiej - Kazimierza.
W latach 1954-1965 Alek Popiełuszko uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli. W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11. roku życia był ministrantem i służył do Mszy św. codziennie przed lekcjami w szkole. Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 czerwca 1965 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się intelektualnie i duchowo do przyjęcia Święceń kapłańskich. Podczas tych studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Popiełuszki, który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcanie żołnierzy-kleryków do kontynuowania drogi powołania kapłańskiego. Źródło: Brewiarz.pl; więcej...
Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego. Proces ten na szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.

22 października - wspomnienie Św. Jana Pawła II

(14kB)

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. Od wrzenia 1930 r. Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką; już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. 14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszkał z ojcem w Krakowie. Źródło: Brewiarz.pl; więcej...
... Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do chwały Świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich poprzedników, Janem XXIII.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI Z GÓRZANKI DO ŁOPIENKI.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA OFIARODAWCÓW.
SZCZĘŚĆ BOŻE.
Z DAREM MODLITWY
ks. Piotr Bartnik.
1. W niedzielę 16 października XXIX niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W niedzielę 16 października przypada 38 rocznica wyboru ks. Karola kard. Wojtyły - św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W modlitwie pamiętamy także o Ks. Abp. Józefie Michaliku z racji 30 rocznicy Święceń biskupich.
3. List Pasterski KEP (Konferencji Episkopatu Polski) na niedzielę 16 października - "Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana". więcej...
4. W poniedziałek 17 października, wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, Msza Święta o godz. 17:30.
5. We wtorek 18 października, Święto św. Łukasza Ewangelisty, Msza Święta o godz. 17:00.
6. W środę 19 października, wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika, Msza Święta o godz. 17:00.
7. W czwartek 20 października, wspomnienie św. Jana Kantego, Msza Święta o godz. 17:00.
8. W piątek 21 października, wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa, Msza Święta o godz. 17:00.
9. W sobotę 22 października, wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, Msza Święta o godz. 17:00.
10. W niedzielę 23 października, XXX niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 odprawi Ks. Eugeniusz Suszek.
11. W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia prac remontowych dachu Świątyni w Górzance, w niedzielę 23 października, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku na Posadzie będzie przeprowadzona zbiórka ofiar na ten cel. Słowo Boże na Mszach Świętych w Sanoku będzie głosił Ks. Piotr Bartnik.
12. Drodzy Przyjaciele Świątyni w Górzance - ofiarę na pokrycie kosztów remontu można przekazać także na konto Parafii. Serdecznie dziękujemy za pomoc. Z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców.
13. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do końca października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...

9 października - XXVIII Niedziela Zwykła

(36kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (17, 11-19)

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami".
Na ich widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus za rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec".
Do niego za rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(34kB)

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI Z GÓRZANKI DO ŁOPIENKI.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA OFIARODAWCÓW.
SZCZĘŚĆ BOŻE.
Z DAREM MODLITWY
ks. Piotr Bartnik.
1. List Pasterski KEP (Konferencji Episkopatu Polski) na niedzielę 2 października - przed XVI Dniem Papieskim. więcej...
2. W niedzielę 9 października XXVIII niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec przed Sumą. Zmiana tajemnic różańcowych. Dziś dzień papieski pod hasłem "Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia!". Włączmy się w dzieła Miłosierdzia, którym patronuje Święty Jan Paweł II. Zbiórka ofiar na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, otacza opieką 2300 najuboższych uczniów i studentów rozsianych po całej Polsce. więcej... https://dzielo.pl/
3. W niedzielę 9 października Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje XVI Dzień Papieski dla miłośników gór pod hasłem: "Bądźcie świadkami miłosierdzia" w głębi Bieszczadów. Msza Święta w Ustrzykach Górnych o godz. 10:00. Około godz. 11.00 - wyjazd do Wołosatego i wyjcie pieszo szlakiem na Halicz. Na szlaku - rozważania Drogi Krzyżowej. Zgłoszenia przyjmuje:
- w Przemyślu: ks. Kazimierz Bełch, ul. Zamkowa 5 (Seminarium Duchowne), tel. 16 678 80 26, tel. kom. 604 269 761;
- w Jarosławiu: ks. Piotr Baraniewicz, ul. 3 Maja 12, tel. kom. 692 570 639;
- w Kronie: ks. Wojciech Sabik, ul. Piłsudskiego 5, tel. kom. 602 389 709;
- w Sanoku: ks. Jacek Michno, ul. Kólkowa 5, tel. kom. 604 412 026.
(9kB)4. Od poniedziałku do piątku Msza Święta i Różaniec o godz. 17:30.
5. W ciągu tygodnia wspomnienia:
- w poniedziałek 10 października, wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy.
- we wtorek 11 października, wspomnienie św. Jana XXIII - Papieża.
- w środę 12 października, wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera.
- w czwartek 13 października, wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
- w piątek 14 października, wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy oraz Dzień Edukacji Narodowej - módlmy się w intencji nauczycieli.
- w sobotę 15 października, wspomnienie św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła.
6. W sobotę 15 października, "Wielka Pokuta" - modlitwa przebłagalna za grzechy nasze i całego wiata na Jasnej Górze, początek o godz. 11:00. więcej...
7. W niedzielę 16 października XXIX niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. 8. W niedzielę 16 października przypada 38 rocznica wyboru ks. Karola kard. Wojtyły - św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W modlitwie pamiętamy także o Ks. Abp. Józefie Michaliku z racji 30 rocznicy Święceń biskupich.
9. List Pasterski KEP (Konferencji Episkopatu Polski) na niedzielę 16 października - "Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana". więcej...
10. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do końca października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...
11. W sobotę 15 października w Ośrodku CARITAS w Myczkowcach odbędzie się sesja naukowa: "Działania wojenne na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w latach 1939 - 1944" , początek o godz. 9:00. Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swoje uczestnictwo tel. 13 461-83-70, e-mail: myczkowce@myczkowce.org.pl. więcej... Tematy wystąpień:
1) Wojna Słowacko - Polska w 1939 r. Działania militarne na terenach Beskidów - dr hab. Andrzej Olejko, Prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) "Jazda szturmowa na Lwów" (8-12.IX.1939 r.) - fakty i mity nt. szlaku bojowego niemieckiej 1 Dywizji Górskiej podczas Kampanii Polskiej '39 - dr Paweł Kukurowski - Wrocław
3) Fortyfikacje II wojny światowej w Bieszczadach - mgr Robert Bańkosz Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku.
4) "Działalność ukraińskich nacjonalistów w Bieszczadach w latach 1939-1944" - mgr Artur Brożyniak - Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.
5) Działalność zbrojna Armii Krajowej na terenie okupacyjnym powiatu sanockiego w II poł. 1944 r. - mgr Andrzej Brygidyn - Prezes Klubu Historycznego w Sanoku.
6) Trasa kurierska ZWZ - AK, kryptonim "LAS" - mgr Krystyna Chowaniec - Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sanoku.
7) Bitwa o wzgórze 995. Działania 1 Armii Gwardii w rejonie głównego grzbietu karpackiego na odcinku Czerenin - Płasza jesienią 1944 roku - dr Piotr Sadowski - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

2 października - XXVII Niedziela Zwykła

(36kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (17, 5-10)

Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam wiary". Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze", a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać".

(36kB)

Pierwsza niedziela miesiąca - niedziela adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Bądź uwielbiony Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie.
Wielbimy Cię, chwalimy Cię, wysławiamy Cię.
Ty jesteś naszym Panem,
Ty nas prowadzisz, byśmy żyli dla Ciebie i w łączności z Tobą.
Amen

(12kB)

2 października - Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
Aniołowie są bezcielesnymi czystymi duchami obdarzonymi naturalną inteligencją, siłą woli i pięknością, które nie dają się porównać z ludzkimi. Nieustannie wychwalają Boga, służą Mu jako posłańcy, kapłani i jako stróże ludzi na ziemi. Są podzieleni na trzy hierarchie: Serafini, Cherubini i Trony.
Te błogosławione duchy, którym Bóg rozkazał chronić i bronić ludzi, nazywają się aniołami stróżami. Wiara uczy nas, że każdy człowiek ma swego anioła stróża, który czuwa nad nim przez całe życie. Powszechnie przyjęta doktryna mówi również, że wspólnoty: Kościół, diecezje i narody również mają swoich aniołów opiekuńczych.
Aniołowie stróże bronią tych, których mają pod opieką, przed atakami złych duchów, strzegąc od wszelkiego zła zarówno dla duszy, jak dla ciała, zwłaszcza za od grzechu i okazji do niego. Starają się, byśmy nie zboczyli z dobrej ścieżki; jeśli upadamy, pomagają nam wstać, dodają odwagi, podsuwają dobre myli i Święte pragnienia, ofiarowują nasze modlitwy i dobre uczynki Bogu, a przede wszystkim są przy nas w godzinę śmierci.
Modlitwa: Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich Świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Amen.

(9kB)

7 października - Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
W pierwszą niedzielę października w roku 1571 Don Juan Austriacki odniósł słynne zwycięstwo nad flotą turecką pod Lepanto. Wydarzenie to przypisał wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, do której zawsze odmawiał różaniec. Na tę pamiątkę papież Pius V ustanowił doroczne Święto pod nazwą Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej; jego następca, Grzegorz XIII, zmienił nazwę na Różańcowej i nakazał nabożeństwa we wszystkich kościołach, w których były ołtarze pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej.
W roku 1716 armia austriackiego cesarza Karola VI pod dowództwem księcia Eugeniusza Sabaudzkiego odniosła wielkie zwycięstwo nad Turkami. Było to w Święto Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej; w tym samym czasie członkowie bractwa różańcowego w Rzymie gorąco modlili się na intencję tego zwycięstwa. Wkrótce potem Turcy podpisali pokój w Pożarewac, odstępując Austrii znaczne terytoria na Półwyspie Bałkańskim. Na pamiątkę tego wydarzenia papież Klemens XI rozciągnął cześć Najświętszego Różańca na cały Kościół powszechny; Benedykt XIV włączył to Święto do Brewiarza Rzymskiego, a Leon XIII podniósł je do rangi Święta drugiej klasy, dodając do litanii loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Jak podaje tradycja, kult różańca św. został wyjawiony św. Dominikowi przez Najświętszą Pannę.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaską, abyśmy przez Jego mękę i krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Amen.
Rozważanie ks. Mirosława Drozdka SAC "Jan Paweł II i jego życie w różańcu"

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 2 października XXVII niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 6:30 i 18:00. List Pasterski "Przed Dniem Papieskim"
Dziś o godz. 7:00 wychodzimy na XVII Powojenny Odpust do Łopienki.
2. W poniedziałek 3 października, Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.
3. We wtorek 4 października, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, - Patrona Ojca Świętego Franciszka - módlmy się w intencjach Jego Świętobliwości. Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.
4. W środę 5 października, wspomnienie św. Faustyny, zakonnicy, Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.
5. W czwartek 6 października wspomnienie św. Brunona, prezbitera, Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.
6. W piątek 7 października, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.
7. W sobotę 8 października, Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00.
8. W niedzielę 9 października XXVIII niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Różaniec przed sumą.
Dzień Papieski przebiegać będzie pod hasłem "Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia!". Włączmy się w dzieła Miłosierdzia, którym patronuje Święty Jan Paweł II.
9. W niedzielę 9 października Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej organizuje XVI Dzień Papieski dla miłośników gór pod hasłem: "Bądźcie świadkami miłosierdzia" w głębi Bieszczadów. Msza Święta w Ustrzykach Górnych o godz. 10:00. Około godz. 11.00 - wyjazd do Wołosatego i wyjcie pieszo szlakiem na Halicz. Na szlaku - rozważania Drogi Krzyżowej. Zgłoszenia przyjmuje:
- w Przemyślu: ks. Kazimierz Bełch, ul. Zamkowa 5 (Seminarium Duchowne), tel. 16 678 80 26, tel. kom. 604 269 761;
- w Jarosławiu: ks. Piotr Baraniewicz, ul. 3 Maja 12, tel. kom. 692 570 639;
- w Kronie: ks. Wojciech Sabik, ul. Piłsudskiego 5, tel. kom. 602 389 709;
- w Sanoku: ks. Jacek Michno, ul. Kólkowa 5, tel. kom. 604 412 026.
10. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do 8 października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...

Korzystajmy z odpustów w Roku Miłosierdzia Bożego!
Pielgrzymujmy szlakiem Bram Miłosierdzia Bożego!

Módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka!
Módlmy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka!
PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - sierpień
Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

25 września - XXVI Niedziela Zwykła

(36kB)Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (16, 19-31)

Jezus powiedział do faryzeuszów:
"Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać.
Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki.
Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą.
Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą".

(14kB)

25 września - Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana
Władysław urodził się w Gielniowie pod Opocznem około roku 1440. Kształcił się w Akademii Krakowskiej. W zakonie bernardynów, do którego wstąpił, zasłynął jako wybitny kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim. Odznaczał się wielką świętością życia i szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, o której głosił kazania. Był dwukrotnie prowincjałem. Ostatnie lata spędził w Warszawie na stanowisku gwardiana. Zmarł w roku 1505. Papież Jan XXIII ogłosił bł. Władysława patronem Warszawy.
Modlitwa: Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława, kapłana, miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale. Amen.

26 września - Świętych męczenników Kosmy i Damiana, patronów aptekarzy
Św. Kosma i Damian byli braćmi. Obaj przyszli na świat w Arabii. Zyskali rozgłos z powodu biegłości w sztuce leczenia. Jako chrześcijanie przeniknięci byli duchem miłosierdzia. Nigdy nie żądali zapłaty za pomoc, jaką nieśli chorym. Miejscem ich życia i działalności była Egaea w Cylicji. Cieszyli się tam najwyższym szacunkiem.
Kiedy wybuchło prześladowanie za Dioklecjana, zwrócono oczywiście uwagę na tych wybitnych ludzi. Lyzjasz, gubernator Cylicji, nakazał ich uwięzić i poddać torturom, a następnie ściąć. Ich męczeńska śmierć nastąpiła około roku 283.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana, aby Ciebie uwielbić, Twoja opatrzność obdarzyła ich wieczną chwałą, a nam udziela pomocy. Amen.
Święci Kosma i Damian, więcej... Brewiarz.pl

(40kB)

27 września - Św. Wincentego de Paul (a Paulo), kapłana, patrona dzieł miłosierdzia
Św. Wincenty urodził się w roku 1581 we wsi Ranguine (od roku 1828 St-Vincent-de-Paul). Pierwsze nauki pobierał pod kierunkiem ojców franciszkanów w Dax. W ciągu czterech lat umiał już tak wiele, że pewien bogaty człowiek zatrudnił go jako preceptora swoich dzieci. W ten sposób św. Wincenty mógł kształcić się dalej o własnych siłach, nie będąc ciężarem dla rodziców. W roku 1596 rozpoczął studia teologiczne na uniwersytecie w Tuluzie. W roku 1600 otrzymał święcenia kapłańskie.
W roku 1605 w czasie podróży morzem z Marsylii do Narbonne wpadł w ręce piratów afrykańskich, którzy go uprowadzili do Tunisu. Przez dwa lata przebywał w niewoli, wreszcie jednak Opatrzność Boża dozwoliła, by uciekł. Po krótkim pobycie w Rzymie powrócił do Francji, gdzie został preceptorem w rodzinie Emmanuela de Gondis, generała floty galerniczej. W roku 1617 zajął się pracą misyjną. W roku 1625 założył zgromadzenie misjonarzy, później zwanych lazarystami od imienia św. Łazarza, patrona klasztoru, który w roku 1633 stał się ich siedzibą.
Trudno byłoby wyliczyć wszystkie dzieła św. Wincentego. Odznaczał się szczególnie cnotą miłosierdzia; które okazywał wszystkim biednym i potrzebującym, tyleż troszcząc się o porzucone i osierocone dzieci, co o zniedołężniałych starców. Założył zgromadzenie sióstr miłosierdzia (szarytek), których powołaniem jest opieka nad chorymi.
Wśród licznych zajęć św. Wincenty starał się zawsze o wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Otoczony wszelkim szacunkiem, także ze strony możnych tego świata, nigdy nie zapomniał o pokorze. Zmarł w Paryżu 27 września 1660 roku, mając lat osiemdziesiąt.
Modlitwa: Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą, spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością, miłowali cierpiących braci i spieszyli im z pomocą. Amen.

28 września - Św. Wacława, męczennika
Ojciec św. Wacława, Wratysław I książę Czech, wyznawał wiarę chrześcijańską, matka, księżniczka lutycka, Drahomira była poganką. Wacław wychowywał się pod opieką babki, św. Ludmiły pozostając całkowicie pod jej wpływem. Uczył się w kolegium w Budziejowicach. Odznaczał się pilnością, czynił więc wielkie postępy w nauce. Kiedy zmarł jego ojciec, Drahomira nie dopuściła młodego Wacława do steru rządów i ogłosiła się regentką. Ujawniła wówczas swoją nienawiść do chrześcijaństwa, rozpoczynając okrutne prześladowania.
Jednak Wacław w końcu zdobył władzę w księstwie. Sam głęboko religijny, rozumiał, że tylko chrześcijańskie Czechy ostać się mogą jako państwo; stąd polityka ugodowa wobec sąsiadów niemieckich, co rozbudziło opór stronnictwa pogańskiego, dążącego do walki z Niemcami. Również i to, że Wacław był obrońcą prostego ludu przed ciemięstwem władyków, zniechęciło do niego panów i książąt. Zgodnie z wolą narodu, by uniknąć kłótni z bratem Bolesławem, podzielił kraj, dając Bolesławowi znaczną jego część. Bolesław ulegał wpływowi matki, przejąwszy od niej nienawiść do religii chrześcijańskiej. Wacław na swoim dworze prowadził bardzo bogobojne i świątobliwe życie, szczególną czcią otaczając Najświętszy Sakrament.
Pobożność Wacława nie u wszystkich znajdowała uznanie. Nie podobała się również surowość, z jaką przeciwstawiał się panoszeniu się możnych. Niektórzy z dotychczasowych zwolenników przeszli na stronę jego matki i brata. Uplanowano zdradziecką zbrodnię: zaproszono Wacława na dwór Bolesława. Po uczcie poszedł o północy modlić się do kościoła. Tutaj dopadli go mordercy, a jego własny brat wymierzył mu cios śmiertelny. Miało to miejsce w roku 929. Grób św. Wacława znajduje się w katedrze praskiej. Już w X wieku czczony był jako męczennik i patron Czech. W Polsce jest patronem katedry krakowskiej.
Modlitwa: Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić królestwo niebieskie więcej niż ziemskie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie. Amen.

(54kB)

29 września - Świętych archaniołów: Michała, patrona złotników i rytowników, Gabriela, patrona pocztowców i Rafała, patrona podróżnych
Aniołowie są bezcielesnymi duchami, obdarzonymi wysoką inteligencją, siłą woli i niezwykłą świętością. Mogą nieustannie obcować z Bogiem jako Jego szczególnie umiłowane dzieci, całkowicie oddane kontemplacji, miłości i chwale Boga. Bóg czyni ich niekiedy swoimi posłannikami do ludzi.
W dniu 29 września czcimy trzech aniołów, którym w ciągu wieków Bóg powierzał specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał mają swoje miejsce pośród dziewięciu chórów anielskich, określanych według następującego porządku: Serafini, Cherubini, Trony, Panowania, Moce, Zwierzchności, Władze, Archaniołowie i Aniołowie.
Imię Michał oznacza: "Któż jak Bóg?" i było pierwszym zawołaniem aniołów w niebiańskich zmaganiach z szatanem i jego zwolennikami. Pismo św. opisuje św. Michała jako "jednego z głównych książąt, przywódcę tych sił w niebie, które odniosły triumf nad mocami piekielnymi". Od czasów apostolskich Kościół okazuje mu cześć szczególną, wzywając go do wszelkiej opieki i obrony. Nadaje mu się zawsze miano archanioła. Wschodni ojcowie Kościoła wynoszą go ponad wszystkich aniołów, nazywając księciem Serafinów.
Imię Gabriel oznacza "mąż Boży", albo "Bóg jest moim męstwem". Znajdujemy je w Księdze Daniela w Starym Testamencie. Anioł Gabriel oznajmił Danielowi proroctwo siedemdziesięciu tygodni (Dn 9, 21-27). Jego imię pojawia się również w księdze apokryficznej Henocha. Ukazał się też Zachariaszowi, by zapowiedzieć narodziny św. Jana Chrzciciela (Łk 1, 11-20). On również rzekł Maryi: "Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego..." (Łk 1, 31).
Imię Rafał oznacza "Bóg uzdrawia". O aniele Rafale opowiada Pismo św. w Księdze Tobiasza. Rafał był przewodnikiem młodego Tobiasza w czasie podróży do Raga, miasta w kraju Medów, na wschód od Niniwy. Tobiasz udał się tam, by upomnieć się o dług należny jego ojcu. Anioł pomógł Tobiaszowi poślubić Sarę, córkę Raguela i odpędził rządzącego nią demona. Następnie, odebrawszy pieniądze, wrócili wszyscy do domu, gdzie Rafał uleczył ojca Tobiasza ze ślepoty. W końcu wyjawił, kim jest: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15).
Modlitwa: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Amen.

(14kB)

30 września - Św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, patrona księgarzy
Św. Hieronim przyszedł na świat w Strydonie, małym miasteczku na pograniczu Dalmacji. Studia łaciny i greki odbył w Rzymie, po czym uprawiał sztukę krasomówstwa jako obrońca sądowy. Prowadził bardzo światowy tryb życia. Z chwilą jednak, gdy zaczął podróżować, stał się człowiekiem pobożnym. Udał się najpierw do Galii, a następnie ponownie do Rzymu. W tym czasie przyjął chrzest. Sakramentu tego udzielano wtedy często ludziom już dojrzałym. Z Rzymu św. Hieronim powędrował na Wschód, gdzie odwiedzał pustelników. Po krótkim pobycie w Antiochii zamieszkał na pustyni Chalkis w Syrii razem ze św. opatem Teodozjuszem. Tutaj spędził cztery lata na modlitwie i studiach. Aby odsunąć i zwalczyć pokusy nawiedzające go w postaci wspomnień z przeszłości, zaczął uczyć się hebrajskiego.
Około roku 377 przyjął w Antiochii święcenia kapłańskie z zastrzeżeniem, że nie będzie sprawować funkcji duszpasterskich. Następnie odbył podróż do Palestyny, a stamtąd do Konstantynopola, gdzie biskupem był wtedy św. Grzegorz z Nazjanzu. Odwiedziwszy znowu Palestynę, św. Hieronim wyruszył do Rzymu, gdzie pełnił przez jakiś czas urząd sekretarza papieża św. Damazego.
Po śmierci św. Damazego powrócił w roku 385 na Wschód. Po drodze odwiedził na Cyprze św. Epifaniusza. Do Jerozolimy przybył w zimie, ale wkrótce udał się do Aleksandrii, aby tam pogłębiać swoją wiedzę religijną. Po powrocie do Palestyny schronił się w Betlejem. Pędził tu życie w samotności, poświęcając się pracy naukowej, dzięki której stał się później tak sławny.
Jego prace dotyczące Pisma świętego niewiele mają sobie równych w historii Kościoła. Zajmował się także - podobnie jak inni ojcowie tej epoki - analizą i zwalczaniem błędnych poglądów współczesnych. Cieszył się ogólnym podziwem i szacunkiem, wielu udawało się do niego po radę i pomoc. Był duchowym przewodnikiem i zarządcą zakonu żeńskiego założonego przez św. Paulę. Długie życie św. Hieronima, spędzone na modlitwie, pokucie i pracy, zakończyło się w Betlejem w roku 420.
Modlitwa: Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem i znajdował w nim źródło życia. Amen.

(9kB)

1 października - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, patronki misji
Urodzona w Alençon we Francji w roku 1873, Maria Franciszka Teresa Martin wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych w Lisieux, w roku 1889. Miała wtedy piętnaście lat. 30 września 1897 roku oddała duszę Bogu.
Na szczęście historia tych dziewięciu lat jest dokładnie opisana w autobiografii ("Dzieje duszy"), której każdy wiersz odznacza się naturalną prostotą literackiego geniuszu.
W zakonie spędziła dziewięć lat, praktykując wśród ustawicznych cierpień swoją "małą drogę dziecięctwa duchowego", którą pojmowała jako doskonałe wypełnienie wszystkich, nawet najmniejszych obowiązków w prostocie, z miłości ku Bogu, "aby Panu Jezusowi sprawić przyjemność". Było to życie bardzo ukryte. W rzeczywistości nikt jej nie znał, nie dostrzegał olbrzymich przemian duchowych, jakie w ciągu życia zakonnego dokonały się w jej duszy. Dopiero pod koniec życia, gdy siostry uświadomiły sobie, że ich najmłodsza współtowarzyszka jest ciężko, nieuleczalnie chora, wówczas dopiero najbliższe otoczenie poznało prawdziwą wartość jej świętej duszy.
Święta szła ku śmierci świadomie, pragnęła jej. To nie była u niej ucieczka od życia, ale ten stan miłości, w którym wszystkie uroki ziemskie bledną wobec pragnienia spotkania z Jezusem.
Ale między bramą śmierci, za którą czekał Jezus, a życiem leżał próg strasznych cierpień, które trzeba było przyjąć i znieść. Święta głęboko zrozumiała znaczenie tajemniczych słów św. Pawła: "Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata... Przecież ja na ciele swoim noszę znamię przynależności do Jezusa" (Ga 6, 14; 17).
Św. Teresa nie pragnęła śmierci, aby uniknąć cierpień, ani by uciec od walk, jakie przynosi życie, ale dlatego, że pożerało ją gorące pragnienie nieba. Wierzyła zresztą, że dopiero po śmierci rozpocznie się prawdziwa jej misja szczególniejszej orędowniczki dla tych, których ziemska wędrówka jeszcze się nie skończyła.
Przez całe życie była wierną spadkobierczynią najpiękniejszych tradycji wszystkich wielkich świętych i doktorów Kościoła: czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Można wątpić, czy św. Bernard, ten miodopłynny "harfiarz Maryi", mógłby napisać piękniejszą i bardziej wzruszającą zwrotkę niż ta, którą św. Teresa zakończyła swój ostatni w życiu wiersz:
Wkrótce w Bożych niebiosach będę Cię widziała Gdzie pieśń świętych o Tobie napełnia przestrzenie, W ranku życia mojego Tyś mi uśmiech dała; Uśmiechnij się znów, oto już wieczoru cienie!... Nie trwożę się twych blasków po ziemskiej ciemności, Jam cierpienia dzieliła Twe i ciężkie znoje... Teraz u stóp Twych pragnę śpiewać hymn radości: Czemu kocham Cię Matko? - Bom ja dziecię Twoje!
Modlitwa: Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Amen.

(12kB)

2 października - Świętych Aniołów Stróżów
Aniołowie są bezcielesnymi czystymi duchami obdarzonymi naturalną inteligencją, siłą woli i pięknością, które nie dają się porównać z ludzkimi. Nieustannie wychwalają Boga, służą Mu jako posłańcy, kapłani i jako stróże ludzi na ziemi. Są podzieleni na trzy hierarchie: Serafini, Cherubini i Trony.
Te błogosławione duchy, którym Bóg rozkazał chronić i bronić ludzi, nazywają się aniołami stróżami. Wiara uczy nas, że każdy człowiek ma swego anioła stróża, który czuwa nad nim przez całe życie. Powszechnie przyjęta doktryna mówi również, że wspólnoty: Kościół, diecezje i narody również mają swoich aniołów opiekuńczych.
Aniołowie stróże bronią tych, których mają pod opieką, przed atakami złych duchów, strzegąc od wszelkiego zła zarówno dla duszy, jak dla ciała, zwłaszcza zaś od grzechu i okazji do niego. Starają się, byśmy nie zboczyli z dobrej ścieżki; jeśli upadamy, pomagają nam wstać, dodają odwagi, podsuwają dobre myśli i święte pragnienia, ofiarowują nasze modlitwy i dobre uczynki Bogu, a przede wszystkim są przy nas w godzinę śmierci.
Modlitwa: Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 25 września, XXVI niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Dziś 6 dzień nowenny do św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Nowenna do Świętego Michała Archanioła (więcej...).
2. W poniedziałek 26 września wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, męczenników, albo świętych Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników, Msza Święta o godz. 18:00. Pamiętajmy, że Ci święci są często patronami cerkwi.
3. We wtorek 27 września, wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera, który był założycielem Zgromadzenia Sióstr Szarytek, a ich klasztor znajdował się kiedyś w Rajskim. Msza Święta o godz. 18:00.
4. W środę 28 września, wspomnienie św. Wacława, męczennika, patrona Katedry na Wawelu, Msza Święta o godz. 18:00.
5. W środę 28 września o godz. 11:00 posiedzenie Rady Programowej Muzeum Kultury Boików w Myczkowie, prośmy o światło Ducha Świętego dla uczestników zebrania.
6. W czwartek 29 września, święto, świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, Msza Święta o godz. 18:00. Módlmy się chętnie przez wstawiennictwo świętego Michała czczonego szczególnie tu na Podkarpaciu i w Bieszczadach, patrona między innymi dawnej cerkwi w Tyskowej, cerkwi w Dwerniku, w Smolniku nad Sanem, patrona Sanoka,
7. W piątek 30 września, wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:00.
Dziś także kontrola prac remontowych przy kościele ze strony Urzędu Konserwacji Zabytków.
8. W piątek 30 września włączymy się za pośrednictwem mediów katolickich w modlitwę Apelową z Jasne Góry, którą prowadził będzie ks. dr Prałat Franciszek Rząsa, kiedyś wikariusz w Polańczyku.
9. W sobotę 1 października, wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, rozpoczynamy miesiąc różańcowy. Msza Święta z Różańcem o godz. 18:00. Za udział w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny.
10. W niedzielę 2 października dwudziesta siódma niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 6:30 i 18:00. Po Mszy Świętej wyjście na Odpust do Łopienki, zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę 9 października.
11. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do 8 października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...
12. Zapraszamy na XVII Powojenną Pielgrzymkę Pieszą z Górzanki do Łopienki, 2 października, wyjście z Górzanki 7:00.

18 września - XXV Niedziela Zwykła
50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

(36kB)Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (16,1-13)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą".
Na to rządca rzekł sam do siebie: "Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu".
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?" Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.
Ja także wam powiadam: "Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i mamonie"".

(23kB)

18 września - wspomnienie św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, dzieci i młodzieży.
Stanisław urodził się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia 1550 roku. Wychowany w atmosferze religijnej, odznaczał się głęboką pobożnością. Razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony z ciężkiej choroby przez Matkę Najświętszą, postanowił wstąpić do towarzystwa Jezusowego. Opuścił więc potajemnie Wiedeń w roku 1567 i przez Dylingę udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty do nowicjatu przez św. Franciszka Borgiasza. Zmarł w Rzymie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii świętości. Został zaliczony w poczet świętych przez papieża Benedykta XIII w roku 1726.
Modlitwa: Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas przez gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju. Amen.
Wiem, św. Stanisławie, że młodość jest darem Bożej miłości.
Że młodość jest szansą tworzenia piękna i dobra.
Ale wiem też, że młodości towarzyszy niebezpieczeństwo podporządkowania się temu, co doraźne, wygodne i fałszywe.
Daj mi zrozumieć siebie i pokochać.
Ustrzeż od złych wyborów i złudnego szczęścia.
Daj mi zdolność odróżniania kłamstw tego świata od prawdy o mnie samym.
Wyproś mi dar bogactwa myśli i uczuć oraz potrzebę obdarowywania przyjaźnią bez wymagania wzajemności.
Pozwól mi dostrzec radość biegnącego dziecka i czułość poświęcenia pochylonej matki.
Daj mi wytrwałość w mozolnej pracy, aby była też pożytkiem dla innych, jak też radość wolności od wszystkiego, by Bóg sam stawał się dla mnie wszystkim...
Daj mi taką dojrzałość, abym mógł jak ty, św. Stanisławie Kostko, chcieć być Chrystusowym rycerzem, do wyższych rzeczy stworzonym. Amen

(8kB)

21 września - wspomnienie św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, patrona celników
Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw "Lewi, syn Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później z innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie należy do często spotykanych w Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po polsku oznacza "dar Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan).
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. Brewiarz.pl, więcej...
Niech słowa z Ewangelii św. Mateusza prowadzą cię po ścieżkach życia...

(26kB)

23 września, wspomnienie św. o, Pio z Pietrelciny, kapłana, stygmatyka
Św. Ojciec Pio, Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcina, w diecezji Benevento. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił 6 stycznia 1903 r. jako kandydat na kapłana. Świecenia kapłańskie przyjął 10 sierpnia 1910 r. w katedrze w Benevento. Dnia 28 lipca 1916 r. przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo położonego u wzgórza Gargano, gdzie z małymi przerwami, przebywał aż do śmierci, to jest do 23 września 1968 r. W piątek 20 września 1918 r. w chórze starego kościółka, podczas modlitwy przed Ukrzyżowanym, otrzymał stygmaty, które otwarte i krwawiące, nosił przez pół wieku. Zorganizował "Grupy modlitwy" i przyczynił się do powstania nowoczesnego szpitala, któremu nadał nazwę "Dom ulgi w cierpieniu".
Papież Jan Paweł II dnia 2 maja 1999 r. zaliczył go do grona błogosławionych, a 16 czerwca 2002 r. dokonał jego kanonizacji. Święty Ojciec Pio pozostawił piękne świadectwo umiłowania Męki Pańskiej i Eucharystii, której był wiernym i pokornym sługą. Zasłynął jako wytrawny kierownik dusz. Przez jego wytrwałą posługę w konfesjonale, Bóg współczesnemu światu okazał wspaniałość dzieł swego miłosierdzia.
Modlitwa: Wszechmogący Wieczny Boże, Ty świętego Ojca Pio, kapłana, obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez jego posługę ukazałeś wspaniałość dzieła Twego miłosierdzia, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwale włączeni w cierpienie Chrystusa, szczęśliwie mogli osiągnąć chwalę Zmartwychwstania. Amen.
Rozważania św. O. Pio o Męce Pana Jezusa
Pragnąc spotkania z Bogiem w Komunii Świętej i Słowie Bożym, aby Boga uwielbiać za wszelkie Jego dary, a także poznawać i naśladować świętych oraz błogosławionych wspominanych każdego dnia starajmy się uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 18 września, XXV niedziela zwykła. "Orędzie Ojca Świętego na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu" . Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. Wobec zbliżającego się terminu odbioru prac konserwatorskich przy kościele, bardzo proszę panów do pomocy w przygotowaniu desek na powałę kościoła.
3. W poniedziałek 19 września wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika, Mszy Świętej nie będzie.
4. We wtorek 20 września, wspomnienie świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników. W tym dniu światowy dzień modlitw o pokój w duchu Asyżu z Ojcem Świętym Franciszkiem. W tym dniu rozpoczynamy nowennę do Świętego Michała Archanioła (więcej...) . Msza Święta o godz. 18:30.
5. W środę 21 września, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, Msza Święta o godz. 18:30.
6. W czwartek 22 września, Msza Święta o godz. 18:30.
7. W piątek 23 września, wspomnienie św. o, Pio z Pietrelciny, Msza Święta o godz. 18:30.
8. W sobotę 24 września, Msza Święta o godz. 18:30.
9. W niedzielę 25 września Dwudziesta szósta niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
10. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do 8 października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...
11. Zaproszenie na XVII Powojenną Pielgrzymkę Pieszą z Górzanki do Łopienki, 2 października, wyjście z Górzanki 7:00..

11 września - XXIV Niedziela Zwykła
Pan Bóg jest naszym Ojcem.
Pan Bóg jak Ojciec czeka na ciebie.
Pan Bóg z otwartymi ramionami czeka na twoje nawrócenie.
Szukaj Boga - Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Zbawienie - życie wieczne - spotkanie z Bogiem Ojcem w niebie jest celem naszego życia.

(36kB)Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (15,1-32)

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca".
Powiedział też: "Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: "Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników".Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się".

13 września - wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, patrona kaznodziejów
Św. Jan zwany Chryzostomem (Złotoustym), z powodu swoich zdolności krasomówczych, przyszedł na świat w Antiochii około roku 354. Rodzice jego byli chrześcijanami. Brewiarz.pl - więcej...
Z nauczania św. Jana Chryzostoma:
"Gdy ktokolwiek wyrządził ci przykrość, nie patrz na niego, ale na szatana, który go do tego nakłonił. Na szatana skieruj cały swój gniew. Temu zaś, który uległ szatanowi, okaż litość. Jeżeli tego nie uczynimy, na próżno i daremnie przyszliśmy na ten świat, a raczej przyszliśmy na nasze nieszczęście."
"Gdy żyjemy w nieprawości, natenczas choćby nam nikt nie złorzeczył, wtedy jesteśmy najnieszczęśliwszymi ze wszystkich; ale gdy o cnotę się staramy, wtedy choćby cały świat źle o nas mówił, będziemy najszczęśliwsi ze wszystkich."
"Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary."

(74kB)

14 września - wspomnienie Podwyższenie Krzyża Świętego
Kiedy święte Ciało Jezusa zdjęto z krzyża i złożono w grobie na Kalwarii, krzyż, na którym umarł wrzucono do rowu lub studni i pokryto kamieniami i ziemią tak, ażeby zwolennicy Ukrzyżowanego Odkupiciela nie mogli go znaleźć. Prawie trzy wieki później, w roku 312, Konstantyn Wielki, chociaż nie był chrześcijaninem, podczas bitwy z Maksencjuszem o tron cesarstwa rzymskiego modlił się do Boga chrześcijańskiego, ażeby mu pomógł pokonać przeciwnika.
I wówczas ukazał się na niebie świetlisty krzyż czy monogram Chrystusa, otoczony napisem: "Pod tym znakiem zwyciężysz". Umieściwszy znak krzyża na sztandarze, Konstantyn rzeczywiście odniósł zwycięstwo, pobiwszy Maksencjusza na moście Milvian 28 października 312 roku. Zostawszy cesarzem rzymskim, umieścił znak chrześcijaństwa na sztandarach i tarczach swoich żołnierzy. W roku 326 jego matka, św. Helena, odnalazła w Jerozolimie krzyż Chrystusowy. Pamiątkę tego zdarzenia obchodzimy 3 maja.
W roku 614 Chozroes II, władca Persji, najechał Syrię i Palestynę; zajął i spustoszył Jerozolimę, wywożąc wraz z innymi skarbami wielką relikwię: krzyż. Jednakże cesarz Herakliusz stanąwszy na czele dużej armii pokonał Persów i zmusił ich do oddania Świętego Krzyża, który w roku 629 z wielką czcią odwiózł do Jerozolimy. Kiedy dotarł do bram miasta, zdjął strojne szaty, odłożył insygnia cesarskie i boso, ubrany w wór pokutny zaniósł krzyż na Górę Kalwarię i umieścił z powrotem w kościele Świętego Grobu. Wydarzenie to Kościół upamiętnił, ogłaszając dzień 14 września świętem Podwyższenia Krzyża Świętego.
Modlitwa: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Amen.

15 września - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Celem tego święta jest przypomnienie istoty duchowego męczeństwa Matki Bożej i jej współuczestnictwa w Męce Jej Boskiego Syna. Siedem wielkich bolesnych wydarzeń w jej życiu, to: proroctwo Symeona, ucieczka do Egiptu, trzy dni poszukiwania dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie, spotkanie Jezusa w drodze na Kalwarię, stanie u stóp krzyża, zdjęcie Jezusa z krzyża i złożenie Jezusa do grobu.
Jezusa i Jego Matkę łączyła niezwykle silna więź miłości, jaka zawsze istnieje między kochającą matką a jej dzieckiem. Ponadto Maryja kochała swojego Syna jako Boga.
Z czym możemy porównać boleści i cierpienia Najświętszej Maryi Panny, dziewiczej córy Syjonu? "Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza..." (Lm 1, 12).
Modlitwa: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współczująca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Amen.
W miarę możliwości, starajmy się uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej, z czystym sercem przyjmujmy Pana Jezusa w Komunii Świętej, wsłuchujmy się w Słowo Boże i naśladujmy świętych i błogosławionych, których wspomnienia obchodzimy w dni powszednie w ciągu roku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś, 11 września, XXIV niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. Dziś 15 rocznica zamachu na World Trade Center.
2. W poniedziałek 12 września wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, rocznica zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku. Msza Święta o godz. 7:00.
3. We wtorek 13 września, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 18:30.
4. W środę 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. To święto przypomina historię dawnego kościoła Wołkowyi, właśnie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i tragiczne okoliczności, w jakich w 1967 r. Kościół został zniszczony. Msza Święta o godz. 18:30.
5. W czwartek 15 września, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, jest dopełnieniem Święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Historyczny wystrój Kościoła w Górzance bardzo mocno nawiązuje do tej Tajemnicy. Byś może przyścienny ołtarz łaciński był pod tym tytułem. Msza Święta o godz. 18:30.
6. W piątek 16 września, wspomnienie, świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, męczenników, Msza Święta o godz. 18:30.
7. W sobotę 17 września wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła lub, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, Msza Święta o godz. 18:30.
8. W niedzielę 18 września, XXV niedziela zwykła, wspomnienie św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, dzieci i młodzieży. Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
9. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do 8 października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...

(17kB)

4 września - XXIII Niedziela Zwykła
I Niedziela Miesiąca
Niedziela uwielbienia Pana Jezusa

Zadaj dziś sobie pytanie:
Co jest istotą życia człowieka, co jest istotą życia Chrześcijanina?
Istotą życia człowieka jest uwielbienie Boga Stwórcy i Boga Mesjasza - który przyszedł, aby dać nam zbawienie.

***
Uwielbiajmy Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie, wystawionego w monstrancji, obecnego w każdej Komunii Świętej i w naszym sercu.
Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.
Akt nadziei
Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.
Boże Ojcze Wszechmogący, zawierzamy Ci wszystko i wszystkich.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
K.: Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

(36kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (14,1.7-14)

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: "Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca; by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej "; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: "Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych".

4 września 2016
Raduje się niebo i ziemia z kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty.
Módlmy się razem ze Świętą Matką Teresą.

(27kB)

ŻYCIE JEST...
Życie jest szansą, schwyć ją.
Życie jest pięknem, podziwiaj je.
Życie jest radością, próbuj ją.
Życie jest snem, uczyń je prawdą.
Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.
Życie jest grą, zagraj w nią.
Życie jest cenne, doceń je.
Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą, odkryj ją.
Życie jest obietnicą, spełnij ją.
Życie jest smutkiem, pokonaj go.
Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.
Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, pojmij ją.
Życie jest przygodą, rzuć się w nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.
Życie jest zbyt cenne, nie niszczyć go.
Życie jest życiem, obroń je.
Matka Teresa - właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Dzieciństwo upłynęło jej w harmonii, pośród małych, codziennych spraw, w atmosferze wsparcia ze strony rodziny. W 1919 r. jej ojciec, kupiec, wyjechał w interesach. Wrócił z podróży w bardzo ciężkim stanie zdrowia i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. Odbiło się to istotnie na sytuacji materialnej rodziny. Matka pozostała bez środków do życia. Choć nie było im łatwo, przyjmowali w swoich murach ubogich i szukających pomocy. Regularnie na posiłki przychodziła do nich pewna starsza kobieta. Matka mówiła wtedy do dzieci: "Przyjmujcie ją serdecznie, z miłością. Nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi". Ponadto matka odwiedzała raz w tygodniu staruszkę opuszczoną przez rodzinę, zanosiła jej jedzenie, sprzątała dom, prała, karmiła. Powtarzała dzieciom: "Gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście wrzucały kamyk do morza". Źródło: Brewiarz.pl, więcej...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(61kB)

1. Dziś 4 września XXIII niedziela zwykła, zmiana tajemnic różańcowych, Msze Święta o godz. 8:00 i 11:00. Pierwsza Niedziela miesiąca - Niedziela z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i uwielbieniem Pana Jezusa.
2. Dziś w Rzymie, Ojciec Święty Franciszek, będzie kanonizował bł. Matkę Teresę z Kalkuty - założycielkę Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Transmisja z uroczystości w TV-Trwam o godz. 10:00.
3. W ciągu tygodnia Msze Święte codziennie o godz. 18:30.
4. W tym tygodniu wspomnienia i święta:
- W środę 7 września wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika,
- W czwartek 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
- W piątek 9 września wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy oraz św. Piotra Klawera, prezbitera,
5. W niedzielę 11 września XXIV niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
6. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do 8 października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...
W miarę możliwości, starajmy się uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej, z czystym sercem przyjmujmy Pana Jezusa w Komunii Świętej, wsłuchujmy się w Słowo Boże i naśladujmy świętych i błogosławionych, których wspomnienia obchodzimy w dni powszednie w ciągu roku.

(36kB)

28 sierpnia - XXII Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (14,1.7-14)

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: "Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca; by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej "; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: "Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych".

(27kB)

29 sierpnia - wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Ewangelia według Św. Marka (6, 17-29)
Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.
Jan bowiem wypominał Herodowi: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: "Proś mię, o co chcesz, a dam ci". Nawet jej przysiągł: "Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa".
Ona wyszła i zapytała swą matkę: "O co mam prosić?"
Ta odpowiedziała: "O głowę Jana Chrzciciela".
Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: "Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela".
A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

(15kB)

3 września - wspomnienie św. Grzegorza I Wielkiego, ok. 540-604 - Papież i doktor kościoła, patron nauczycieli
Św. Grzegorz urodzony w Rzymie około roku 540, był synem św. Sylwii i patrycjusza Gordiana, który później wyrzekł się świata i został jednym z siedmiu diakonów Rzymu. Św. Grzegorz otrzymał gruntowne wykształcenie. W roku 574 cesarz Justyn Młodszy mianował go prefektem Rzymu.
Po śmierci ojca św. Grzegorz zbudował sześć klasztorów na Sycylii. Siódmy klasztor benedyktynów św. Andrzeja założył we własnym domu w Rzymie. Tutaj w roku 575 przywdział habit zakonny.
Po śmierci Pelagiusza kapłani i lud jednomyślnie wybrali św. Grzegorza papieżem. Swoją działalnością zasłużył sobie na miano Wielkiego. Jego pracowitość i zapał religijny znane były w całym ówczesnym świecie. Pozyskał Longobardów ariańskich dla Kościoła, przywiązał Franków do Stolicy Apostolskiej, wysłał opata Augustyna z gronem misjonarzy na misje do Anglów. Był ojcem i jakby drugim fundatorem życia i pracy benedyktyńskiej. Wobec roszczeń patriarchów konstantynopolitańskich określił dobitnie prymat rzymski, mianując się jednak tylko "sługą sług Bożych - servus servorum Dei". Przez mądre administrowanie majątkiem Kościoła położył podwaliny pod "dziedzictwo Piotrowe - patrimonium Petri", zaczątek Państwa Kościelnego. Uczestniczył gorliwie w życiu Kościoła. Mimo cierpień fizycznych i niezliczonych zajęć, znajdował czas na pisanie. Jest autorem wielu dzieł o ogromnej wartości. Do najcenniejszych należą: listy, homilie, "Moralia" (moralność chrześcijańska na tle księgi Joba), "Regula Pastoralis" (nauka o duszpasterzowaniu), "Dialogi" (żywoty świętych). Zawdzięczamy mu także wspaniałe opracowanie liturgii Mszy św. i innych nabożeństw. Jest jednym z czterech wielkich doktorów zachodniego Kościoła rzymskokatolickiego. Zmarł 12 marca 604 roku.
Modlitwa: Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz, za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Amen.
Za nauczania św. Grzegorza I Wielkiego:
- "Przyjmujcie Chrystusa do swych stołów, abyście mogli być przez Niego przyjęci na wieczne uczty. Udzielajcie teraz wędrownemu Chrystusowi gościny, aby was na sądzie nie uważał jakby za wędrowców, lecz jako swoich przyjął do królestwa."
- "W chwili ofiary Niebo otwiera się na głos kapłana. W tym misterium Jezusa Chrystusa obecne są chóry anielskie, a to, co jest w górze, przychodzi złączyć się z tym, co jest w dole, jednoczy się Niebo i ziemia, widzialne i niewidzialne stają się czymś jednym."
"Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia niż wyrzec się prawdy.

(27kB)

4 września - kanonizacja bł. Matki Teresy z Kalkuty
Matka Teresa - właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Dzieciństwo upłynęło jej w harmonii, pośród małych, codziennych spraw, w atmosferze wsparcia ze strony rodziny. W 1919 r. jej ojciec, kupiec, wyjechał w interesach. Wrócił z podróży w bardzo ciężkim stanie zdrowia i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. Odbiło się to istotnie na sytuacji materialnej rodziny. Matka pozostała bez środków do życia. Choć nie było im łatwo, przyjmowali w swoich murach ubogich i szukających pomocy. Regularnie na posiłki przychodziła do nich pewna starsza kobieta. Matka mówiła wtedy do dzieci: "Przyjmujcie ją serdecznie, z miłością. Nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi". Ponadto matka odwiedzała raz w tygodniu staruszkę opuszczoną przez rodzinę, zanosiła jej jedzenie, sprzątała dom, prała, karmiła. Powtarzała dzieciom: "Gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście wrzucały kamyk do morza". Źródło: Brewiarz.pl, więcej...

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 28 sierpnia - XXII niedziela zwykła, Msze Święte: o godz. 6:45 po łacinie oraz o godz. 8:00 i 10:00 po polsku. List Pasterski Abp. Adama Szala po Światowych Dniach Młodzieży i na początek roku szkolnego 2016/2017... (WORD)
2. W niedzielę 28 sierpnia Dożynki Archidiecezjalne w Polańczyku, Msza Święta o godz. 12:00. Uroczystej Mszy Świętej będzie przewodniczył Ordynariusz Archidiecezji Przemyskiej - Ksiądz Arcybiskup Adam Szal.
3. 28 dzień miesiąca jest także dniem modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, który mówił: "Wszystko postawiłem na Maryję". Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego... (WORD)
4. W poniedziałek 29 sierpnia, wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, Msza Święta o godz. 19:00
5. We wtorek 30 sierpnia, Msza Święta o godz. 19:00.
6. W środę 31 sierpnia, Msza Święta o godz. 19:00.
7. W czwartek 1 września, I czwartek miesiąca, włączając się w Dzieło Pomocy Powołaniom im. Bł. Ks. Jana Balickiego będziemy modlili się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, wspomnienie bł. Bronisławy - dziewicy, 77 rocznica wybuchu II wojny światowej, Msza Święta o godz. 19:00. Litania do bł. ks. Jana Balickiego.
8. W czwartek 1 września, Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego w Wołkowyi o godz. 9:00.
9. W piątek 2 września, I piątek miesiąca, spowiedź od godz. 18:00, Msza Święta i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
10. W sobotę 3 września, I sobota miesiąca, wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 19:00.
11. W niedzielę 4 września XXIII niedziela zwykła, zmiana tajemnic różańcowych, Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00.
12. W niedzielę 4 września w Rzymie, Ojciec Święty Franciszek, będzie kanonizował bł. Matkę Teresę z Kalkuty - założycielkę Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Transmisja z uroczystości w TV-Trwam o godz. 10:00.
13. W kaplicy cmentarnej w Górzance można oglądać wystawę "Za górą" prezentującą historię cerkwi w Łopience. Wystawa będzie otwarta do 8 października 2016 r. Wystawa o Łopience, więcej...
W miarę możliwości, starajmy się uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej, z czystym sercem przyjmujmy Pana Jezusa w Komunii Świętej, wsłuchujmy się w Słowo Boże i naśladujmy świętych i błogosławionych, których wspomnienia obchodzimy w dni powszednie w ciągu roku.

(36kB)

21 sierpnia - XXI Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (13, 22-30)

Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?".
On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś".
Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości". Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi".

(41kB)

26 SIERPNIA -UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!
W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny, ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych, wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.
Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.
Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.
Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.
Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.
Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu i każdego z nas.
Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei.
Amen.
AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI... (PDF)

28 sierpnia - dzień modlitw o rychłą beatyfikację Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego
(58kB)
Stefan kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) - polski duchowny rzymskokatolicki, wyświęcony w 1953 r., biskup diecezjalny lubelski w latach 1946-1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski w latach 1948-1981. Proces beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego rozpoczął się 29 maja 1989 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II. Od tego momentu przysługuje mu tytuł sługi Bożego.
Prymas Tysiąclecia mówił: "Wszystko postawiłem na Maryję". Maryi czczonej w Jasnogórskiej Ikonie powierzał losy Polski. Podczas internowania w Komańczy ułożył tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.
Módlmy się o rychłą beatyfikację ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.
Amen.
Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę.
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego... (WORD)
28 maja 2016 r. minęła 35 rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego... (WORD)

28 SIERPNIA - DOŻYNKI ARCHIDIECEZJALNE W POLAŃCZYKU
(119kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W niedzielę 21 sierpnia - XXI niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00.
2. W najbliższym tygodniu Msze Święte w poniedziałek 7:00, w piątek i sobotę 19:00.
3. W najbliższym tygodniu wspomnienia i uroczystości:
- w poniedziałek 22 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Królowej,
- we wtorek 23 sierpnia wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy,
- w środę 24 sierpnia, święto św. Bartłomieja Apostoła,
- w czwartek 25 sierpnia wspomnienie św. Ludwika, króla, albo św. Józefa Kalasantego,
- w piątek 26 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza Święta odpustowa pod przewodnictwem Abp. Adama Szala w Parafii w Myczkowcach o godz. 11:00.
- w sobotę 27 sierpnia, wspomnienie św. Moniki.
4. W niedzielę 28 sierpnia - XXII niedziela zwykła, Msza Święta o godz. 8:00 w rycie trydenckim, druga Msza Święta o godz. 10:00. W tym dniu Dożynki Archidiecezjalne w Polańczyku, Msza Święta o godz. 12:00. 28 dzień miesiąca jest także dniem modlitwy o beatyfikację sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, który mówił: "Wszystko postawiłem na Maryję".
List Pasterski Abp. Adama Szala po Światowych Dniach Młodzieży i na początek roku szkolnego 2016/2017... (WORD)

14 sierpnia - XX Niedziela Zwykła

(36kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (12, 49-53)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej".

(14kB)

Św. Maksymilian Maria Kolbe
ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli,
zm. 14 sierpnia 1941 w KL Auschwitz)
franciszkanin konwentualny, prezbiter, męczennik, misjonarz

"Najświętsza ofiara - to ofiara z własnej woli."
"Naśladuj Chrystusa - kochaj i służ."
"Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi."
"Tylko miłość jest twórcza."
"Wiedza nadyma i o tyle jest pożyteczna, o ile służy miłości."
"Módl się nie więcej, ale lepiej i ufaj. Modlitwa "zmusza" Boga..."
"Muszę być świętym jak najświętszym."
"Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym."
"Jestem księdzem katolickim, jestem stary, chcę umrzeć za niego, on ma żonę i dzieci."

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

(16kB)

1. Dziś niedziela 14 sierpnia Dwudziesta niedziela zwykła, Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00. W Wołkowyi odpust ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Msza Święta odpustowa o godz. 12:00. W Łopience modlitwa ekumeniczna od godz. 19:00 do 24:00.
2. W poniedziałek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Msze Święte dziękczynne za dobre zbiory z poświęceniem ziół i kwiatów o godz. 8:00 i 11:00. Odpust w Berezce, Msza Święta o godz. 12:00.
3. We wtorek 16 sierpnia wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla, Msza Święta o godz. 7:00.
4. W środę 17 sierpnia, wspomnienie św. Jacka, prezbitera, Msza Święta o godz. 19:00.
5. W czwartek 18 sierpnia, Msza Święta o godz. 7:30.
6. W piątek 19 sierpnia wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera, Mszy Świętej nie będzie.
7. W sobotę 20 sierpnia, wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 19:00.

(36kB)

7 sierpnia - XIX Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (12, 32-48)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".
Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?"
Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: "Mój pan ociąga się z powrotem", i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą".

(14kB)

Św. Maksymilian Maria Kolbe
ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli,
zm. 14 sierpnia 1941 w KL Auschwitz)
franciszkanin konwentualny, prezbiter, męczennik, misjonarz

"Najświętsza ofiara - to ofiara z własnej woli."
"Naśladuj Chrystusa - kochaj i służ."
"Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi."
"Tylko miłość jest twórcza."
"Wiedza nadyma i o tyle jest pożyteczna, o ile służy miłości."
"Módl się nie więcej, ale lepiej i ufaj. Modlitwa "zmusza" Boga..."
"Muszę być świętym jak najświętszym."
"Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym."
"Jestem księdzem katolickim, jestem stary, chcę umrzeć za niego, on ma żonę i dzieci."
"Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko."
"Im kto jest pokorniejszy, tym większą świętość osiągnie."
"Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem."
"Wzajemne przebaczenie natychmiastowe jest nieocenionym źródłem łask."
"Nawet jedna minuta, która minęła nie powróci. Jak myśmy ją zużyli, tak pozostanie na wieczność."
"Ilekroć dusza zaniedba się w modlitwie, zaczyna od razu słabnąć wola."
"Modlitwa i przede wszystkim modlitwa jest skutecznym orężem w walce o wolność i szczęście dusz."
"Kiedy jest nam nieraz ciężko, to dobrze sobie przypomnieć, że życie jest krótkie."
"Różaniec jest modlitwą najmilszą Matce Bożej."
"Kto się czuje słaby, niech się jeszcze więcej modli."
"Im więcej, im lepiej będziemy się modlić, tym więcej dusz się nawróci."
"Im większa ofiara, tym większe błogosławieństwo"

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 7 sierpnia dziewiętnasta niedziela zwykła, I niedziela miesiąca Msza Święta o godz. 8:00 i 11:00. Zmiana tajemnic różańcowych na obu Mszach Świętych.
2. W poniedziałek 8 sierpnia, wspomnienie św. Dominika, prezbitera, Msza Święta o godz. 19:00.
3. W poniedziałek 8 sierpnia Rodzina Radia Maryja pielgrzymuje do Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Za pośrednictwem Radia Maryja lub TV Trwam włączmy się w modlitwę.
4. We wtorek 9 sierpnia, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, Msza Święta o godz. 19:00.
5. W środę 10 sierpnia, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, Msza Święta o godz. 19:00.
6. Czwartek 11 sierpnia, wspomnienie św. Klary, dziewicy, Msza Święta o godz. 19:00.
7. W piątek 12 sierpnia wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy, Msza Święta o godz. 19:00.
8. W sobotę 13 sierpnia wspomnienie świętych Męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera, Msza Święta o godz. 19:00.
9. W sobotę 13 sierpnia Msza Święta na cmentarzu w Wołkowyi - wprowadzająca przed odpustem o godz. 18:00.
10. W niedzielę 14 sierpnia dwudziesta niedziela zwykła, a także 75 rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00.
11. W niedzielę 14 sierpnia odpust ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbe w Wołkowyi, Msza Święta o godz. 12:00.

(36kB)

31 lipca - XVIII Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (12, 13-21)

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?" Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: "Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów". I rzekł: "Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj". Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem".

(37kB)

6 SIERPNIA
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Ewangelia według Św. Łukasza (9, 28b-36)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie". W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 31 lipca XVIII niedziela zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00 oraz o godz. 14:00 na cerkwisku Radziejowej w intencji zmarłych mieszkańców.
(176kB)
2. Dziękujmy Bogu Wszechmogącemu za pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka do Polski. Módlmy w intencji Ojca Świętego Franciszka.
3. W poniedziałek 1 sierpnia, wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) Msza Święta o godz. 7:00.
4. W poniedziałek 1 sierpnia, także 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Módlmy się w intencji Obrońców naszej Ojczyzny.
5. W poniedziałek 1 sierpnia, rozpoczynamy miesiąc trzeźwości, módlmy się o trzeźwość Narodu Polskiego. Zapoznajmy się z "Apelem Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2016 r. - Młodzi nie dajcie się zniewolić" (Word)
6. We wtorek 2 sierpnia wspomnienie Matki Bożej Anielskiej, a w Archidiecezji Przemyskiej wspomnienie bł. Augusta Czartoryskiego, Kapłana, Salezjanina, Mszy Świętej nie będzie.
7. W środę 3 sierpnia Msza Święta o godz. 19:00
8. W czwartek 4 sierpnia - I czwartek miesiąca - dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, a także wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, Patrona Proboszczów, Msza Święta o godz. 19:00.
9. W piątek 5 sierpnia - I piątek miesiąca, Spowiedź od godz. 18:00, Msza Święte o godz. 19:00.
10. W sobotę 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego oraz I sobota miesiąca, Msza Święta w Górzance o godz. 8:00 i 19:00.
11. W niedzielę 7 sierpnia, Msza Święta Odpustowa z okazji Święta Przemienienia Pańskiego u Księży Salezjanów w Polanie o godz. 11:00.
12. W niedzielę 7 sierpnia, XIX niedziela zwykła, I niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych na obu Mszach Świętych o godz. 8:00 i 11:00.
13. Wszystkim pielgrzymom, turystom i gościom życzymy dobrego wypoczynku, czasu na modlitwę i spotkania z Chrystusem w Bieszczadzkich Sanktuariach Maryjnych i Świątyniach.

(36kB)

24 lipca - XVII Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (11, 1-31)

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów".
A On rzekł do nich: "Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie". Dalej mówił do nich: "Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą".
Rozważania św. Franciszka z Asyżu o modlitwie "Ojcze Nasz" Tą modlitwą używając słowa "Nasz" obejmujemy cały Kościół Święty.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 24 lipca XVII niedziela zwykła, w związku z przypadającym w poniedziałek wspomnieniem św. Krzysztofa - Patrona kierowców, po obu Mszach Świętych poświęcenie pojazdów. W dniach 17-25 lipca 2016 obchodzimy XVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia:"Niesiemy Miłosierdzie drogami świata" . MIVA Polska (Mission Vehicle Association - Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu) po raz kolejny zaprasza wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. więcej o MIVA Polska: http://www.miva.pl.
2. W poniedziałek 25 lipca przypada Święto Św. Jakuba Apostoła. W tym dniu Pielgrzymka w intencji o trzeźwość Narodu do Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym . Wyjazd z Górzanki o godz. 8:00, po drodze zwiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie (kościół drewniany wpisany na listę światowego dziedzictwa UNSCO) oraz Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu. Mszy Świętej w Górzance nie będzie.
(220kB)
3. W wtorek 26 lipca wspomnienie Św. Joachima I Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny, Msza Święta o godz. 19:00.
4. W środę 27 lipca Msza Święta o godz. 19:00.
5. W czwartek 28 lipca i w piątek 29 lipca (wspomnienie Św. Marty) - Mszy Świętej w Górzance nie będzie. Wsłuchajmy się w tych dniach w słowa Ojca Świętego Franciszka korzystając z mediów katolickich:
(8kB) Nasz Dziennik
Radio Maryja
TV TRWAM
Niech Światowe Dni Młodzieży poruszą nasze serca i przyniosą błogosławione owoce.
Program wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce (PDF)
(77kB)
6. W sobotę 30 lipca wspomnienie Św. Piotra Chryzologa, Biskupa I Doktora Kościoła, Msza Święta o godz. 19:00.
7. W niedzielę 31 lipca XVIII niedziela zwykła. Msze Święte w Górzance o godz. 8:00 i 11:00 oraz o godz. 14:00 na cerkwisku Radziejowej w intencji zmarłych mieszkańców.
(176kB)
8. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom życzymy Bożej Opieki i Darów Ducha Świętego. Módlmy się: "Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...".
(107kB)

(32kB)

17 lipca - XVI Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (10, 38-42)

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła".
A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dziś 17 lipca XVI niedziela zwykła.
W poniedziałek 18 lipca wspomnienie Św. Szymona z Lipnicy, Prezbitera. Msza Święta o godz. 8:00
W środę 20 lipca wspomnienie Bł. Czesława.
W czwartek 21 lipca wspomnienie Św. Wawrzyńca z Brindisi, Prezbitera i Doktora Kościoła oraz Św. Apolinarego, Biskupa i Męczennika.
W piątek 22 lipca Święto Św. Marii Magdaleny.
W sobotę 23 Święto Św. Brygidy, Zakonnicy i Patronki Europy.

(55kB)

10 lipca - XV Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (10, 25-37)

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: "Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"
Jezus mu odpowiedział: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?"
On rzekł: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego".
Jezus rzekł do niego: "Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył".
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: "A kto jest moim bliźnim?" Jezus, nawiązując do tego, rzekł:
"Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał".
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?"
On odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie".
Jezus mu rzekł: "Idź, i ty czyń podobnie".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dziś 10 lipca XV niedziela zwykła.
W poniedziałek 11 Święto Św. Benedykta, Opata, Patrona Europy, Msza Święta o godz. 19:00.
W wtorek 12 lipca wspomnienie Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa I Męczennika.
W środę 13 lipca wspomnienie Świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
W czwartek 14 lipca wspomnienie Św. Kamila De Lellis, Prezbitera oraz Św. Henryka, Cesarza.
W piątek 15 lipca wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła.
W sobotę 16 lipca wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Msza Święta o godz. 19:00.

(49kB)

3 lipca - XIV Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (10, 1-9)

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich:
"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.
Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu domowi".
Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu.
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże"".
Kochani,
Drodzy, pielgrzymi, turyści i goście,
Drodzy Przyjaciele Świątyni w Górzance,
Bardzo dziękujemy za każdą pomoc i modlitwę w intencji prac remontowych przy naszym kościele, które dobiegają końca.
Zbliża się więc czas rozliczeń (lipiec 2016). Prosimy uprzejmie o dar serca na sfinansowanie robót konserwatorskich (wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu nad przedsionkiem i prezbiterium).
Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
Dziękujemy Kapłanom i Wiernym z Ursynowskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego za modlitwę Nowenną Nieustanną podjętą od 25 maja w naszej intencji.
Pozdrawiamy z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców
Wspólnota Parafialna z Górzanki i Proboszcz - Ks. Piotr Bartnik

6 lipca - wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 3 lipca XIV niedziela zwykła. W czasie Mszy Świętej o godz. 11:00 modlą się z nami o. Marcin oraz lektorzy ze Zgromadzenia Karmelitów Bosych z Przemyśla.
2. W poniedziałek 4 lipca wspomnienie Św. Elżbiety Portugalskiej, Msza Święta o godz. 7:00. O godz. 12:00 kontrola sposobu przeprowadzenia prac konserwatorskich przez Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Krośnie.
3. W wtorek 5 lipca wspomnienie Św. Antoniego Marii Zaccarii, Prezbitera oraz Św. Marii Goretti, Dziewicy I Męczennicy, Msza Święta o godz. 7:00.
4. W środę 6 lipca wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy, Msza Święta o godz. 19:00.
5. W czwartek 7 lipca - I czwartek miesiąca, dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Msza Święta z udziałem rodzin dawnych mieszkańców Górzanki o godz. 19:00.
6. W piątek 8 lipca wspomnienie Św. Jana z Dukli, Prezbitera, Msza Święta o godz. 7:00.
7. W sobotę 9 lipca wspomnienie Świętych Augustyna Zhao Rong, Prezbitera, I Towarzyszy, Męczenników, Msza Święta o godz. 7:00. W tym dniu także XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, o godz. 18.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca, biskupa diecezji świdnickiej.

(138kB)

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH

W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BIESZCZADZKIEJ
30.VI.2016 r. - 3.VII.2016 r.

30.VI - czwartek
21:00 Apel Maryjny i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00
1.VII - piątek
21:00 Apel Maryjny i Adoracja Krzyża do godz. 22:00
2.VII - sobota
17:15 Dróżki Różańcowe - Tajemnice radosne
18:00 Uroczysta Msza Święta
20:15 Dróżki Różańcowe - Tajemnice światła
21:00 Apel Maryjny
22:00 Droga Krzyżowa
23:15 Dróżki Różańcowe - Tajemnice bolesne
24:00 Msza Święta - Pasterka Maryjna i całonocne czuwanie
3.VII - niedziela
7:30 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny
8:00 Msza Święta
11:00 Dróżki Różańcowe - Tajemnice chwalebne
12:00 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Generała Zgromadzenia św. Michała Archanioła Ks. Dariusza Wilka

(22kB)

26 czerwca - XIII Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (9, 51-62)

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: "Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?"
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: "Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz".
Jezus mu odpowiedział: "Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć".
Do innego rzekł: "Pójdź za Mną".
Ten zaś odpowiedział: "Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca".
Odparł mu: "Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże".
Jeszcze inny rzekł: "Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu".
Jezus mu odpowiedział: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".

(30kB)

27 czerwca - wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- Msza Święta w intencji Ofiarodawców o godz. 19:00

Kochani,
Drodzy, pielgrzymi, turyści i goście,
Drodzy Przyjaciele Świątyni w Górzance,
Bardzo dziękujemy za każdą pomoc i modlitwę w intencji prac remontowych przy naszym kościele, które dobiegają końca.
Zbliża się więc czas rozliczeń (lipiec 2016). Prosimy uprzejmie o dar serca na sfinansowanie robót konserwatorskich (wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu nad przedsionkiem i prezbiterium).
Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
Dziękujemy Kapłanom i Wiernym z Ursynowskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego za modlitwę Nowenną Nieustanną podjętą od 25 maja w naszej intencji.
Pozdrawiamy z darem modlitwy w intencji wszystkich Ofiarodawców
Wspólnota Parafialna z Górzanki i Proboszcz - Ks. Piotr Bartnik
Rozważania Ojca Zbigniewa Bruzi - Redemptorysty - o nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś XIII niedziela zwykła w ciągu roku. Módlmy się by w naszych czystych i Bogu oddanych sercach Syn Człowieczy mógł odnaleźć swoje miejsce.
2. W poniedziałek 27 czerwca przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się w intencji ofiarodawców i wykonawców zaangażowanych w prace przy kościele. Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
Odpust w Myczkowie godz. 11:00.
3. We wtorek 28 czerwca Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00.
4. W środę 29 czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 8:00 i 19:00.
5. W czwartek 30 czerwca Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00.
6. W piątek 1 lipca - I piątek miesiąca - o godz. 18:00 spowiedź, o godz. 19:00 Msza Święta.
7. W sobotę 2 lipca - I sobota miesiąca - Msza Święta z różańcem fatimskim o godz. 19:00.
8. W niedzielę 3 lipca - I niedziela miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych na Mszach Świętych o godz. 8:00 i 11:00.

(138kB)

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWYCH

W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BIESZCZADZKIEJ
30.VI.2016 r. - 3.VII.2016 r.

30.VI - czwartek
21:00 Apel Maryjny i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00
1.VII - piątek
21:00 Apel Maryjny i Adoracja Krzyża do godz. 22:00
2.VII - sobota
17:15 Dróżki Różańcowe - Tajemnice radosne
18:00 Uroczysta Msza Święta
20:15 Dróżki Różańcowe - Tajemnice światła
21:00 Apel Maryjny
22:00 Droga Krzyżowa
23:15 Dróżki Różańcowe - Tajemnice bolesne
24:00 Msza Święta - Pasterka Maryjna i całonocne czuwanie
3.VII - niedziela
7:30 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny
8:00 Msza Święta
11:00 Dróżki Różańcowe - Tajemnice chwalebne
12:00 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Generała Zgromadzenia św. Michała Archanioła Ks. Dariusza Wilka

(19kB)

19 czerwca - XII Niedziela Zwykła
24 czerwca - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (9,18-24)

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: "Za kogo uważają Mnie tłumy?"
Oni odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał".
Zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego".
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".
Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś XII niedziela zwykła w ciągu roku. W naszej Parafii gościmy Ks. Szymona Nosala.
2. W poniedziałek 20 czerwca Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
3. We wtorek 21 czerwca wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
4. W środę 22 czerwca - Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00..
5. W czwartek 23 czerwca - Wigilia przed Uroczystością Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
6. W piątek 24 czerwca Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
7. W sobotę 25 czerwca Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.7:00.

Kochani,
Drodzy, pielgrzymi, turyści i goście,
Drodzy Przyjaciele Świątyni w Górzance,
Obecnie (czerwiec 2016) wykonywany jest II etap prac związanych z wymianą więźby dachowej i pokrycia dachu nad przedsionkiem i prezbiterium. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc i modlitwę w intencji prowadzonych prac. Prosimy uprzejmie o dar serca na sfinansowanie robót konserwatorskich.
Parafia Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance
Górzanka 50
38-610 Polańczyk
17 8642 1012 2003 1201 9577 0001
Dziękujemy za wsparcie. Pozdrawiamy z darem modlitwy
Wspólnota Parafialna z Górzanki i Proboszcz - Ks. Piotr Bartnik

(36kB)

12 czerwca - XI Niedziela Zwykła

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (7,36 - 8,3 )

Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: "Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą". Na to Jezus rzekł do niego: "Szymonie, mam ci coś powiedzieć". On rzekł: "Powiedz, Nauczycielu". "Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?" Szymon odpowiedział: "Sądzę, że ten, któremu więcej darował". On mu rzekł: "Słusznie osądziłeś".
Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: "Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje". Do niej zaś rzekł: "Twoje grzechy są odpuszczone". Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: "Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?" On zaś rzekł do kobiety: "Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju".
Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.
PRZYJD DUCHU ŚWIĘTY I POZOSTAŃ Z NAMI NA ZAWSZE
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.
Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy) na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MÓDLMY SIĘ O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA MŁODZIEŻY Z NASZEJ PARAFII I NAS SAMYCH
WSZYSCY ŚWIĘCI I ŚWIĘTE BOŻE - MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

(10kB)

13 czerwca - wspomnienie św. Antoniego z Padwy
Modlitwa do św. Antoniego

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Żywot św. Antoniego z Padwy - źródło Sanktuarium w Radecznicy

(4kB)

17 czerwca - wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego
- Świętego Miłosiernego

"Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny."
"Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia wszystkiego ku dobremu. Modlić się, wierzyć nie wątpiąc. Św. Piotr począł tonąć, kiedy począł wątpić."
"Niech Serce Najświętsze udzieli nam płomienia świętej miłości. Ofiarujemy się na znoje i trudy i cierpienia, gotowi jesteśmy na krzyż dla uczczenia Najświętszego Serca Pana naszego."
Nowenna do św. Brata Alberta - patrona artystów i twórców.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś XI niedziela zwykła w ciągu roku. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na misje w Kamerunie. Serdeczne Bóg zapłać za pomoc dla misji.
2. W poniedziałek 13 czerwca, w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku o godz. 9:00 próba liturgiczna dla młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania.
3. W poniedziałek 13 czerwca wspomnienie św. Antoniego Padewskiego portugalskiego teologa, franciszkanina, prezbitera i doktor Kościoła. Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00, po Mszy Świętej procesja do Kapliczki św. Antoniego.
4. We wtorek 14 czerwca wspomnienie bł. Michała Kozala - biskupa i męczennika. Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00. Popołudniu, o godz. 18:00, w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku Ks. Arcybiskup Adam Szal - Metropolita Przemyski, udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży z dekanatu Solina.
5. W środę 15 czerwca - wspomnienie bł. Jolanty - zakonnicy - Mszy Świętej nie będzie.
6. W czwartek 16 czerwca - Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
7. W piątek 17 czerwca - wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego - Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
8. W sobotę 18 czerwca Msza Święta z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
9. W sobotę 18 czerwca o godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii Cisnej otwarta zostanie wystawa "Za górą - historia cerkwi w Łopience" autorstwa p. Zbigniewa Kaszuby z Zespołem.
(231kB)

(55kB)

5 czerwca - X Niedziela Zwykła

- IX Święto dziękczynienia przy Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie i wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego
Kilka słów o św. Maksymilianie Marii Kolbe

- "Bogu dziękujcie ducha nie gaście" - trwajmy w dziękczynieniu za IV pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Polski w 1991 roku.

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według Św. Łukasza (7,11-17)

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: "Nie płacz". Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: "Młodzieńcze, tobie mówię, wstań". Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: "Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój". I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

MÓDLMY SIĘ O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA MŁODZIEŻY Z NASZEJ PARAFII I NAS SAMYCH

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś niedziela 5 czerwca - X niedziela zwykła, kanonizacja bł. Stanisława Papczyńskiego - Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, beatyfikowanego przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 16 września 2007 r. w Licheniu.
2. W dniach 5-13 czerwca będziemy modlili się Nowenną do Ducha Świętego przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania przez naszą młodzież.
3. Dziś także zmiana tajemnic różańcowych.
4. W najbliższym tygodniu Msze Święte z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
5. W najbliższym tygodniu wspominać będziemy:
- w poniedziałek 6 czerwca św. Norberta Biskupa,
- w środę 8 czerwca św. Jadwigę Królową,
- w czwartek 9 czerwca św. Efrema - diakona i doktora kościoła,
- w piątek 10 czerwca św. Bogumiła Biskupa,
- w sobotę 11 czerwca św. Barnabę, który był towarzyszem św. Pawła Apostoła.
6. W przyszłą niedzielę 12 czerwca Msze Święte odprawi ks. Wiesław Marecki - Misjonarz z Kamerunu. Złożone ofiary będą przeznaczone na misje.
7. W poniedziałek 13 czerwca wspomnienie św. Antoniego Padewskiego po Mszy Świętej procesja do Kapliczki.
8. We wtorek 14 czerwca o godz. 18:00, w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku Ks. Arcybiskup Adam Szal - Metropolita Przemyski, udzieli Sakramentu Bierzmowania.

(28kB)

29 maja - IX Niedziela Zwykła

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
O Jezu najsłodszy; któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy; jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce. Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie, gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których samiśmy się dopuścili, ale za występki tych także, którzy błąkają się z dala od drogi zbawienia. Za te wszystkie godne opłakania występki, razem wzięte, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich z osobna pragniemy naprawić.
A więc: brak skromności i wszelki bezwstyd w życiu i strojach, owe liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, zbezczeszczenie nawet samego Sakramentu Boskiej Miłości przez zaniedbania i przez okropne świętokradztwa.
Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! Tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wynagrodzić Ci - o ile za łaską, Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie ewangelicznego prawa, zwłaszcza prawa miłości, tudzież postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.
Przyjm, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej, Maryi Panny Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby, przez ów dar wielki wytrwania, przez który byśmy wszyscy w końcu doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

(23kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Łukasza (7,1-10)

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: "Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę".
Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: "Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź" - a idzie; drugiemu: "Chodź" - a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to" - a robi".
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: "Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu". A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś IX Niedziela Zwykła. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Msze Święte z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, procesją Eucharystyczną oraz Litanią Loretańską, a od 1 czerwca Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19:00.
2. W poniedziałek 30 maja - wspomnienie św. Jana Sarkandera (ur. 20 grudnia 1576 w Skoczowie, zm. 17 marca 1620 w Ołomuńcu) - kapłana i męczennika, patrona Moraw, Śląska oraz dobrej spowiedzi. Msza Święta o godz. 19:00.
3. We wtorek 31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Panny. W tym dniu ostatnie nabożeństwo majowe połączone z procesją Eucharystyczną o godz. 19.00.
4. W środę, 1 czerwca - św. Justyna Męczennika oraz Międzynarodowy Dzień Dziecka. Msza Święta w intencji dzieci i młodzieży połączona z procesją Eucharystyczną i nabożeństwem czerwcowym o godz. 19.00.
5. W czwartek 2 czerwca - zakończenie Oktawy Bożego Ciała, Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków z modlitwą w intencji Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Święcąc wianki modlimy się też o zachowanie czystości środowiska, w duchu Encykliki Ojca Świętego Franciszka - "Laudato Si".
6. W piątek 3 czerwca - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. I piątek miesiąca. Spowiedź od 16:30 i Msza Święta ok. 17:30. W tym dniu za publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można zyskać odpust zupełny. O godz. 18:00 odpust parafialny w Bóbrce i Łobozewie.
7. W sobotę 4 czerwca wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta z Różańcem Fatimskim i nabożeństwo czerwcowe o godz. 19:00.
8. Za tydzień X Niedziela Zwykła. I niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych. W tym dniu w Watykanie kanonizacja bł. Stanisława Papczyńskiego - założyciela Zgromadzenia Księży Marianów i doradcy króla Jana III Sobieskiego.

(81kB)

22 maja - Niedziela - Uroczystość Trójcy Świętej
Gloria Tibi Trinitas! - Chwała Tobie Trójco
Miłość Boga Ojca,
łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa
i dar jedności
w Duchu Świętym
niech będą z wami wszystkimi.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej Bł. Elżbiety od Trójcy, karmelitanki bosej
Boże Mój, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie, nieporuszona, spokojna - tak, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju, ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej, w głębię Twego Misterium! Uspokój duszę moją. Uczyń ją swym niebem, swoim mieszkaniem umiłowanym i miejscem swego spoczynku. Niech nigdy nie zostawię Cię tam samego, ale niech trwam tam całą sobą, cała- czuwając przebudzona w wierze, cała- adorując (wielbiąc), cała - poddana Twemu twórczemu działaniu.
O Chryste mój, Umiłowany, ukrzyżowany z Miłości! Chciałabym zostać oblubienicą, Twego Serca. Chciałabym złączyć się z Tobą w jedno. Chciałabym okryć Cię chwałą, i ukochać Ciebie tak, iżbym śmierć poniosła z miłości! Ale czuję swą bezsilność. Błagam Cię, przyoblecz mnie w siebie, i duszę moją dostosuj do wszelkich poruszeń Swojej duszy. Ogarnij mnie, pochłoń, zanurz, zastąp moje miejsce, aby moje życie promieniowało jedynie Twoim życiem. Przyjdź do mnie, jako Ten, który uwielbia, wynagradza i zbawia.
O, Verbum, Odwieczne Słowo mego Boga! Chcę przebyć życie słuchając Ciebie. Chcę być najzupełniej pojętną, aby Cię zrozumieć, od Ciebie wszystkiego się nauczyć. A następnie, poprzez ciemności, całą pustkę i własną bezsilność, chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie i trwać w Twojej wielkiej Światłości, Gwiazdo moja umiłowana! Olśnij mnie tak, abym nie zdołała oddalić się poza okrąg promieni Twego światła.
Ogniu trawiący, Duchu Miłości, zstąp na mnie! Niech w mojej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa. Niech stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem, w którym mógłby odnawiać swą Tajemnicę.
A Ty, mój Ojcze, skłoń się ku swemu ubogiemu, maleńkiemu stworzeniu, "osłoń je swym Cieniem", racz w nim widzieć jedynie "Umiłowanego", w którym złożyłeś całe swe upodobanie.
O, moi Trzej! moje Wszystko! moja Szczęśliwości! Samotności nieskończona! Bezmiarze, w którym się zatracam! Oddaję się Wam, jako zdobycz ofiarna. Ukryjcie się we mnie, ażebym mogła ukryć się w Was, w oczekiwaniu na wejście w waszą Światłość i przepaść bezmiaru waszych doskonałości.
Kilka słów o Błogosławionej Elżbiecie od Trójcy Przenajświętszej - na końcu (pod ogłoszeniami parafialnymi).

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Ewangelia według św. Jana (16,12-15)

Jezus powiedział swoim uczniom:
"Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W sobotę 21 maja, we wspomnienie św. Jana Nepomucena odbył się ingres ks. Abp Adama Szala do Katedry w Przemyślu. Nowy Ksiądz Arcybiskup zastąpił odchodzącego ks. Abp. Józefa Michalika. Wierni z Parafii w Górzance polecali ks. Abp Adama Szala w modlitwie przy kapliczce św. Jana Nepomucena. "Boże w Trójcy Świętej Jedyny bądź uwielbiony w posłudze naszego nowego Arcybiskupa Ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej" więcej...
2. Dziś - w niedzielę 22 maja - przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej z tej okazji Ks. Abp Adam Szal kieruje do nas swoje pierwsze Słowo Pasterskie, więcej...
3. Od poniedziałku 23 maja Msze Święte i nabożeństwa majowe o godz. 18:30.
4. We wtorek 24 maja wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych, więcej...
5. W czwartek 26 maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało - Msza Święta o godz. 8:00 w Kościele oraz o 10:00 przy Krzyżu w Woli Górzańskiej, po Mszy Świętej procesja do Kościoła. W przypadku złej pogody Msza Święta o 11:00 w Kościele i procesja przy Kościele.
6. W piątek 27 maja - spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania po Nabożeństwie Majowym
7. W sobotę 28 maja - 35 rocznica śmierci Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Módlmy się o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
8. W poniedziałek 30 maja - rozpoczęcie prac II etapu remontu dachu na Kościele. Módlmy się w intencji wykonawców i sprzyjającej pogody.

(113kB)
(72kB)

Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, właśc. Elżbieta Catez, fr. Élisabeth Catez (ur. 18 lipca 1880 w Avor, zm. 9 listopada 1906 w Dijon) - karmelitanka bosa, błogosławiona Kościoła katolickiego.
Jej rodzicami byli Franciszek Józef Catez i Maria Rolland. Elżbieta Catez urodziła się w Avor niedaleko Bourges, gdzie stacjonował oddział, w którym pracował jej ojciec. W wieku 7 lat straciła ojca. W wieku 14 lat złożyła w sercu śluby czystości i postanowiła wstąpić do Karmelu. Jednak nie mówiła tego swojej matce przez kilka lat. Kiedy to wreszcie nastąpiło, matka ograniczyła jej chodzenie do kościoła. Mimo to Elżbieta doznawała nadal w 1899 łask mistycznych. W końcu jej matka uległa i wyraziła zgodę na jej wstąpienie do zakonu po ukończeniu 21 lat. W 1901 r. Elżbieta Catez wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. Dwa lata później (1903) złożyła śluby zakonne. W 1906 zachorowała na chorobę Addisona. 30 października położyła się do łóżka, z którego już nie wstała. 8 listopada wypowiedziała ostatnie słowa, jakie zdołano zrozumieć: Idę do Światła, do Miłości, do Życia. O szóstej rano zmarła w opinii świętości. Miała 26 lat.
Beatyfikował ją papież Jan Paweł II 25 listopada 1984. W dniu 3 marca 2016 papież Franciszek uznał cud za wstawiennictwem bł. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Data kanonizacji przyszłej świętej zostanie ogłoszona na konsystorzu, który odbędzie się 20 czerwca 2016.
Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w dzienną pamiątkę śmierci - 9 listopada.

(66kB)

15 maja - Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa św. Augustyna
Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus".
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś w liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niech Duch Święty nas przenika, da nam światłe oczy serca, abyśmy z nadzieją patrzyli w przyszłość, modlili się z wiarą i służyli sobie z miłością.
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 troje dzieci przystąpi do I Komunii Świętej, a czworo będzie obchodziło rocznicę tego ważnego Wydarzenia w ich życiu. Msze Święte w ciągu "Białego Tygodnia" codziennie o godz. 18:00. Niech spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym będzie naszym udziałem w niedzielę i święta, a w miarę możliwość także w dzień powszedni. Trwajmy w Łasce Uświęcającej i powierzajmy Bogu Ojcu Wszechmogącemu nasze troski i radości.
3. W poniedziałek 16 maja - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Odpust w Zawozie o godz. 11:00, także wspomnienie św. Andrzeja Boboli - Kapłana i Męczennika - współpatrona Polski.
4. W czwartek 19 maja - Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
5. W piątek 20 maja - rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Ks. Bp. Stanisława Jamrozka.
6. W sobotę 21 maja o godz. 10:00 - uroczysty ingres Ks. Abpa. Adama Szala - nowego Biskupa Ordynariusza do Katedry Przemyskiej.
7. W sobotę 21 maja - wspomnienie św. Jana Nepomucena. Po Mszy Świętej procesja do Kapliczki przy plebanii.
8. W sobotę 21 maja o godz. 10:00 - w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej odbędzie się sesja naukowa "Czas dla Łopienki - odsłona czwarta".

(38kB)

8 maja - VII Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa - odpust w Parafii

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 24, 46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka".
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

(95kB)
(9kB)

13 maja - 99 rocznica objawień fatimskich i 35 rocznica zamachu na Ojca Świętego - św. Jana Pawła II
13 maja 1917 roku Matka Boża ukazała się Łucji, Franciszkowi oraz Hiacyncie i poprosiła dzieci by przychodziły na to samo miejsce 13 dnia przez sześć miesięcy. Maryja wzywała do odmawiania Różańca i składania ofiar by wyjednać pokój, zakończenie wojny i potrzebne łaski.
Podczas objawienia w lipcu 1917 roku Matka Boża nazwała się Matką Bożą Różańcową i nauczyła dzieci modlitwy, którą poleciła odmawiać na zakończenie dziesiątków Różańca.
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia".
W późniejszych objawieniach Matka Boża prosiła o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca.
Od maja 2009 roku trwa Wielka Nowenna Fatimska - przygotowanie do 100-lecia objawień.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, a także wspomnienie św. Stanisława Męczennika. Msze święte w Górzance o godz. 8:00 oraz suma odpustowa, której przewodniczył będzie Ojciec Zbigniew Bruzi - Redemptorysta o godz. 12:00. Z okazji uroczystości odpustowych można uzyskać łaskę odpustu zupełnego w intencji zmarłych, lub o darowanie kar doczesnych w intencji własnej, w tym celu trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencji Ojca Świętego.
2. Dziś także swoje imieniny obchodzi ks. bp. Stanisław Jamrozek - Biskup Pomocnicy w naszej Archidiecezji Przemyskiej, módlmy się w Jego intencji.
3. W ciągu tygodnia Msze Święte o godz. 18:00, a następnie nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i Nabożeństwo Majowe. Od wtorku do piątku spotkania dla dzieci przed uroczystością I Komunii Świętej i rocznicą. Spotkania dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania wznowimy w przyszłym tygodniu.
4. W ciągu tygodnia wspominać będziemy:
- w piątek 13 maja - 99 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 35 rocznicę zamachu na Ojca Świętego - św. Jana Pawła II,
- sobotę 14 maja - Uroczystość Matki Bożej Łaskawej oraz wspomnienie św. Macieja Apostoła.
5. W przyszłą niedzielę 15 maja:
- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - zgodnie z tradycją przystrójmy nasze domy i Świątynię zielonymi gałązkami nawiązując do daru życia i na nowo zapraszając Ducha Świętego do naszych spraw i rodzin.
- wspomnienie św. Zofii patronki urodzajów.
- podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 uroczystość I Komunii Świętej oraz rocznica.
6. Wszystkim Parafianom i miłym Gościom przybyłym na uroczystości odpustowe w naszej parafii życzymy by Pan Jezus wstępujący do nieba był dla nas drogowskazem w tej ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca i wszystkim nam błogosławił.

(41kB)

1 maja - VI Niedziela Wielkanocna


Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana 14, 23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
(40kB) To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś 1 maja - VI Niedziela Wielkanocy otwierająca miesiąc Maryjny i nabożeństw majowych. W tym roku jest to zarazem Wielkanoc w kościele wschodnim i wspomnienie św. Józefa Robotnika. Na Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 9:00 do 11:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie nabożeństwo majowe ok. 10:40.
2. W poniedziałek 2 maja wspomnienie św. Atanazego Biskupa i doktora kościoła i św. Zygmunta Męczennika. Święto Flagi, pamiętajmy o jej wywieszeniu. Nabożeństwo majowe po Mszy świętej o godz. 18:00.
3. We wtorek 3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski Msza Święta o 8:00 i 18:00 z majówką. O godz. 11:00 Suma Odpustowa w Polańczyku.
4. Środa 4 maja wspomnienie św. Floriana Męczennika strażaków. Msza Święta o godz. 18:00. Po Mszy Świętej spotkanie z dziećmi przed I komunią świętą.
5. Czwartek 5 maja - I czwartek miesiąca Msza św. o 18:00 z majówką.
6. Piątek 6 maja - I piątek miesiąca Msze św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa godz. 18:00. Rozpoczęcie nowenny przed Świętem Duch Świętego Przed Mszą od 17:00 okazja do spowiedzi. Po Mszy świętej spotkanie z kandydatów do bierzmowania.
7. Sobota I sobota miesiąca Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP. o godz. 18:00, po Mszy świętej Różaniec Fatimski z nabożeństwem majowym.
(95kB)
8. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Msza święta o godz. 8:00 i Msza święta odpustowa z Nabożeństwem majowym o godz. 12:00. Także wspomnienie św. Stanisława Biskupa.
9. Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Biskupa Adama Szala Arcybiskupem i Metropolitą Archidiecezji Przemyskiej. Polecajmy Go łaskawości Trójcy Przenajświętszej.
10. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Brodzińskiemu z Jarocina za wyremontowanie i zamontowanie oryginalnych zamków do drzwi wejściowych oraz dorobienie kompletu kluczy.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 2016 - KWIECIEŃ
Ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

(28kB)

24 kwietnia - V Niedziela Wielkanocna
Naśladujmy Pana Jezusa Miłosiernego. Podążajmy Jego Drogą. Drogą miłości.
Niech Bóg Ojciec Wszechmogący umacnia nas w gotowości do służenia bliźnim i miłości ofiarnej.


Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana (13, 31-33a. 34-35)

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
"Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali."

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W dzisiejszą niedzielę odczytywany jest list Konferencji Episkopatu Polski "Miłosierni Czynem". Zachęcam do lektury.
2. W poniedziałek 25 kwietnia -Święto św. Marka Ewangelisty, jest to dzień szczególnej modlitwy o urodzaje. W godz. 17:00-18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 18:00 - Msza Święta. Po Mszy Świętej procesja do Kapliczki św. Antoniego.
3. We wtorek 26 kwietnia - Msza Święta o godz. 8:00.
4. W środę i w czwartek - Mszy Świętej nie będzie.
5. W piątek 29 kwietnia - wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny (ur. 25.III.1347 w Sienie, zm. 29.IV. 1380 w Rzymie) - włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, katolicka święta, doktor Kościoła i patronka Europy.
6. W piątak 29 kwietnia - także Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego oraz 71. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, który w czasie II wojny światowej był głównym miejscem więzienia duchownych z Kościołów chrześcijańskich. W nieludzkich warunkach przebywało w nim m.in. blisko 1800 księży, zakonników i biskupów katolickich z Polski. Będziemy modlili się o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka - męczennika więzionego w obozie koncentracyjnym Dachau.
7. W sobotę 30 kwietnia - w Górzance gościć będziemy uczestników Bieszczadzkiego Rajdu Maryjnego. Pielgrzymi przyjdą z Leska pod przewodnictwem ks. Rafała Szykuły.
8. W niedzielę 1 maja - zmiana Tajemnic Różańcowych. O godz. 10:30 nabożeństwo majowe - odśpiewamy Litanię Loretańską.
9. W przyszłym tygodniu wierni Kościołów Wschodniego będą obchodzili święta Wielkanocne.

(18kB)

MODLITWA
o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Siuzdaka
proboszcza Wołkowyi (1931 -1940)

Boże bogaty w miłosierdzie. Ty litujesz się nad swoim ludem i dajesz mu pasterzy według swego serca. Ty przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, powołujesz kapłanów, aby ku Twojej chwale i dla zbawienia ludzi mężnie głosili Ewangelię, z wiarą sprawowali misteria zbawienia i wypraszali Twoje miłosierdzie. Ty przez Ducha Świętego dajesz im moc, aby składali Tobie Najświętszą Ofiarę Eucharystii i, łącząc się w niej z Chrystusem Arcykapłanem, sami składali siebie w miłej ofierze. Bądź uwielbiony w życiu, pasterskim posługiwaniu i męczeńskiej śmierci Twojego sługi kapłana Jana. Prosimy Cię pokornie, abyś obdarzył go chwałą błogosławionych Kościoła. Spraw, byśmy mogli mieć w nim orędownika w naszych potrzebach i wzór życia oddanego Tobie. Udziel nam za jego przyczyną potrzebnej łaski..........................,o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
- do prywatnego odmawiania -
O otrzymanych łaskach należy powiadomić Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
L. dz. 347/151/2007
Ks. Bp Marian Rojek
Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Ks. Jana Siuzdaka (Word)
Życiorys Ks. Jana Siuzdaka Źródło: Zespół Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi

(917kB)

17 kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna - "Niedziela Jezusa - Dobrego Pasterza"
53 światowy dzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego pod hasłem "Powołani do Miłosierdzia"
17-23 kwietnia - tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana (10, 27-30)

Jezus powiedział:
"Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza - módlmy się w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej Parafii.
2. Zachęcam do zapoznania się z Orędziem Ojca Świętego Franciszka na 53 Światowy Dzień Modlitw w intencji Powołań.
3. Dziś odpust w Parafii Dobrego Pasterza w Zatwarnicy.
4. W najbliższym tygodniu Msze Święte: w poniedziałek i wtorek o godz. 18:00, w środę o godz. 7:00, w czwartek i piątek Mszy Świętej nie będzie.
5. W sobotę przypada Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski - Msza Święta o godz. 18:00.
6. Informujemy, że 13 kwietnia, po raz pierwszy po wysiedleniu mieszkańców uporządkowane zostało cerkwisko w Radziejowej, znajdujące się na terenie Parafii w Górzance.
7. Ministranci z naszej Parafii uczestniczący w 7 Finale Archidiecezjalnego Turnieju LSO w Piłce Nożnej Halowej (grupa gimnazjalna) zajęli V miejsce na rozgrywkach w Giedlarowej.

10 kwietnia - III Niedziela Wielkanocna - "Niedziela Biblijna"
10-16 kwietnia - Tydzień Biblijny pod hasłem: "Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa" (Dz.19,5)"
14-16 kwietnia - 1050 rocznica Chrztu Polski
76 rocznica - Zbrodni Katyńskiej
6 rocznica - Katastrofy Smoleńskiej

(7kB)

Z NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II - 28 kwietnia 1991
Panie, daj zrozumienie Pisma Świętego tym, których powołujesz na orędowników prawdy i życia w rodzinie, na obszarze kultury, w społeczeństwie i w polityce. Rozpal serca ludzi młodych, udziel zapału duchowego dla ich świeżych i wielkodusznych energii działania. Twoje wezwanie do ewangelizacji jest skierowane do wszystkich. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pismo Święte. Spraw, aby płonęły nasze serca, gdy do nas przemawiasz. Amen.

TYDZIEŃ BIBLIJNY
Tegorocznym hasłem całego VIII Tygodnia Biblijnego (10-16 kwietnia) są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: "Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa" (Dz. 19,5). To nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego i do 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem Tygodnia Biblijnego jest ożywienie duszpasterstwa biblijnego i przypomnienie wiernym o znaczeniu słowa Bożego, które jest źródłem prawdy i łaski Bożej. Jednym ze sposobów "ubiblijnienia" naszej pobożności może być Droga Światła, nabożeństwo będące medytacją nowotestamentalnymi świadectwami o zmartwychwstaniu.
(26kB) Tegoroczne hasło Tygodnia Biblijnego nawiązuje, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, do tematu roku duszpasterskiego: "Chrzest - nowe życie w Chrystusie". Przeżywamy bowiem 1050. rocznicę Chrztu Polski. Nasi przodkowie przez akt przyjęcia chrztu św. przez księcia Mieszka I zostali włączeni w historię zbawienia, której punktem kulminacyjnym są właśnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Pismo święte - do czytania
Pismo Święte - do słuchania

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Słowa Ewangelii według świętego Jana (21, 1-19)

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ryby".
Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tobą". Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?".
Odpowiedzieli Mu: "Nie".
On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: "To jest Pan!". Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: "Chodźcie, posilcie się!". Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: "Kto Ty jesteś?", bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?".
Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".
Rzekł do niego: "Paś baranki moje".
I powtórnie powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?".
Odparł Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham".
Rzekł do niego: "Paś owce moje".
Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?".
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?". I rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz".
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: "Pójdź za Mną!".

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - z naszej Parafii przystąpiło 21 osób.
2. Módlmy się i kibicujemy naszym Ministrantom, którzy zakwalifikowali się do 7 Finału Archidiecezjalnego Turnieju LSO w Piłce Nożnej Halowej. Rozgrywki finałowe odbędą się 16 kwietnia w Giedlarowej.
3. Pełniąc uczynki miłosierdzia względem zmarłych w środę 13 kwietnia z Technikum Leśnym będziemy sprzątali Cmentarz w Radziejowej.
4. Msze Święte: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - 18:00, piątek - 8:00, sobota - Mszy Świętej nie będzie.
(174kB)

CHRZEST MIESZKA I
Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Ponieważ jednak relacje z tych wczesnych wieków są bardzo skromne, wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.

(27kB)

3 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego
3-9 kwietnia 2016 r. - 72. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Roku Miłosierdzia: "Miłosierni jak Ojciec"
MIŁOSIERDZIE BOŻE

Z NAUCZANIA ŚW. JAN PAWEŁ II
Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest również nieskończone. Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego.
I dlatego też Kościół wyznaje i głosi nawrócenie (...)
Jan Paweł II, Dives in Misericordia - O Bożym Miłosierdziu, 30 XI 1980
Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedyni wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie Miłosierdzie!
Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Kanonizacja św. Siostry Faustyny, 30 VI 2000

(18kB)

Z DZIENNICZKA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
"O trzeciej godzinie - mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny - błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego." (Dz. 1320).
"Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla Świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla Świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość." (Dz. 1572)
"Staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową (...), a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę" (Dz. 1572).

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
Materiały formacyjne CARITAS na 72. Tydzień Miłosierdzia "Miłosierni jak Ojciec" więcej...

(28kB)

Z NIEDZIELNYCH CZYTAŃ LITURGICZNYCH
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
Słowa Ewangelii według św. Jana (J 20,19-31):
"Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!". A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!".
Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę".
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!". Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym".
Tomasz Mu odpowiedział:"Pan mój i Bóg mój!"
Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego."

KOMUNIKAT
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: "Nie zabijaj!". Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.
/-/ Abp Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
/-/ Bp Artur G. Miziński - Sekretarz Generalny KEP
/-/ Abp Marek Jędraszewski - Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP
Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.
Komunikat należy dołączyć do ogłoszeń parafialnych na niedzielę, 3 kwietnia 2016 r.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Włącz się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone.
Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. 3 kwietnia do 3 stycznia.
Możesz rozpocząć kiedy chcesz i zakończyć odpowiednio 9 miesięcy później.
(29kB)
(22kB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W dniach 3-9 kwietnia 2016 r. Kościół w Polsce przeżywa 72. Tydzień Miłosierdzia. Tym razem przebiega on pod hasłem nawiązującym do ogłoszonego przez Papieża Franciszka Roku Miłosierdzia: "Miłosierni jak Ojciec".
2. W poniedziałek 4 kwietnia - liturgiczne wspomnienie Uroczystości Zwiastowania Pańskiego (przeniesionej z dnia 25 marca) - Msza Święta o godz. 18:00.
3. We wtorek i w środę oraz w piątek Msza Święta o godz. 18:00
4. W czwartek i w sobotę - Msza Święta o godz. 8:00

(10kB)

2 kwietnia - I sobota miesiąca oraz 11 rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II

MODLITWA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
O! Serce Maryi, Matki Boga i Matki naszej, Serce najmiłościwsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej i godne wszelkiego uszanowania i miłości Aniołów i ludzi; Serce najpodobniejsze Sercu Jezusowemu, którego jesteś najdoskonalszym obrazem; Serce pełne dobroci, i wielce litujące się nad naszymi nędzami! racz roztopić lodowatość serc naszych i spraw, żeby się zupełnie zwróciły do Boskiego Zbawiciela. Wlej w nie miłość cnót Twoich, zapal je tym ogniem błogosławionym, którym ustawicznie pałasz. Zamknij w Sobie Kościół święty i strzeż go, bądź zawsze jego słodką ucieczką, i jego niezdobytą twierdzą, przeciw wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. Bądź naszą drogą, którą byśmy doszli do Jezusa i kanałem, przez który byśmy odbierali wszystkie łaski potrzebne do zbawienia naszego. Bądź naszym wspomożeniem w potrzebach, naszą pociechą w przykrościach, naszym posiłkiem w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach, naszą pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach, a szczególniej w ostatnich potyczkach życia naszego, gdy śmierć nastąpi, kiedy wszystko piekło sprzysięgnie się przeciwko nam, żeby dusze nasze, jako zdobycz swoją pochłonęło, w owym okropnym i strasznym momencie, od którego wieczność nasza zawisła. A wtenczas o Panno najlitościwsza uczyń to dla nas, żebyśmy doznali słodyczy Serca Twego Macierzyńskiego; a dzielność Twojej powagi u Syna Twego Jezusa niech nam otworzy źródło miłosierdzia i bezpieczną ucieczkę, abyśmy mogli dostać się do nieba i tam Go z Tobą błogosławić, po wszystkie wieki. Amen.

2 kwietnia 2016 - 11 rocznica odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca

(9kB)

1 kwietnia - I piątek miesiąca oraz 360 rocznica Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza

Osobiste Poświęcenie się NSPJ
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu mój najdroższy, oddaję Twemu Sercu samego siebie: moje serce, rozum, wolę i wszystko, co posiadam. Niech Ono będzie dla mnie źródłem wszelkiej pociechy. Z Twojego przebitego Serca pragnę czerpać siłę do wypełnienia moich obowiązków. Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości umacnia moją wiarę, rozpala miłość i pogłębia nadzieję. Niech stanie się dla mnie ratunkiem w każdej chwili mojego życia. Wszystkie moje radości, cierpienia i wysiłki całego życia ofiaruję na większą chwałę Twojego Najświętszego Serca i zbawienia mojej duszy. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Amen.
360 rocznica Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza
Z homilii Ks. Prał. Józefa Niżnika "Św. Andrzej Bobola - czciciel Maryi, który wie, jak uratować Polskę z zagrożeń"
Szanowni bracia i siostry w Chrystusie!
Umiłowani czciciele św. Andrzeja Boboli!
1. Każdego roku, w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, którą w tym roku [przyp. 2015] w liturgii wyjątkowo obchodzimy 2 maja, Kościół w słowie Bożym przywołuje wydarzenie z Golgoty, aby uświadomić Polakom, że obecność Maryi w naszej historii ma swe źródło na Kalwarii. Maryja, Matka wszystkich ludzi jest i naszą Matką.
W Polsce oddajemy Jej cześć, nie tylko jako Matce, ale i Królowej.
Ma to związek z określonymi wydarzeniami w Polsce, oraz objawieniami w Neapolu w roku 1608 sługi Bożego o. Juliusza Mancinellego, włoskiego jezuity, któremu Maryja powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, bowiem osobliwą miłością do Mnie płoną jej synowie. W dwa lata później o Juliusz przyjeżdża do Polski i w katedrze wawelskiej doznał kolejnego objawienia i usłyszał słowa: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a ja będę ci zawsze, tak i teraz, miłosierną.
Kochani, jeśli wejdziemy w kontekst historyczny tych objawień Maryi, to dostrzeżemy, że poprzedziło one jeden z najtrudniejszych okresów historii Polski w XVII wieku. Maryja, Matka narodu polskiego, jakby pragnęła w obliczu czekających nas trudnych wydarzeń zwrócić na Siebie uwagę, że Ona jest gotowa do niesienia nam pomocy.
I jak czas pokazał, tak było.
Maryja ocaliła jasnogórskie sanktuarium podczas najazdu szwedzkiego, a po tym wydarzeniu król Jan Kazimierz wyznał: Ja, Jan Kazimierz... Ciebie za Patronkę moją i za Królową obieram... Ty zaś, Królowo i Pani... spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał...
I to wszyscy wiemy, ale czy wiemy, że do tego, co stało się we Lwowie przyczynił się ojciec Andrzej Bobola, polski jezuita, który w tym czasie pracował wówczas na terenach wschodnich Polski, które dziś należą do Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji. To on [przyp. św. Andrzej Bobola] napisał rotę ślubów lwowskich i przekonał króla, aby tak się zachował. Tym samym jezuita, Andrzej Bobola, wpisał się w "niezwykły sposób" do uczynienia Maryi, Królową Polski.
Tekst ślubów króla Jana Kazimierza według słów Andrzeja Boboli
"Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.
A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.
Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.
Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.
Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał."

(92kB)

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie". One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu".
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.
Mt 28, 8-15

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa ze względu na rangę uroczystości, podobnie jak Uroczystość Bożego Narodzenia i Uroczystość Bożego Ciała, jest przedłużone o kolejne 8 dni, które stanowią tzw. OKTAWĘ WIELKANOCNĄ. Jest to jakby "jeden wielki dzień świąteczny". W najbliższym tygodniu Msze Święte z Nowenną przed Świętem Miłosierdzia Bożego - o godz. 18:00.
2. W piątek 1 kwietnia przypada I piątek miesiąca, w tym dniu z racji przeżywanej Oktawy Wielkanocnej - nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. W sobotę 2 kwietnia przypada I sobota miesiąca, w tym dniu także 11 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego o godz. 17:45, następnie Msza Święta i Różaniec Fatimski.
4. W niedzielę 3 kwietnia przypada Święto Bożego Miłosierdzia, w tym dniu Msze Święte o godz. 8:00 i 11:00 w kościele orazo 15:00 w kaplicy cmentarnej za zmarłych.

(70kB)

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA
Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja.

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
J 20, 1-9

(96kB)

Kochani,
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza każdego nieustanne wszelkimi Łaskami.
Niech gromadzi nas przy Swoim Stole Eucharystycznym, abyśmy czerpali ze zdroju Nowego Życia.
Trwajmy w dziękczynienia za dar Chrztu Świętego i wiarę.
Z serca życzę zdrowia i radości Bożej
Z darem modlitwy
Ks. Piotr Bartnik

- Włącz się także w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - którego życie jest zagrożone. Modlitwa trwa 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia, np. od 25 marca - święto Zwiastowania do 25 grudnia - Boże Narodzenie. Możesz rozpocząć i zakończyć odpowiednio kilka dni później.
(29kB)
(22kB)

© Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz.